Umorzenie, odroczenie lub rozłożenie na raty spłaty należności, do których nie stosuje się przepisów ustawy - Ordynacja podatkowa w zakresie należności z tytułu grzywien nakładanych w postępowaniu mandatowym. - Mandaty - Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach

www.kielce.uw.gov.pl

Mandaty

Aktualnie znajdujesz się na:

Umorzenie, odroczenie lub rozłożenie na raty spłaty należności, do których nie stosuje się przepisów ustawy - Ordynacja podatkowa w zakresie należności z tytułu grzywien nakładanych w postępowaniu mandatowym.

Przedmiot sprawy: Umorzenie, odroczenie lub rozłożenie na raty spłaty należności, do których stosuje się przepisy ustawy - Ordynacja podatkowa w zakresie należności z tytułu grzywien nakładanych w postępowaniu mandatowym.
Warunki, jakie powinny zostać spełnione w celu załatwienia sprawy:

1.  Umorzenie

      Udzielenie ulgi w spłacie niepodatkowych należności budżetowych o charakterze publicznoprawnym mają zastosowanie(napodstawie odesłania art. 60 pkt. 6a i art. 67 ustawy o finansach publicznych) przepisy działu III ordynacji podatkowej – konkretnie przesłanki zawarte w art. 67a §1pkt.3 ordynacji podatkowej z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz.U.2015.613 t.j. ze zm.) Organ podatkowy, na wniosek podatnika, z zastrzeżeniem art. 67b ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych na wniosek podatnika, w przypadkach uzasadnionych ważnym interesem podatnika lub interesem publicznym, może: umorzyć w całości lub w części zaległości podatkowe, odsetki za zwłokę lub opłatę prolongacyjną.

       W celu załatwienia sprawy strona powinna:

 • złożyć wniosek wraz z usadnieniem,
 • do wniosku dołączyć zaświadczenia: o dochodach własnych (wnioskodawcy) i członków rodziny prowadzących wspólne gospodarstwo domowe oraz ewentualne zaświadczenie z PUP itp.

2. Odroczenie lub rozłożenie na raty

Udzielenie ulgi w spłacie niepodatkowych należności budżetowych o charakterze publicznoprawnym mają zastosowanie(na podstawie odesłania art. 60 pkt. 6a i art. 67 ustawy o finansach publicznych) przepisy działu III ordynacji podatkowej – konkretnie przesłanki zawarte w art. 67a §1pkt.2 ordynacji podatkowej z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz.U.2015.613 t.j. ze zm.) Organ podatkowy, na wniosek podatnika, z zastrzeżeniem art. 67b ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych na wniosek podatnika, w przypadkach uzasadnionych ważnym interesem podatnika lub interesem publicznym, może: odroczyć lub rozłożyć na raty zapłatę zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę lub odsetki od nieuregulowanych w terminie zaliczek na podatek;

      W celu załatwienia sprawy strona powinna:

 • złożyć wniosek wraz z usadnieniem,
 • do wniosku dołączyć zaświadczenia: o dochodach własnych (wnioskodawcy) i członków rodziny prowadzących wspólne gospodarstwo domowe oraz ewentualne zaświadczenie z PUP itp.
Jednostka odpowiedzialna:
Wydział Finansów i Budżetu
Oddział ds. Dochodów Budżetowych
al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce
tel.: +48 (41) 342 13 02, 342 13 50
fax: +48 (41) 342 12 62
Miejsce załatwienia sprawy:

Wydział Finansów i Budżetu
Oddział ds. Dochodów Budżetowych
Numer pokoju: 413
e-mail: fnman01@kielce.uw.gov.pl
Godziny urzędowania: Poniedziałek – Piątek, godz. 7.30 - 15.30 

Konto wpłat za mandaty karne - NBP O/O Kielce

67 1010 1238 0853 4222 3100 0000

Telefon: +48 (41) 342 13 02
Możliwość składania interwencji, wyrażania opinii i sugestii:
 • Dyrektor Wydziału Finansów i Budżetu - każdy poniedziałek w godzinach pracy,
 • pracownicy merytoryczni - każdego dnia w godzinach pracy.
Podstawa prawna:
 • Ordynacja podatkowa z dnia 29 sierpnia 1997r. ()
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2000r. Nr 98, poz.1071 z późniejszymi zmianami).
 • Zarządzenie Wojewody Świętokrzyskiego w sprawie nadania statutu Świętokrzyskiemu Urzędowi Wojewódzkiemu w Kielcach.
 • Zarządzenie Wojewody Świętokrzyskiego w sprawie ustalenia regulaminu Świętokrzyskiemu Urzędowi Wojewódzkiemu w Kielcach.
 • Ustalenie wewnętrzne Dyrektora Wydziału Finansów i Budżetu Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach w sprawie ustalenia szczegółowych zasad i zakresu działań poszczególnych komórek organizacyjnych wchodzących w skład Wydziału Finansów i Budżetu.