Zgłoszenie robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę - Budownictwo, Transport, Mienie - Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach

www.kielce.uw.gov.pl

Budownictwo, Transport, Mienie

Zgłoszenie robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę

Przedmiot sprawy: Zgłoszenie budowy/robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę w zakresie
  • dróg publicznych krajowych i wojewódzkich wraz z obiektami i urządzeniami służącymi do utrzymania tych dróg i transportu drogowego
  • lotnisk cywilnych wraz z obiektami i urządzeniami towarzyszącymi,
  • hydrotechnicznych piętrzących, upustowych, regulacyjnych, melioracji podstawowych oraz kanałów i innych obiektów służących kształtowaniu zasobów wodnych i korzystaniu z nich, wraz z obiektami towarzyszącymi,
  • usytuowanych na obszarach kolejowych,
  • usytuowanych na terenach zamkniętych.
Warunki, jakie powinny zostać spełnione w celu załatwienia sprawy: W zgłoszeniu należy określić: rodzaj, zakres i sposób wykonywania robót budowlanych oraz termin ich rozpoczecia. Do zgłoszenie należy dołączyć oświadczenie, o którym mowa w art. 32 ust. 4 pkt 2 ustawy Prawo budowlane, oraz, w zależności od potrzeb, odpowiednie szkice lub rysunki, a także pozwolenia, uzgodnienia i opinie wymagane odrębnymi przepisami.
Opłaty: Zgodnie z ustawą o opłacie skarbowej z dnia 16 listopada 2006r. (tj. DZ. U. z 2012 poz. 1282)
Termin załatwienia sprawy: 30 dni od daty wpływu do organu
Jednostka odpowiedzialna:
Wydział Infrastruktury i Nieruchmości
Oddział Budownictwa Drogowego, Kolejowego i Wodnego oraz Usytuowanego na Terenach Zamkniętych
al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce
 
fax: +48 (41) 342 13 66
Pokoje:

budynek A, pokój nr 830 - sekretariat

 

Miejsce załatwienia sprawy: Wydział Infrastruktury i Nieruchomości - Oddział Budownictwa Drogowego, Kolejowego i Wodnego oraz Usytuowanego na Terenach Zamkniętych
Telefon: 41/342-17-68
Możliwość składania interwencji, wyrażania opinii i sugestii: wrr62@kielce.uw.gov.pl
Podstawa prawna: Art. 29, 30 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tj. z 2013r. Dz. U. poz. 1409)

Załączniki do strony