Zezwolenie na pobyt czasowy - Cudzoziemcy - Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach

www.kielce.uw.gov.pl

Cudzoziemcy

Aktualnie znajdujesz się na:

Zezwolenie na pobyt czasowy

O udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy można ubiegać się, jeżeli zachodzą okoliczności uzasadniające zamieszkiwanie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez okres dłuższy niż 3 miesiące, z wyjątkiem zezwolenia na pobyt czasowy udzielanego ze względu na okoliczności wymagające krótkotrwałego pobytu.

Opłaty:

Opłata skarbowa 340 PLN, opłatę należy wnieść na konto Urzędu Miasta Kielce, ul. Rynek 1, nr konta 38 1050 0099 6450 9000 0000 0000 lub dokonać wpłaty w kasie Oddziału Paszportów (piętro V, budynek C-II)

Opłata za wydanie karty pobytu 50 zł lub 25 zł - ulga przysługuje cudzoziemcom, którzy:

- znajdują się w trudnej sytuacji materialnej;

- których celem pobytu jest pobieranie nauki w szkole ponadgimnazjalnej i szkole wyższej w Polsce;

- małoletnim, którzy w dniu złożenia wniosku o wydanie lub wymianę karty nie ukończyli 16 lat.

 

 nr konta: Świętokrzyski Urząd Wojewódzki Al. IX Wieków Kielc 3 25-516 Kielce NBP Oddział Okręgowy Kielce 67 1010 1238 0853 4222 3100 0000

Jednostka odpowiedzialna:
Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców
Oddział ds. Cudzoziemców
al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce
tel.: +48 (41) 342 16 68
fax: +48 (41) 342 14 66
Pokoje:  
Miejsce załatwienia sprawy: Budynek C, V piętro, pokój 522
Telefon: 041 342 16 68, 041 342 14 11, 041 342 15 02

 CELE POBYTU DLA KTÓRYCH UDZIELA SIĘ LUB MOŻNA UDZIELIĆ ZEZWOLENIA  NA  POBYT CZASOWY

1.       ZEZWOLENIE NA POBYT CZASOWY I PRACĘ gdy celem pobytu cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest wykonywanie pracy


2.       ZEZWOLENIE NA POBYT CZASOWY W CELU WYKONYWANIA PRACY W ZAWODZIE WYMAGAJĄCYM WYSOKICH KWALIFIKACJI gdy celem pobytu cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest wykonywanie pracy w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji.

Zezwolenia na pobyt czasowy udziela się cudzoziemcowi, który zamierza wykonywać na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej pracę w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji przez okres dłuższy niż 3 miesiące jeżeli posiada:

 1. zawartą na okres co najmniej 1 roku umowę o pracę w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji,
 2. dokumenty potwierdzające spełnienie wymagań kwalifikacyjnych i innych warunków w przypadku zamiaru wykonywania pracy w zawodzie regulowanym, w rozumieniu art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 18 marca 2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. Nr 63, poz. 394),
 3. dokumenty potwierdzające posiadanie wyższych kwalifikacji zawodowych,
 4. ubezpieczenie zdrowotne w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych lub potwierdzenie pokrycia przez ubezpieczyciela kosztów leczenia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
 5. zgodę właściwego organu na zajmowanie określonego stanowiska, wykonywanie zawodu lub prowadzenie innej działalności, gdy obowiązek jej uzyskania wynika z odrębnych przepisów;
 6. podmiot powierzający cudzoziemcowi wykonywanie pracy w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji nie ma możliwości zaspokojenia potrzeb kadrowych na lokalnym rynku pracy

roczne wynagrodzenie brutto wynikające z miesięcznego lub rocznego wynagrodzenia, wskazane w umowie, nie będzie niższe niż minimalne wynagrodzenie określone w rozporządzeniu ministra właściwego do spraw wewnętrznych w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw pracy o wysokość minimalnego wynagrodzenia wymaganego do udzielenia cudzoziemcowi zezwolenia w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji, w taki sposób, aby wysokość minimalnego wynagrodzenia nie była niższa niż równowartość 150% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w poprzednim roku kalendarzowym obliczanego na podstawie komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego ogłaszanego w danym roku na podstawie art. 20 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2013 r.poz. 1440).

Typowe dokumenty potwierdzające okoliczności wskazane we wniosku:

 1. W przypadku spełniania warunków zwolnienia z obowiązku posiadania zezwolenia na pracę – dokument potwierdzający spełnianie tych warunków (np. Karta Polaka, dyplom ukończenia polskiej uczelni);
 2. Zawartą na okres co najmniej 1 roku umowę o pracę, umowę o pracę nakładczą, umowę cywilnoprawną, na podstawie której wykonuje pracę, świadczy usługi lub pozostaje w stosunku służbowym;
 3. Dokument poświadczający posiadanie wyższych kwalifikacji zawodowych;
 4. Dokument poświadczający spełnianie wymagań kwalifikacyjnych i innych warunków w przypadku zamiaru wykonywania pracy w zawodzie regulowanym;
 5. Zgodę właściwego organu na zajmowanie określonego stanowiska, wykonywanie zawodu lub prowadzenie innej działalności, gdy obowiązek jej uzyskania przed zawarciem umowy wynika z odrębnych przepisów;
 6. Dokumenty potwierdzające ubezpieczenie zdrowotne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych lub potwierdzenie pokrycia przez ubezpieczyciela kosztów leczenia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (np. stosowne zaświadczenie z ZUS, polisa ubezpieczeniowa);

3.       ZEZWOLENIE NA POBYT CZASOWY W CELU WYKONYWANIA PRACY CUDZOZIEMCA DELEGOWANEGO PRZEZ PRACODAWCĘ ZAGRANICZNEGO NA TERYTORIUM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ gdy celem pobytu cudzoziemca w Polsce jest wykonywania pracy przez cudzoziemca delegowanego przez pracodawcę zagranicznego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

Zezwolenia na pobyt czasowy w celu wykonywania pracy przez cudzoziemca delegowanego przez pracodawcę zagranicznego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej udziela się cudzoziemcowi, jeżeli:

 1. posiada zezwolenie na pracę w rozumieniu ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy albo pisemne oświadczenie pracodawcy o zamiarze powierzenia mu pracy, jeżeli zezwolenie na pracę nie jest wymagane;
 2. posiada ubezpieczenie zdrowotne w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych lub potwierdzenie pokrycia przez ubezpieczyciela kosztów leczenia cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 3. posiada źródło stabilnego i regularnego dochodu wystarczającego na pokrycie kosztów utrzymania siebie i członków rodziny pozostających na jego utrzymaniu;
 4. ma zapewnione na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej miejsce zamieszkania.

Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 17 lipca 2012r., w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej (Dz. U. Z 2012r., poz. 823) kryterium dochodowe dla osoby samotnie gospodarującej zostało określone w wysokości 542 zł, a dla osoby w rodzinie w wysokości 456 zł.

Typowe dokumenty potwierdzające okoliczności wskazane we wniosku:

Uwaga: Dołączenie wymienionych niżej dokumentów do wniosku przy jego składaniu może ograniczyć ilość korespondencji urzędowej i skrócić czas załatwienia sprawy.

 1. zezwolenie na pracę w rozumieniu ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy albo pisemne oświadczenie pracodawcy o zamiarze powierzenia mu pracy, jeżeli zezwolenie na pracę nie jest wymagane.
 2. dokument potwierdzający delegowanie przez pracodawcę zagranicznego na terytorium RP w celu wykonywania pracy
 3. dokumenty potwierdzające posiadanie ubezpieczenia zdrowotnego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych lub potwierdzenie pokrycia przez ubezpieczyciela kosztów leczenia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (np. stosowne zaświadczenie z ZUS, polisa ubezpieczeniowa)
 4. dokument potwierdzający posiadanie zapewnionego miejsca zamieszkania (np. poświadczenie zameldowania, umowa najmu mieszkania, inna umowa umożliwiająca władanie lokalem mieszkalnym, lub oświadczenie osoby uprawnionej do władania lokalem mieszkalnym o zapewnieniu cudzoziemcowi miejsca zamieszkania)
 5. PIT 38 lub PIT 40 cudzoziemca za ostatni rok, stosowne zaświadczenie z ZUS lub umowę o pracę bądź zaświadczenie od pracodawcy (w przypadku, gdy dopiero podjęli lub zamierzają podjąć pracę) w celu poświadczenia źródła stabilnego i regularnego dochodu wystarczającego na pokrycie kosztów utrzymania siebie i członków rodziny pozostających na utrzymaniu

4.       ZEZWOLENIE NA POBYT CZASOWY W CELU PROWADZNIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ jeżeli celem pobytu cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest prowadzenie działalności gospodarczej na podstawie przepisów obowiązujących w tym zakresie na tym terytorium.

Zezwolenia na pobyt czasowy udziela się cudzoziemcowi, jeżeli celem jego pobytu jest prowadzenie działalności gospodarczej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie przepisów obowiązujących w tym zakresie oraz spełnione są łącznie następujące warunki:

 1. cudzoziemiec posiada:
  1. ubezpieczenie zdrowotne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych lub potwierdzenie pokrycia przez ubezpieczyciela kosztów leczenia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
  2. źródło stabilnego i regularnego dochodu wystarczającego na pokrycie kosztów utrzymania siebie i członków rodziny pozostających na jego utrzymaniu;
  3. zgodę właściwego organu na zajmowanie określonego stanowiska lub wykonywanie zawodu, gdy obowiązek jej uzyskania wynika z przepisów odrębnych;
 2. cudzoziemiec ma zapewnione na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej miejsce zamieszkania;
 3. podmiot, który prowadzi działalność gospodarczą:
  1. w roku podatkowym poprzedzającym złożenie wniosku o udzielenie cudzoziemcowi zezwolenia na pobyt czasowy w celu prowadzenia działalności gospodarczej przez cudzoziemca osiągnął dochód nie niższy niż 12-krotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w województwie, w którym podmiot ten ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, w trzecim kwartale roku poprzedzającego złożenie wniosku, ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na podstawie art. 30 ust. 2 ustawy z dnia 26 października 1995 r. o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego (Dz. U. z 2013 r. poz. 255) lub zatrudnia na czas nieokreślony i w pełnym wymiarze czasu pracy co najmniej przez okres 1 roku poprzedzającego złożenie wniosku co najmniej 2 pracowników będących obywatelami polskimi lub cudzoziemcami, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 1-9 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, lub
  2. wykaże, że posiada środki pozwalające na spełnienie w przyszłości warunków określonych w lit. a lub prowadzi działania pozwalające na spełnienie w przyszłości tych warunków, w szczególności przyczyniające się do wzrostu inwestycji, transferu technologii, wprowadzania korzystnych innowacji lub tworzenia  miejsc pracy.

Warunki określone w pkt 3 stosuje się do utworzonej przez cudzoziemca spółki komandytowej, komandytowo-akcyjnej, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością lub spółki akcyjnej albo do spółki, do której cudzoziemiec przystąpił lub której udziały lub akcje objął lub nabył.

Zezwolenia na pobyt czasowy w celu prowadzenia działalności gospodarczej udziela się cudzoziemcowi, którego celem pobytu jest wykonywanie pracy poprzez pełnienie funkcji w zarządzie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością lub spółki akcyjnej, którą utworzył lub, której udziały lub akcje objął lub nabył.

Zezwolenia na pobyt czasowy udziela się na okres niezbędny do realizacji celu pobytu cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej polskiej, nie dłuższy jednak niż 3 lata.

Wyżej wymienionego zezwolenia udziela się, jeśli okoliczności, które są podstawą ubiegania się o to zezwolenie, uzasadniają pobyt cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez okres dłuższy niż 3 miesiące.

