Zatwierdzanie projektów budowlanych i udzielanie pozwoleń na budowę/rozbiórkę - Budownictwo, Transport, Mienie - Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach

www.kielce.uw.gov.pl

Budownictwo, Transport, Mienie

Zatwierdzanie projektów budowlanych i udzielanie pozwoleń na budowę/rozbiórkę

w zakresie dróg publicznych krajowych i wojewódzkich, lotnisk cywilnych, budowli wodnych oraz obiektów usytuowanych na terenach zamkniętych i obszarach kolejowych

Przedmiot sprawy:

    Znalezione obrazy dla zapytania budownictwo architektura

Wydanie decyzji I instancji w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę obiektów i robót budowlanych w zakresie określonym ustawą Prawo budowlane w tym:

 • dróg publicznych krajowych i wojewódzkich, wraz z obiektami i urządzeniami służącymi do utrzymania tych dróg i transportu drogowego oraz usytuowanych w granicach pasa drogowego sieciami uzbrojenia terenu- niezwiązanymi z użytkowaniem drogi;
 • lotnisk cywilnych wraz z obiektami i urządzeniami towarzyszącymi,
 • hydrotechnicznych piętrzących, upustowych, regulacyjnych, melioracji podstawowych oraz kanałów i innych obiektów służących kształtowaniu zasobów wodnych i korzystaniu z nich, wraz z obiektami towarzyszącymi,
 • usytuowanych na obszarach kolejowych.
 • usytuowanych na terenach zamkniętych.
 • elektrowni wiatrowych, w rozumieniu art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 20 maja 2016 r. o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych (Dz. U. poz. 961);
 • dotyczących strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych, o których mowa w ustawie z dnia 24 lipca 2015 r. o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych (j.t. Dz. U. z 2018r. poz. 404).
Warunki, jakie powinny zostać spełnione w celu załatwienia sprawy:

Wniosek o wydanie decyzji powinien zawierać dane wynikające ze wzoru wniosku o pozwolenie na budowę (wzór wniosku dostępny poniżej), a mianowicie:

 • dane wnioskodawcy: nazwisko i imię (nazwa wnioskodawcy), adres z kodem pocztowym oraz datę,
 • prawidłową nazwę organu - tj. WOJEWODĘ ŚWIĘTOKRZYSKIEGO (adresata wniosku),
 • opis zamierzenia budowlanego: nazwa i rodzaj oraz adres całego zamierzenia budowlanego, rodzaj/e obiektu lub zespołu obiektów bądź robót budowlanych, oznaczenie działki ewidencyjnej wg ewidencji gruntów i budynków poprzez określenie obrębu ewidencyjnego, jednostki oraz numeru działki ewidencyjnej,
 • spis załączników do wniosku,

UWAGA:

Od dnia 17.12.2016 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 24 sierpnia 2016 r. ( poz.1493)  w sprawie wzorów: wniosku o pozwolenie na budowę lub rozbiórkę, zgłoszenia budowy i przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego, oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane, oraz decyzji o pozwoleniu na budowę lub rozbiórkę.

Od tej daty wniosek oraz załączniki należy składać na zmienionych wzorach druków.

W dniu 01.01.2017 r. weszła w życie ustawa z dnia 16 grudnia 2016r. o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego przedsiębiorców ( Dz.U. poz. 2255) wprowadzajaca między innymi zmiany ustawy Prawo budowlane oraz ustawy o drogach publicznych.

 
Opłaty:

Opłaty skarbowe:

 • za udzielone pełnomocnictwo,
 • za wydanie zezwolenia (pozwolenia).

Szczegółowy wykaz przedmiotów opłaty skarbowej, wysokość stawek opłaty skarbowej od poszczególnych jej przedmiotów oraz zwolnień określa tabela stanowiąca załącznik do ustawy z dnia 16 listopada 2006r. - o opłacie skarbowej (j.t. Dz. U. z 2018r. poz. 1044 ze zm.)

Obowiązek zapłaty opłaty skarbowej powstaje:

 • od wydania zazwolenia (pozwolenia, koncesji)- z chwilą złożenia wniosku o wydanie zezwolenia (pozwolenia, koncesji)- art. 6 ust. 2 pkt 3 ustawy o Opłacie skarbowej.
 • od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnitwa lub prokury oraz od jego odpisu, wypisu lub kopii - z chwilą złożenia dokumentu w organie administracji publicznej - art. 6 ust. 1 pkt 4 w/w ustawy;

Opłatę należy wnosić na konto Urzedu Miejskiego w Kielcach nr rachunku:

38 1050 0099 6450 9000 0000 0000 

Jednostka odpowiedzialna:
Wydział Infrastruktury i Rozwoju
Oddział Budownictwa
al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce
 
fax: +48 (41) 342 13 66
Pokoje:

►Biuro Obsługi Klienta Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego

sekretariat Wydziału Infrastruktury i Rozwoju pok. nr 735

 

Miejsce załatwienia sprawy:
Wydział Infrastruktury i Rozwoju-  Oddział Budownictwa
Telefon:

          

  1. 41/342-17-93;

  2. 41/342-17-42,

  3. 41/342-19-27;

  4. 41/342-14-52

Tryb odwoławczy: Od decyzji o pozwoleniu na budowę stronie przysługuje odwołanie za pośrednictwem Wojewody Świętokrzyskiego do Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Warszawie, ul. Krucza 38/42, 00-926 Warszawa
Możliwość składania interwencji, wyrażania opinii i sugestii:  Biuro Obsługi Klienta Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce

Pliki do pobrania