Uznanie za repatrianta - Sprawy obywatelskie - Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach

www.kielce.uw.gov.pl

Sprawy obywatelskie

Uznanie za repatrianta

Przedmiot sprawy: Niezbędne dokumenty i warunki do ubiegania się o decyzję wojewody o uznaniu za repatrianta osoby, która jest pochodzenia polskiego i przebywa w Polsce ze względu na naukę w szkole wyższej.
Warunki, jakie powinny zostać spełnione w celu załatwienia sprawy: O uznanie za repatrianta może ubiegać się osoba, która łącznie spełnia następujące warunki:
 • jest polskiego pochodzenia;
 • przed dniem wejścia w życie ustawy o repatriacji, tj. przed 01.01.2001 roku zamieszkiwała na stałe na terytorim obecnej Republiki: Armenii, Azerbejdżanu, Kazachstanu, Kyrgyskiej, Tadżykistanu, Turkmenistanu, Uzbekistanu albo azjatyckiej części Federacji Rosyjskiej;
 • przebywa na terytorium Polski na podstawie zezwolenia na zamieszkiwanie na czas oznaczony, udzielonego w związku z pobieraniem nauki w szkole wyższej;
 • złoży wniosek do wojewody w terminie 12 miesięcy od ukończenia szkoły wyższej.

Wniosek o uznanie za repatrianta, można otrzymać w Biurze Obsługi Klienta lub w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców.
Przed jego wypełnienim należy zapoznać się z objaśnieniami znajdującymi się na ostatniej stronie wniosku.

Do wniosku należy dołączyć:

 1. Poświadczoną urzędowo kopię ważnego dokumentu potwierdzającego tożsamość i obywatelstwo
 2. Skrócony odpis aktu urodzenia
 3. Skrócony odpis aktu małżeństwa lub inny dokument określający stan cywilny
 4. Życiorys
 5. Aktualna, wyraźna fotografia o wymiarach 5cm x 4 cm
 6. Decyzja konsula o uznaniu za osobę pochodzenia polskiego
  W przypadku braku decyzji należy dołączyć dokumenty potwierdzające polskie pochodzenie. Mogą to być dokumenty wydane przez polskie władze państwowe lub kościelne, a także przez władze byłego ZSRR, dotyczące wnioskodawcy lub jego rodziców, dziadków, pradziadków, a w szczególności:
  • polskie dokumenty tożsamości;
  • akty stanu cywilnego lub ich odpisy, metryki chrztu poświadczające związek z polskością;
  • dokumenty potwierdzające odbycie służby wojskowej w Wojsku Polskim, zawierające wpis informujący o narodowości polskiej;
  • dokumenty potwierdzające fakt deportacji lub uwięzienia, zawierające wpis o narodowości polskiej;
  • dokumenty tożsamości lub inne dokumenty urzędowe zawierające wpis informujący o narodowości polskiej;
  • dokumnety o rehabilitacji osoby deportowanej, zawierający wpis informujący o narodowości;
  • dokumenty potwierdzające prześladowanie osoby ze względu na jej polskie pochodzenie.
 7. Poświadczoną urzędowo kopię karty czasowego pobytu
 8. Dyplom ukończenia szkoły wyższej
 9. Zaświadczenie potwierdzające fakt stałego zamieszkania przed dniem wejścia w życie ustawy o repatriacji - czyli przed 01.01.2001r. na terytorium jednej z republik wskazanych w nazwie niniejszej karty informacyjnej (może to być na przykład paszport radziecki, książeczki pracy i inne dokumenty mogące potwierdzć ten fakt)
 10. Dokument, wydany przez właściwy organ, poświadczający brak przeszkód nabycia obywatelstwa polskiego, wymagany przepisami umowy międzynarodowej, której stroną jest Rzeczypospolita Polska, w przedmiocie zapobiegania powstawania przypadków podwójnego obywatelstwa (dotyczy to Republiki Gruzji, Kyrgyskiej, Tadżykistanu i Federacji Rosyjskiej).

Uwaga!

Dokumenty sporządzone w języku obcym należy złożyć wraz z ich tłumaczeniem na język polski, sporządzonym lub poświadczonym przez tłumacza przysięgłego.

Decyzja o uznaniu za repatrianta powoduje, że przy ustalaniu prawa tej osoby do świadczeń emerytalnych i rentowych oraz jej wysokości w Rzeczypospolitej Polskiej - okresy zatrudnienia za granicą uwzględnia się jako okresy składkowe.

Podania, załączniki do podań i czynności urzędowe w sprawie uznania za repatrianta są zwolnione z opłaty skarbowej.

Jednostka odpowiedzialna:
Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców
Oddział ds. Nadzoru i Obywatelstwa Polskiego
al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce
tel.: +48 (41) 342 11 03
fax: +48 (41) 342 14 33
Miejsce załatwienia sprawy: Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców
Oddział ds. Nadzoru i Obywatelsta Polskiego
Numer pokoju: 536 bud.  C
Godziny urzędowania: 7.30 - 15.30 
Telefon: +48 (41) 342 11 03
Możliwość składania interwencji, wyrażania opinii i sugestii: Wszelkie uwagi dotyczące sposobu załatwiania sprawy przez pracownika należy składać do Dyrektora Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców  - p. 509.
Podstawa prawna:
 • Ustawa z dn. 09 listopada 2000 r. o repatriacji (t.j. z 2004 r. Dz. U. Nr 53, poz. 532)
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dn. 08 marca 2001 r. w sprawie postępowania w sprawach o uznanie za repatrianta (Dz. U. z 2001 r. Nr 22, poz. 260 ze zmianami)

Załączniki do strony