Typowe dokumenty potwierdzające okoliczności wskazane we wniosku:

 1. dokumenty potwierdzające posiadanie stabilnego i regularnego źródła dochodu wystarczającego do pokrycia kosztów utrzymania siebie i członków rodziny pozostających na utrzymaniu (np. umowa o pracę, umowa zlecenie, umowa o dzieło);
 2. dokumenty potwierdzające posiadanie ubezpieczenia zdrowotnego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych lub potwierdzenie pokrycia przez ubezpieczyciela kosztów leczenia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (np. stosowne zaświadczenie z ZUS, polisa ubezpieczeniowa);
 3. dokument potwierdzający posiadanie zapewnionego miejsca zamieszkania (np. poświadczenie zameldowania, umowa najmu mieszkania, inna umowa umożliwiająca władanie lokalem mieszkalnym, lub oświadczenie osoby uprawnionej do władania lokalem mieszkalnym o zapewnieniu cudzoziemcowi miejsca zamieszkania);
 4. umowa o pracę wraz z zeznaniami PIT o wysokości osiągniętego przez cudzoziemca dochodu za ostatni rok podatkowy lub inne dokumenty w celu poświadczenia źródła stabilnego i regularnego dochodu wystarczającego na pokrycie kosztów utrzymania siebie i członków rodziny pozostających na utrzymaniu (dla osoby samotnie gospodarującej - 542 zł netto miesięcznie, dla osoby w rodzinie - w wysokości 456 zł netto miesięcznie);
 5. zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach;
 6. zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach spółki;
 7. umowa spółki;
 8. akt notarialny, na podstawie, którego ustanowiona została spółka;
 9. bilans spółki wraz z aktualnym rachunkiem zysków i strat;
 10. ankieta dotycząca prowadzonej działalności gospodarczej;
 11. dokumenty potwierdzające zatrudnienie na czas nieokreślony i w pełnym wymiarze czasu pracy najkrócej przez okres roku poprzedzającego złożenie wniosku co najmniej dwóch pracowników będących obywatelami polskimi lub cudzoziemcami, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 1-9 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (t.j. Dz. U. z 2013r. poz. 674), np. lista płac pracowników spółki wraz z deklaracjami ZUS zbiorczą i imiennymi za ostatni miesiąc, umowy o pracę  lub;
 12. dokumenty potwierdzające posiadanie środków pozwalających na spełnienie w przyszłości warunków określonych wyżej lub dokumenty potwierdzające prowadzenie działań pozwalających na spełnienie w przyszłości tych warunków, w szczególności przyczyniających się do wzrostu inwestycji, transferu technologii, wprowadzenia korzystnych innowacji lub tworzenia miejsc pracy.
 13. zgoda właściwego organu na zajmowanie określonego stanowiska lub wykonywanie zawodu, gdy obowiązek jej uzyskania wynika z przepisów odrębnych.

Uwaga: W przypadku potrzeby wyjaśnienia lub doprecyzowania posiadanych przez organ dowodów w sprawie w trakcie postępowania cudzoziemiec może być wzywany do dostarczenia innych dokumentów lub do składania zeznań potwierdzających okoliczności, o których mowa we wniosku.


5.       ZEZWOLENIE NA POBYT CZASOWY W CELU KSZTAŁCENIA SIĘ NA STUDIACH gdy celem pobytu cudzoziemca jest kształcenie się na studiach pierwszego stopnia, studiach drugiego stopnia lub jednolitych studiach magisterskich albo studiach trzeciego stopnia, stanowiących stacjonarne studia wyższe lub stacjonarne studia doktoranckie również gdy studia te stanowią kontynuację lub uzupełnienie studiów podjętych przez cudzoziemca na terytorium innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej. Zezwolenie jest także udzielane cudzoziemcowi, który zamierza odbyć kurs przygotowawczy do podjęcia nauki na tych studiach w języku polskim.

Typowe dokumenty potwierdzające okoliczności wskazane we wniosku:

 1. zaświadczenie jednostki prowadzącej studia o przyjęciu na studia lub o kontynuacji studiów albo o przyjęciu na kurs przygotowawczy
 2. dowód uiszczenia opłaty za studia, jeżeli cudzoziemiec podejmuje lub kontynuuje studia odpłatnie.
 3. dokumenty potwierdzające posiadanie ubezpieczenia zdrowotnego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych lub potwierdzenie pokrycia przez ubezpieczyciela kosztów leczenia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (np. stosowne zaświadczenie z ZUS, polisa ubezpieczeniowa)
 4. dokumenty poświadczające posiadanie wystarczających środków finansowych na pokrycie kosztów utrzymania i podróży powrotnej do państwa pochodzenia lub zamieszkania albo kosztów tranzytu do państwa trzeciego, które udzieli pozwolenia na wjazd oraz kosztów studiów.

Zgodnie Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 19 maja 2014 r. w sprawie minimalnej wysokości środków finansowych, jakie musi posiadać cudzoziemiec podejmujący lub kontynuujący studia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, oraz dokumentów mogących potwierdzić możliwość uzyskania takich środków (Dz. U. z 2014 r., poz. 681) cudzoziemiec podejmujący lub kontynuujący studia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, musi posiadać środki finansowe na pokrycie kosztów utrzymania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w wysokości co najmniej635 zł - osoba samotna 515 zł - osoba przebywająca w Polsce z członkami rodziny pozostającymi na jej utrzymaniu na każdą osobę i na każdy miesiąc pobytu:

 1. przez okres 15 miesięcy lub
 2. przez cały okres pobytu, jeżeli okres pobytu jest krótszy niż określony w pkt 1

- albo równowartość tej kwoty w walutach obcych.

oraz bilet powrotny do kraju zamieszkania lub środki finansowe na pokrycie kosztów powrotu do kraju zamieszkania w wysokości stanowiącej równowartość biletu:

 1. 200 zł - jeżeli cudzoziemiec przybył z państwa sąsiadującego z Polską;
 2. 500 zł - jeżeli cudzoziemiec przybył z państwa członkowskiego Unii Europejskiej innego niż określone w pkt 1;
 3. 2.500 zł - jeżeli cudzoziemiec przybył z państwa niebędącego członkiem Unii Europejskiej).

Dokumentami, które mogą potwierdzać możliwość uzyskania przez cudzoziemca środków finansowych na pokrycie kosztów utrzymania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz podróży powrotnej do państwa pochodzenia lub zamieszkania albo kosztów tranzytu do państwa trzeciego, które udzieli pozwolenia na wjazd, są:

 1. czek podróżny;
 2. zaświadczenie o wysokości limitu na karcie kredytowej wydane przez bank, który wystawił kartę kredytową;
 3. zaświadczenie o posiadaniu środków płatniczych w banku lub spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej mających siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 4. dokument potwierdzający przyznanie stypendium krajowego lub zagranicznego;
 5. zaświadczenie o zatrudnieniu i wysokości zarobków.

