Ogłoszenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 lipca 2014 r. w sprawie „Resortowego Programu Wspierania Rozwoju Rodzinnej Pieczy Zastępczej na rok 2014” - Konkursy i dotacje (archiwum) - Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach

www.kielce.uw.gov.pl

Konkursy i dotacje (archiwum)

Ogłoszenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 lipca 2014 r. w sprawie „Resortowego Programu Wspierania Rozwoju Rodzinnej Pieczy Zastępczej na rok 2014”

Minister Pracy i Polityki Społecznej w dniu 28 lipca 2014 r. ogłosił „Resortowy Program Wspierania Rozwoju Rodzinnej Pieczy Zastępczej na rok 2014”.

Program adresowany jest do jednostek samorządu terytorialnego szczebla powiatowego.

Celem programu jest zrefinansowanie wydatków powstałych od 1 stycznia 2014 r. oraz dofinansowanie działań planowanych do realizacji w 2014 r. dotyczących powstawania rodzin zastępczych, rodzinnych domów dziecka oraz wsparcie już istniejących rodzin zastępczych zawodowych i rodzinnych domów dziecka.

Na program przeznaczono kwotę 7 799 000 zł.

Oferty należy składać w formie papierowej – na formularzu oferty do dnia 16 sierpnia 2014 r. do Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach (Wydział Polityki Społecznej).

Szczegółowe informacje o programie, wzór oferty i formularze znajdują się na stronie MPiPS: http://www.mpips.gov.pl/wsparcie-dla-rodzin-z-dziecmi/opieka-zastepcza-nad-dzieckiem/konkursy/rok-2014/resortowy-program-wspierania-rozwoju-rodzinnej-pieczy-zastepczej-na-rok-2014/

 

Pliki do pobrania