OSTRZEŻENIE METEOROLOGICZNE NR 201 - Opady marznące Informacja w sprawie pobytu w Polsce osób uciekających z Ukrainy Інформація щодо перебування в Польщі осіб, які втікають з України Information on the stay in Poland of persons fleeing from Ukraine X

Przekroczenia poziomu alarmowego pyłu zawieszonego PM10 - Ostrzeżenia - Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach

www.kielce.uw.gov.pl

Ostrzeżenia

Aktualnie znajdujesz się na:

Przekroczenia poziomu alarmowego pyłu zawieszonego PM10

Komunikat na temat przekroczenia poziomu informowania społeczeństwa o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu alarmowego pyłu zawieszonego PM10

W dniu dzisiejszym, w wyniku analiz pomiarów uzyskanych w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska, przeprowadzonych na mocy art. 88 ust. 1  ustawy – Prawo ochrony środowiska, stwierdzono, że w dniu 08.01.2017r. na stacjach monitoringu powietrza: w Kielcach przy ul. Jagiellońskiej oraz w Nowinach przy ul. Parkowej, została przekroczona wartość progowa informowania społeczeństwa (PI) o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu alarmowego (PA) dla pyłu PM10, określona na poziomie 200µg/m3 (RMŚ w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu).

Stężenie 24-godzinne w tym dniu na stacji w Kielcach wynosiło 297,1 µg/m3, natomiast na stacji w Nowinach - 253,5 µg/m3.

Przyczyną stwierdzonych podwyższonych stężeń pyłu zawieszonego PM10, jest w opinii WIOŚ w Kielcach przede wszystkim emisja z indywidualnych systemów ogrzewania domów oraz niekorzystne warunki meteorologiczne w ostatnich dniach, które ograniczają intensywność dyspersji zanieczyszczeń w przyziemnej warstwie atmosfery, powodując ich kumulację.

Stabilizacja sytuacji w dużej mierze uzależniona jest od warunków pogodowych.

Apelujemy o przestrzeganie zaleceń zdrowotnych w okresach występowania wysokich stężeń zanieczyszczeń w powietrzu:

  • w przypadku wystąpienia sytuacji smogowej i przekroczenia poziomu informowania dla pyłu PM10 w powietrzu (200μg/m3), w celu zmniejszenia narażenia na wysokie stężenia zanieczyszczeń w powietrzu, małym dzieciom, kobietom w ciąży, osobom starszym oraz osobom z chorobami serca lub układu oddechowego, zaleca się ograniczenie przebywania poza budynkami. Dorosłym bez kłopotów ze zdrowiem zaleca się powstrzymanie się od aktywności fizycznej na otwartym powietrzu;
  • w przypadku wystąpienia przekroczenia poziomu alarmowego dla pyłu PM10 (300μg/m3), ze względu na bardzo wysokie stężenia zanieczyszczeń w powietrzu, zaleca się ograniczenie przebywania poza budynkami do niezbędnego minimum.

Informację w tej sprawie, zgodnie z art. 94 ust. 1b i 1c ustawy – Prawo ochrony środowiska, przekazano do Zarządu Województwa Świętokrzyskiego oraz do Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach, celem podjęcia działań wynikających z art. 92 ust. 1 i 1d oraz art. 93 ww. ustawy.

Aktualne wyniki pomiarów uzyskiwanych w ramach Wojewódzkiego Systemu Jakości Powietrza dostępne są na stronie Inspektoratu  http://smjp.kielce.pios.gov.pl/?par=2.