Ważna informacja: zmiana trybu pracy ŚUW X

Zgłoszenie robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę - Budownictwo, Transport, Mienie - Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach

www.kielce.uw.gov.pl

Budownictwo, Transport, Mienie

w zakresie następujących obiektów i robót budowlanych: hydrotechnicznych piętrzących, upustowych, regulacyjnych oraz kanałów i innych obiektów służących kształtowaniu zasobów wodnych i korzystaniu z nich, wraz z obiektami towarzyszącymi , dróg publicznych krajowych i wojewódzkich, usytuowanych na obszarze kolejowym, lotnisk cywilnych, usytuowanych na terenach zamkniętych, strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych, elektrowni wiatrowych, KZN

Przedmiot sprawy: Zgłoszenie budowy/robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę w zakresie
  • dróg publicznych krajowych i wojewódzkich wraz z obiektami i urządzeniami służącymi do utrzymania tych dróg i transportu drogowego
  • lotnisk cywilnych wraz z obiektami i urządzeniami towarzyszącymi,
  • hydrotechnicznych piętrzących, upustowych, regulacyjnych, melioracji podstawowych oraz kanałów i innych obiektów służących kształtowaniu zasobów wodnych i korzystaniu z nich, wraz z obiektami towarzyszącymi,
  • usytuowanych na obszarach kolejowych,
  • usytuowanych na terenach zamkniętych.
  •  elektrowni wiatrowych, w rozumieniu art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 20 maja 2016 r. o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych
  • dotyczących strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych, o których mowa w ustawie z dnia 24 lipca 2015 r. o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych oraz  inwestycji KZN. 
Warunki, jakie powinny zostać spełnione w celu załatwienia sprawy:

W zgłoszeniu należy określić: rodzaj, zakres i sposób wykonywania robót budowlanych oraz termin ich rozpoczecia. Do zgłoszenie należy dołączyć oświadczenie, o którym mowa w art. 32 ust. 4 pkt 2 ustawy Prawo budowlane, oraz, w zależności od potrzeb, odpowiednie szkice lub rysunki, a także pozwolenia, uzgodnienia i opinie wymagane odrębnymi przepisami.

W zgłoszeniu należy również zamieścić informację o obowiązującym na terenie inwestycji miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego.

Opłaty:

Opłaty skarbowe:

  • za udzielone pełnomocnictwo ( 17 zł.),
  • przyjęcie zgłoszenia

Szczegółowy wykaz przedmiotów opłaty skarbowej, wysokość stawek opłaty skarbowej od poszczególnych jej przedmiotów oraz zwolnień określa tabela stanowiąca załącznik do ustawy z dnia 16 listopada 2006r. - o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2020 poz. 1546)

Opłatę należy wnosić na konto Urzedu Miejskiego w Kielcach nr rachunku:

38 1050 0099 6450 9000 0000 0000 

Termin załatwienia sprawy: 21 dni od daty wpływu kompletnego wniosku do organu
Jednostka odpowiedzialna:
Wydział Infrastruktury i Rozwoju
Oddział Budownictwa
al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce
 
fax: +48 (41) 342 11 93
Pokoje:

►Biuro Obsługi Klienta- parter budynek A,

sekretariat Wydziału Infrastruktury i Rozwoju pok. nr 735

 

 

Miejsce załatwienia sprawy: Wydział Infrastruktury i Rozwoju - Oddział Budownictwa
Telefon:

41/342-17-42

        41/342-17-93, 17-68, 14-52, 19-27

Możliwość składania interwencji, wyrażania opinii i sugestii:

Biuro Obsługi Klienta Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce

Podstawa prawna: Art. 29, 30 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (j.t. z 2019r. Dz. U. poz. 1986 ze zm.)

Pliki do pobrania