Ważna informacja: zmiana trybu pracy ŚUW X

Wydawanie zaświadczeń dla byłych pracowników zlikwidowanych przedsiębiorstw, dla których Wojewoda był organem założycielskim - Pozostałe sprawy - Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach

www.kielce.uw.gov.pl

Pozostałe sprawy

Aktualnie znajdujesz się na:

Wydawanie zaświadczeń dla byłych pracowników zlikwidowanych przedsiębiorstw, dla których Wojewoda był organem założycielskim

Przedmiot sprawy: Wydanie właściwie sporządzonego zaświadczenia o zatrudnieniu i wynagrodzeniu
Warunki, jakie powinny zostać spełnione w celu załatwienia sprawy: Warunkiem koniecznym jest wystąpienie z wnioskiem w odniesieniu do przedsiębiorstw, dla których Wojewoda był organem założycielskim. 

Wniosek winien zawierać:
  • imię i nazwisko klienta,
  • datę urodzenia i imię ojca,
  • miejsce zamieszkania (adres do korespondencji),
  • nazwę przedsiębiorstwa,
  • okres zatrudnienia i ostatnie stanowisko pracy,
  • określenie zaświadczenia lub nazwa sprawy do załatwienia.
Jednostka odpowiedzialna:
Wydział Organizacji i Kadr
Archiwum Zakładowe
al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce
tel.: +48 (41) 342 15 34
fax: +48 (41) 342 18 34
Pokoje: 12 – budynek „A”
Telefon: (041) 342 12 47, 14 342 19 23
Możliwość składania interwencji, wyrażania opinii i sugestii: Wszelkie interwencje, opinie oraz sugestie są przyjmowane przez Koordynatora komórki Archiwum Zakładowego oraz Dyrektora Wydziału Organizacji i Kadr w godzinach urzędowania.
Podstawa prawna: - Ustawa z dnia 14 lipca 1983r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. Nr 171, poz. 1396 z 29 sierpnia 2002r. i Dz. U. Nr 241, poz. 2074 z 18 grudnia 2002r.) z późn. zm. 
- Rozporządzenie Ministra Kultury z 16 września 2002r. w sprawie postępowania z dokumentacją, zasad jej klasyfikowania i kwalifikowania oraz zasad i trybu przekazywania materiałów archiwalnych do archiwów państwowych (Dz. U. Nr 167, poz. 1375 z 2002r.) 
- Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. Nr 14, poz. 67 z 2011r.). 
- Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (DZ. u. z 2002 Nr 101, poz. 926 t.j.)).