Uwaga! SMOG (w mieście Kielce istnieje ryzyko przekroczenia poziomu informowania dla pyłu PM10) Informacja w sprawie pobytu w Polsce osób uciekających z Ukrainy Інформація щодо перебування в Польщі осіб, які втікають з України Information on the stay in Poland of persons fleeing from Ukraine X

Wydawanie dokumentów paszportowych - Paszporty - Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach

www.kielce.uw.gov.pl

Paszporty

Aktualnie znajdujesz się na:

Wydawanie dokumentów paszportowych

Warunki jakie powinny zostać spełnione w celu załatwienia sprawy:

1. Jeśli chcesz złożyć wniosek o paszport:

 • przed dokonaniem rezerwacji zapoznaj się z regulaminem (treść regulaminu w linku powyżej).

Uwaga! Każda osoba dorosła powinna dokonać oddzielnej rezerwacji, natomiast rodzina (rodzice wraz z nieletnimi dziećmi) dokonują tylko jednej rezerwacji.

Codziennie kolejkomat wydaje bilety dla osób, które nie dokonały wcześniejszej rezerwacji, jednak ich liczba jest ograniczona.

Kolejkomat wydaje numery w kolejności:

 1. Rezerwacje internetowe ( oznaczenie kolejki - R )
 2. Odbiór ( oznaczenie kolejki -B )
 3. Bilety bez wcześniejszej rezerwacji (codziennie kolejkomat wydaje numery dla osób, które nie dokonały rezerwacji, jednak LICZBA BILETÓW JEST OGRANICZONA) ( oznaczenie kolejki -C )

Odbiór paszportu nie wymaga rezerwacji terminu.

Godziny pracy:

Poniedziałek: 10:00-17:00,

Wtorek-Piątek: 8:00-15:00.

2. Wejście do Oddziału znajduje się w budynku C – od strony rzeki Silnicy, zgodnie z załączoną mapką.      Podjazd dla osób niepełnosprawnych znajduje się przy wejściu głównym budynku A.

3. Przed pobraniem biletu dokonaj opłaty w kasie oddziału, sugerujemy płatności bezgotówkowe. Przygotuj dokument tożsamości i zdjęcie spełniające warunki techniczne.

4. O paszport można ubiegać się w dowolnym organie paszportowym, na terenie całego kraju lub w konsulacie Rzeczypospolitej Polskiej za granicą, niezależnie od miejsca zamieszkania lub zameldowania. Trzeba jednak pamiętać o tym, że gotowy dokument można odebrać tylko w tym samym miejscu, w którym został złożony wniosek.

5.Wszystkie szczegółowe informacje dostępne są na oficjalnej stronie internetowej Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach, oraz są udzielane pod numerem tel. 41 342 14 13 ( numer nie służy do rezerwacji terminu wizyty).

WAŻNE INFORMACJE:

1. Złożenie wniosku o wydanie dokumentu paszportowego oraz odbiór tego dokumentu następuje osobiście. 

2. Obecność małoletniego lub osoby ubezwłasnowolnionej jest wymagana przy składaniu wniosku             o wydanie dla nich paszportu. Nie jest konieczna obecność małoletniego do ukończenia 5 lat. 

3.Odbioru dokumentu paszportowego dla małoletniego, może dokonać jeden z rodziców lub jeden z  ustanowionych przez sąd opiekunów.

4. Zgoda rodziców na wydanie paszportu dziecku w organie paszportowym jest wyrażana przez nich osobiście na podstawie ważnego dokumentu tożsamości. W przypadku składania pierwszego wniosku paszportowego dla małoletniego, warto zabrać odpis aktu urudzenia.

5. Ważność paszportów: 
- paszport wydany małoletniemu do ukończenia 12 roku życia - 5 lat, 
- paszport wydany osobie powyżej 12 roku życia - 10 lat, 
- paszport tymczasowy wydany w związku z wyjazdem w udokumentowanych nagłych przypadkach związanych z chorobą lub pogrzebem członka rodziny albo prowadzoną działalnością zawodową             lub osobom przebywającym czasowo w RP, na powrót do miejsca stałego pobytu, a także osobom,            od których czasowo pobranie odcisków palców jest fizycznie niemożliwe - na okres w nim wskazany,       nie dłużej niż 12 miesięcy.

