OSTRZEŻENIE METEOROLOGICZNE NR 154 - Silny deszcz z burzami (stopień 1), Burze (stopień 2 i 1), Upał (stopień 2) Ostrzeżenie hydrologiczne Nr: 194 - gwałtowne wzrosty stanów wody [Wisła od Dęblina do ujścia Narwi, Pilica] Ostrzeżenie hydrologiczne Nr: 299 - gwałtowne wzrosty stanów wody [zlewnie Nidy, Czarnej (Staszowskiej) oraz Kamiennej] Informacja w sprawie pobytu w Polsce osób uciekających z Ukrainy Інформація щодо перебування в Польщі осіб, які втікають з України Information on the stay in Poland of persons fleeing from Ukraine X

Ustalanie poziomu potrzeby wsparcia (ŚWIADCZENIE WSPIERAJĄCE) - Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach

www.kielce.uw.gov.pl

Ustalanie poziomu potrzeby wsparcia (ŚWIADCZENIE WSPIERAJĄCE)

Ustalanie poziomu potrzeby wsparcia (ŚWIADCZENIE WSPIERAJĄCE)

INFORMACJE DOTYCZĄCE USTALANIA POZIOMU POTRZEBY WSPARCIA

 

Od 1.01.2024 r. weszła w życie ustawa o świadczeniu wspierającym. Jego celem jest udzielenie osobom niepełnosprawnym pomocy służącej częściowemu pokryciu wydatków związanych z zaspokojeniem szczególnych potrzeb życiowych.

W celu otrzymania świadczenia wspierającego osoba zainteresowana powinna najpierw uzyskać decyzję ustalającą poziom potrzeby wsparcia, którą wydaje Wojewódzki Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Kielcach właściwy dla osób, których miejsce stałego pobytu znajduje się na terenie Województwa Świętokrzyskiego. Decyzję ustalającą poziom potrzeby wsparcia będzie mogła otrzymać osoba z niepełnosprawnością, która posiada:

 • ostateczne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności,
 • orzeczenie lekarza orzecznika Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o niezdolności do pracy lub samodzielnej egzystencji,
 • orzeczenie zaliczające do jednej z grup inwalidów, tj. ważne orzeczenie organu rentowego (ZUS, MSWiA, MON), wydane przed dniem 1 stycznia 1998 r. o zaliczeniu do jednej z grup inwalidów;  ważne orzeczenie KRUS o niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym, wydane przed 1 stycznia 1998 r.

Przy ubieganiu się o wydanie decyzji ustalającej poziom potrzeby wsparcia nie ma znaczenia moment powstania niepełnosprawności, ani rodzaj posiadanego stopnia niepełnosprawności czy grupy inwalidzkiej.

SKŁADANIE WNIOSKU O WYDANIE DECYZJI USTALAJĄCEJ POZIOM POTRZEBY WSPARCIA

Wniosek o ustalenie poziomu potrzeby wsparcia może złożyć:

 1. pełnoletnia osoba z niepełnosprawnościami,
 2. osoba upoważniona do jej reprezentowania
 3. opiekun prawny – w przypadku osoby ubezwłasnowolnionej całkowicie.

Wniosek można:

 1. WYSŁAĆ ELEKTRONICZNIE poprzez  portal informacyjno-usługowy emp@tia (empatia.mpips.gov.pl);
 2.  WYSŁAĆ POCZTĄ na adres: Wojewódzki Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Województwie Świętokrzyskim, al. IX Wieków Kielc 3, 25 -516 Kielce;
 3.  ZŁOŻYĆ OSOBIŚCIE w Biurze Obsługi Klienta Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego;
 4. Złożyć w Powiatowym/Miejskim Zespole ds. Orzekania o Niepełnosprawności właściwym dla miejsca zamieszkania

Formularze wniosków można otrzymać w siedzibie Wojewódzkiego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności al. IX Wieków Kielc 3, 25 -516 Kielce w Biurze Obsługi Klienta Budynek A parter, pokój nr 3 Budynek B Okrąglak, Pokój nr 9 Budynek C. pobrać ze strony internetowej Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach. Do wniosku o wydanie decyzji ustalającej poziom potrzeby wsparcia należy dołączyć wypełniony kwestionariusz samooceny trudności w zakresie wykonywania czynności związanych z funkcjonowaniem. Dodatkowo przedłożyć kserokopię aktualnego i ostatecznego orzeczenia stwierdzającego niepełnosprawność, jeśli natomiast osobę z niepełnosprawnościami reprezentuje osoba upoważniona należy dołączyć upoważnienie do reprezentowania. Należy dołączyć także, jeśli dotyczy, dokument potwierdzający status opiekuna prawnego, kuratora osoby niepełnosprawnej albo osoby reprezentującej ośrodek pomocy społecznej lub centrum usług wspólnych.