Zaświadczenia, o których mowa w pkt 2, 3 i 5, muszą być wystawione nie wcześniej niż na miesiąc przed dniem złożenia wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy.


6.       ZEZWOLENIE NA POBYT CZASOWY W CELU PROWADZENIA BADAŃ NAUKOWYCH udziela się cudzoziemcowi będącemu naukowcem, gdy celem jego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest prowadzenie badań naukowych lub prac rozwojowych na podstawie umowy o przyjęciu go w celu realizacji projektu badawczego zawartej z jednostką naukową, o której mowa w art. 2 pkt 9 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. Nr 96, poz. 615, z późn. zm.), zatwierdzoną w tym celu przez ministra właściwego do spraw nauki na podstawie decyzji .

ypowe dokumenty potwierdzające okoliczności wskazane we wniosku:

Uwaga: Dołączenie wymienionych niżej dokumentów do wniosku przy jego składaniu może ograniczyć ilość korespondencji urzędowej i skrócić czas załatwienia sprawy.

 1. umowa o przyjęciu cudzoziemca w celu realizacji projektu badawczego zawartą z jednostką naukową mającą siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub na terytorium Unii Europejskiej przewidująca przeprowadzenie badań naukowych lub prac rozwojowych także na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 2. dokument pobytowy opatrzony adnotacją „naukowiec”, wydany przez inne państwo członkowskie Unii Europejskiej – jeżeli taki posiada;
 3. pisemne oświadczenie jednostki naukowej, w którym zobowiązuje się ona do poniesienia kosztów pobytu naukowca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a także kosztów wykonania decyzji o zobowiązaniu cudzoziemca do powrotu pokrytych ze środków publicznych przed upływem 6 miesięcy od dnia wygaśnięcia umowy, jeżeli podstawą do wydania decyzji o zobowiązaniu cudzoziemca do powrotu będzie jego nielegalny pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 4. dokumenty potwierdzające posiadanie ubezpieczenia zdrowotnego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych lub potwierdzenie pokrycia przez ubezpieczyciela kosztów leczenia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (np. stosowne zaświadczenie z ZUS, polisa ubezpieczeniowa)
 5. dokumenty poświadczające posiadanie wystarczających środków finansowych na pokrycie kosztów utrzymania i podróży powrotnej do państwa pochodzenia lub zamieszkania albo kosztów tranzytu do państwa trzeciego, które udzieli pozwolenia na wjazd

Zgodnie Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 19 maja 2014 r. w sprawie minimalnej wysokości środków finansowych, jakie musi posiadać cudzoziemiec prowadzący na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej badania naukowe lub prace rozwojowe, oraz dokumentów, które mogą potwierdzić możliwość uzyskania takich środków (Dz. U. z 2014 r., poz. 677) cudzoziemiec prowadzący na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej badania naukowe lub prace rozwojowe, musi posiadać środki finansowe na pokrycie kosztów utrzymania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w wysokości co najmniej 543 zł - osoba samotna 457 zł - osoba przebywająca w Polsce z członkami rodziny pozostającymi na jej utrzymaniu na każdą osobę i na każdy miesiąc pobytu:

 1. przez okres 12 miesięcy lub
 2. przez cały okres pobytu, jeżeli okres pobytu jest krótszy niż określony w pkt 1

- albo równowartość tej kwoty w walutach obcych.

oraz bilet powrotny do kraju zamieszkania lub środki finansowe na pokrycie kosztów powrotu do kraju zamieszkania w wysokości stanowiącej równowartość biletu:

 1. 200 zł - jeżeli cudzoziemiec przybył z państwa sąsiadującego z Polską;
 2. 500 zł - jeżeli cudzoziemiec przybył z państwa członkowskiego Unii Europejskiej innego niż określone w pkt 1;
 3. 2.500 zł - jeżeli cudzoziemiec przybył z państwa niebędącego członkiem Unii Europejskiej).

Dokumentami, które mogą potwierdzać możliwość uzyskania przez cudzoziemca środków finansowych na pokrycie kosztów utrzymania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz podróży powrotnej do państwa pochodzenia lub zamieszkania albo kosztów tranzytu do państwa trzeciego, które udzieli pozwolenia na wjazd, są:

 1. czek podróżny;
 2. zaświadczenie o wysokości limitu na karcie kredytowej wydane przez bank, który wystawił kartę kredytową;
 3. zaświadczenie o posiadaniu środków płatniczych w banku lub spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej mających siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 4. dokument potwierdzający przyznanie stypendium krajowego lub zagranicznego;
 5. zaświadczenie o zatrudnieniu i wysokości zarobków.

Zaświadczenia, o których mowa w pkt 2, 3 i 5, muszą być wystawione nie wcześniej niż na miesiąc przed dniem złożenia wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy.


7.       ZEZWOLENIE NA POBYT CZASOWY DLA CZŁONKÓW RODZIN OBYWATELI RP  udziela się cudzoziemcowi, który pozostaje w uznawanym przez prawo RP związku małżeńskim z obywatelem RP, albo cudzoziemcowi, który jest małoletnim dzieckiem cudzoziemca pozostającego w związku małżeńskim z obywatelem RP i posiadającego zezwolenie na pobyt czasowy dla członka rodziny obywatela RP

             Typowe dokumenty potwierdzające okoliczności wskazane we wniosku:

 1. Aktualny odpis aktu małżeństwa (wydany nie wcześniej niż trzy miesiące przed złożeniem wniosku).
 2. Kopia dowodu osobistego małżonka lub innego dokumentu potwierdzającego posiadanie obywatelstwa polskiego (oryginał do wglądu)
 3. W przypadku rozwodu - prawomocny wyrok rozwodowy lub akt stanu cywilnego potwierdzający fakt rozwodu oraz dokumenty potwierdzające istnienie ważnego interesu cudzoziemca.
 4. W przypadku owdowienia - akt zgonu małżonka.

