Informacja w sprawie pobytu w Polsce osób uciekających z Ukrainy Інформація щодо перебування в Польщі осіб, які втікають з України Information on the stay in Poland of persons fleeing from Ukraine X

Uznanie za repatrianta - Sprawy obywatelskie - Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach

www.kielce.uw.gov.pl

Sprawy obywatelskie

Uznanie za repatrianta

Przedmiot sprawy: Niezbędne dokumenty i warunki do ubiegania się o decyzję wojewody o uznaniu za repatrianta osoby, która jest pochodzenia polskiego i przebywa w Polsce ze względu na naukę w szkole wyższej.
Warunki, jakie powinny zostać spełnione w celu załatwienia sprawy:

Uznanie za repatrianta: (3 przypadki)

1. osoba, która łącznie spełnia następujące warunki:

1.1.jest polskiego pochodzenia;

1.2. przed dniem wejścia w życie ustawy zamieszkiwała na stałe na terytorium obecnych Republiki Armenii, Republiki Azerbejdżanu, Gruzji, Republiki Kazachstanu, Republiki Kirgiskiej, Republiki Tadżykistanu, Turkmenistanu, Republiki Uzbekistanu albo azjatyckiej części Federacji Rosyjskiej;

1.3. nie zachodzą wobec niej okoliczności odmowy wydania wizy, o których mowa w art. 10a;

1.4. przebywała na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie zezwolenia, o którym mowa w art. 144 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. z 2016 r. poz. 1990, 1948 i 2066 oraz z 2017 r. poz. 60 i 858), lub przysługującego jej w związku z odbywaniem studiów prawa pobytu, o którym mowa w art. 16 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 14 lipca 2006 r. o wjeździe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pobycie oraz wyjeździe z tego terytorium obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej i członków ich rodzin (Dz. U. z 2014 r. poz. 1525, z 2015 r. poz. 1274 oraz z 2016 r. poz. 904);

1.5. złoży wniosek do wojewody w terminie 12 miesięcy od dnia ukończenia szkoły wyższej.

2. osoba, która łącznie spełnia następujące warunki:

2.1. jest polskiego pochodzenia;

2.2. przed dniem wejścia w życie ustawy zamieszkiwała na stałe na terytorium obecnych Republiki Armenii, Republiki Azerbejdżanu, Gruzji, Republiki Kazachstanu, Republiki Kirgiskiej, Republiki Tadżykistanu, Turkmenistanu, Republiki Uzbekistanu albo azjatyckiej części Federacji Rosyjskiej;

2.3. nie zachodzą wobec niej okoliczności odmowy wydania wizy, o których mowa w art. 10a;

2.4. przebywała na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie zezwolenia na pobyt stały lub zezwolenia na osiedlenie się, lub prawa stałego pobytu;

2.5. posiada w Rzeczypospolitej Polskiej źródło utrzymania oraz tytuł prawny do zajmowania lokalu mieszkalnego.

3. osoba, która łącznie spełnia następujące warunki:

3.1. uzyskała zezwolenie na pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jako małżonek repatrianta;

3.2. nie zachodzą wobec niej okoliczności dotyczące przesłanek do odmowy wydania wizy krajowej w celu repatriacji, o których mowa w art. 10a ustawy;

3.3. posiada w Rzeczypospolitej Polskiej źródło utrzymania oraz tytuł prawny do zajmowania lokalu mieszkalnego (warunek nie jest wymagany w przypadku osób małoletnich oraz osób, którym przysługują uprawnienia emerytalne lub rentowe na terytorium RP).

Decyzja w sprawie uznania za repatrianta wydawana jest na wniosek (w załączniku)

Wniosek o uznanie za repatrianta, można otrzymać w Biurze Obsługi Klienta lub w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców.
Przed jego wypełnieniem należy zapoznać się z objaśnieniami znajdującymi się na ostatniej stronie wniosku.

Do wniosku należy dołączyć:

1. życiorys wnioskodawcy;

2. aktualne fotografie wnioskodawcy;

3. decyzję konsula o stwierdzeniu polskiego pochodzenia wnioskodawcy;

4. poświadczoną urzędowo kopię ważnego dokumentu potwierdzającego tożsamość i obywatelstwo wnioskodawcy;

5. odpis aktu urodzenia wnioskodawcy;

6. odpis aktu małżeństwa lub inny dokument określający stan cywilny wnioskodawcy;

7. poświadczoną urzędowo kopię karty pobytu wnioskodawcy;

8. dokumenty potwierdzające fakt zamieszkiwania przez wnioskodawcę na stałe przed dniem wejścia w życie ustawy na terytorium obecnych Republiki Armenii, Republiki Azerbejdżanu, Gruzji, Republiki Kazachstanu, Republiki Kirgiskiej, Republiki Tadżykistanu, Turkmenistanu, Republiki Uzbekistanu albo azjatyckiej części Federacji Rosyjskiej

Uwaga! Dokumenty sporządzone w języku obcym należy złożyć wraz z ich tłumaczeniem na język polski, sporządzonym lub poświadczonym przez tłumacza przysięgłego.

Nabycie obywatelstwa polskiego w trybie uznania za repatrianta następuje z dniem, w którym decyzja o uznaniu za repatrianta stanie się ostateczna.

Podania, załączniki do podań i czynności urzędowe w sprawie uznania za repatrianta są zwolnione z opłaty skarbowej.

Jednostka odpowiedzialna:

Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców
Oddział ds. Nadzoru i Obywatelstwa Polskiego
al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce
tel.: +48 (41) 342 11 03
fax: +48 (41) 342 14 33

Miejsce załatwienia sprawy: Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców
Oddział ds. Nadzoru i Obywatelstwa Polskiego
Numer pokoju: 513 bud.  C
Godziny urzędowania: 7.30 - 15.30  
Telefon: +48 (41) 342 11 03
Możliwość składania interwencji, wyrażania opinii i sugestii: Wszelkie uwagi dotyczące sposobu załatwiania sprawy przez pracownika należy składać do Dyrektora Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców  - p. 509.
Podstawa prawna: Ustawa z dn. 09 listopada 2000 r. o repatriacji (t.j. z 2014 r.  poz. 1392 ze zmianami)

Pliki do pobrania