"Okrąglak" nr 289 (2015-02-04) - Okrąglak - Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach

www.kielce.uw.gov.pl

Okrąglak

Aktualnie znajdujesz się na:

"Okrąglak" nr 289 (2015-02-04)

  "Okrąglak" nr 289


W trosce o osoby bezdomne

System opieki nad osobami bezdomnymi w województwie świętokrzyskim był tematem konferencji prasowej wojewody. Podczas spotkania zostały zaprezentowane narzędzia wsparcia systemu podejmowane przez Świętokrzyski Urząd Wojewódzki oraz pierwsze dane z ogólnopolskiego badania osób bezdomnych, przeprowadzonego na terenie województwa świętokrzyskiego.

- Polska należy do systemu państw europejskich, który w sposób całościowy jest w stanie zapewnić pomoc i opiekę dla osób bezdomnych. Pomoc i opieka odbywa się w kilku wariantach. Schroniska, noclegownie, ogrzewalnie, miejsca dziennego pobytu. Osoby bezdomne mogą otrzymać posiłek, ogrzać się i przeczekać niedobry czas, czyli głównie zimę – podkreśliła wojewoda Bożentyna Pałka-Koruba. W naszym regionie funkcjonują 33 ośrodki, które dysponują łącznie 777 miejscami. Ośrodki te w większości prowadzone są przez organizacje pozarządowe, z którymi gmina podpisuje porozumienia (23 placówki), 9 placówek prowadzonych jest przez ośrodki pomocy społecznej, zaś 1 przez powiat. Baza noclegowa w województwie świętokrzyskim odpowiada w pełni potrzebom.

Aby dotrzeć do jak największej liczby osób potrzebujących oraz pobudzać odpowiedzialność społeczną i uwrażliwić na potrzeby bezdomnych, wojewoda podejmuje działania informacyjno-edukacyjne. Pierwszym z nic jest akcja informacyjna w okresie jesiennym polegająca na zebraniu i usystematyzowaniu informacji, gdzie bezdomni powinni szukać schronisk w województwie. Jak co roku, opracowany i rozesłany został afisz informacyjny, zaś na stronie internetowej ŚUW widnieje zaktualizowany wykaz ośrodków wsparcia dla osób bezdomnych w województwie, zawierający – oprócz danych teleadresowych – także liczbę miejsc oraz opis form świadczenia pomocy. Kolejnym kierunkiem działań jest monitoring osób bezdomnych - corocznie przedstawiciele ośrodków wsparcia sukcesywnie przekazują do Wydziału Polityki Społecznej ŚUW informacje nt. liczby osób przebywających w placówkach dla osób bezdomnych. Uzyskane dane obrazują, czy w placówkach noclegowych jest wystarczająca liczba miejsc czy być może tych miejsc jest za mało.

W tym roku wojewoda, w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy,  prowadzi projekt „Ekonomia społeczna – rozwój z przyszłością”. Działania rozpoczęły się 1 stycznia i potrwają do 28 lutego. Celem projektu, którego całkowita wartość wynosi ponad 176 tys. zł, jest m.in. zdobycie wiedzy przez jego uczestników w zakresie możliwości zakładania spółdzielni socjalnych we współpracy z samorządami gminnymi w celu wspierania procesu wychodzenia z bezdomności. Przedsięwzięcie jest adresowane do przedstawicieli organizacji pozarządowych prowadzących schroniska dla bezdomnych kobiet i mężczyzn. W ramach projektu zaplanowano m.in. przeprowadzenie warsztatów z zakresu ekonomii społecznej dla przedstawicieli organizacji pozarządowych, organizację wizyt studyjnych, a także przygotowanie konferencji podsumowującej z udziałem zarówno organizacji pozarządowych prowadzących schroniska i domy dla osób bezdomnych, jak i dla przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego, na terenie których działają takie placówki.

Podczas tegorocznej ogólnopolskiej akcji liczenia bezdomnych, w naszym regionie odnotowano (według pierwszych danych) 740 osób bezdomnych, z czego 567 przebywało w odpowiednich placówkach. Sprawne przeprowadzenie badania wymagało zaangażowania wszelkich dostępnych służb: funkcjonariuszy policji, straży gminnych, pracowników ośrodków pomocy społecznej oraz placówek noclegowych dla bezdomnych, a także pracowników organizacji pozarządowych zajmujących się pomocą dla osób bezdomnych.

 

Nowi obywatele

Akty nadania obywatelstwa polskiego wręczyła wojewoda 55 osobom. Uroczystość odbyła się w Wojewódzkim Domu Kultury w Kielcach.