Uwaga: W postępowaniu w sprawie udzielenia zezwolenia na pobyt czasowy organ, który prowadzi to postępowanie jest obowiązany ustalić, czy związek małżeński nie został zawarty w celu obejścia ustawy o cudzoziemcach.

W przypadku potrzeby wyjaśnienia lub doprecyzowania posiadanych przez organ dowodów w sprawie w trakcie postępowania cudzoziemiec może być wzywany do dostarczenia innych dokumentów lub do składania zeznań potwierdzających okoliczności, o których mowa we wniosku oraz okoliczności dotyczących celu zawarcia małżeństwa.

Typowe dokumenty potwierdzające okoliczności wskazane we wniosku:

 1. dokumenty potwierdzające stopień pokrewieństwa uznawane przez prawo Rzeczypospolitej Polskiej (akty stanu cywilnego: akt małżeństwa, akt urodzenia),
 2. dokumenty potwierdzające posiadanie przez cudzoziemca, z którym zamierza przebywać na terytorium RP, wymaganego prawem zezwolenia na pobyt,
 3. dokumenty potwierdzające posiadanie stabilnego i regularnego źródła dochodu wystarczającego na pokrycie kosztów utrzymania siebie i członków rodziny pozostających na jego utrzymaniu ( np. umowa o pracę, zeznania PIT o wysokości osiągniętego dochodu cudzoziemca za ostatni rok podatkowy lub stosowne zaświadczenie z ZUS, lub inne dokumenty w celu poświadczenia źródła stabilnego i regularnego dochodu)
 4. dokumenty poświadczające posiadanie ubezpieczenia zdrowotnego w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych lub potwierdzenie pokrycia przez ubezpieczyciela kosztów leczenia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
 5. dokument potwierdzający posiadanie zapewnionego miejsca zamieszkania (np. poświadczenie zameldowania, umowa najmu mieszkania, inna umowa umożliwiająca władanie lokalem mieszkalnym, lub oświadczenie osoby uprawnionej do władania lokalem mieszkalnym o zapewnieniu cudzoziemcowi miejsca zamieszkania),

Uwaga: W postępowaniu w sprawie udzielenia zezwolenia na pobyt czasowy organ, który prowadzi to postępowanie jest obowiązany ustalić, czy związek małżeński między cudzoziemcami został zawarty w celu obejścia ustawy o cudzoziemcach.


8.      ZEZWOLENIE NA POBYT CZASOWY DLA CZŁONKÓW RODZIN CUDZOZIEMCÓW udziela się cudzoziemcowi, który pozostaje w uznawanym przez prawo RP związku małżeńskim z cudzoziemcem zamieszkującym na  terytorium RP na określonej podstawie albo jest małoletnim dzieckiem tego cudzoziemca lub małoletnim dzieckiem cudzoziemca pozostającego w związku małżeńskim z cudzoziemcem  zamieszkującym na  terytorium RP

Cudzoziemcowi udziela się zezwolenia na pobyt czasowy w celu połączenia się z rodziną na wniosek cudzoziemca zamieszkującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, do którego członek jego rodziny przybywa lub, z którym przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

Zezwolenia na pobyt czasowy w celu połączenia się z rodziną udziela się cudzoziemcowi, jeżeli spełnia łącznie następujące warunki:

 1. przybywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub przebywa na tym terytorium w celu połączenia się z rodziną i jest członkiem rodziny cudzoziemca zamieszkującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:
  1. na podstawie zezwolenia na pobyt stały,
  2. na podstawie zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE,
  3. w związku z nadaniem mu statusu uchodźcy,
  4. w związku z udzieleniem mu ochrony uzupełniającej,
  5. co najmniej przez okres 2 lat na podstawie kolejnych zezwoleń na pobyt czasowy, w tym bezpośrednio przed złożeniem wniosku o udzielenie mu zezwolenia na pobyt czasowy dla członka rodziny – na podstawie zezwolenia udzielonego mu na okres pobytu nie krótszy niż 1 rok,
  6. na podstawie zezwolenia na pobyt czasowy, w celu prowadzenia badań naukowych,
  7. na podstawie zezwolenia na pobyt czasowy udzielonego w celu prowadzenia badań naukowych, gdy cudzoziemiec ten posiada dokument pobytowy, o którym mowa w art. 1 ust. 2 lit. a rozporządzenia Rady nr 1030/2002, opatrzony adnotacją „naukowiec”, wydany przez inne państwo członkowskie Unii Europejskiej, jeżeli umowa o przyjęciu cudzoziemca w celu realizacji projektu badawczego zawarta z właściwą jednostką naukową tego państwa przewiduje przeprowadzenie badań naukowych także na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
  8. na podstawie zezwolenia na pobyt czasowy w celu wykonywania pracy w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji,
  9. w związku z udzieleniem zgody na pobyt ze względów humanitarnych;
 2. posiada:
  1. ubezpieczenie zdrowotne w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych lub potwierdzenie pokrycia przez ubezpieczyciela kosztów leczenia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
  2. źródło stabilnego i regularnego dochodu wystarczającego na pokrycie kosztów utrzymania siebie i członków rodziny pozostających na jego utrzymaniu;

Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 17 lipca 2012r., w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej (Dz. U. Z 2012r., poz. 823) kryterium dochodowe dla osoby samotnie gospodarującej zostało określone w wysokości 542 zł, a dla osoby w rodzinie w wysokości 456 zł.

Wymóg posiadania źródła stabilnego i regularnego dochodu uważa się za spełniony również wówczas, gdy koszty utrzymania cudzoziemca będzie pokrywał członek rodziny obowiązany do jego utrzymania, który zamieszkuje na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

 ma zapewnione na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej miejsce zamieszkania.


