Rejestr zbiorów danych osobowych przetwarzanych przez Wojewodę Świętokrzyskiego - Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach

www.kielce.uw.gov.pl

Rejestr zbiorów danych osobowych przetwarzanych przez Wojewodę Świętokrzyskiego

Rejestr zbiorów danych osobowych przetwarzanych przez Wojewodę Świętokrzyskiego

Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych informujemy, iż:

 

administratorem danych osobowych klientów Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach jest Wojewoda Świętokrzyski z siedzibą w Kielcach, al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce

 

Dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji ustawowych zadań Wojewody Świętokrzyskiego.

Osoby, których dane są przetwarzane, posiadają prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

Podanie danych osobowych jest obligatoryjne, a ich zakres został określony w obowiązujących przepisach prawa dotyczących spraw:

  • społecznych i służby zdrowia,
  • cudzoziemców,
  • obywatelskich,
  • orderów i odznaczeń,
  • budownictwa i zagospodarowania przestrzennego,
  • nieruchomości,
  • zarządzania kryzysowego i ochrony ludności,
  • ochrony środowiska i gospodarki wodnej,
  • geodezji.
LP.
NAZWA ZBIORU  
DATA WPISANIA ZBIORU
DATY
AKTUALIZACJI
DATA WYREJESTROWANIA ZBIORU
CEL PRZETWARZANIA
1 2 8 9 10 11
1 Arciwum Zakładowe Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach 14.07.2015 3.08.2015 (zbiór został przesłany do rejestracji GIODO)   Dopełnienie obowiązków określonych w przepisach prawa
2 Ewidencja cudzoziemców i obywateli Unii Europejskiej wobec których Wojewoda Świętokrzyski prowadzi postępowanie administracyjne – „POBYT” (Administrator Urząd ds. Cudzoziemców) 14.07.2015   7.01.2016r. Wydawanie decyzji i dokumentów w sprawach z zakresu pobytu i wyjazdu cudzoziemców i obywateli Unii Europejskiej oraz członków ich rodzin
3 Ewidencja uprawnień budowlanych 14.07.2015   14.06.2016 Sprawdzenie posiadania uprawnień budowlanych do projektowania i kierowania robotami budowlanymi 
4 Ewidencja gruntów i budynków (kopie baz danych)  14.07.2015 06.10.2016   Przechowywanie kopii zapasowych baz danych ewidencji gruntów i budynków na wypadek utraty danych przez starostwa powiatowe i Marszałka Województwa
5 Ordery i odznaczenia państwowe 14.07.2015 3.08.2015 (zbiór został przesłany do rejestracji GIODO)   Zapewnienie realizacji Ustawy o orderach i odznaczeniach
6 Centralny rejestr skarg i wniosków  14.07.2015 3.08.2015 (zbiór został przesłany do rejestracji GIODO)   Dopełnienie obowiązków określonych w przepisach prawa.Dane ze zbioru będą służyć: badaniom statystycznym, celom archiwalnym
7 Oświadczenia o stanie majątkowym składane przez marszałka, starostów, prezydentów, burmistrzów, wójtów i przewodniczących: sejmiku i rad oraz   małżonków, wstępnych, zstępnych i rodzeństwo   14.07.2015     Celem przetwarzania danych jest m.in.. pozyskanie wiedzy w zakresie przestrzegania przepisów antykorupcyjnych przez osoby pełniące funkcje publiczne i składajace oświadczenia majątkowe.
8 Ewidencja osób podlegających reklamowaniu z urzędu od obowiązku pełnienia czynnej służby wojskowej w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny  14.07.2015     Zapewnienie prawidłowej pracy urzędu na wypadek mobilizacji i w czasie wojny
9 Oświadczenia o stanie majątkowym składane przez kierowników i zastępców kierowników zespolonych służb, inspekcji i straży wojewódzkich  14.07.2015     Analiza oświadczeń majątkowych składanych Wojewodzie 
10 Ewidencja sił i środków przewidzianych do przeprowadzania przygotowań i realizacji przedsięwzięć w zakresie obrony cywilnej i reagowania kryzysowego  14.07.2015     Wymiana informacji między organami obrony cywilnej