Nowi obywatele naszego kraju to wieloletni mieszkańcy regionu świętokrzyskiego, pochodzący w większości z Ukrainy - 27 osób, Armenii - 7 osób, Rosji - 6 osób i Białorusi - 4 osoby. W tym gronie znalazło się także 3 dotychczasowych obywateli Wietnamu oraz po jednym z Izraela, Czech, Słowacji, Litwy, Macedonii, Syrii, Rumuni i Ekwadoru. Akty nadania obywatelstwa polskiego na mocy postanowienia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej otrzymało 45 osób, 10 osobom wręczone zaś zostały decyzje o uznaniu przez wojewodę za obywatela polskiego.

Zgodnie z ustawą o obywatelstwie polskim, cudzoziemiec może otrzymać obywatelstwo polskie poprzez jego nadanie przez Prezydenta RP lub uznanie za obywatela polskiego przez wojewodę właściwego ze względu na miejsce zamieszkania cudzoziemca. Każdy cudzoziemiec przebywający legalnie na terenie Polski może złożyć wniosek do Prezydenta RP o nadanie obywatelstwa polskiego. Postanowienie Prezydenta RP jest jego suwerenną decyzją i nie wymaga uzasadnienia.

 

Konkurs ofert ogłoszony

Wojewoda Świętokrzyski ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej w 2015 roku, dla podmiotów uprawnionych działających w obszarze pomocy społecznej na terenie województwa świętokrzyskiego. Zlecenie realizacji zadań publicznych nastąpi w formie wspierania zadań wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji. Termin składania ofert mija 27 lutego.

Zadania konkursowe przewidziane do realizacji w tym roku obejmują: 1). Aktywizację osób niepełnosprawnych, 2). Działania na rzecz aktywizacji osób w podeszłym wieku lub integracji międzypokoleniowej, głównie skutkujące nawiązaniem więzi. 3). Działania na rzecz aktywizacji osób bezdomnych (poprzez realizowanie programów wychodzenia z bezdomności oraz poprawę warunków bytowych). 4). Działania na rzecz osób doznających przemocy w rodzinie. 5). Działania wspierające budowę systemu wsparcia dla osób wykluczonych społecznie. 6). Działania wspierające i integrujące dziecko oraz rodzinę.

Na realizację ofert w ramach tego konkursu wojewoda przeznacza łączną kwotę 355 tys. zł. Środki finansowe mogą być przeznaczone na:  niezbędne wydatki rzeczowe związane z bezpośrednią realizacją zadania, wynagrodzenie dla personelu zabezpieczającego właściwe wykonanie zleconego zadania (z wyłączeniem umów o pracę) lub wynagrodzenia obsługi księgowej związanej z wykonywaniem zadań w ramach projektu (w wysokości maks. do 5% kwoty dotacji). Oferty należy składać do 27 lutego 2015 r. w Kancelarii Ogólnej Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach (parter, pokój 18), w Biurze Obsługi Klienta (parter, bud. A) bądź w sekretariacie Wydziału Polityki Społecznej ŚUW (w przypadku nadesłania oferty pocztą, o dotrzymaniu terminu decyduje data stempla pocztowego). Złożone oferty podlegać będą ocenie formalnej, która zostanie dokonana w ciągu 10 dni od upływu termonu składania dokumentów.

Szczegółowe informacje oraz druk formularza oferty dostępne są na stronie internetowej ŚUW: www.kielce.uw.gov.pl (w zakładce Polityka społeczna - Konkursy i dotacje), a także w Biuletynie Informacji Publicznej. Dodatkowe informacje można uzyskać (w godzinach pracy urzędu) pod numerami tel.: (41) 342-13-94, 342-19-75, 342-15-26.

 

System już działa

Powiadamianie o potencjalnych zagrożeniach czy klęskach żywiołowych umożliwia działający od początku tego roku Regionalny System Ostrzegania, opracowany wspólnie przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji oraz Telewizję Polską.

RSO to usługa informowania obywateli o różnego rodzaju lokalnych zagrożeniach, jak np. klęski żywiołowe i sytuacje na drogach. Komunikat tworzy wojewódzkie centrum zarządzania kryzysowego. Ostrzeżenie pojawia się na stronie internetowej urzędu wojewódzkiego, a następnie w naziemnej telewizji cyfrowej (telewizja regionalna) i aplikacjach telefonicznych. - Już na początku roku mogliśmy się przekonać o przydatności systemu i przetestować jego działanie przy okazji kryzysu w służbie zdrowia. Dzięki systemowi było łatwiej skoordynować akcję informacyjną. Komunikaty generowane przez system RSO odsyłały do m.in. do specjalnych infolinii, uruchomionych w poszczególnych województwach – mówił minister administracji i cyfryzacji Andrzej Halicki.

Komunikaty pojawiają się na ekranie telewizora w formie napisów. W zwięzły sposób informują i odsyłają do szczegółów, np. umieszczonych na konkretnej stronie telegazety. Od niedawna można także używać bezpłatnej aplikacji w telefonach komórkowych.  Szczegółowe informacje na stronie internetowej ministerstwa administracji i cyfryzacji.