Informacja w sprawie pobytu w Polsce osób uciekających z Ukrainy Інформація щодо перебування в Польщі осіб, які втікають з України Information on the stay in Poland of persons fleeing from Ukraine X

Dobre praktyki - Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach

www.kielce.uw.gov.pl

Dobre praktyki

Dobre praktyki

Dobre praktyki:

Powiat jędrzejowski:

W listopadzie 2017 r. Powiat Jędrzejowski po raz drugi włączył się w obchody ogólnoświatowej i ogólnopolskiej Kampanii 19 dni przeciwko przemocy i krzywdzeniu dzieci i młodzieży.

Celem Kampanii 19 dni było uwrażliwienie społeczności lokalnej na problem przemocy i krzywdzenia dzieci i młodzieży, zwiększenie społecznego zaangażowania w sprawy przeciwdziałania przemocy wobec dzieci oraz edukacja społeczna dostarczająca wiedzy o zjawisku krzywdzenia dzieci i sposobach radzenia sobie z tym problemem.

W 2017 roku kampania odbywała się pod hasłem zapobiegania tradycyjnym, krzywdzącym praktykom, a więc zwracała uwagę na konieczność przestrzegania podstawowych praw dziecka, zagwarantowanych w art. 72 konstytucji RP, a mianowicie: prawa do życia i rozwoju ( prawa osobiste )  i prawa do odpowiednich warunków niezbędnych do rozwoju umysłowego i fizycznego dziecka, tj. prawa do godnych warunków życia i odpowiedniego poziomu życia ( prawa socjalne będące obowiązkiem i państwa wobec dzieci ). Dziecko, tak jak każdy człowiek ma również prawnie zagwarantowane dobra osobiste ( m.in. cześć, wizerunek, życie rodzinne, więź rodzinną, nietykalność cielesną ), na straży których stoi art. 23 kodeksu cywilnego, wyznaczający jednocześnie granice władzy rodzicielskiej. Przemoc psychiczna  i fizyczna nie tylko naruszają w/w prawa i dobra osobiste dziecka, ale też powodują szkody fizyczne i psychiczne ( często nieodwracalne ) oraz niewyobrażalne cierpienie, których dziecko doznaje od najbliższych mu osób, które powinny je chronić.

W ramach II Powiatowej Kampanii „Pomarańczowej Wstążki” w Powiecie  Jędrzejowskim przeprowadzono: akcję informacyjno-edukacyjną dla mieszkańców Powiatu Jędrzejowskiego, dodatkowe bezpłatne porady psychologa i adwokata oraz dystrybucję pomarańczowych wstążeczek  wśród młodzieży ze szkół ponadgimnazjalnych oraz wśród przedstawicieli instytucji, służb i urzędów.

W 2017 r. do współpracy udało się pozyskać ponad 50 partnerów - instytucji i służb oraz placówek oświatowych i medycznych z terenu powiatu, a także parafii i mediów lokalnych, które włączyły się w akcję informacyjną przekazując ulotki i plakaty oraz zamieszczając ogłoszenia i artykuły prasowe promujące ideę Kampanii 19 dni. Ogółem w trakcie trwania kampanii przekazano bezpośrednio około 400 ulotek, 25 plakatów i 20 ogłoszeń. Dodatkowo drogą elektroniczną przekazano materiały promujące kampanię oraz informacje na temat instytucji, do których można się zwrócić o pomoc do około 50 instytucji i służb z terenu Powiatu Jędrzejowskiego z prośbą o ich rozpowszechnienie wśród jednostek podległych i poinformowanie zainteresowanych osób. Informacje na temat Kampanii, działań podejmowanych w jej zakresie oraz instytucji, do których można się zwrócić o pomoc były dostępne na stronach internetowych Powiatu Jędrzejowskiego, PCPR-u, TV Świętokrzyskiej, Radia Kielce O/Jędrzejów, Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Jędrzejowie i Centrum Kształcenia „Awans” w Jędrzejowie. Zostały również przekazane
w serwisach informacyjnych TV Świętokrzyskiej i Radia Kielce O/Jędrzejów oraz zamieszczone nieodpłatnie na łamach Gazety Jędrzejowskiej, Powiatu Jędrzejowskiego i Echa Jędrzejowskiego.

