Ogólne zasady legalizacji pobytu dla cudzoziemców. Pouczenie dla cudzoziemców. - Cudzoziemcy - Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach

www.kielce.uw.gov.pl

Cudzoziemcy

Aktualnie znajdujesz się na:

Ogólne zasady legalizacji pobytu dla cudzoziemców. Pouczenie dla cudzoziemców.

Dodatkowe informacje:

Godziny pracy Oddziału ds. Cudzoziemców

Pon.    8.00 - 15.00

Wt.     8.00 - 15.00

Śr.      8.00 - 15.00

Czw.   8.00 - 15.00

Pt.      8.00 - 15.00

Przyjęcia klientów: budynek C, V pietro , pokój 522

Jednostka odpowiedzialna:
Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców
Oddział ds. Cudzoziemców
al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce
tel.: +48 (41) 342 16 68
fax: +48 (41) 342 14 33
Pokoje: 522, budynek C
Miejsce załatwienia sprawy: Budynek C, V piętro 
Telefon: 041 342 16 68

Wypełniając wniosek o udzielenie zezwolenia legalizującego pobyt pamiętaj, aby:

 • wypełnić go czytelnie w języku polskim;
 • wypełnić wszystkie wymagane rubryki wniosku zgodnie ze stanem faktycznym;
 • wypełnić go wielkimi literami wpisanymi w odpowiednie kratki;
 • jeśli w przeszłości podawałeś inne dane osobowe – poinformować o tym fakcie
  w uzasadnieniu;
 • podać miejsce faktycznego pobytu, gdzie będzie odbierana korespondencja;
 • w części dot. karalności wskazać informacje o wydanych wobec ciebie wyrokach a w przypadku niepewności, co do wydanych wyroków wskazać, iż postępowanie pozostaje
  w toku (UWAGA: uiszczenie kary grzywny nie świadczy o tym, iż nie wszczęto postępowania karnego i nie wydano wyroku w sprawie);
 • w części dot. toczących się postępowań karnych lub postępowaniach w sprawach
  o wykroczenia podać informacje o wszystkich toczących się postępowaniach (np. w sprawie nie przyjętych mandatów karnych)
 • dołączyć do wniosku dowód uiszczenia opłaty skarbowej;
 • dołączyć do wniosku fotografie wykonane w odpowiednim formacie;
 • złożyć pod nim własnoręczny podpis oraz wpisać imię i nazwisko posługując się alfabetem łacińskim;
 • Uwaga: w przypadku ubiegania się o udzielenie zezwolenia na  pobyt czasowy
  w celu połączenia się z rodziną (art. 159 ust. 1 ustawy o cudzoziemcach), wniosek powinien podpisać cudzoziemiec zamieszkujący w Polsce, a nie członek jego rodziny dla którego zezwolenie ma być udzielone;
 • okazać ważny dokument podróży. W szczególnie uzasadnionym przypadku, gdy nie posiadasz ważnego dokumentu podróży i nie masz możliwości jego uzyskania, możesz przedstawić inny dokument potwierdzający jego tożsamość; UWAGA: składając wniosek powinieneś jak najbardziej szczegółowo w uzasadnieniu napisać dlaczego nie masz możliwości uzyskać dokumentu podróży i wymienić działania jakie podjąłeś aby go zdobyć. Możesz być również wezwany do przedstawienia dokumentów potwierdzających podjęcie tych działań.
 • dołączyć każdy dokument, który może potwierdzić informacje zawarte we wniosku oraz przyczynić się do szybkiego rozpatrzenia sprawy;
 • w przypadku wątpliwości – poprosić o pomoc pracownika urzędu wojewódzkiego lub zgłosić się do organizacji pozarządowych świadczących cudzoziemcom pomoc. Informacje o działalności tych organizacji powinieneś znaleźć na tablicach informacyjnych lub w broszurach dostępnych w urzędzie wojewódzkim;

Cudzoziemiec w okresie pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest obowiązany posiadać ważny dokument podróży oraz dokumenty uprawniające go do pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli są wymagane.