9.       POBYT NA TERYTORIUM RP CUDZOZIEMCÓW BĘDĄCYCH OFIARAMI HANDLU LUDŹMI. Cudzoziemcowi, w stosunku do którego istnieje domniemanie, że jest ofiarą handlu ludźmi w rozumieniu art. 115 § 22 Kodeksu karnego, wydaje się zaświadczenie potwierdzające istnienie tego domniemania. Zezwolenia na pobyt czasowy dla ofiar handlu ludźmi udziela się cudzoziemcowi, jeżeli łącznie spełnia następujące warunki: 1) przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 2) podjął współpracę z organem prowadzącym postępowanie karne w sprawie przestępstwa handlu ludźmi, 3) zerwał kontakty z osobami podejrzanymi o popełnienie przestępstwa, ww. przestępstwa 


10.   ZEZWOLENIE NA POBYT CZASOWY ZE WZGLĘDU NA OKOLICZNOŚCI WYMAGAJĄCE KRÓTKOTRWAŁEGO POBYTU 

Zezwolenia na pobyt czasowy ze względu na okoliczności wymagające krótkotrwałego pobytu cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej można udzielić cudzoziemcowi, który przebywa na tym terytorium, jeżeli:

 1. jest obowiązany do osobistego stawiennictwa przed polskim organem władzy publicznej lub
 2. obecności cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wymaga jego wyjątkowa sytuacja osobista, lub
 3. obecności cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wymaga interes Rzeczypospolitej Polskiej.

Zezwolenia na pobyt czasowy ze względu na okoliczności wymagające krótkotrwałego pobytu, można udzielić na okres niezbędny do realizacji celu, ze względu, na który zezwolenie zostało udzielone, nie dłuższy jednak niż 6 miesięcy.

Zezwolenia na pobyt czasowy ze względu na okoliczności wymagające krótkotrwałego pobytu, można także udzielić, gdy okoliczności ubiegania się o to zezwolenie nie uzasadniają pobytu cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez okres dłuższy niż 3 miesiące.

Typowe dokumenty potwierdzające okoliczności wskazane we wniosku:

 • dokumenty potwierdzające okoliczności wymagające pobytu cudzoziemca w Polsce (np. wezwania do stawiennictwa przed polskimi organami władzy publicznej, zaświadczenia lekarskie itp.).

11.   ZEZWOLENIE NA POBYT CZASOWY ZE WZGLĘDU NA INNE OKOLICZNOŚCI 

Zezwolenia na pobyt czasowy ze względu na inne okoliczności udziela sięcudzoziemcowi, jeżeli:

 1. zamierza jako członek rodziny zamieszkiwać na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wspólnie z pracownikiem migrującym, o którym mowa w pkt 19 części I i art. 19 części II Europejskiej Karty Społecznej, sporządzonej w Turynie dnia 18 października 1961 r. (Dz. U. z 1999 r. Nr 8, poz. 67, z 2010 r. Nr 76, poz. 491 oraz z 2011 r. Nr 168, poz. 1007), lub z prowadzącym na tym terytorium działalność gospodarczą na własny rachunek cudzoziemcem, o którym mowa w art. 19 ust. 10 części II Europejskiej Karty Społecznej, sporządzonej w Turynie dnia 18 października 1961 r., jeżeli posiada:
 • ubezpieczenie zdrowotne w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych lub potwierdzenie pokrycia przez ubezpieczyciela kosztów leczenia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 • źródło stabilnego i regularnego dochodu wystarczającego na pokrycie kosztów utrzymania siebie i członków rodziny pozostających na jego utrzymaniu.
 1. jest urodzonym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej małoletnim dzieckiem cudzoziemca przebywającym na tym terytorium bez opieki, lub
 2. posiada zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego UE udzielone przez inne państwo członkowskie Unii Europejskiej oraz:
  1. zamierza wykonywać pracę lub prowadzić działalność gospodarczą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie przepisów obowiązujących w tym zakresie na tym terytorium lub
  2. zamierza podjąć lub kontynuować na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej studia lub szkolenie zawodowe, lub
  3. wykaże, że zachodzą inne okoliczności uzasadniające jego zamieszkiwanie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli posiada:
 • ubezpieczenie zdrowotne w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych lub potwierdzenie pokrycia przez ubezpieczyciela kosztów leczenia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 • źródło stabilnego i regularnego dochodu wystarczającego na pokrycie kosztów utrzymania siebie i członków rodziny pozostających na jego utrzymaniu;
 • zapewnione na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej miejsce zamieszkania.
 1. 4.      jest członkiem rodziny cudzoziemca, o którym mowa w pkt 3, z którym przebywał na terytorium innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej i towarzyszy mu lub chce się z nim połączyć, jeżeli posiada:
 • ubezpieczenie zdrowotne w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych lub potwierdzenie pokrycia przez ubezpieczyciela kosztów leczenia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 • źródło stabilnego i regularnego dochodu wystarczającego na pokrycie kosztów utrzymania siebie i członków rodziny pozostających na jego utrzymaniu;
 • zapewnione na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej miejsce zamieszkania.
 1. posiada uprawnienie do wykonywania pracy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na zasadach określonych w decyzji nr 1/80 Rady Stowarzyszenia Republiki Tureckiej i EWG z dnia 19 września 1980 r. w sprawie rozwoju Stowarzyszenia, która to Rada została powołana na podstawie Układu ustanawiającego stowarzyszenie między Europejską Wspólnotą Gospodarczą a Turcją, podpisanego w Ankarze dnia 12 września 1963 r. (Dz. Urz. WE L 217 z 29.12.1964, str. 3685; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 11, t. 11 str. 1), jeżeli  posiada:
 • ubezpieczenie zdrowotne w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych lub potwierdzenie pokrycia przez ubezpieczyciela kosztów leczenia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 • źródło stabilnego i regularnego dochodu wystarczającego na pokrycie kosztów utrzymania siebie i członków rodziny pozostających na jego utrzymaniu;
 • zapewnione na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej miejsce zamieszkania

Zezwolenia na pobyt czasowy ze względu na inne okoliczności można udzielić cudzoziemcowi, jeżeli:

 1. jest pokrzywdzonym, o którym mowa w art. 7 ust. 2 pkt 2, lub
 2. bezpośrednio przed złożeniem wniosku o udzielenie zezwolenia przebywał na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie zezwolenia, o którym mowa w pkt 4, do czasu otrzymania zaległego wynagrodzenia od podmiotu powierzającego wykonywanie pracy albo podmiotu, o którym mowa w art. 6 lub art. 7 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jeżeli posiada:
 • ubezpieczenie zdrowotne w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych lub potwierdzenie pokrycia przez ubezpieczyciela kosztów leczenia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 • zapewnione na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej miejsce zamieszkania;
 • ma zapewnione na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej utrzymanie.
 1. jego pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest niezbędny z uwagi na konieczność poszanowania prawa do życia rodzinnego w rozumieniu Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności, sporządzonej w Rzymie dnia 4 listopada 1950 r., a cudzoziemiec przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej nielegalnie, lub
 2. jego wyjazd z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej naruszałby prawa dziecka, określone w Konwencji o prawach dziecka, przyjętej przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych dnia 20 listopada 1989 r. (Dz. U. z 1991 r. Nr 120, poz. 526, z 2000 r. Nr 2, poz. 11 oraz z 2013 r. poz. 677), w stopniu istotnie zagrażającym jego rozwojowi psychofizycznemu, a cudzoziemiec przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej nielegalnie, lub
 3. wykazał, że zachodzą okoliczności inne niż określone w pkt 1–7, rozdziałach 2–10 i art. 186 ust. 1, uzasadniające jego pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jeżeli posiada:
 • ubezpieczenie zdrowotne w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych lub potwierdzenie pokrycia przez ubezpieczyciela kosztów leczenia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 • źródło stabilnego i regularnego dochodu wystarczającego na pokrycie kosztów utrzymania siebie i członków rodziny pozostających na jego utrzymaniu;
 • zapewnione na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej miejsce zamieszkania.

Wysokość miesięcznego dochodu, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 lit. b, powinna być wyższa niż wysokość dochodu uprawniającego do świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej określonych w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013 r. poz. 182, ze zm.18), w odniesieniu do cudzoziemca oraz każdego członka rodziny pozostającego na jego utrzymaniu.

Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 17 lipca 2012r., w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej (Dz. U. Z 2012r., poz. 823) kryterium dochodowe dla osoby samotnie gospodarującej zostało określone w wysokości 542 zł, a dla osoby w rodzinie w wysokości 456 zł.

Wymóg posiadania źródła stabilnego i regularnego dochodu uważa się za spełniony również wówczas, gdy koszty utrzymania cudzoziemca będzie pokrywał członek rodziny obowiązany do jego utrzymania, który zamieszkuje na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Typowe dokumenty potwierdzające okoliczności wskazane we wniosku:

 • dokumenty potwierdzające pobyt pracownika migrującego lub przedsiębiorcy na terytorium Polski
 • dokumenty potwierdzające stopień pokrewieństwa z pracownikiem migrującym uznawane przez prawo Rzeczypospolitej Polskiej (akty stanu cywilnego: akt małżeństwa, akt urodzenia).
 • akt urodzenia – w przypadku małoletniego
 • dokument o ustanowieniu kurateli - w przypadku małoletniego bez opieki
 • dokumenty potwierdzające wykonywanie pracy na terytorium Polski – (np. umowy o pracę, świadectwa pracy, dokumenty ZUS) – w celu ustalenia czy posiada uprawnienie do wykonywania pracy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na zasadach określonych w decyzji nr 1/80 Rady Stowarzyszenia Republiki Tureckiej i EWG z dnia 19 września 1980 r. – w przypadku obywateli Turcji wykonujących pracę na terytorium RP
 • dokumenty potwierdzające prowadzenie działalności gospodarczej – w przypadku cudzoziemca posiadającego pobyt rezydenta długoterminowego w innym państwie UE
 • umowa o pracę lub oświadczenie pracodawcy o zamiarze powierzenia cudzoziemcowi wykonywania pracy - w przypadku cudzoziemca posiadającego pobyt rezydenta długoterminowego w innym państwie UE
 • zaświadczenie o przyjęciu na studia lub szkolenie zawodowe - w przypadku cudzoziemca posiadającego pobyt rezydenta długoterminowego w innym państwie UE
 • dokumenty potwierdzające stopień pokrewieństwa uznawane przez prawo Rzeczypospolitej Polskiej (akty stanu cywilnego: akt małżeństwa, akt urodzenia) – w przypadku dołączenia do rezydenta długoterminowego UE,
 • dokumenty potwierdzające posiadanie przez cudzoziemca, z którym zamierza przebywać na terytorium RP, wymaganego prawem zezwolenia na pobyt - w przypadku cudzoziemca posiadającego pobyt rezydenta długoterminowego w innym państwie UE
 • dokumenty poświadczające fakt toczącego się postępowania w sprawie odzyskania zaległego wynagrodzenia – w przypadku pokrzywdzonego pracownika
 • dokumenty poświadczające status pokrzywdzonego w postępowaniu karnym dot. art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej - w przypadku pokrzywdzonego pracownika
 • Dokumenty potwierdzające istnienie okoliczności innych niż w pozostałych przepisach, uzasadniających pobyt cudzoziemca w Polsce przez okres powyżej 3 miesięcy – w przypadkach nie wymienionych wyżej
 • dokumenty poświadczające posiadanie ubezpieczenia zdrowotne w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych lub potwierdzenie pokrycia przez ubezpieczyciela kosztów leczenia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – w wymaganych przypadkach
 • dokumenty potwierdzające posiadanie źródła stabilnego i regularnego dochodu wystarczającego na pokrycie kosztów utrzymania siebie i członków rodziny pozostających na utrzymaniu (dla osoby samotnie gospodarującej - 542 zł netto miesięcznie, dla osoby w rodzinie - w wysokości 456 zł netto miesięcznie) – w wymaganych przypadkach
 • dokument potwierdzający posiadanie zapewnionego miejsca zamieszkania (np. poświadczenie zameldowania, umowa najmu mieszkania, inna umowa umożliwiająca władanie lokalem mieszkalnym, lub oświadczenie osoby uprawnionej do władania lokalem mieszkalnym o zapewnieniu cudzoziemcowi miejsca zamieszkania) – w wymaganych przypadkach

WAŻNE INFORMACJE:

Cudzoziemiec składa wniosek o udzielenie mu zezwolenia na pobyt czasowy osobiście, nie później niż w ostatnim dniu jego legalnego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Jeżeli wniosek o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy nie został złożony przez cudzoziemca osobiście, np. wysłany pocztą, wojewoda wzywa go do osobistego stawiennictwa w terminie 7 dni pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpoznania.

