"Okrąglak" nr 290 (2015-02-18) - Okrąglak - Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach

www.kielce.uw.gov.pl

Okrąglak

Aktualnie znajdujesz się na:

"Okrąglak" nr 290 (2015-02-18)

"Okrąglak" nr 290


Dzień numeru 112

Międzynarodowy Dzień Numeru Alarmowego 112 obchodzony jest w całej Europie. Wojewoda Bożentyna Pałka-Koruba przypomniała o możliwościach jego wykorzystywania w sytuacjach zagrożenia.

Szczególną uwagę zwrócono na problem zgłoszeń fałszywych, niezasadnych bądź złośliwych. W ubiegłym roku odnotowano w Kielcach aż 383 395 takich przypadków na 464 670 połączeń. Średni czas oczekiwania na przyjęcie zgłoszenia wynosił 11 sekund (w tym 5 sek. automatycznej zapowiedzi) Średni czas prowadzenia połączenia alarmowego to ok. 70 sekund, natomiast fałszywe połączenia były szybko eliminowane przez operatorów, bo w czasie ok. 36 sekund.

Podczas spotkania w urzędzie wojewódzkim rozmawiano także o nowej siedzibie Centrum Powiadamiania Ratunkowego w budynku ŚUW. W ostatnich dniach ubiegłego roku przeniesiono infrastrukturę techniczną centrum z dotychczasowej lokalizacji w Komendzie Wojewódzkiej PSP.

Wojewódzkie Centrum Powiadamiania Ratunkowego w Kielcach rozpoczęło pracę w czerwcu 2012 roku. Obecnie kieleckie centrum funkcjonuje jako model operatorski, bez dysponentów służb dziedzinowych. Obecnie obsługuje numer alarmowy 112, jednak zgodnie z zapisami ustawy zakres obsługi numerów alarmowych zostanie rozszerzony również o obsługę numerów alarmowych 99x. Obecnie zatrudnionych jest tu 30 operatorów i obowiązuje system pracy ciągłej, całodobowy, na zmiany 12-godzinne. Centrum zapewnia obsługę zgłoszeń w językach: angielskim, francuskim, rosyjskim, niemieckim i ukraińskim. Natomiast w przypadku konieczności obsługi zgłoszenia w innym języku, możliwe jest przełączenie zgłaszającego do innego centrum, w którym dyżur pełni operator znający określony język.

Numer 112 jest jednolitym numerem alarmowym obowiązującym we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Stało się tak, ponieważ jedną z podstawowych zasad Unii jest swoboda podróżowania jej obywateli. Numer alarmowy 112 oficjalnie wprowadzono w Polsce 1 stycznia 2007 roku.

 

„Maluch” ogłoszony

Minister Pracy i Polityki Społecznej ogłosił otwarty konkurs ofert na finansowe wspieranie zadań z zakresu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Maluch - edycja 2015".

Na program przeznaczono w tym roku kwotę 151.000.000 zł.  O dofinansowywanie, w formie dotacji celowej z budżetu państwa, mogą ubiegać się wszystkie podmioty działające na podstawie ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, tj.: gminy, osoby fizyczne, osoby prawne (w tym uczelnie) i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej. Program realizowany jest w tym roku  w jednej edycji złożonej z 4 modułów, w których są dofinansowywane działania na rzecz rozwoju i utrzymania infrastruktury opieki nad dziećmi, tj. żłobków, klubów dziecięcych i miejsc u dziennych opiekunów.

Moduł 1 (dla gmin): utworzenie nowych miejsc w instytucjach opieki  nad dziećmi w wieku do lat 3 oraz zapewnienie ich funkcjonowania. Moduł 2 (dla gmin): zapewnienie funkcjonowania miejsc opieki nad dziećmi tworzonych przez gminy do końca 2014 r. z udziałem programu „Maluch”.  Moduł 3 (dla podmiotów niegminnych): zapewnienie funkcjonowania miejsc opieki nad dziećmi działających na podstawie ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3. Moduł 4 - „Maluch na uczelni”: utworzenie nowych miejsc w instytucjach opieki oraz zapewnienie funkcjonowania nowych i już istniejących miejsc opieki nad dziećmi studentów, doktorantów oraz osób zatrudnionych przez uczelnię lub wykonujących zadania na rzecz uczelni. Termin składania ofert mija 25 lutego (moduł 2) oraz 11 marca (moduły 1,3,4)

Szczegółowe informacje na stronie www.kielce.uw.gov.pl (w zakładce „urząd / programy”).

 

System od marca

Nowy system informatyczny do obsługi obywateli dostępny będzie już od 1 marca. Znajdą się w nim numery PESEL, dowodów osobistych czy rejestry aktów stanu cywilnego.

