Rejestr zbiorów danych osobowych przetwarzanych przez Wojewodę Świętokrzyskiego - Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach

www.kielce.uw.gov.pl

Rejestr zbiorów danych osobowych przetwarzanych przez Wojewodę Świętokrzyskiego

Rejestr zbiorów danych osobowych przetwarzanych przez Wojewodę Świętokrzyskiego

Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych informujemy, iż:

 

administratorem danych osobowych klientów Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach jest Wojewoda Świętokrzyski z siedzibą w Kielcach, al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce

 

Dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji ustawowych zadań Wojewody Świętokrzyskiego.

Osoby, których dane są przetwarzane, posiadają prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

Podanie danych osobowych jest obligatoryjne, a ich zakres został określony w obowiązujących przepisach prawa dotyczących spraw:

  • społecznych i służby zdrowia,
  • cudzoziemców,
  • obywatelskich,
  • orderów i odznaczeń,
  • budownictwa i zagospodarowania przestrzennego,
  • nieruchomości,
  • zarządzania kryzysowego i ochrony ludności,
  • ochrony środowiska i gospodarki wodnej,
  • geodezji.
LP.
NAZWA ZBIORU  
DATA WPISANIA ZBIORU
DATY
AKTUALIZACJI
DATA WYREJESTROWANIA ZBIORU
CEL PRZETWARZANIA
1 2 8 9 10 11
1 Arciwum Zakłądowe Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach 14.07.2015 3.08.2015 (zbiór został przesłany do rejestracji GIODO)   Dopełnienie obowiązków określonych w przepisach prawa
2 Ewidencja cudzoziemców i obywateli Unii Europejskiej wobec których Wojewoda Świętokrzyski prowadzi postępowanie administracyjne – „POBYT” (Administrator Urząd ds. Cudzoziemców) 14.07.2015   7.01.2016r. Wydawanie decyzji i dokumentów w sprawach z zakresu pobytu i wyjazdu cudzoziemców i obywateli Unii Europejskiej oraz członków ich rodzin
3 Ewidencja uprawnień budowlanych 14.07.2015   14.06.2016 Sprawdzenie posiadania uprawnień budowlanych do projektowania i kierowania robotami budowlanymi 
4 Ewidencja gruntów i budynków (kopie baz danych)  14.07.2015 06.10.2016   Przechowywanie kopii zapasowych baz danych ewidencji gruntów i budynków na wypadek utraty danych przez starostwa powiatowe i Marszałka Województwa
5 Ordery i odznaczenia państwowe 14.07.2015 3.08.2015 (zbiór został przesłany do rejestracji GIODO)   Zapewnienie realizacji Ustawy o orderach i odznaczeniach
6 Centralny rejestr skarg i wniosków  14.07.2015 3.08.2015 (zbiór został przesłany do rejestracji GIODO)   Dopełnienie obowiązków określonych w przepisach prawa.        Dane ze zbioru będą służyć: badaniom statystycznym, celom archiwalnym
7 Oświadczenia o stanie majątkowym składane przez marszałka, starostów, prezydentów, burmistrzów, wójtów i przewodniczących: sejmiku i rad oraz   małżonków, wstępnych, zstępnych i rodzeństwo   14.07.2015     Celem przetwarzania danych jest m.in.. pozyskanie wiedzy w zakresie przestrzegania przepisów antykorupcyjnych przez osoby pełniące funkcje publiczne i składajace oświadczenia majątkowe.
8 Ewidencja osób podlegających reklamowaniu z urzędu od obowiązku pełnienia czynnej służby wojskowej w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny  14.07.2015     Zapewnienie prawidłowej pracy urzędu na wypadek mobilizacji i w czasie wojny
9 Oświadczenia o stanie majątkowym składane przez kierowników i zastępców kierowników zespolonych służb, inspekcji i straży wojewódzkich  14.07.2015     Analiza oświadczeń majątkowych składanych Wojewodzie 
10 Ewidencja sił i środków przewidzianych do przeprowadzania przygotowań i realizacji przedsięwzięć w zakresie obrony cywilnej i reagowania kryzysowego  14.07.2015     Wymiana informacji między organami obrony cywilnej
i reagowania kryzysowego szczebla krajowego, wojewódzkiego, powiatowego i gminnego w celu kierowania osiąganiem gotowości sił i środków do prowadzenia akcji ratowniczo– ohronnych.