Ponadto, podczas spotkań z młodzieżą 10 szkół ponadgimnazjalnych z terenu Powiatu Jędrzejowskiego zorganizowanych w ramach Kampanii Przeciwdziałania Handlowi Ludźmi, pracownicy: PCPR-u w Jędrzejowie, Komendy Powiatowej Policji w Jędrzejowie i Powiatowego Urzędu Pracy w Jędrzejowie bezpośrednio przekazali informacje, ulotki i pomarańczowe wstążeczki promujące ideę Kampanii 19 dni ogółem ok. 600 osobom obecnym na spotkaniach ( w tym 555 uczniom i 41 opiekunom ). W 2017 r. działania na rzecz Kampanii włączyła się aktywnie młodzież z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Jędrzejowie oraz uczestnicy WTZ w Jędrzejowie i w Mnichowie, którzy przygotowali na potrzeby Kampanii łącznie około 600 szt. pomarańczowych wstążeczek. Warto również podkreślić, że plakat, który promował Kampanię w br. powstał przy wykorzystaniu pracy, która została wyróżniona
w ubiegłorocznym konkursie plastycznym na plakat, hasło i spot reklamowy pn. STOP przemocy i krzywdzeniu dzieci i młodzieży, zorganizowanym w ramach I Powiatowej Kampanii Pomarańczowej Wstążki w 2016 r.

 

I. Gmina Ostrowiec Świętokrzyski (Zespół Interdyscyplinarny)

Miasto Ostrowiec Świętokrzyski aktywnie przeciwdziała przemocy w rodzinie. Działania w zakresie rozwijania systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie znajdują poparcie i zrozumienie wśród lokalnych władz samorządowych. Wyrazem tego jest rozwinięta infrastruktura pomocowa, działająca na rzecz osób doznających przemocy: fakultatywnie funkcjonujący w Gminie Ośrodek Interwencji Kryzysowej z całodobową bazą hostelową, Zespół Interdyscyplinarny oraz zawiązane przez ZI Stowarzyszenie „NIGDY WIĘCEJ na Rzecz Osób Dotkniętych Przemocą” będące głównym realizatorem działań ukierunkowanych na podnoszenie świadomości społecznej nt. przemocy w rodzinie. Stowarzyszenie co roku organizuje na terenie Miasta Ostrowca obchody Kampanii Białej Wstążki. W ostatnich latach Zespół Interdyscyplinarny Miasta Ostrowiec Świętokrzyski podjął działania na rzecz wzmacniania kompetencji zawodowych przedstawicieli służb odpowiedzialnych za realizację procedury Niebieskie Karty. W 2016 roku Zespół był inicjatorem i realizatorem cyklu szkoleń, których adresatami byli przedstawiciele ochrony zdrowia oraz oświaty. Członkowie Zespołu przeszkolili 32 pielęgniarki środowiskowe i 11 nauczycieli. Stowarzyszenie „NIGDY WIĘCEJ na Rzecz Osób Dotkniętych Przemocą” współpracuje również z lokalnym Uniwersytetem Trzeciego Wieku oraz Wyższą Szkołą Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Świętokrzyskim, m. in. prowadząc na rzecz słuchaczy w/w instytucji zajęcia i wykłady dot. zjawiska przemocy wobec osób starszych. W ubiegłym roku Zespół zaangażował się w pomoc kobiecie i jej małoletnim dzieciom. Mimo ustania przemocy w rodzinie ze względu na śmierć sprawcy, sytuacja rodziny nadal była trudna ze względu na warunki mieszkaniowe. Członkowie Zespołu zgłosili rodzinę do jednego z programów TV, dzięki czemu w krótkim czasie dom został wyremontowany, a rodzina odzyskała godne warunki życia.
Zespół Interdyscyplinarny współpracuje również z lokalną prasą i TV realizując cyklicznie akcje informacyjne, kampanie społeczne upowszechniające informacje na temat zjawiska przemocy w rodzinie.

