Przedłużenie pobytu w ruchu bezwizowym - Cudzoziemcy - Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach

www.kielce.uw.gov.pl

Cudzoziemcy

Aktualnie znajdujesz się na:

Przedłużenie pobytu w ruchu bezwizowym

Cudzoziemcowi, który przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie umowy międzynarodowej o zniesieniu obowiązku wizowego lub wobec którego stosuje się częściowe lub całkowite zniesienie obowiązku wizowego, można przedłużyć w uzasadnionych przypadkach okres pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej o kolejne 90 dni, jeżeli możliwość taka jest przewidziana w umowie o zniesieniu obowiązku wizowego. (Obecnie przewidują to umowy z Brazylią, Argentyną, Chile, Hondurasem, Kostaryką, Nikaraguą, Singapurem i Urugwajem)

 

Podstawa prawna:

  1. Ustawa z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz.U. z 30.12.2013 poz. 1650 z późn. zm.) wraz z aktami wykonawczymi.

Sposób składania wniosku:

Cudzoziemiec składa wniosek o przedłużenie okresu pobytu w ramach ruchu bezwizowego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej osobiście do wojewody właściwego ze względu na miejsce pobytu cudzoziemca, nie później niż w ostatnim dniu jego legalnego pobytu na tym terytorium w ramach ruchu bezwizowego, i uzasadnia ten wniosek.

Miejsce składania wniosku: 

Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach

25-516 Kielce, Al. IX Wieków 3

Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców

Oddział ds. Cudzoziemców 

Opłaty:

Bezpłatnie

Czas załatwienia sprawy – niezwłocznie, do jednego miesiąca

Uwaga: Przedłużenie okresu pobytu w ramach ruchu bezwizowego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej następuje przez umieszczenie w dokumencie podróży cudzoziemca odcisku stempla potwierdzającego przedłużenie okresu tego pobytu o 90 dni. Odmowa przedłużenia następuje w drodze decyzji.

Niezbędne dokumenty:

  1. Sporządzony w języku polskim wniosek zawierający dane pozwalające zidentyfikować cudzoziemca (imię, nazwisko, datę urodzenia, obywatelstwo), adres zamieszkania oraz uzasadnienie.

Uwaga: Brak, we wniosku któregokolwiek z ww. elementów spowoduje wezwanie cudzoziemca do jego uzupełnienia w terminie 7 dni od doręczenia wezwania pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpoznania.

Typowe dokumenty potwierdzające okoliczności wskazane we wniosku:

  1. Dokumenty potwierdzające legalny pobyt na terytorium Polski – kserokopia dokumentu podróży (oryginał do wglądu)

 

Uwaga: W przypadku potrzeby wyjaśnienia lub doprecyzowania posiadanych przez organ dowodów w sprawie w trakcie postępowania cudzoziemiec może być wzywany do dostarczenia innych dokumentów lub do składania zeznań potwierdzających okoliczności, o których mowa we wniosku.