11 Rejestr wniosków, decyzji i zgłoszeń 14.07.2015 14.06.2016   wydanie lub odmowa wydania pozwolenia na budowę przez Wojewodę Świętokrzyskiego w zgodzie z przepisami Prawa budowlanego
12 Kandydaci do spółdzielni mieszkaniowych  14.07.2015     Skreślenie z listy kandydatów do spółdzielni mieszkaniowych
13 Decyzje dotyczące zezwoleń na zatrudnienie cudzoziemców  14.07.2015   7.01.2016r. Wydawanie decyzji w sprawach dotyczącyzh wydawania zezwoleń i przedłużeń zezwoleń na praę cudzoziemców
14 Wtóropisy ksiąg stanu cywilnego za okres od 1946 do 31 marca 1987r. 14.07.2015 28.03.2017   Przepisy zawarte w uchylonym w 1987 roku Zarządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 27.02.1976 r. w sprawie przechowywania i kontroli ksiąg stanu cywilnego oraz określenia organów uprawnionych do przechowywania odpisów akt stanu cywilnego (MP z 1976 r. Nr 10, poz. 50) nakładały obowiązek przekazywania wtóropisów ksiąg stanu cywilnego do właściwych urzędów wojewódzkich. 
15 Ewidencja zezwoleń na zmianę obywatelstwa polskiego, uznaniu za obywateli polskich, nadań obywatelstwa polskiego oraz poświadczeń utraty lub posiadania obywatelstwa polskiego  14.07.2015     Wydawanie poświadczeń o utracie lub posiadaniu obywatelstwa polskiego  na wniosek zainteresowanego lub innych organów.
16 Decyzje dotyczące wydawania licencji pośrednikom pracy i doradcom zawodowym 15.07.2015     Rozpatrywanie wniosków o nadanie licencji pośrednika pracy lub doradcy zawodowego i wydawanie decyzji I instancji w tym zakresie
17 Rejestr przedsiębiorców prowadzących ośrodek doskonalenia techniki jazdy 15.07.2015     Dokonanie na wniosek przedsiębiorcy wpisu do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek doskonalenia techniki jazdy (art. 114 i 115 ustawy o kierujących pojazdami)
18 Rejestr Świadectw Kwalifikacji Zawodowej oraz dane osób, którym wydano świadectwo kwalifikacji zawodowej 15.07.2015 14.06.2016   Wydanie świadectwa kwalifikacji zawodowej potwierdzające uzyskanie odpowiedniej kwalifikacji oraz przekazanie do Centralnej Ewidencji Kierowców danych osób, którym wydano świadectwo kwalifikacji zawodowej
19 Wykaz kierowców, którym wydano świadectwo kwalifikacji zawodowej potwierdzające ukończenie szkolenia okresowego lub zaświadczenie potwierdzające odbycie szkolenia w zakresie modułu szkolenia okresowego 15.07.2015     Wymagane art. 39e ust. 2 ustawy o transporcie drogowym.
20 Ewidencja instruktorów techniki jazdy 15.07.2015     Wydanie zaświadczenia o wpisie do ewidencji instruktorów techniki jazdy
21 Wykaz osób zgłaszanych przez starostów lub prezydenta miasta na prawach powiatu na egzamin sprawdzający kwalifikacje kandydatów na instruktorów i instruktorów oraz kandydatów na wykładowców i wykładowców 15.07.2015     Sporządzanie list oraz protokołów egzaminacyjnych na egzamin sprawdzający kwalifikacje kandydatów na instruktorów i instruktorów oraz kandydatów na wykładowców i wykładowców
22 Profil Zaufany e-PUAP 15.07.2015     Dopełnienie obowiązków określonych w przepisach prawa.
23 Rejestr tłumaczy polskiego języka migowego, systemu językowo-migowego i sposobu komunikowania się osób głuchoniewidomych 15.07.2015     Dopełnienie obowiązków określonych w przepisach prawa.
24 Spis osób uprawnionych - Świadectwa rekompensacyjne w Województwie Świętokrzyskim (oprogramowanie MSWiA)  14.07.2015   4.08.2015 Wypełnienie obowiązków wynikających z przepisów prawa
25 Dochody Budżetu Państwa 15.07.2015     Dopełnienie obowiązków określonych w przepisach prawa
26 Ewidencja paszportowa województwa świętokrzyskiego 15.07.2016     Wydawanie dokumentów paszportowych osobom ubiegającym się o nie, prowadzenie ewidencji wydanych i unieważnionych dokumentów paszportowych oraz aktualizacja danych Centralnej Ewidencji Wydanych i Unieważnionych Dokumentów Paszportowych
27 Ewidencja orzeczeń Wojewódzkiej Komisji Lekarskiej w Kielcach dotycząca określenia stopnia zdolności poborowych do czynnej służby wojskowej 15.07.2016     Dopełnienie obowiazków wynikających z przepisów prawa