Wzór wniosku o wydanie decyzji ustalającej poziom potrzeby wsparcia oraz kwestionariusza samooceny trudności w zakresie wykonywania czynności związanych z funkcjonowaniem (wersja edytowalna plik Microsoft WORD):

- wniosek o wydanie decyzji ustalającej poziom potrzeby wsparcia

- kwestionariusz samooceny trudności w zakresie wykonywania czynności związanych z funkcjonowaniem

 

Procedura „ustalania poziomu potrzeby wsparcia”

Złożenie wniosku o wydanie decyzji ustalającej poziom potrzeby wsparcia (PPW) wraz z kwestionariuszem samooceny trudności w zakresie wykonywania czynności związanych z funkcjonowaniem (PPW-K) rozpoczyna postępowanie przed Wojewódzkim Zespołem. Wniosek jest poddawany analizie formalno-prawnej. Jeśli w wyniku tej analizy stwierdzone zostaną braki formalne we wniosku to do osoby zainteresowanej wysłane zostanie zawiadomienie o konieczności uzupełnienia braków. Następnie Przewodniczący Wojewódzkiego Zespołu lub osoba przez niego upoważniona wyznaczy skład ustalający poziom potrzeby wsparcia oraz termin dokonania oceny biorąc pod uwagę przesłanki kwalifikujące i zgodę osoby niepełnosprawnej do przeprowadzenia czynności oceniających w miejscu jej stałego pobytu. Zawiadomienie będzie doręczane za zwrotnym potwierdzeniem odbioru:

 • osobie ubiegającej się o ustalenie poziomu potrzeby wsparcia,
 • jej przedstawicielowi ustawowemu albo osobie upoważnionej do reprezentowania pełnoletniej osoby niepełnosprawnej

nie później niż 7 dni przed dniem wyznaczonego terminu. W uzasadnionych przypadkach lub na wniosek osoby zainteresowanej, informację o zawiadomieniu będzie można przekazać również telefonicznie albo za pośrednictwem wiadomości tekstowej lub poczty elektronicznej, albo za pomocą systemu teleinformatycznego utworzonego przez ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego.

W celu określenia poziomu potrzeby wsparcia skład oceniający będzie dokonywał w jednym miejscu i czasie: obserwacji, wywiadu bezpośredniego oraz oceny funkcjonowania osoby zainteresowanej. Decyzja ustalająca poziom potrzeby wsparcia będzie określać ten poziom z uwzględnieniem wartości punktowych ustalonych dla każdej czynności związanej z obszarami codziennego funkcjonowania, o których mowa w § 10 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 23 listopada 2023 r. w sprawie ustalania poziomu potrzeby wsparcia, np. dla zmiany pozycji ciała, poruszania się w znanym, nieznanym środowisku, przemieszczania się środkami transportu.

Przy ocenie zdolności osoby zainteresowanej do samodzielnego wykonywania określonych czynności związanych z obszarami codziennego funkcjonowania będą brane pod uwagę konkretne aspekty, adekwatnie do wieku, w zakresie niepełnosprawności fizycznej, psychicznej, intelektualnej i sensorycznej. Każdej czynności związanej z obszarami codziennego funkcjonowania będzie przypisana określona waga w wartości 4 punktów.

Członkowie składu ustalającego poziom potrzeby wsparcia w terminie 7 dni od dnia przeprowadzenia czynności oceniających wypełnią wspólnie formularz w zakresie ustalania poziomu potrzeby wsparcia dla osób zaliczonych do stopnia niepełnosprawności. Natomiast decyzję określającą ten poziom skład ustalający podpisuje w terminie 14 dni od dnia wypełnienia formularza. Wojewódzki Zespół powinien rozpatrzyć wniosek w terminie 3 miesięcy od jego wpływu do Wojewódzkiego Zespołu. Osobie niezadowolonej z decyzji ustalającej poziom potrzeby wsparcia przysługuje wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy składany do Wojewódzkiego Zespołu, który wydał decyzję w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia osobie zainteresowanej. Jeżeli w dalszym ciągu strona nie będzie zadowolona z decyzji to może odwołać się do sądu pracy i ubezpieczeń społecznych w terminie 30 dni od otrzymania decyzji w wyniku ponownego rozpatrzenia sprawy o ustalenie poziomu potrzeby wsparcia.

Uzyskanie Świadczenia wspierającego

Po wydaniu decyzji ustalającej poziom potrzeby wsparcia, w przypadku uzyskania co najmniej 70 punktów w skali poziomu potrzeby wsparcia osoba niepełnosprawna powinna wystąpić z wnioskiem do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o wypłacę świadczenia wspierającego. Wniosek taki należy złożyć dopiero po uprawomocnieniu się otrzymanej decyzji ustalającej poziom potrzeby wsparcia.

Pliki do pobrania