"Okrąglak" nr 296 (2015-06-10) - Okrąglak - Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach

www.kielce.uw.gov.pl

Okrąglak

Aktualnie znajdujesz się na:

"Okrąglak" nr 296 (2015-06-10)

"Okrąglak" nr 296


Miliony na pomoc społeczną

Dodatkowe środki z budżetu państwa pozyskane na system pomocy społecznej w województwie świętokrzyskim były tematem konferencji prasowej, jaką zwołała wojewoda Bożentyna Pałka-Koruba. Gośćmi spotkania byli: poseł na Sejm RP Renata Janik oraz dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Kielcach Marek Scelina.

Ogółem do dyspozycji zostało przekazane ponad 26,5 mln zł. Pieniądze pochodzą z rezerwy ogólnej i celowej. W ramach pierwszej z nich, w której przewidziano 2,35 mln zł, utworzona zostanie nowa Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza w Tarłowie dla 14 dzieci. Z tej rezerwy środki zostaną przeznaczone także na budowę siedziby Miejskiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Kielcach.

Natomiast rezerwa celowa, czyli 24,3 mln zł, zostanie rozdysponowana m.in. wśród placówek opiekuńczo-wychowawczych, na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe oraz zasiłki stałe. Z rezerwy tej skorzystają również Środowiskowe Domy Samopomocy, finansowany będzie także resortowy program „Asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2015”. Oprócz tego pieniądze trafią  do Ośrodka Adopcyjnego oraz zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności.

Podczas konferencji wojewoda mówiła także o pomocy państwa w zakresie dożywiania. Na realizację zadania w 2015 roku przyznano dla województwa świętokrzyskiego kwotę 20 968 000 zł. Środki te pozwoliły na dożywianie w I kwartale br. 51 947 osób i były przeznaczone na zasiłki celowe i posiłek. MPiPS przyznał z rezerwy celowej dodatkowo kwotę 7 638 342 zł (I transza) na realizację programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania ”. Przewidywany koszt realizacji programu w 2015 roku wynosić będzie 47 686 620 zł, w tym dotacja z budżetu państwa wyniesie 35 238 880 zł.

Jeśli chodzi o Szwajcarsko-Polski Program Współpracy, wojewoda zwróciła uwagę na korzyści płynące z wysokiego kursu franka szwajcarskiego. W wyniku wahań kursu przewidziano dodatkowe działania, które zostaną sfinansowane w ramach programu. Będzie to aktywizacja mieszkańców domów pomocy społecznej dla osób w podeszłym wieku. Dodatkowe środki będą również przeznaczone na budowanie tzw. „mechanizmów prężności” u wychowawców i wychowanków w placówkach opiekuńczo - wychowawczych typu rodzinnego (chodzi o efektywne oddziaływanie na podopiecznych, a w konsekwencji umożliwienie im późniejszego samodzielnego życia).

 

Inwestycja zakończona

Wojewoda wzięła udział w uroczystości zakończenia realizacji projektu „Wykonanie boiska wielofunkcyjnego i innych urządzeń sportowych wraz z ogrodzeniem i oświetleniem terenu, poszerzenie oferty usług rehabilitacyjnych oraz wprowadzenie nowych form terapii zajęciowej dla mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Łagiewnikach”.

Projekt został zrealizowany w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy. Dom Pomocy Społecznej w Łagiewnikach jest jednostką organizacyjną Starostwa Powiatowego w Kielcach, placówka posiada 185 miejsc i przeznaczona jest dla mężczyzn niepełnosprawnych intelektualnie oraz przewlekle psychicznie chorych. Całkowita wartość inwestycji to 1.808.027,34 zł, z czego dofinansowanie z funduszy szwajcarskich wyniosło 1.536.823,22 zł.

Przyznane środki zostały przeznaczone na utworzenie boiska wielofunkcyjnego, siłowni zewnętrznej, wyposażenie sal terapii zajęciowych - stworzono infrastrukturę do prowadzenia kinezyterapii (rozgrywki sportowe, zajęcia ruchowe, gimnastyka) i poszerzono ofertę prowadzonych dla mieszkańców zajęć terapeutycznych poprzez adaptację nowych pomieszczeń i wprowadzenie nowych form terapii zajęciowej (arteterapia, ergoterapia, socjoterapia, kinezyterapia). Zapewniono także urządzenia dla rehabilitacji medycznej - wymieniono przestarzały sprzęt oraz zaadoptowano dodatkowe pomieszczenie, utworzono dział fizykoterapii oraz wykonano ścieżkę zdrowia. W ramach projektu objęto również specjalistycznymi szkoleniami 41 pracowników personelu merytorycznego oraz 4 pracowników personelu medycznego.

Szwajcarsko-Polski Program Współpracy jest formą bezzwrotnej pomocy zagranicznej przyznanej przez Szwajcarię Polsce i 9 innym państwom Unii Europejskiej. Program ma na celu zmniejszanie różnic gospodarczych i społecznych pomiędzy Polską a bardziej rozwiniętymi państwami UE, a na terytorium Polski - pomiędzy dynamicznie rozwijającymi się ośrodkami miejskimi a regionami słabo rozwiniętymi pod względem strukturalnym.

 

Paszport dla najmłodszych

Wnioski paszportowe dla dzieci przyjmowali pracownicy Oddziału Obsługi Paszportowej Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego podczas akcji wojewody „Zrób dziecku paszport na Dzień Dziecka”.

Rodzicie, którzy chcieli wyrobić paszport swoim pociechom mogli złożyć w urzędzie stosowne dokumenty, a przed budynkiem urzędu wojewódzkiego na najmłodszych czekały liczne atrakcje, pokazy sprzętu zaprezentowali ponadto kieleccy strażacy, a funkcjonariusze Straży Granicznej zorganizowali specjalny „punkt kontroli granicznej”. Wszyscy chętni mogli również oznakować bezpłatnie rower na przygotowanym przez policję stoisku.

Od ponad roku otrzymanie paszportu jest łatwiejsze, wnioski można składać i dokumenty odbierać w dowolnym organie paszportowym na terenie całego kraju. W Kielcach odpowiednie dokumenty przyjmuje Świętokrzyski Urząd Wojewódzki - wszelkie szczegóły dotyczące uzyskania paszportu dostępne są na stronie internetowej www.kielce.uw.gov.pl. Można także zadzwonić pod numer telefonu 41 342 14 13.

 

Ochotnicy ślubowali

Żołnierze-ochotnicy, którzy służyć będą w Narodowych Siłach Rezerwowych, złożyli przysięgę przed kieleckim pałacem biskupim. W uroczystości wziął udział wicewojewoda Paweł Olszak.

Ślubowali elewi z kieleckiej Bukówki, gdzie odbyli wojskowe ćwiczenia. Będą służyć w utworzonych pięć lat temu w ochotniczych siłach żołnierzy rezerwy, posiadających przydziały na określone stanowiska służbowe w jednostkach wojskowych, nadane w wyniku zawartych kontraktów. Głównym przeznaczeniem Narodowych Sił Rezerwowych jest przede wszystkim zwalczanie klęsk żywiołowych i likwidacja ich skutków,  realizacja przedsięwzięć związanych z zarządzaniem kryzysowym, wykonywanie zadań powierzanych poza granicami kraju oraz wzmocnienie jednostek wojskowych w celu przyjęcia uzupełnienia zasadniczego i mobilizacyjnego czy modernizacji bazy szkoleniowej. Ta nowa forma pełnienia służby wojskowej daje żołnierzom-ochotnikom możliwość połączenia służby wojskowej z jednoczesną pracą zawodową w cywilu.