28 Sprawy indywidualne dotyczące przyznawanych świadczeń z pomocy społecznej 15.07.2015     Realizacja zadań nałożonych na wojewodę art. 22 ustawy z dnia 12.03.2004r. o pomocy społecznej, prowadzenie postępowania administracyjnego i podejmowanie decyzji w sprawach indywidualnych obywateli, rozpatrywanie skarg i wniosków
29 Realizacja zadań organu wyższego stopnia w postępowaniu administracyjnym w sprawach dotyczących świadczeń z tytułu bezrobocia 15.07.2015     Rozpatrywanie odwołań od decyzji starosów w sprawach dot. świadczeń z tytułu bezrobocia, wydawanie decyzji II instancji w tym zakresie, przygotowywanie odpowiedzi na skargi na decyzje II instancji kierowane do WSA
30 Ewidencja powiadomień o mianowaniu bądź odwołaniu osób sprawujących funkcje organów osób prawnych Kościołą Katolickiego oraz innych kościołów lub związków wyznaniowych o uregulowanej sytuacji prawnej 15.07.2016     Zgodnie z podanymi w części B wniosku aktami prawnymi, władze kościołów i związków wyznaniowych powiadamiają właściwe organy administracji rządowej o objęciu o odwołaniu osób sprawujących funkcje organu kościelnej osoby prawnej, podając imię i nazwisko, obywatelstwo oraz miejsce zamieszkania tej osoby
31 Rejestr i kartoteka akt przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia 15.07.2015     Dopełnienie obowiązków wynikajacych z przepisu prawa
32 Baza klientów Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego 15.07.2015     Dopełnienie obowiązków określonych w przepisach prawa
33 Dokumentacja pomocnicza w sprawach dotyczących cudzoziemców 7.01.2016     Prowadzenie postępowań administracyjnych oraz wydawanie decyzji i tytułów pobytowych w sprwachdotyczących cudzoziemców, obywateli Unii Europejskiej, pracodawców zatrudniających cudzoziemców i obywateli polskich zapraszajacy
34 Rejestr kart przebiegu doskonalenia zawodowego ratowników medycznych i dyspozytorów medycznych 5.02.2016     Wydawanie kart przebiegu doskonalenia zawodowego dla ratowników medycznych i dyspozytorów medycznych
35 Realizacja zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej dla podmiotów uprawionych działajacych w obszarze pomocy społecznej na terenie województwa świętokrzyskiego 4.05.2016     Przetwarzanie w celu rozpatrywania ofert, rozliczania przyznanego dofinansowania oraz podczas przeprowadzania czynności kontrolnych w zakresie ogłoszonych konkursów Wojewody dla organizacji pozarządowych 
36 Rejestr decyzji o pozwolenie na budowę dla terenów zamkniętych 14.06.2016       Wydanie lub odmowa wydania pozwolenia na budowę przez Wojewodę Świetokrzyskiego pozwolenia na budowę na terenach zamkniętych zgodnie z przepisami Prawa budowlanego
37 Rejestr wniosków o pozwolenie na budowę dla terenów zamkniętych 14.06.2016     Wydawanie lub odmowa wydania pozwolenia na budowę przez Wojewodę Świętokrzyskiego pozwolenia na budowę na teranach zamkniętych zgodnie z przepisami Prawa budowlanego
38 Ewidencja dotycząca zatrudnienia cudzoziemców 22.07.2016     Wydawanie decyzji dotyczących zatrudnienia cudzoziemców
39 Akta spraw dotyczących odpowiedzialności dyscyplinarnej nauczycieli 29.08.2016     Prowadzenie względem nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach funkcjonujących na terenie województwa świetokrzyskiego postępowań wyjaśniających i postępowań dyscyplinarnych oraz wznawianie postępowań dyscyplinarnych
40 Monitoring wizyjny w Świętokrzyskim Urzędzie Wojewódzkim w Kielcach 29.09.2016     ochrona osób i mienia
41 Obsługa finansowo - księgowa 23.11.2016     dopełnienie obowiązków wynikających z przepisów prawa
42 Wykaz osób odpowiedzialnych za utrzymywanie kontaktów z podmiotami właściwymi w zakresie ochrony infrastruktury krytycznej oraz z operatorami infrastruktury krytycznej wyznaczonymi przez administrację publiczną na terenie województwa świętokrzyskiego 13.03.2017     dopełnienie obowiązków wynikających z przepisów prawa