W przypadku cudzoziemca będącego:

1) osobą małoletnią – wniosek o udzielenie mu zezwolenia na pobyt czasowy składają rodzice lub ustanowieni przez sąd opiekunowie albo jedno z rodziców lub jeden z ustanowionych przez sąd opiekunów;

2) osobą ubezwłasnowolnioną całkowicie – wniosek o udzielenie mu zezwolenia na pobyt czasowy składa opiekun ustanowiony przez sąd;

3) osobą małoletnią bez opieki – wniosek o udzielenie mu zezwolenia na pobyt czasowy składa kurator.

Przy składaniu wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy cudzoziemcowi będącemu osobą małoletnią, która ukończyła 6. rok życia, jest wymagana jego obecność.

Przy składaniu wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy cudzoziemiec powinien złożyć odciski linii papilarnych w celu wydania karty pobytu.

Powyższy obowiązek nie dotyczy cudzoziemców,:

-  którzy nie ukończyli 6 roku życia lub

- od których pobranie odcisków linii papilarnych jest fizycznie niemożliwe lub

- którzy ubiegają się o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy w celu połączenia się z rodziną (zob. pkt 4.6.8 pkt I).

Jeśli cudzoziemiec nie złoży odcisków linii papilarnych w celu wydania karty pobytu, choć jest  do tego obowiązany, odmawia się wszczęcia postępowania w sprawie udzielenia zezwolenia.

W przypadku udzielenia zezwolenia na pobyt czasowy w celu połączenia się z rodziną karta pobytu jest wydawana na wniosek cudzoziemca, któremu udzielono tego zezwolenia (członek rodziny). Odciski linii papilarnych składa ten cudzoziemiec przy składaniu wniosku o wydanie karty pobytu.

Dane w postaci odcisków linii papilarnych pobranych w celu wydania karty pobytu przechowuje się w odpowiednich rejestrach do czasu wpisania do tych rejestrów potwierdzenia odbioru karty pobytu przez organ wydający kartę pobytu, po wydaniu karty pobytu dane te są kasowane.

W przypadku wydania decyzji o odmowie udzielenia cudzoziemcowi zezwolenia na pobyt czasowy, zezwolenia na pobyt stały lub zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE lub decyzji o odmowie wydania lub wymiany karty pobytu, dane w postaci odcisków linii papilarnych przechowuje się w w/w rejestrach, do czasu wpisania informacji o wydaniu tych decyzji do rejestrów, gdy decyzje te stały się prawomocne.

Jeżeli termin do złożenia wniosku został zachowany i wniosek nie zawiera braków formalnych lub braki formalne zostały uzupełnione w terminie, wojewoda zamieszcza w dokumencie podróży cudzoziemca odcisk stempla, który potwierdza złożenie wniosku. Jeżeli termin do złożenia wniosku został zachowany i wniosek nie zawiera braków formalnych lub braki formalne zostały uzupełnione w terminie pobyt cudzoziemca uważa się za legalny od dnia złożenia wniosku do dnia, w którym decyzja w sprawie udzielenia zezwolenia na pobyt czasowy stanie się ostateczna (np. po upływie 14 dni od jej doręczenia jeśli nie zostanie złożone od niej odwołanie).

Jeżeli postępowanie w sprawie udzielenia zezwolenia na pobyt czasowy zostanie zawieszone na wniosek cudzoziemca, jego pobyt w tym czasie nie będzie uznawany za legalny.

UWAGA:

Umieszczenie stempla w dokumencie podróży nie uprawnia cudzoziemca do podróżowania
po terytorium innych państw obszaru Schengen, natomiast cudzoziemiec może wyjechać
do kraju pochodzenia, jednak aby powrócić do Polski powinien uzyskać wizę, jeśli pochodzi z państwa objętego obowiązkiem wizowym.

 

Niezbędne dokumenty:

 1. Wypełniony zgodnie z pouczeniem formularz wniosku
 2. Cztery  fotografie spełniające następujące wymagania
 • nieuszkodzone, kolorowe, o dobrej ostrości;
 • wymiary 35 mm x 45 mm;
 • wykonane nie wcześniej niż w ciągu 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku;
 • przedstawiające wizerunek twarzy cudzoziemca od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70-80% fotografii, na jednolitym jasnym tle, w pozycji frontalnej, patrzącego na wprost z otwartymi oczami, nieprzesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami, a także odwzorowują naturalny kolor jego skóry;
 • przedstawiające wyraźnie oczy cudzoziemca, a zwłaszcza źrenice, linia oczu cudzoziemca jest równoległa do górnej krawędzi fotografii;
 • Uwaga: Cudzoziemiec noszący nakrycie głowy zgodnie z zasadami swojego wyznania może dołączyć do wniosku fotografię przedstawiającą go w nakryciu głowy, o ile wizerunek twarzy jest w pełni widoczny. W takim przypadku do wniosku dołącza się oświadczenie cudzoziemca o przynależności do wspólnoty wyznaniowej.
 1. Kserokopia ważnego dokumentu podróży (oryginał do wglądu), w szczególnie uzasadnionym przypadku, gdy cudzoziemiec nie posiada ważnego dokumentu podróży i nie ma możliwości jego uzyskania, może przedstawić inny dokument potwierdzający tożsamość.

Uwaga: Brak któregokolwiek z ww. dokumentów spowoduje wezwanie cudzoziemca do jego uzupełnienia w terminie 7 dni od doręczenia wezwania pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpoznania.

 

Cudzoziemiec, któremu udzielono zezwolenia na pobyt czasowy ma obowiązek zawiadomić wojewodę, który udzielił tego zezwolenia, w terminie 15 dni roboczych, o ustaniu przyczyny udzielenia zezwolenia.

Zezwolenie na pobyt czasowy wygasa z mocy prawa z dniem uzyskania przez cudzoziemca kolejnego zezwolenia na pobyt czasowy, zezwolenia na pobyt stały, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE lub obywatelstwa polskiego.

 

Załączniki do strony