Ważna informacja: zmiana trybu pracy ŚUW X

Udostępnianie sal szkoleniowych i konferencyjnych dla jednostek zewnętrznych - Pozostałe sprawy - Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach

www.kielce.uw.gov.pl

Pozostałe sprawy

Aktualnie znajdujesz się na:

Udostępnianie sal szkoleniowych i konferencyjnych dla jednostek zewnętrznych

Przedmiot sprawy: Udostępnienie nieodpłatne lub odpłatne sal szkoleniowych i konferencyjnych usytuowa-nych w budynkach „A” i „B” Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego przy al. IX Wie-ków Kielc 3 w Kielcach.
Warunki, jakie powinny zostać spełnione w celu załatwienia sprawy:

Udostępnienie sal i wyposażenia wymaga złożenia przynajmniej z siedmiodniowym wy-przedzeniem pisemnego wniosku do Dyrektora Biura Administracyjno - Gospodarczego Świę-tokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach.

Wystąpienie z wnioskiem powinno być poprzedzone sprawdzeniem dostępności sali i terminu u merytorycznego pracownika Oddziału Administracyjnego BAG ŚUW tel. 41 34 21 700;

Wniosek o udostępnienie sali konferencyjnej powinien zawierać następujące informacje: 

 • dane identyfikujące korzystającego; 
 • w jakim celu sala będzie wykorzystywana; 
 • nr sali i planowaną liczbę osób z niej korzystających; 
 • przewidywane godziny w jakich sala będzie wykorzystywana; 
 • wykaz potrzebnego wyposażenia w środki audio - video lub inne; 
 • nazwisko i imię osoby upoważnionej do pobrania kluczy od sali; 
 • dla udostępnienia odpłatnego 
 • sposób zapłaty. 

Wnioskujący powinien zapoznać się i zaakceptować „Zasady użytkowania sal szkoleniowych" stanowiące załącznik nr 1 do niniejszej karty usług.

Jednostka odpowiedzialna:
Biuro Administracyjno-Gospodarcze
Oddział Administracyjny
al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce
tel.: +48 (41) 342 13 37
fax: +48 (41) 343 06 96
Pokoje: bud. A, pok. 330
Telefon: 41 342 17 00
Możliwość składania interwencji, wyrażania opinii i sugestii:
 • interwencje, opinie oraz sugestie wyrażone na piśmie - w Biurze Obsługi Klienta, 
 • interwencje, opinie oraz sugestie ustne: 

a) u merytorycznego pracownika Oddziału Administracyjnego BAG ŚUW - codziennie w godzinach pracy, 
b) u Dyrektora Biura Administracyjno - Gospodarczego lub Kierownika Oddziału Admi-nistracyjnego BAG ŚUW w godzinach urzędowania.

Podstawa prawna:
 • ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. - o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.) 
 • ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2000r., Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.), 
 • obowiązujący statut i regulamin Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach,

Pliki do pobrania