Piątek, 4 maja 2018 r. jest dniem wolnym od pracy dla Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach. Dzień ten będzie odpracowany w sobotę, 19 maja 2018 r. X

Wydawanie kart doskonalenia zawodowego dla dyspozytorów medycznych i ratowników medycznych - Pozostałe sprawy - Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach

www.kielce.uw.gov.pl

Pozostałe sprawy

Aktualnie znajdujesz się na:

Wydawanie kart doskonalenia zawodowego dla dyspozytorów medycznych i ratowników medycznych

Przedmiot sprawy:

Wydawanie Kart doskonalenia zawodowego dla dyspozytorów medycznych i ratowników medycznych, zatrudnionych w jednostkach systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego, w celu dokumentowania ustawowego obowiązku doskonalenia zawodowego, realizowanego w różnych formach kształcenia, w okresach edukacyjnych.określonych przepisami prawa.

Warunki, jakie powinny zostać spełnione w celu załatwienia sprawy:

Warunkiem załatwienia sprawy jest złożenie przez:

  • dyspozytora medycznego Wniosku o Wydanie Karty Doskonalenia Zawodowego dla Dyspozytora Medycznego wraz z kserokopią dokumentów potwierdzających kwalifikacje zawodowe, wymagane dla lekarza systemu, pielęgniarki systemu lub ratownika Medycznego;
  • ratownika medycznego Wniosku o Wydanie Karty Doskonalenia Zawodowego dla Ratownika Medycznego wraz z kserokopią dyplomu ukończenia studiów wyższych na kierunku (specjalności) ratownictwo medyczne lub dyplomu potwierdzającego uzyskanie tytułu zawodowego „ratownik medyczny”.

Wzory wniosków o wydanie kart doskonalenia zawodowego są dostępne na stronie BIP ŚUW (http://bip.kielce.uw.gov.pl) w sekcji Inne pod linkiem: Wnioski o wydanie karty doskonalenia zawodowego dla dyspozytora medycznego i ratownika medycznego lub w dolnej częśći karty.

Ratownik medyczny lub dyspozytor medyczny wypełniony wniosek wraz z dokumentami potwierdzającymi kwalifikacje zawodowe składa osobiście do Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego lub drogą korespondecyjną.

Wniosek i dokumenty potwierdzające kwalifikacje zawodowe wymagane na stanowisku dyspozytora medycznego i ratownika medycznego poddawane są ocenie merytorycznej.  W przydatku osobistego złożenia, poprawnie wypełnionego, wniosku oraz kserokopi dokumentu poświadczającego wymagane kwalifikacje, osoba zainteresowana w tym samym dniu otrzymuje kartę doskonalenia zawodowego.

Wniosek złożony drogą korespondencyjną załatwiany jest niezwłocznie.

Jednostka odpowiedzialna:

Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
Oddział Ratownictwa Medycznego
al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce
tel.: +48 (41) 342-11-77, 342-11-97, 342-10-44
fax: +48 (41) 342-10-33
e-mail: agnieszka.pawinska-baradzi@kielce.uw.gov.pl; wps21@kielce.uw.gov.pl

Pokoje:

530, 532 (budynek A)

Telefon:

41 342 19 07; 41 342 15 05

Możliwość składania interwencji, wyrażania opinii i sugestii:

  • interwencje, opinie oraz sugestie wyrażone na piśmie - w Biurze Obsługi Klienta,
  • interwencje, opinie oraz sugestie ustne:

a) u Kierownika Oddziału Ratownictwa Medycznego oraz pracowników merytorycznych  oddziału, od poniedziałku do piątku w godzinach pracy,
b) u Dyrektora Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego ŚUW w każdy poniedziałek, w godzinach urzędowania.

Podstawa prawna:

  1. Ustawa z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. z 2013 r., poz. 757 ze zm.);
  2. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 16 kwietnia 2007 r. w sprawie doskonalenia zawodowego dyspozytorów medycznych (Dz. U. Nr 77, poz. 525);
  3. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie doskonalenia  zawodowego ratowników medycznych (Dz. U. Nr 112, poz. 775.

Pliki do pobrania