OSTRZEŻENIE METEOROLOGICZNE NR 48 - Oblodzenie, Silny wiatr, Przymrozki Informacja w sprawie pobytu w Polsce osób uciekających z Ukrainy Інформація щодо перебування в Польщі осіб, які втікають з України Information on the stay in Poland of persons fleeing from Ukraine X

Świętokrzyska Koalicja na Rzecz Rodzicielstwa Zastępczego - Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach

www.kielce.uw.gov.pl

Świętokrzyska Koalicja na Rzecz Rodzicielstwa Zastępczego

Świętokrzyska Koalicja na Rzecz Rodzicielstwa Zastępczego

Świętokrzyska Koalicja na Rzecz Rodzicielstwa Zastępczego powstała 9.10.2006 r. dzięki inicjatywie organizacji pozarządowych i Wojewody Świętokrzyskiego. Uznano wówczas, iż jednostki organizacyjne pomocy społecznej, przedstawiciele administracji publicznej, PCPR i inne służby współpracują ze sobą w sposób niewystarczający oraz, że system opieki nad dzieckiem i rodziną należy wzmocnić w oparciu o jego rodzinne formy pieczy zastępczej.

Koalicja jako społeczne gremium, zespół o charakterze interdyscyplinarnym zrzesza przedstawicieli instytucji samorządowych, organizacji pozarządowych oraz środowisk, które znacząco wpływają na jakość funkcjonowania systemów opieki nad dzieckiem i rodziną w powiatach z terenu województwa. Koalicję zbudowali przedstawiciele: Sądu Okręgowego (sędzia i kurator sądowy), kadry kierowniczej jednostek pomocy społecznej (dyrektorzy Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie, Ośrodka Adopcyjnego, Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych), a także przedstawiciele rodzin zastępczych oraz stowarzyszeń zajmujących się rodzicielstwem zastępczym. Pracami Koalicji kieruje Wydział Polityki Społecznej ŚUW. Szerokie przedstawicielstwo w Koalicji związane jest z potrzebą zaangażowania wszystkich służb na rzecz rodzicielstwa zastępczego dając tym samym przykład budowania systemu oddziaływań różnych form opieki od instytucjonalnej po rodzicielstwo zastępcze, jednocząc wszystkie jego elementy na rzecz znalezienia najlepszych rozwiązań w celu zabezpieczenia potrzeb dziecka.

      W celach ogólnych koalicjanci zapisują:

 1. Propagowanie idei rodzicielstwa zastępczego na terenie województwa poprzez zintegrowanie działań środowisk pracujących na rzecz dzieci i młodzieży pozbawionych całkowicie lub częściowo opieki rodzin naturalnych.
 2. Koordynowanie działań w środowiskach lokalnych mających na celu pozyskanie kandydatów do prowadzenia prorodzinnych form opieki.

      Cele szczegółowe:

 1. Zwiększenie na terenie województwa liczby rodzin zastępczych zawodowych.
 2. Zwiększenie aktywności  samorządów powiatowych w budowaniu systemu opieki prorodzinnej.
 3. Podejmowanie działań mających na celu przekazywanie w większym niż do tej pory stopniu rzetelnych informacji dotyczących rodzicielstwa zastępczego w ścisłej współpracy z mediami.
 4. Zorganizowanie 26 maja Dnia Rodzicielstwa Zastępczego w ramach Świętokrzyskich Dni Profilaktyki.
 5. Współpraca z Ministerstwem Rodziny Pracy i Polityki Społecznej.