Cudzoziemiec może podróżować i przebywać na terytorium państw obszaru Schengen przez okres nieprzekraczający 90 dni w ciągu każdego 180 dniowego okresu jeśli posiada ważną wizę krajową lub ważną kartę pobytu oraz:

·         posiada ważny dokument podróży,

·         potrafi uzasadnić cel i warunki planowanego pobytu oraz

·         posiada wystarczające środki utrzymania lub możliwość ich uzyskania zgodnie z prawem,
a także

·         nie jest uważany za stanowiącego zagrożenie dla porządku publicznego, bezpieczeństwa wewnętrznego, zdrowia publicznego lub stosunków międzynarodowych żadnego z państw członkowskich, a w szczególności nie dokonano wobec niego na tej podstawie wpisu
do celów odmowy wjazdu w krajowych bazach danych państw członkowskich.

Ponadto dane cudzoziemca nie powinny znajdować się w krajowym wykazie wpisów do celów odmowy wjazdu danego państwa członkowskiego.

Do państw obszaru Schengen należą: Austria, Belgia, Dania, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Luksemburg, Niderlandy, Niemcy, Portugalia, Szwecja, Włochy, Estonia, Litwa, Łotwa, Malta, Polska, Czechy, Słowacja, Słowenia, Węgry, a także Szwajcaria, Liechtenstein, Norwegia i Islandia (ostatnie 4 państwa to państwa obszaru Schengen nie należące do UE).

Należy podkreślić, iż: Wielka Brytania, Irlandia, Cypr, Chorwacja, Bułgaria oraz Rumunia są państwami członkowskimi UE, które nie należą do państw obszaru Schengen.

Cudzoziemiec jest obowiązany opuścić terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przed upływem okresu pobytu objętego wizą Schengen lub wizą krajową oraz przed upływem okresu ważności tej wizy, jeśli nie posiada uprawnienia do kontynuowania pobytu na tym terytorium.

Cudzoziemiec, który przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie umowy międzynarodowej o zniesieniu obowiązku wizowego lub jednostronnego zniesienia obowiązku wizowego lub wobec którego stosuje się częściowe lub całkowite zniesienie obowiązku wizowego, zgodnie z rozporządzeniem Rady (WE) nr 539/2001 z dnia 15 marca 2001 r. wymieniającym państwa trzecie, których obywatele muszą posiadać wizy podczas przekraczania granic zewnętrznych, oraz te, których obywatele są zwolnieni z tego wymogu, jest obowiązany opuścić to terytorium przed upływem terminu okresu ruchu bezwizowego przewidzianego w umowie międzynarodowej, w jednostronnym zniesieniu obowiązku wizowego lub w w/w rozporządzeniu, jeśli nie posiada uprawnienia do kontynuowania pobytu na tym terytorium.

Cudzoziemiec jest obowiązany opuścić terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przed upływem terminu ważności zezwolenia na pobyt czasowy, jeśli nie posiada uprawnienia do kontynuowania pobytu na tym terytorium, w szczególności nie uzyskał kolejnego zezwolenia na pobyt czasowy lub zezwolenia na pobyt stały albo zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Cudzoziemiec jest obowiązany opuścić terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w terminie 30 dni od dnia, w którym decyzja o odmowie przedłużenia mu wizy Schengen lub wizy krajowej, udzielenia mu zezwolenia na pobyt czasowy, zezwolenia na pobyt stały lub zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE lub decyzja o cofnięciu mu zezwolenia na pobyt czasowy, zezwolenia na pobyt stały lub zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE lub o cofnięciu zgody na pobyt ze względów humanitarnych – stała się ostateczna, a w przypadku wydania decyzji przez organ wyższego stopnia, od dnia, w którym decyzja ostateczna została cudzoziemcowi doręczona. Uwaga: w przypadku zastosowania się do tego obowiązku nie będzie wydawana decyzja o zobowiązaniu do powrotu i nie będzie orzekany zakaz wjazdu.

Pobyt cudzoziemca na terytorium RP w powyższym okresie uważa się za legalny, chyba że wniosek o przedłużenie mu wizy Schengen lub wizy krajowej lub o udzielenie mu zezwolenia na pobyt czasowy, zezwolenia na pobyt stały lub zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE został złożony po upływie okresu jego legalnego pobytu na tym terytorium.

Pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej bez wymaganej wizy, zezwolenia na pobyt czasowy lub zezwolenia na pobyt stały, albo zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE, a także wykonywanie pracy bądź podjęcie działalności gospodarczej niezgodnie z obowiązującymi przepisami naraża cudzoziemca na wydanie decyzji orzekającej o zobowiązaniu do powrotu i zakazie ponownego przyjazdu na terytorium Polski lub na terytorium Polski oraz na terytorium państw obszaru państw Schengen przez okres od 6 miesięcy do 3 lat.