i reagowania kryzysowego szczebla krajowego, wojewódzkiego, powiatowego i gminnego w celu kierowania osiąganiem gotowości sił i środków do prowadzenia akcji ratowniczo– ohronnych.
11 Rejestr wniosków, decyzji i zgłoszeń 14.07.2015 14.06.2016   wydanie lub odmowa wydania pozwolenia na budowę przez Wojewodę Świętokrzyskiego w zgodzie z przepisami Prawa budowlanego
12 Kandydaci do spółdzielni mieszkaniowych  14.07.2015     Zbiór archiwalny
13 Decyzje dotyczące zezwoleń na zatrudnienie cudzoziemców  14.07.2015   7.01.2016r. Wydawanie decyzji w sprawach dotyczącyzh wydawania zezwoleń i przedłużeń zezwoleń na praę cudzoziemców
14 Wtóropisy ksiąg stanu cywilnego za okres od 1946 do 31 marca 1987r. 14.07.2015 28.03.2017   Zbiór archiwalny 
15 Ewidencja zezwoleń na zmianę obywatelstwa polskiego, uznaniu za obywateli polskich, nadań obywatelstwa polskiego oraz poświadczeń utraty lub posiadania obywatelstwa polskiego  14.07.2015     Wydawanie poświadczeń o utracie lub posiadaniu obywatelstwa polskiego  na wniosek zainteresowanego lub innych organów.
16 Decyzje dotyczące wydawania licencji pośrednikom pracy i doradcom zawodowym 15.07.2015 23.11.2017   Zbiór archiwalny
17 Rejestr przedsiębiorców prowadzących ośrodek doskonalenia techniki jazdy 15.07.2015     Dokonanie na wniosek przedsiębiorcy wpisu do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek doskonalenia techniki jazdy (art. 114 i 115 ustawy o kierujących pojazdami)
18 Rejestr Świadectw Kwalifikacji Zawodowej oraz dane osób, którym wydano świadectwo kwalifikacji zawodowej 15.07.2015 14.06.2016   Wydanie świadectwa kwalifikacji zawodowej potwierdzające uzyskanie odpowiedniej kwalifikacji oraz przekazanie do Centralnej Ewidencji Kierowców danych osób, którym wydano świadectwo kwalifikacji zawodowej
19 Wykaz kierowców, którym wydano świadectwo kwalifikacji zawodowej potwierdzające ukończenie szkolenia okresowego lub zaświadczenie potwierdzające odbycie szkolenia w zakresie modułu szkolenia okresowego 15.07.2015     Wymagane art. 39e ust. 2 ustawy o transporcie drogowym.
20 Ewidencja instruktorów techniki jazdy 15.07.2015     Wydanie zaświadczenia o wpisie do ewidencji instruktorów techniki jazdy
21 Wykaz osób zgłaszanych przez starostów lub prezydenta miasta na prawach powiatu na egzamin sprawdzający kwalifikacje kandydatów na instruktorów i instruktorów oraz kandydatów na wykładowców i wykładowców 15.07.2015     Sporządzanie list oraz protokołów egzaminacyjnych na egzamin sprawdzający kwalifikacje kandydatów na instruktorów i instruktorów oraz kandydatów na wykładowców i wykładowców
22 Profil Zaufany e-PUAP 15.07.2015     Dopełnienie obowiązków określonych w przepisach prawa.
23 Rejestr tłumaczy polskiego języka migowego, systemu językowo-migowego i sposobu komunikowania się osób głuchoniewidomych 15.07.2015     Dopełnienie obowiązków określonych w przepisach prawa.
24 Spis osób uprawnionych - Świadectwa rekompensacyjne w Województwie Świętokrzyskim (oprogramowanie MSWiA)  14.07.2015   4.08.2015 Wypełnienie obowiązków wynikających z przepisów prawa
25 Dochody Budżetu Państwa 15.07.2015     Dopełnienie obowiązków określonych w przepisach prawa
26 Ewidencja paszportowa województwa świętokrzyskiego 15.07.2016 17.05.2017   Wydawanie dokumentów paszportowych osobom ubiegającym się o nie, prowadzenie ewidencji wydanych i unieważnionych dokumentów paszportowych oraz aktualizacja danych Centralnej Ewidencji Wydanych i Unieważnionych Dokumentów Paszportowych
27 Ewidencja orzeczeń Wojewódzkiej Komisji Lekarskiej w Kielcach dotycząca określenia stopnia zdolności poborowych do czynnej służby wojskowej 15.07.2016     Dopełnienie obowiazków wynikających z przepisów prawa
28 Sprawy indywidualne dotyczące przyznawanych świadczeń z pomocy społecznej 15.07.2015

08.05.2017

(rejestracja GIODO nr ks. 009378)

