OSTRZEŻENIE METEOROLOGICZNE NR 66 - Burze z gradem X

Wojewoda Świętokrzyski zaprasza jednostki samorządu terytorialnego szczebla gminnego i powiatowego do składania wniosków dot. ogłoszonego programu przez MPiPS: Program asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2015. - Konkursy i dotacje - Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach

www.kielce.uw.gov.pl

Konkursy i dotacje

Wojewoda Świętokrzyski zaprasza jednostki samorządu terytorialnego szczebla gminnego i powiatowego do składania wniosków dot. ogłoszonego programu przez MPiPS: Program asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2015.

Informacja o ukazaniu się Programu „Asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej 2015”

W dniu 17 marca 2015 Minister Pracy i Polityki Społecznej ogłosił „Program asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2015”.

Na Program przeznacza się kwotę do 70 mln. zł

Zapotrzebowanie należy składać w formie papierowej i elektronicznej wyłącznie na formularzu zapotrzebowania, zawierającym informacje dotyczące zadania. Zapotrzebowanie w formie pisemnej należy nadesłać listem poleconym do właściwego urzędu wojewódzkiego, z dopiskiem na kopercie Zapotrzebowanie na „Program asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2014”,w terminie 14 dni od daty opublikowania Programu na stronie internetowej Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, tj. do dnia 31 marca 2015 r. 

Szczegółowe informacje o Programie znajdują się na stronie:

http://www.mpips.gov.pl/aktualnosci-wszystkie/swiadczenia-rodzinne/art,7118,program-asystent-rodziny-i-koordynator-rodzinnej-pieczy-zastepczej-na-rok-2015.html