 

Wnioski, podania oraz dokumenty w sprawach dotyczących legalizacji pobytu cudzoziemców
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej powinny być:

·         sporządzone w języku polskim;

·         oryginałami lub kopiami potwierdzonymi urzędowo za zgodność z oryginałem;

·         zamiast oryginału dokumentu strona może złożyć odpis dokumentu, jeżeli jego zgodność
z oryginałem została poświadczona przez notariusza albo przez występującego w sprawie pełnomocnika strony będącego adwokatem, radcą prawnym, rzecznikiem patentowym lub doradcą podatkowym - nie dotyczy dokumentów tożsamości (podróży);

·         przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego - w przypadku dokumentów sporządzonych w języku obcym, służących za dowód w postępowaniu, np. obcych aktów stanu cywilnego, umów itd.  Uwaga: obowiązek przedstawienia tłumaczenia nie dotyczy dokumentu podróży.

 

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa załatwienie sprawy:

 • wymagającej postępowania wyjaśniającego powinno nastąpić nie później niż w ciągu miesiąca,
 • szczególnie skomplikowanej - nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania,
 • zaś w postępowaniu odwoławczym - w ciągu miesiąca od dnia otrzymania odwołania.

Załatwienie sprawy dot. udzielenia zezwolenia na pobyt stały lub zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE -  powinno zakończyć się nie później niż w ciągu 3 miesięcy od dnia wszczęcia postępowania,

·         w postępowaniu odwoławczym – powinno zakończyć się w ciągu 2 miesięcy od dnia otrzymania odwołania.

Przed wydaniem decyzji o udzieleniu: zezwolenia na pobyt czasowy / zezwolenia na pobyt stały / zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE - właściwy wojewoda jest obowiązany zwrócić się do komendanta oddziału Straży Granicznej, komendanta wojewódzkiego Policji, Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, a w razie potrzeby także do innych organów, z wnioskiem o przekazanie informacji, czy wjazd i pobyt cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej mogą stanowić zagrożenie dla obronności lub bezpieczeństwa państwa lub  ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego. Powyższy wymóg nie dotyczy dzieci, które nie ukończyły 13 lat w dniu złożenia wniosku.

Mając na uwadze fakt, iż ww. organy są obowiązane do przekazania żądanych informacji
w terminie 30 dni należy spodziewać się, iż postępowanie w sprawie będzie trwało ponad 30 dni.

O każdym przypadku niezałatwienia sprawy w powyższych terminach, organ pierwszej lub drugiej instancji obowiązany jest zawiadomić stronę, podając przyczyny zwłoki i wskazując nowy termin załatwienia sprawy.

 

Strona może działać przez pełnomocnika, chyba że charakter czynności wymaga jej osobistego działania. Pełnomocnikiem strony może być osoba fizyczna posiadająca zdolność do czynności prawnych.

·         pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie lub zgłoszone do protokołu;

·         pełnomocnik dołącza do akt oryginał lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa;

·         wraz z pełnomocnictwem do akt sprawy należy dołączyć dowód wniesienia opłaty skarbowej w wysokości 17 zł;

·         w przypadku pełnomocnictw szczególnych (udzielonych do szczegółowo wymienionych postępowań) udzielone pełnomocnictwo powinno upoważniać do reprezentowania cudzoziemca w konkretnym postępowaniu zarówno przed właściwym wojewodą jak i przed Szefem Urzędu do Spraw Cudzoziemców.

 

Wszystkie pisma (zawiadomienia, wezwania, decyzje, postanowienia itp.) doręczane są
za pokwitowaniem przez pocztę, względnie przez urzędników organu pierwszej lub drugiej instancji.

Pisma są doręczane pod wskazanym przez stronę adresem lub w każdym miejscu, gdzie się ją zastanie.

Cudzoziemcom pozbawionym wolności pisma doręcza się za pośrednictwem administracji zakładu, w którym przebywają.

ZMIANA ADRESU

W toku postępowania strony (cudzoziemcy) oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ przed którym toczy się aktualnie ich sprawa o każdej zmianie swego adresu.
W trakcie postępowania, pisma przesyłane są zawsze na adres dla doręczeń, który jako ostatni został wskazany danemu organowi.