Jak zapowiada Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, dzięki Systemowi Rejestrów Państwowych sprawy z nim związane będzie można załatwić w dowolnym urzędzie na terenie całego kraju, bowiem wszystkie gminy zostaną podłączone do systemu i uzyskają dostęp do ogólnopolskiej bazy danych. Dzięki temu adres zameldowania nie będzie decydował już o właściwości urzędu. Większość spraw załatwimy w dowolnej gminie, ponieważ urzędnik znajdzie nasze dane w systemie i wyda nam np. akt urodzenia. To znacznie przyśpieszy realizację wybranych wniosków, bowiem system wyklucza korespondencję między urzędami w celu uzyskania potrzebnych danych.

Urzędnicy będą pracowali w aplikacji „Źródło”. To prosty i bezpieczny program do przetwarzania danych gromadzonych w Systemie Rejestrów Państwowych. Aplikacja ta zostanie udostępniona bezpłatnie wszystkim uprawnionym podmiotom (np. gminom oraz urzędom wojewódzkim). Nowy system został zbudowany w taki sposób, by maksymalnie chronić je przed niepowołanymi osobami.

Do tej pory każda gmina pracowała na odrębnym systemie. Dziś większość urzędników nie ma dostępu do wszystkich danych zawartych m.in. w zbiorze PESEL czy ewidencji dowodów osobistych. Mogą korzystać tylko z informacji, które dotyczą mieszkańców ich gminy. To dlatego większość spraw, np. odebranie odpisu aktu urodzenia lub wyrobienie dowodu osobistego, musimy załatwiać w urzędzie właściwym dla naszego miejsca zameldowania. Wraz z uruchomieniem nowego systemu wiele spraw będzie można załatwić dużo łatwiej. Szczegółowe informacje na stronie internetowej MSW.

 

Strażacy podsumowali rok

W odprawie podsumowującej ubiegłoroczną działalność świętokrzyskiej straży pożarnej wzięła udział wojewoda.

Uczestniczący w naradzie zastępca Komendanta Głównego PSP omówił działania, jakie w najbliższych latach będą podejmowane na terenie całego kraju, by zwiększyć efektywność pracy systemu ratowniczego. Wiele miejsca poświęcono również na przedstawienie  aktualnego stanu zatrudnienia, gospodarki finansowej, bazy lokalowej oraz wyposażenia technicznego jednostek straży pożarnej.

Przy okazji odprawy przekazano strażakom 27 specjalistycznych, nowocześnie wyposażonych pojazdów o łącznej wartości blisko 10 mln złotych. 16 z nich otrzymały jednostki PSP, 11 trafiło zaś do ochotniczych straży pożarnych. Są to m.in. samochody ratowniczo-gaśnicze, samochody ratownictwa technicznego, quady, samochody operacyjne. Pieniądze na zakup sprzętu pochodziły głównie z funduszy Komendy Głównej PSP, Urzędu Wojewódzkiego, Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Urzędu Marszałkowskiego,  Zarządu Głównego OSP RP, a także środków unijnych oraz samorządowych.

 

Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”

Wojewoda zaprasza do udziału w obchodach Narodowego Dnia Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”. Główne uroczystości rozpoczną się 1 marca o godz. 18 w Ośrodku Myśli Patriotycznej i Obywatelskiej w Kielcach.

Po oficjalnej części odbędzie się koncert grupy De Press. Zespół zaprezentuje głównie repertuar z płyty "Myśmy rebelianci", wydanej przez Muzeum Powstania Warszawskiego. Artyści przedstawią nowe aranżacje pieśni niepodległościowych polskiego podziemia z lat 1944-1953. Wstęp wolny.

Tegorocznym obchodom towarzyszyć będzie szereg inicjatyw. Od 26 lutego do 15 marca Wojewódzki Dom Kultury zaprasza na przygotowaną przez IPN wystawę „Proces krakowski działaczy WiN i PSL przed sądem komunistycznym”. 1 marca o godz. 9.30 rozpoczną się uroczystości na cmentarzu Kielce-Piaski: m.in. zapalone zostaną znicze na „Kieleckiej Łączce” i symbolicznych mogiłach „Żołnierzy Wyklętych”. Tego samego dnia, o godz. 12, w Parku Miejskim w Kielcach rozpocznie się Bieg Pamięci Żołnierzy Wyklętych „Tropem Wilczym”. 2 marca o godz. 18 w kinie „Fenomen” (Wojewódzki Dom Kultury) odbędzie się pokaz filmów zrealizowanych w ramach cyklu „Z archiwum IPN” o żołnierzach podziemia niepodległościowego. Wcześniej, o godz. 11, w WDK rozpocznie się  II Spotkanie Edukacyjne „Bohaterom pamięć”.

Narodowy Dzień Pamięci „Żołnierzy Wyklętych” obchodzony jest 1 marca. Ustanowiony został w 2011 roku i poświęcony jest pamięci żołnierzy antykomunistycznego i niepodległościowego podziemia.