      Aktualna lista członków Koalicji:

 1. Anna Bielna- Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kielcach, ul. Wrzosowa 44; tel. 41 200-17-01;
 2. Dorota Juchnowska - Dziennikarz Radia Kielce, ul. Radiowa 4, tel. 41 363-06-26;
 3. Dorota Ławniczak - z-ca dyrektora  Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, ul. Studzienna 2, 25- 544 Kielce, tel. 41 331-25-24;
 4. Beata Rogowska - Dyrektor Ośrodk Rodzinnej Pieczy Zastępczej, ul. Wesoła 47/49, 25-363 Kielce, tel. 41 344-28-13;
 5. Małgorzata i Zbigniew Łotyszowie - Zawodowa rodzina zastępcza o charakterze pogotowia  rodzinnego Stowarzyszenie Rodzicielstwa Zastępczego, ul. Mieszka I  15, 25-624 Kielce, tel. 41 345- 48-28;
 6. Stanisław Wyrozumski - Prezes Stowarzyszenia Rodzicielstwa Zastępczego, ul. Mieszka I  15, 25-624 Kielce, tel. 509- 300-837;
 7. Ilona Nowak - Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Włoszczowej, ul. Wiśniowa 10, 29-100 Włoszczowa, tel. 41 394-49-93;
 8. Wanda Rzepecka - Sędzia Sądu Rodzinny w Kielcach, Wydział Rodzinny i Nieletnich, ul. Warszawska 44, 25-312 Kielce; tel. 41 349-56-31;
 9. Małgorzata Sołtysiak  - Sąd Rejonowy, 25-639 Kielce, ul. Malików 146 A, tel. 41 34-95-875;
 10. Waldemar Wilk - Prezes Chrześcijańskiego Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom „Misja Nadziei”, 27-600 Sandomierz, ul. Żółkiewskiego 9/100; tel. 15 834- 14-90;
 11. Joanna Woźniak - Pełnomocnik Wojewody Świętokrzyskiego ds. Rodziny i Uzależnień,  Świętokrzyski Urząd Wojewódzki, AL. IX Wieków Kielc 3, 25 – 516 Kielce;
 12. Elżbieta Kozyra - Dyrektor ZPOW „Dobra Chata”, 25-324 Kielce, ul. Sandomierska 126, tel. 41 342-85-02;
 13. Renata i Tadeusz  Królik - Niepubliczna Placówka Rodzinna nr 1 w Kielcach, 25-827 Kielce, ul. Zgórska 61A, 501-833-310;
 14. Borkowska Elżbieta - Dyrektor Rodzinnego Domu Dziecka, 26-212 Smyków, Kawęczyn 2,  tel. 691-494-185;
 15. Teresa Kmiecik - Wizytator w Świętokrzyskim Kuratorium Oświaty, Al. IX Wieków Kielc 3, 25 – 516 Kielce tel. 41 342 -16-48, 41 342-16-45;
 16. Krystyna Łuczkiewicz - Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli, ul. Marszałka J. Piłsudskiego 42, 25-431 Kielce; tel. 41 362-48-99;
 17. Robert Woźniak - Fundacja „Przystanek Dziecko” Wójtostwo 33 b, 26-021 Daleszyce tel. 667-496-402, przystanek-dziecko@o2.pl ;
 18.  Bilski Marek - Stowarzyszenie Rodzinnej Opieki Zastępczej w Ostrowcu Świętokrzyskimul. Świętokrzyska 72, Ostrowiec Świętokrzyski; ebilska@wp.pl  tel. 691-485 - 973;
 19. Jarosz Grażyna - Prezes Zarządu Fundacji VIVE Serce Dzieciom, grazyna.jarosz@vive.com.pl , ul. Olszewskiego 6, 25-663 Kielce, tel.  41 347-63-50, 660-663-69;
 20. Bożena Kępkowska - Z-ca Kuratora Okręgowego, Sąd Okręgowy, kurator@kielce.so.gov.pl , ul. Seminaryjska 12a, 25-372 Kielce tel. 41 34-02-446;
 21. Maria Ewa Jagodzińska - Wizytator ds. Rodzinnych i Nieletnich Sąd Okręgowy w Kielcach, ul. Seminaryjska 12a, 25-372 Kielce, tel.41 340-25-23;
 22. Anna Sokołowska - Smołkowska - Dyrektor Świętokrzyskiego Ośrodka Adopcyjnego, ul. Targowa 21, 25 – 516 Kielce, tel. 41 362-59-25, soa@sejmik.kielce.pl .