II. Gmina Jędrzejów (Ośrodek Pomocy Społecznej)

Miasto i Gmina Jędrzejów - od 2011 roku fakultatywnie realizują program korekcyjno-edukacyjny dla osób stosujących przemoc w rodzinie współpracując w tym zakresie z powiatem jędrzejowskim. Miasto i Gmina Jędrzejów angażuje środki w szkolenia kadry bezpośredniego kontaktu: co roku pracownicy Ośrodka, członkowie Zespołu Interdyscyplinarnego uczestniczą w specjalistycznych szkoleniach organizowanych w Sielpi Wielkiej i prowadzonych przez odpowiednio wykwalifikowanych specjalistów ( w tym Ogólnopolskie Pogotowie Pomocy Osobom Dotkniętym Przemocą „Niebieska Linia”)

W 2014 roku przeszkolono 130 osób – przedstawicieli OPS, Zespołów Interdyscyplinarnych oraz słuzb i podmiotów realizujących w Gminie zadania w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie.  Gmina aktywnie angażuje się w różnego rodzaju projekty i kampanie: program "Razem bezpieczniej", "Kampania Białej Wstążki". Co roku opracowane są strategiczne dokumenty m.in.  Niebieski poradnik dla grup roboczych, etc.

Więcej o pracy Zespołu Interdyscyplinarnego w art.: Zespół z widokami na sukces zamieszczonym na stronach www Ogólnopolskiego Pogotowia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie "Niebieska Linia".

III.  Gmina Połaniec

Miasto i Gmina Połaniec od kilku lat realizuje różnorodne działania profilaktyczne skierowane do mieszkańców Gminy. W 2013 roku na terenie Gminy w ramach działań ukierunkowanych na podnoszenie poziomu świadomości i wiedzy na temat zjawiska przemocy w rodzinie zrealizowano cykl zintegrowanych programów profilaktyczno–edukacyjnych.

Podjęte działania miały na celu szeroko rozumianą profilaktykę poprzez edukację mieszkańców w Gminie Połaniec. Realizatorami działań edukacyjnych były m.in.:

         Publiczne Przedszkole w Połańcu:

 • Trening kontroli złości – komponent Programu TZA ART;
 • Dobry Start – warsztat dla rodziców dzieci 6-letnich (konsultacje z psychologiem, logopedą);
 • Akcję: Cała Polska czyta dzieciom;

  Publiczna Szkoła Podstawowa
 • Zatrzymać przemoc (kl. VI- 6 spotkań);
 • Dziękuję, nie palę (j.w.);
 • NOE (kl. VI – 2 spotkania);

  Gimnazjum:
 • Marihuana jest ok? (kl. II i III – 12 spotkań);
 • Debata (wszystkie klasy -15 spotkań);
 • NOE;

  Zespół Szkół:
 • Program profilaktyczny Żyj zdrowo i kolorowo w ramach edukacji „Bezpieczna Szkoła- Gimnazjum” ;
 • Zatrzymać przemoc (realizowano dla klas IV, V – realizacja programu w szkołach Miasta i Gminy Połaniec);
 • Dziękuję, nie palę (kl. VI- 6 spotkań).

Za niezwykle dobrą praktykę należy uznać działania wspierające przedsięwzięcia ujęte w Gminnym Programie Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie, podejmowane przez  funkcjonujące od 2012 roku Stowarzyszenie na rzecz dzieci, młodzieży i rodzin „Bliżej” w Połańcu. Założone z inicjatywy Zespołu Interdyscyplinarnego (sześciu członków w/w Stowarzyszenia stanowią przedstawiciele Zespołu Interdyscyplinarnego) Stowarzyszenie we współpracy z placówkami oświatowymi, Urzędem Miasta i Gminy Połaniec, Ośrodkiem Pomocy Społecznej, lokalnymi organizacjami pozarządowymi, wolontariuszami, pozyskanymi sponsorami zrealizowało szereg inicjatyw, których odbiorcami byli mieszkańcy Miasta i Gminy Połaniec.

W 2013 r. Połaniec zrealizował Projekt pn.: Połaniec dla Rodziny. Powyższe przedsięwzięcie zostało zrealizowane m.in. dzięki zaangażowaniu wolontariuszy, których Stowarzyszenie pozyskało w ramach Projektu „Nowa Generacja-Wolontariusze wzmacniają organizacje”. Projekt został zrealizowany we współpracy z czterema organizacjami z terenu powiatu staszowskiego i był współfinansowany ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich 2013 r.

Poza edukacją realizowane przedsięwzięcia miały na celu również wzmacnianie integracji międzypokoleniowej.