6. Adres strony internetowej umożliwiającej sprawdzenie stanu wniosku:

https://obywatel.gov.pl/wyjazd-za-granice/sprawdz-czy-twoj-paszport-jest-gotowy

7. Zmiana danych osobowych posiadacza paszportu.

Dokument paszportowy unieważnia się z dniem następującym po upływie 120 dni od dnia dokonania w rejestrze PESEL zmiany danych zawartych w dokumencie paszportowym - nazwisko, imię (imiona), data urodzenia, płeć, numer PESEL.

Opłaty paszportowe:

1.Opłaty dokonujemy w kasie oddziału(płatność gotówką lub kartą). Do zniżek upoważnia się osoby legitymujące się oryginalnym dokumentem uprawniającym do ulgi.

2.Opłaty paszportowe można uiścić również przelewem na konto:


WYDZIAŁ FINANSÓW I BUDŻETU ŚWIĘTOKRZYSKIEGO URZĘDU WOJEWÓDZKIEGO 
NBP O/O KIELCE 67 1010 1238 0853 4222 3100 0000

W tytule wpłaty wpisać: imię i nazwisko - opłata paszportowa

Przy składaniu wniosku należy załączyć wydrukowane potwierdzenie przelewu.

Po złożeniu wniosku o wydanie paszportu lub paszportu tymczasowego wniesiona opłata za paszport lub paszport tymczasowy nie podlega zwrotowi.

Wysokość opłat paszportowych, zwolnienia z opłat

Pełna:

140 zł - osoby pełnoletnie do ukończenia 70 roku życia, nieposiadające uprawnień do obniżenia opłaty

Obniżona opłata:

15 zł - małoletni do 12. roku życia posiadający ważną Kartę Dużej Rodziny
w rozumieniu ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. z 2021 r. poz. 1744 ) - po udokumentowaniu

30 zł - małoletni do 12. roku życia

35 zł - posiadający ważną Kartę Dużej Rodziny:

1.  uczniowie i studenci do 25. roku życia,

2.  dzieci legitymujące się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności, bez względu na ich wiek

w rozumieniu ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. z 2021 r. poz. 1744) - po udokumentowaniu

70 zł - osoby małoletnie między 12. a 18. rokiem życia oraz po udokumentowaniu:

    1. uczniowie i studenci między 18. a 26. rokiem życia;

 1. posiadający ważną Kartę Dużej Rodziny rodzice lub małżonkowie rodziców, a także rodzice zastępczy lub osoby prowadzące rodzinny dom dziecka w rozumieniu ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. z 2021 r. poz. 1744);
 2. emeryci, renciści w rozumieniu art. 4 pkt 1 i 11 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 291, z późn. zm.);
 3. osoby niepełnosprawne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573 i 1981);
 4. współmałżonkowie emerytów, rencistów i osób niepełnosprawnych, pozostający na ich wyłącznym utrzymaniu;
 5. osoby mające ustalone prawo do renty socjalnej na podstawie ustawy z dnia 27 czerwca 2003 r. o rencie socjalnej (Dz. U. z 2022 r. poz. 240);
 6. osoby przebywające w domach pomocy społecznej lub w zakładach opiekuńczych albo korzystające z pomocy społecznej w formie zasiłków stałych – na podstawie przepisów ustawy z dnia 12 marca 2004 r.
  o pomocy społecznej (Dz. U. z 2021 r., poz.2268 i 2270 oraz 2022 r. poz. 1 i 66);
 7. osoby pobierające specjalny zasiłek opiekuńczy, świadczenie pielęgnacyjne lub zasiłek dla opiekuna przyznane na podstawie przepisów ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 111 oraz z 2021 r. poz. 1162,1981, 2105 i 2270) lub ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłku dla opiekunów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1297);
 8. kombatanci i inne osoby, do których stosuje się przepisy ustawy z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego (Dz. U.z 2021 r. poz. 1858);
 9. osoby posiadające status działacza opozycji antykomunistycznej lub osoby represjonowanej z powodów politycznych przyznany na podstawie ustawy  z dnia 20 marca 2015 r. o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1255);
 10. osoby, które: świadczyły pracę po 1956 r. na rzecz organizacji politycznych i związków zawodowych, nielegalnych w rozumieniu przepisów obowiązujących do kwietnia 1989 r.;nie wykonywały pracy przed dniem 31 lipca 1990 r. na skutek represji politycznych; zostały pozbawione możliwości wykonywania swojego zawodu przed dniem 31 lipca 1990 r. na skutek represji politycznych za działania na rzecz odzyskania przez Polskę niepodległości i suwerenności lub respektowania politycznych praw człowieka w Polsce, którym Szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych potwierdził te okresy w drodze decyzji wydanych na podstawie art. 117 ust. 4 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych;
 11. żołnierze pełniących terytorialną służbę wojskową;
 12. strażacy ratownicy ochotniczej straży pożarnej oraz osoby, którym przyznano świadczenie ratownicze na podstawie ustawy z 17 grudnia 2021 r. w o ochotniczych strażach pożarnych (Dz. U. poz. 2490);
 13. ochotnicy pełniący służbę w podmiotach uprawnionych do wykonywania ratownictwa górskiego;
 14. weterani poszkodowani w rozumieniu art. 3 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza granicami państwa (Dz. U. z 2020 r. poz. 2055);

