Zgłoszenie robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę - Budownictwo, Transport, Mienie - Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach

www.kielce.uw.gov.pl

Budownictwo, Transport, Mienie

Zgłoszenie robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę

w zakresie dróg publicznych krajowych i wojewódzkich, lotnisk cywilnych, budowli wodnych oraz obiektów usytuowanych na terenach zamkniętych i obszarach kolejowych

Przedmiot sprawy: Zgłoszenie budowy/robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę w zakresie
  • dróg publicznych krajowych i wojewódzkich wraz z obiektami i urządzeniami służącymi do utrzymania tych dróg i transportu drogowego
  • lotnisk cywilnych wraz z obiektami i urządzeniami towarzyszącymi,
  • hydrotechnicznych piętrzących, upustowych, regulacyjnych, melioracji podstawowych oraz kanałów i innych obiektów służących kształtowaniu zasobów wodnych i korzystaniu z nich, wraz z obiektami towarzyszącymi,
  • usytuowanych na obszarach kolejowych,
  • usytuowanych na terenach zamkniętych.
Warunki, jakie powinny zostać spełnione w celu załatwienia sprawy:

W zgłoszeniu należy określić: rodzaj, zakres i sposób wykonywania robót budowlanych oraz termin ich rozpoczecia. Do zgłoszenie należy dołączyć oświadczenie, o którym mowa w art. 32 ust. 4 pkt 2 ustawy Prawo budowlane, oraz, w zależności od potrzeb, odpowiednie szkice lub rysunki, a także pozwolenia, uzgodnienia i opinie wymagane odrębnymi przepisami.

W zgłoszeniu należy również zamieścić informację o obowiązującym na terenie inwestycji miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego.

Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 24 lipca 2015r. (Dz. U. poz. 1146) określono nowe wzory min.: wniosku o pozwolenie na budowę, wniosku o pozwoleniu na rozbiórkę, oświadczenia o posiadanym prawie dysponowania nieruchomością na cele budowlane.

Opłaty:

Opłaty skarbowe:

  • za udzielone pełnomocnictwo,
  • przyjęcie zgłoszenia ( zmiana wprowadzona art. 3 ustawy z dnia 20.02.2015r. o zmianie ustawy - Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw - Dz.U.  z 2015r. poz. 443)

Szczegółowy wykaz przedmiotów opłaty skarbowej, wysokość stawek opłaty skarbowej od poszczególnych jej przedmiotów oraz zwolnień określa tabela stanowiąca załącznik do ustawy z dnia 16 listopada 2006r. - o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2015 poz. 783 ze zm.)

Opłatę należy wnosić na konto Urzedu Miejskiego w Kielcach nr rachunku:

38 1050 0099 6450 9000 0000 0000 

Termin załatwienia sprawy: 30 dni od daty wpływu do organu
Jednostka odpowiedzialna:
Wydział Infrastruktury i Nieruchmości
Oddział Budownictwa Drogowego, Kolejowego i Wodnego oraz Usytuowanego na Terenach Zamkniętych
al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce
 
fax: +48 (41) 342 13 66
Pokoje:

►Biuro Obsługi Klienta- parter budynek A,

sekretariat Wydziału Infrastruktury i Nieruchomości

 

 

Miejsce załatwienia sprawy: Wydział Infrastruktury i Nieruchomości - Oddział Budownictwa Drogowego, Kolejowego i Wodnego oraz Usytuowanego na Terenach Zamkniętych
Telefon:

41/342-17-68

        41/342-17-42

Możliwość składania interwencji, wyrażania opinii i sugestii:

Biuro Obsługi Klienta Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach Al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce

Podstawa prawna: Art. 29, 30 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tj. z 2016r. Dz. U. poz. 290)

Załączniki do strony