Projekt Połaniec dla Rodziny polegał na organizacji cyklu imprez plenerowych i zajęć warsztatowych przeznaczonych dla dziadków, rodziców i dzieci, przygotowania występów teatralnych i konkursu prorodzinnego dla trzech grup wiekowych. W ramach Projektu zrealizowano między innymi:

 • Przedszkolny Festyn Rodzinny „Mamo, Tato, pobaw się ze mną” (VI 2013r.), w którym wzięły udział rodziny i dzieci z wszystkich placówek przedszkolnych w Połańcu. Impreza miała na celu promowanie wartości wychowawczych i umacnianie więzi w rodzinach poprzez działania edukacyjne, prozdrowotne, profilaktyczne i rekreacyjne;
 • Warsztaty dla dziadka, taty i syna oraz zawody latawcowe, przedsięwzięcie pn.: Latawcowa Kraina - (IX-X 2013r.). Dzieci i ich opiekunowie wspólnie wykonywali kolorowe latawce pod okiem instruktora modelarstwa, potem latawce wzbiły się w górę. Zawody uatrakcyjniono puszczaniem modeli szybowców oraz wystrzałem rakiety;
 • Rodzinny rajd pieszy wokół Połańca (IX.2013 r.);
 • Rodzinny rajd rowerowy zorganizowany przez Stowarzyszenie na rzecz dzieci, młodzieży i rodzin „Bliżej” i sekcję PTTK Połaniec (IX 2013 r.);
 • Szkołę dla rodziców i wychowawców (X 2013r.)działanie skierowane było do rodziców dzieci w różnym wieku. Celem przedsięwzięcia było wspieranie rodziców i wychowawców w radzeniu sobie w codziennych kontaktach z dziećmi i młodzieżą. Nauka umiejętności lepszego porozumiewania się, refleksja nad własną postawą wychowawczą, wymiana doświadczeń. Udział w przedsięwzięciu wzięło 21 osób. Działanie było realizowane w dwóch częściach (po 40 i 20 godzin) i realizowane było w wymiarze 2 h dwa razy w tygodniu. Zajęcia prowadziły Małgorzata Sokołowska i Anna Ziętarska-Winnicka;
 • Zajęcia integrujące pokolenia połączone z imprezą plenerową pn. „Nie bój się koni”- popołudnie w Osieckiej Szkółce Jeździeckiej;
 • Zajęcia dla rodzin w obserwatorium astronomicznym (X 2013r.);
 • „Papierowe bzdurki”warsztaty dla babci, mamy i córki (X 2013 r.);
 • Pokaż co masz w szafie ...spotkaj się z nami, zamień się ciuszkami (XI 2013r.);
 • Rodzinne spotkanie z książką pod hasłem „Rodzinne bajanie” (XI 2013 r.) Działanie realizowane w ramach warsztatów czytelniczych.  Organizowano zabawy przy muzyce, wspólne czytanie, zabawy rysunkowe etc.
 • Przedstawienie teatralne o rodzinie (XI 2013 r.);
 • Zajęcia: joga dla mam i dzieci oraz teatr kukiełkowy dla najmłodszych (XI, XII 2013 r.);
 • Konferencję: Zdrowe więzi – zdrowa rodzina (XI 2013r.). Konferencja miała charakter otwarty. Jej organizatorem było Stowarzyszenie na rzecz dzieci, młodzieży i rodzin „Bliżej”. Konferencja odbyła się z udziałem dwóch psychologów: pani Bożeny Andrychowicz, która poprowadziła prelekcję na temat „Relacje w rodzinie” oraz pani Ewy Czemierowskiej – Koruby, która wygłosiła wykład „Wpływ środowiska rodzinnego uczniów na tendencje do agresji i przemocy”.

W/w przedsięwzięcia zrealizowano w ramach środków finansowych uzyskanych z Programu Grantowego „Działaj lokalnie VIII” Polsko – Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowanego przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce”. Projekt „Połaniec dla rodziny” był również współfinansowany jest przez Urząd Miasta i Gminy Połaniec.

III. Powiat pińczowski (Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie)

Na stronie internetowej Powiatowego Centrum Pomocy w Rodzinie w Pińczowie został zamieszczony "Informator dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie" przygotowany przez pracowników PCPR oraz psychologa z Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Pińczowie. Poradnik zawiera dane teleadresowe podmiotów oraz organizacji pozarządowych, a także zakres realizowanych przez nie oddziaływań w szczególności korekcyjno-edukacyjnych wobec osób stosujących przemoc w rodzinie.

W załączeniu poradnik

 

Pliki do pobrania