·         W razie zaniedbania ww. obowiązku doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem uznaje się za skuteczne (np. w przypadku takiego doręczenia decyzji termin do złożenia odwołania, będzie biegł nawet jeśli cudzoziemiec lub jego pełnomocnik decyzji tej faktycznie nie odebrali z powodu zmiany adresu)

·         NIEOBECNOŚĆ ADRESATA: W przypadku nieobecności adresata pod wskazanym przez niego adresem pismo doręcza się, za pokwitowaniem, dorosłemu domownikowi, sąsiadowi lub dozorcy domu, jeżeli osoby te podjęły się oddania pisma adresatowi. O doręczeniu pisma sąsiadowi lub dozorcy zawiadamia się adresata, umieszczając zawiadomienie w oddawczej skrzynce pocztowej lub, gdy to nie jest możliwe, w drzwiach mieszkania.

PISMA DORĘCZA SIĘ:

·         Stronie, czyli cudzoziemcowi, pod wskazanym przez niego adresem, a gdy działa on przez przedstawiciela (np. kuratora) - temu przedstawicielowi.

o   Strona jest obowiązana potwierdzić odbiór pisma swoim podpisem
ze wskazaniem daty doręczenia. Jeżeli uchyli się ona od potwierdzenia doręczenia, doręczający sam stwierdzi datę doręczenia oraz wskaże osobę, która odebrała pismo i przyczynę braku jej podpisu.

o   Jeżeli strona odmówi przyjęcia pisma przesłanego przez pocztę albo doręczonego w inny sposób, pismo zostanie zwrócone nadawcy z adnotacją o odmowie jego przyjęcia i datą odmowy. W takim przypadku uznaje się, że pismo zostało doręczone w dniu odmowy jego przyjęcia przez adresata.

·         Pełnomocnikowi. Jeżeli strona ustanowiła pełnomocnika, pisma doręcza się pełnomocnikowi. Jeżeli ustanowiono kilku pełnomocników, Strona wyznacza jednego z nich jako właściwego do spraw doręczeń i powiadamia o tym organ prowadzący postępowanie. Jeżeli cudzoziemiec nie wyznaczy takiego pełnomocnika, pisma doręcza się tylko jednemu pełnomocnikowi. Pełnomocnika dotyczą takie same zasady potwierdzenia odbioru pisma jak stronę.

W PRZYPADKU NIEMOŻNOŚCI DORĘCZENIA PISMA WE WSKAZANY WYŻEJ SPOSÓB:

·         poczta przechowuje pismo przez okres 14 dni w swojej placówce pocztowej - w przypadku doręczania pisma przez pocztę,

·         pismo składa się na okres 14 dni w urzędzie właściwej gminy (miasta) - w przypadku doręczania pisma przez pracownika urzędu gminy (miasta) lub upoważnioną osobę lub organ. 

Zawiadomienie o pozostawieniu pisma wraz z informacją o możliwości jego odbioru w terminie
7 dni, licząc od dnia pozostawienia zawiadomienia, umieszcza się w oddawczej skrzynce pocztowej lub, gdy nie jest to możliwe, na drzwiach mieszkania adresata, jego biura lub innego pomieszczenia, w którym adresat wykonuje swoje czynności zawodowe, bądź w widocznym miejscu przy wejściu na posesję adresata.

W przypadku niepodjęcia przesyłki w ww. terminie, pozostawia się powtórne zawiadomienie
o możliwości odbioru przesyłki w terminie nie dłuższym niż 14 dni od daty pierwszego zawiadomienia.

Doręczenie uważa się za dokonane z upływem ostatniego dnia ww. okresu, a pismo pozostawia się w aktach sprawy.

 

·         W przypadku wyjazdu za granicę należy wskazać osobę, która przebywa w Polsce i będzie odbierać korespondencję cudzoziemca w jego imieniu (tzw. pełnomocnika do spraw doręczeń
w kraju)  i powiadomić o tym organ
prowadzący postępowanie w sprawie. W razie niedopełnienia ww. obowiązku, pismo uważa się za doręczone pod dotychczasowym adresem.

·         Strona zamieszkała za granicą lub mająca siedzibę za granicą, jeżeli nie ustanowiła pełnomocnika do prowadzenia sprawy zamieszkałego w kraju, jest obowiązana wskazać pełnomocnika do doręczeń w Polsce. W przypadku niewskazania pełnomocnika do doręczeń w Polsce przeznaczone dla tej strony pisma pozostawia się w aktach sprawy ze skutkiem doręczenia.

 

 

 

Załączniki do strony