  Realizacja zadań nałożonych na wojewodę art. 22 ustawy z dnia 12.03.2004r. o pomocy społecznej, prowadzenie postępowania administracyjnego i podejmowanie decyzji w sprawach indywidualnych obywateli, rozpatrywanie skarg i wniosków
29 Realizacja zadań organu wyższego stopnia w postępowaniu administracyjnym w sprawach dotyczących świadczeń z tytułu bezrobocia

15.07.2015

(rejestracja w GIODO nr ks. 010499)

08.05.2017   Rozpatrywanie odwołań od decyzji starosów w sprawach dot. świadczeń z tytułu bezrobocia, wydawanie decyzji II instancji w tym zakresie, przygotowywanie odpowiedzi na skargi na decyzje II instancji kierowane do WSA
30 Ewidencja powiadomień o mianowaniu bądź odwołaniu osób sprawujących funkcje organów osób prawnych Kościołą Katolickiego oraz innych kościołów lub związków wyznaniowych o uregulowanej sytuacji prawnej 15.07.2016 19.06.2017   Zgodnie z podanymi w części B wniosku aktami prawnymi, władze kościołów i związków wyznaniowych powiadamiają właściwe organy administracji rządowej o objęciu o odwołaniu osób sprawujących funkcje organu kościelnej osoby prawnej, podając imię i nazwisko, obywatelstwo oraz miejsce zamieszkania tej osoby
31 Rejestr i kartoteka akt przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia 15.07.2015     Dopełnienie obowiązków wynikajacych z przepisu prawa
32 Baza klientów Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego 15.07.2015     Dopełnienie obowiązków określonych w przepisach prawa
33 Dokumentacja pomocnicza w sprawach dotyczących cudzoziemców 7.01.2016 19.06.2017   Prowadzenie postępowań administracyjnych oraz wydawanie decyzji i tytułów pobytowych w sprwach dotyczących cudzoziemców, obywateli Unii Europejskiej, pracodawców zatrudniających cudzoziemców i obywateli polskich zapraszajacy
34 Rejestr kart przebiegu doskonalenia zawodowego ratowników medycznych i dyspozytorów medycznych 5.02.2016     Wydawanie kart przebiegu doskonalenia zawodowego dla ratowników medycznych i dyspozytorów medycznych
35 Realizacja zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej dla podmiotów uprawionych działajacych w obszarze pomocy społecznej na terenie województwa świętokrzyskiego 4.05.2016     Przetwarzanie w celu rozpatrywania ofert, rozliczania przyznanego dofinansowania oraz podczas przeprowadzania czynności kontrolnych w zakresie ogłoszonych konkursów Wojewody dla organizacji pozarządowych 
36 Rejestr decyzji o pozwolenie na budowę dla terenów zamkniętych 14.06.2016       Wydanie lub odmowa wydania pozwolenia na budowę przez Wojewodę Świetokrzyskiego pozwolenia na budowę na terenach zamkniętych zgodnie z przepisami Prawa budowlanego
37 Rejestr wniosków o pozwolenie na budowę dla terenów zamkniętych 14.06.2016     Wydawanie lub odmowa wydania pozwolenia na budowę przez Wojewodę Świętokrzyskiego pozwolenia na budowę na teranach zamkniętych zgodnie z przepisami Prawa budowlanego
38 Ewidencja dotycząca zatrudnienia cudzoziemców 22.07.2016     Wydawanie decyzji dotyczących zatrudnienia cudzoziemców
39 Akta spraw dotyczących odpowiedzialności dyscyplinarnej nauczycieli 29.08.2016     Prowadzenie względem nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach funkcjonujących na terenie województwa świetokrzyskiego postępowań wyjaśniających i postępowań dyscyplinarnych oraz wznawianie postępowań dyscyplinarnych
40 Monitoring wizyjny w Świętokrzyskim Urzędzie Wojewódzkim w Kielcach 29.09.2016     ochrona osób i mienia
41 Obsługa finansowo - księgowa 23.11.2016     dopełnienie obowiązków wynikających z przepisów prawa
42 Wykaz osób odpowiedzialnych za utrzymywanie kontaktów z podmiotami właściwymi w zakresie ochrony infrastruktury krytycznej oraz z operatorami infrastruktury krytycznej wyznaczonymi przez administrację publiczną na terenie województwa świętokrzyskiego 13.03.2017     dopełnienie obowiązków wynikających z przepisów prawa
43 Rejestr złożonych wniosków o  przyznanie świadczenia pieniężnego cudzoziemcom, którzy ubiegają się o zezwolenie na pobyt stały w RP w związku z posiadaną Kartą Polaka oraz decyzji i postanowień wydanych w tych sprawach 30.03.2017     realizacja zadań nałożonych na Wojewodę ustawą z dnia 7 września 2007r. o Karcie Polaka
44 System Monitorowania Kształcenia Pracowników Medycznych 15.05.2017     dopełnienie obowiązków wynikających z przepisów prawa
45

