OSTRZEŻENIE METEOROLOGICZNE NR 48 - Silny deszcz z burzami OSTRZEŻENIE HYDROLOGICZNE Nr O:5 - wezbranie z przekroczeniem stanów alarmowych X

Rodzina 500 plus - Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach

www.kielce.uw.gov.pl

Rodzina 500 plus

Rodzina 500 plus

Program „Rodzina 500 plus” ruszy w całej Polsce już w kwietniu tego roku. To pierwsze tak szerokie wsparcie polskich rodzin po 1989 roku.

Ustawa o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci wprowadza w życie program „Rodzina 500 plus”, w ramach którego rodzice będą otrzymywać świadczenie wychowawcze w wysokości 500 zł co miesiąc na drugie i kolejne dziecko niezależnie od dochodu. Rodziny, w których dochód nie przekracza 800 zł netto na osobę lub 1200 zł netto (w rodzinach wychowujących niepełnosprawne dziecko) - otrzymają je również na pierwsze lub jedyne dziecko. To nawet 6000 zł netto rocznego wsparcia dla dziecka. Programem objętych zostanie 2,7 mln rodzin wychowujących 3,7 mln dzieci.

Program „Rodzina 500 plus” to pierwsze tak szerokie i systemowe wsparcie polskich rodzin. Z pomocy skorzystają rodzice oraz opiekunowie dzieci do ukończenia przez nie 18 lat. Jego celem jest poprawa sytuacji życiowej rodzin oraz odwrócenie negatywnego trendu demograficznego w Polsce.

500 zł to kwota netto, zwolniona z podatku dochodowego i nie będzie podlegać egzekucji, podobnie jak inne świadczenia dla rodzin. Świadczenie wychowawcze nie będzie liczone do dochodu przy ustalaniu prawa do innych świadczeń dla rodzin m.in. z pomocy społecznej, funduszu alimentacyjnego, świadczeń rodzinnych.

O wsparcie ubiegać będą mogli się także samotni rodzice, rodziny patchworkowe oraz rodziny zastępcze, rodzinne domy dziecka oraz placówki opiekuńczo-wychowawcze typu rodzinnego.

Wniosek o świadczenie wychowawcze będzie można złożyć w gminie, za pośrednictwem Poczty Polskiej oraz przez internet. E-wniosek o świadczenie wychowawcze będzie można złożyć za pomocą portalu empatia.mrpips.gov.pl, PUE ZUS oraz bankowości elektronicznej.

Start programu planowany jest na 1 kwietnia br. Pierwsze świadczenia wychowawcze zostaną przyznane na okres od dnia wejścia w życie ustawy do dnia 30 września 2017 r.

Jeśli osoba złoży wniosek w terminie trzech miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy, tj. od 1 kwietnia do 1 lipca 2016 r., to świadczenia wychowawcze zostanie przyznane i wypłacone z wyrównaniem począwszy od dnia wejścia w życie ustawy, czyli od 1 kwietnia 2016 r.

Natomiast w przypadku złożenia wniosku po upływie trzech miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy (tj. po 1 lipca 2016 r.), prawo do świadczenie zostanie przyznane i wypłacone począwszy od miesiąca, w którym wpłynął wniosek z prawidłowo wypełnionymi dokumentami.

 

 

Program „Rodzina 500 plus” – kompendium wiedzy

 

 1. Świadczenie wychowawcze otrzymają rodzice, opiekunowie prawni lub opiekunowie faktyczni dziecka.
 2. Świadczenie będzie przysługiwać do ukończenia przez dziecko 18 lat.
 3. Na drugie i kolejne dziecko świadczenie rodzice otrzymają niezależnie od dochodu.
 4. Na pierwsze lub jedyne dziecko rodzice otrzymają świadczenie po spełnieniu kryterium dochodowe: 800 zł netto na osobę w rodzinie lub 1.200 zł jeśli w rodzinie jest wychowywane dziecko niepełnosprawne.
 5. Świadczenie będzie przysługiwać do ukończenia przez dziecko 18 lat.
 6. Pełnoletnie dziecko do ukończenia 25 lat liczy się do składu rodziny, przy ustalaniu dochodu, jeżeli pozostaje na utrzymaniu rodziców.
 7. 500 zł na każde dziecko niezależnie od dochodu dostaną także rodziny zastępcze, rodzinne domy dziecka oraz placówki opiekuńczo-wychowawcze typu rodzinnego.
 8. Świadczenie wychowawcze będzie wypłacał urząd miasta, gminy, ośrodek pomocy społecznej lub centra do realizacji świadczeń socjalnych.
 9. Wniosek trzeba będzie składać co roku w miejscu zamieszkania. Można to będzie zrobić przez internet, za pośrednictwem poczty lub w gminie. E-wniosek o świadczenie wychowawcze będzie można złożyć za pomocą portalu empatia.mrpips.gov.pl, PUE ZUS oraz bankowości elektronicznej.
 10. Tylko gdy ubiegamy się o świadczenie na pierwsze lub jedyne dziecko będzie ustalany dochód rodziny. Dotyczy to rodzin, które mają jedno dziecko, jak i rodzin z większą liczbą dzieci.
 11. W tym przypadku do wniosku trzeba będzie dołączyć:

  • oświadczenie o dochodach innych niż podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób
  • w przypadku rolników – oświadczenie o wielkości gospodarstwa rolnego,
  • w przypadku osoby samotnie wychowującej dziecko – dokumenty dotyczące zasądzonych alimentów,
  • w przypadku cudzoziemców – określone zezwolenia na pobyt i pracę w Polsce,
  • w przypadku rodziców adopcyjnych – dokumenty dotyczące przysposobienia.
   
