Ważna informacja: zmiana trybu pracy ŚUW X

Egzamin sprawdzający kwalifikacje kandydatów na instruktorów i instruktorów oraz kandydatów na wykładowców i wykładowców (regulamin) - Budownictwo, Transport, Mienie - Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach

www.kielce.uw.gov.pl

Budownictwo, Transport, Mienie

Egzamin sprawdzający kwalifikacje kandydatów na instruktorów i instruktorów oraz kandydatów na wykładowców i wykładowców (regulamin)

 

 

Jednostka odpowiedzialna:

Wydział Infrastruktury i Rozwoju
Oddział Transportu i Zarządzania Ruchem
al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce
tel.: +48 (41) 342 16 89
fax: +48 (41) 342 11 93

 

Egzaminowanie kandydatów na instruktorów i instruktorów oraz kandydatów na wykładowców i wykładowców.


I. Podstawa Prawna:
• art. 33 ust. 1 pkt 7  i ust. 4 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (j.t. Dz. U. 2019, poz. 341 z późn. zm.);
• rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 7 października 2016 r. w sprawie uzyskiwania uprawnień przez instruktorów i wykładowców, opłat oraz wzorów dokumentów stosowanych w tych sprawach, a także stawek wynagrodzenia członków komisji (Dz. U. 2018, poz. 661.).
II. Egzaminy przeprowadza:
Komisja egzaminacyjna dla sprawdzania kwalifikacji kandydatów na instruktorów i instruktorów oraz kandydatów na wykładowców i wykładowców nauki jazdy powołana Zarządzeniem Nr 135/2017 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 6 grudnia 2017 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla sprawdzania kwalifikacji kandydatów na instruktorów i instruktorów oraz kandydatów na wykładowców i wykładowców wydanym na podstawie art. 33 ust. 1 pkt 7 i 39 ust. 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (j.t. Dz. U. 2019, poz. 341 z późn. zm.)

III.  Numer konta na które należy dokonać wpłaty:
Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach
Wydział Finansów i Budżetu

67 1010 1238 0853 4222 3100 0000
NBP O/Okr. w Kielcach

z dopiskiem- egzamin na instruktora nauki jazdy kategorii np. A, B, C itp. (podać kategorię na którą osoba zainteresowana  planuje zdawać egzamin)

IV. Wysokość opłat za przeprowadzenie egzaminu

- B lub T – 340 zł (50 zł część I, 50 zł część II, 240 zł część III)
- A, C1, C1+E, C, D1, D1+E, D, – 360 zł (50 zł część I, 50 zł część II, 260 zł część III)
- B+E, C+E, D+E – 310 zł (50zł cz. I, 260 zł cz. III)

V. Informacje ogólne:

- Telefon kontaktowy:
Sekretarz Komisji Egzaminacyjnej: (41) 342 18 59
Sekretariat: (41) 342 16 89

- Regulamin wewnętrzny pracy Komisji Egzaminacyjnej – ścieżka dostępu: strona Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego – Obsługa klienta – Budownictwo, Transport, Mienie – Regulamin wewnętrzny pracy Komisji Egzaminacyjnej.

VI. Ważne:

Osoby przystępujące do egzaminu sprawdzającego kwalifikacje kandydatów na instruktorów i instruktorów oraz kandydatów na wykładowców i wykładowców powinny posiadać przy sobie aktualny dokument tożsamości tj. dowód osobisty lub paszport oraz ważne prawo jazdy.


Egzamin przeprowadza się dla osób, które złożyły do starosty wniosek o wpis do ewidencji instruktorów lub ewidencji wykładowców i zostały zgłoszone na egzamin na podstawie wniosku starosty, do przewodniczącego komisji egzaminacyjnej powołanej przez wojewodę, właściwego ze względu na miejsce zamieszkania osoby egzaminowanej, o wyznaczenie terminu egzaminu.

Wniosek o wyznaczenie terminu egzaminu Starosta/Prezydent Miasta składa do przewodniczącego Komisji Egzaminacyjnej za pośrednictwem Wydziału Infrastruktury i Rozwoju Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach.

Pliki do pobrania