Zwolnienia z opłaty:

 1. osoby, które w dniu złożenia wniosku o wydanie paszportu mają ukończone 70 lat;
 2. osoby przebywające w domach pomocy społecznej lub w zakładach opiekuńczych albo korzystające z pomocy społecznej w formie zasiłków stałych, jeżeli ich wyjazd za granicę następuje w celu długotrwałego leczenia lub w związku z koniecznością poddania się operacji;
 3. osoby, które złożyły wniosek o wymianę paszportu z powodu jego błędnej personalizacji lub wady technicznej stwierdzonej przez organ paszportowy;
 4. osoby, które złożyły wniosek o wydanie paszportu przed upływem terminu ważności dotychczas posiadanego paszportu, w związku
  z usunięciem niezgodności,  w trybie art. 11 ustawy z 24 września 2010 r.  o ewidencji ludności (Dz. U.  z 2021 r. poz. 510, 1000, 1641 i 1978 oraz z 2022 r. poz. 350), w zakresie: nazwiska, imienia (imion), daty urodzenia, miejsca urodzenia, obywatelstwa, płci, numeru PESEL;
 5. żołnierze wyznaczeni lub skierowani do pełnienia służby poza granicami państwa, z wyjątkiem żołnierzy zawodowych;
 6. osoby, które dysponują prawomocnym orzeczeniem sądu
  w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji
  organu paszportowego o odmowie wydania lub unieważnieniu dokumentu paszportowego.

30 zł    -  opłata za wydanie paszportu tymczasowego

280 zł  - opłata za wydanie drugiego paszportu, w trybie art. 46 ustawy o dokumentach paszportowych

Jednostka odpowiedzialna:

Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców

Oddział Paszportów i Migracji

al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce

tel.: +48 (41) 342 12 37

fax: +48 (41) 342 14 33

Miejsce załatwienia sprawy:

 

 

 

Kontakt:

Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców

Oddział Paszportów i Migracji

Budynek „C” Urzędu Wojewódzkiego, V piętro

Wejście od strony rzeki "Silnica"

Godziny obsługi:

Poniedziałek w godz. 10.00 - 17.00 
Wtorek - Piątek w godz. 8.00 - 15.00
 

tel. + 48 (41) 342-14-13 Informacja

Możliwość składania interwencji, wyrażania opinii i sugestii:

Interwencje, opinie i sugestie przyjmowane są przez: 
- Kierownika Oddziału Paszportów i Migracji w godzinach pracy Oddziału 
- Dyrekcję Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców

e-mail: wso00@kielce.uw.gov.pl

Podstawa Prawna:
 1. Ustawa o dokumentach paszportowych z dnia 27 stycznia 2022 r. (Dz.U. poz. 350 i 583).
 2. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 9 września 2022 r.
  w sprawie dokumentów paszportowych (Dz.U. poz. 2050).
 3. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 lipca 2022 r. w sprawie opłat za paszport
  i paszport tymczasowy (Dz.U. poz. 1499).
Uwagi:  
Załączniki:  

 

Pliki do pobrania