 12. Do dochodu wlicza się alimenty od drugiego rodzica, a także z Funduszu Alimentacyjnego.
 13. Samorząd sam będzie weryfikować czy dane są prawdziwe.
 14. Jeśli wniosek zostanie złożony w ciągu pierwszych 3 miesięcy, rodzice dostaną wyrównanie wstecz. Jeśli wniosek złożymy do końca czerwca 2016 r., dodatek będzie wypłacany z wyrównaniem od kwietnia.
 15. W kolejnych miesiącach świadczenie będzie wypłacane od miesiąca, w którym rodzice złożą wniosek.
 16. 16. Na początku samorząd będzie miał trzy miesiące na wydanie decyzji i wypłatę świadczenia.
 17. W pierwszym okresie świadczenie wychowawcze będzie przyznawane na okres od kwietnia 2016 r. do 30 września 2017 r. Dzięki temu rodzice nie będą musieli składać dwóch wniosków w 2016 r. kiedy program wchodzi w życie.
 18. 18. W kolejnych latach świadczenie będzie przyznawane na 12 miesięcy - od 1 października do 30 września następnego roku kalendarzowego.
 19. Świadczenie będzie wypłacane w sposób dogodny dla rodziców, czyli przelewem na konto lub gotówką.
 20. 20. Świadczenie wychowawcze nie będzie wliczane do dochodu przy ustalaniu prawa do innych świadczeń, m.in. z pomocy społecznej, rodzinnych, z funduszu alimentacyjnego czy stypendiów dla uczniów i studentów.

 

Poniżej zamieszczamy adresy stron internetowych zawierające materiały inofrmacyjne dotyczące realizacji Programu „Rodzina 500 plus”

Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci

Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 lutego 2016 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o świadczenie wychowawcze

Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 lutego 2016 r. w sprawie sprawozdań rzeczowo-finansowych z wykonywania zadań z zakresu świadczenia wychowawczego

500 plus - krok po kroku

Informator "Rodzina 500 plus"

Podręcznik dla samorządów

Pytania i odpowiedzi

Do pobrania wniosek o świadczenie wychowawcze

 

Gdzie znaleźć informacje o programie „Rodzina 500plus”?

Do Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej trafiło kilka tysięcy listów i maili dotyczących Programu „Rodzina 500+”. Chcielibyśmy bardzo podziękować za  olbrzymie zainteresowanie i przysyłane przez Państwa uwagi, pomysły oraz pytania dotyczące Programu. Zapewniamy, że na bieżąco monitorujemy przychodzącą korespondencję oraz zbieramy Państwa postulaty; pamiętając, że po upływie najbliższych 12 miesięcy przewidziany jest przegląd ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci.

Uprzejmie informujemy, że w związku z tak dużą liczbą zapytań dotyczących Programu „Rodzina 500+”, Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej - przede wszystkim ze względu na ograniczone zasoby kadrowe - nie jest w stanie udzielić wszystkim zainteresowanym osobom indywidualnych odpowiedzi na przesyłane pytania, dotyczące świadczeń wychowawczych.

Przepraszamy, że nie otrzymają Państwo bezpośrednich odpowiedzi na przesłane listy i e-maile. Jednak, śledząc przychodzącą korespondencję, staramy się na bieżąco umieszczać na stronie internetowej MRPiPS odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania, tak aby wyjaśnienia były dostępne dla jak najszerszego grona odbiorców.  

Najczęściej poruszane przez Państwa w korespondencji kwestie:

- warunków przyznawania świadczeń wychowawczych,

- trybu składania i terminów rozpatrywania wniosków o świadczenia,

- zasad wypłacania ww. świadczeń.

Przypominamy, że wyczerpujące i na bieżąco aktualizowane informacje na temat Programu „Rodzina 500+”, w tym odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania, znajdują się na stronach internetowych pod adresami:

http://www.mpips.gov.pl/wsparcie-dla-rodzin-z-dziecmi/rodzina-500-plus/ - strona Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej,

https://obywatel.gov.pl/dzieci/500-zl-na-dziecko-program-rodzina-500\ - przewodnik po Programie „Rodzina 500+” w serwisie Obywatel.gov.pl.

Ponadto informujemy, że Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz wszystkie urzędy wojewódzkie uruchomiły specjalne, czynne w godzinach pracy urzędów, infolinie za pośrednictwem których można uzyskać informacje dotyczące Programu „Rodzina 500+”. Wykaz numerów telefonów znajduje się pod adresem:

 http://www.mpips.gov.pl/aktualnosci-wszystkie/rodzina-500-plus/art,7723,start-programu-rodzina-500-plus-juz-za-miesiac.html.

Jednocześnie podkreślamy, że Program „Rodzina 500+” ruszył od 1 kwietnia 2016 r. i od tego momentu podstawowym źródłem informacji na temat warunków uzyskania świadczenia wychowawczego w konkretnej, indywidualnej sprawie danej osoby, jest
gminny organ realizujący świadczenia wychowawcze, właściwy ze względu na miejsce zamieszkania osoby. Dane teleadresowe wszystkich ww. organów w każdej gminie w Polsce, z podziałem na województwa, zamieszczone są na stronie internetowej MRPiPS pod adresem: http://www.mpips.gov.pl/wsparcie-dla-rodzin-z-dziecmi/rodzina-500-plus/sprawdz-gdzie-zlozyc-wniosek-o-rodzina-500-plus/.