Ogłoszenie Ministra Rodziny Pracy i Polityki Społecznej o ukazaniu się Programu „Asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2016” - Konkursy i dotacje (archiwum) - Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach

www.kielce.uw.gov.pl

Konkursy i dotacje (archiwum)

Ogłoszenie Ministra Rodziny Pracy i Polityki Społecznej o ukazaniu się Programu „Asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2016”

Informacja o ukazaniu się Programu „Asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej 2016”

W dniu 17 marca 2016 Minister Rodziny Pracy i Polityki Społecznej ogłosił „Program asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2016”.

Program dotyczy dofinansowania kosztów wynagrodzenia asystentów rodziny i koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej i zaprasza jednostki samorządu terytorialnego szczebla gminnego i powiatowego do składania zapotrzebowań w zakresie Programu.

 Na Program przeznacza się kwotę do 70 mln. zł

Zapotrzebowania należy składać w formie papierowej i elektronicznej wyłącznie na formularzu zapotrzebowania, zawierającym informacje dotyczące zadania. Zapotrzebowanie w formie pisemnej należy nadesłać listem poleconym do właściwego urzędu wojewódzkiego, z dopiskiem na kopercie Zapotrzebowanie na „Program asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2016”,w terminie 14 dni od daty opublikowania Programu na stronie internetowej Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej,
tj. do dnia 31 marca 2016 r. 

Szczegółowe informacje o Programie oraz wzór zapotrzebowania znajdują się na stronie internetowej MRPiPS:

http://www.mpips.gov.pl/aktualnosci-wszystkie/swiadczenia-rodzinne/art,7773,program-asystent-rodziny-i-koordynator-rodzinnej-pieczy-zastepczej-na-rok-2016.html

Pliki do pobrania