Oświadczenia lustracyjne skadane przez osoby funkcyjne organów samorzadu terytorialnego oraz spółek z udziałem jednostek samorządu terytorialnego

6.06.2017     prowadzenie spraw zwiazanych z przyjmowaniem oświadczeń lustracyjnych od osób zobowiązanych oraz ich przekazywanie właściwym organom i urzędom
46 Wyznaczenie osób do pełnienia funkcji wójta /burmistrza /prezydenta miasta 6.06.2017     prowadzenie spraw zwiazanych z wyznaczeniem osób do pełnienia funkcji wójta /burmistrza/prezydenta miasta
47 Rejestr producentów rolnych, którym oszacowano szkody w gospodarstwie rolnym lub dziale specjalnym produkcji rolnej spowodowane wystąpieniem niekorzystnego zjawiska atmosferycznego 31.07.2017     potwierdzanie przez wojewodę protokołów oszacowania szkód zawierających zakres i wysokość szkód
oszacowanych przez komisję powołaną przez wojewodę w celu umożliwienia ubiegania się o pomoc ze środków
publicznych
48 Kandydaci oraz członkowie Wojewódzkiej Rady Kombatanckiej 24.10.2017     powołanie Wojewódzkiej Rady Kombatanckiej 
49

Kandydaci oraz członkowie Wojewódzkiej Rady Konsultacyjnej do Spraw Działaczy Opozycji Antykomunistycznej oraz Osób Represjonowanych z Powodów Politycznych

24.10.2017    

powołanie Wojewódzkiej Rady Konsultacyjnej do Spraw Działaczy Opozycji Antykomunistycznej oraz Osób

     Represjonowanych z Powodów Politycznych
50 Koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego - świadczenia rodzinne 29.12.2017     dopełnienie obowiązków wynikających z przepisów prawa
51 Koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego - świadczenie wychowawcze  29.12.2017     dopełnienie obowiązków wynikających z przepisów prawa
52 Rejstr wojewódzki, zawierajacy dane dotyczące realizacji prawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej 17.01.2018     Gromadzenie danych osób wnioskujących o potweirdzenie prawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami RP
53 Dokumentacja dotycząca repatriacji oraz uznania za repatrianta 24.01.2018    

Zapewnienie osiedlenia się w Województwie Świętokrzyskim repatriantom i ich rodzinom, w tym:wypłata repatriantom i ich rodzinom świadczeń pieniężnych gwarantowanych przez ustawę, zagwarantowanie i przekazanie środków finansowych gminom, które zapewniły repatriantom warunki do osiedlenia się, zagwarantowanie i przekazanie środków finansowych na inne formy pomocy repatriantom przewidzianej w ustawie (remont, wyposażenie mieszkania, aktywizacja zawodowa, podnoszenie kwalifikacji); oraz uznanie za repatrianta

54 Wnioski o nadanie medali za długoletnie pożycie małżeńskie 24.01.2018     Uhonorowanie małżeństw, które mają co najmniej 50 ltni staż pożycia małzeńskiego
55 Sprawy dotyczące rejestracji stanu cywilnego, ewidencji ludności, dowodów osobistych oraz zmian imion i nazwisk 24.01.2018     Prowadzenie spraw administracyjnych, kontroli i nadzoru w zakresie rejestracji stanu cywilnego, ewidencji ludności, dowodów osobistych oraz zmian imion i nazwisk
56

Wykaz osób, które mogą zostać skierowane do działań służących ochronie zdrowia publicznego przed zakażeniami i chorobami zakaźnymi

25.01.2018     Sporządzenie wykazu osób, które mogą zostać skierowane do działań służących ochronie zdrowia publicznego przed zakażeniami i chorobami zakaźnymi
57

Osoby kandydujące oraz powołane do pełnienia funkcji konsultantów wojewódzkich w ochronie zdrowia na terenie województwa świętokrzyskiego

25.01.2018     Powoływanie konsultanta w danej dziedzinie medycyny