„Program asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2014” ogłoszony przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej - Konkursy i dotacje (archiwum) - Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach

www.kielce.uw.gov.pl

Konkursy i dotacje (archiwum)

„Program asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2014” ogłoszony przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej

Minister Pracy i Polityki Społecznej ogłosił „Program asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2014”.

Założeniem Programu jest stymulowanie podejmowania przez samorządy terytorialne odpowiednich szczebli (gmin i powiatów) takich działań, które będą służyły:

  •  wsparciu rodzin przeżywających trudności opiekuńczo–wychowawcze, które umożliwiłoby zatrzymanie w rodzinie dzieci zagrożonych umieszczeniem w pieczy zastępczej lub powrót do rodziny dzieci umieszczonych wcześniej w pieczy zastępczej, poprzez rozwój sieci asystentów rodziny zatrudnianych w gminach.
  • wsparciu rodzin zastępczych i rodzinnych domów dziecka poprzez rozwój sieci koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej zatrudnianych w powiatach.

Pliki do pobrania