Informacja w sprawie pobytu w Polsce osób uciekających z Ukrainy Інформація щодо перебування в Польщі осіб, які втікають з України Information on the stay in Poland of persons fleeing from Ukraine X

Dodatek energetyczny - Programy - Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach

www.kielce.uw.gov.pl

Programy

Aktualnie znajdujesz się na:

Dodatek energetyczny

1 stycznia 2014 r. wprowadzone zostało prawo do zryczałtowanego dodatku energetycznego.

Wydatki na wypłatę dodatków energetycznych

Od stycznia 2014 r. w województwie świętokrzyskim na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych na podstawie znowelizowanej ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej w latach 2014 i 2015 (I, II,III kwartał) wydatkowano kwotę 695.468,96 zł. Łącznie wypłacono 46.494 dodatki, w tym: 14.370 dla gospodarstw domowych prowadzonych przez osoby samotne, 26.758 dla gospodarstw domowych składających się z 2 do 4 osób oraz 5.366 dla gospodarstw domowych składających się z co najmniej 5 osób. Zgodnie z obwieszczeniem z dnia 28 kwietnia 2014 r. w sprawie wysokości dodatku energetycznego wysokość tej pomocy do dnia 30 kwietnia 2016 r. wynosi miesięcznie: dla gospodarstwa domowego prowadzonego przez osobę samotną – 11,09 zł, składającego się z 2 do 4 osób – 15,40 zł i składającego się z co najmniej 5 osób – 18,48 zł.

 

Dodatki energetyczne - I, II, III kwartał 2015 r.

Dodatki energetyczne - 2014 r.


Dodatek energetyczny – nowe zadanie dla wojewody i gmin

Ustawą z dnia 26 lipca 2013 r. o zmianie ustawy - Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2013 r., poz. 984), wprowadzono od 1 stycznia 2014 r. prawo do zryczałtowanego dodatku energetycznego.

Ustawa ta wprowadziła nową definicję - odbiorca wrażliwy energii elektrycznej. Zgodnie z dodanym  zapisem w Prawie energetycznym w art. 3, pkt 13c - jest to osoba, której przyznano dodatek mieszkaniowy w rozumieniu art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych, która jest stroną umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej zawartej z przedsiębiorstwem energetycznym i zamieszkuje w miejscu dostarczania energii elektrycznej.

Minister Gospodarki w dniu 28 kwietnia 2015 r. ogłosił w drodze obwieszczeniaw Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” wysokość dodatku energetycznego obowiązującą od dnia 1 maja 2015 r. do dnia 30 kwietnia 2016 r., która dla gospodarstwa domowego:

  • prowadzonego przez osobę samotną - wynosi 11,09 zł/miesiąc;
  • składającego się z 2 do 4 osób - wynosi 15,40 zł/miesiąc;
  • składającego się z co najmniej 5 osób - wynosi 18,48 zł/miesiąc.

Dodatek energetyczny przyznaje wójt, burmistrz lub prezydent miasta, w drodze decyzji, na wniosek odbiorcy wrażliwego energii elektrycznej, do którego należy dołączyć kopię umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej.

Dodatek energetyczny wypłacają gminy, które otrzymują dotacje celowe z budżetu państwa na finansowanie wypłat dodatku energetycznego, w granicach kwot określonych na ten cel w ustawie budżetowej. Przy ustalaniu wysokości dotacji celowej na realizację wypłat dodatku energetycznego, uwzględnia się koszty wypłacania odbiorcom wrażliwym energii elektrycznej dodatku energetycznego, w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłacanych w gminie.

Gmina składa wojewodzie wniosek o przyznanie dotacji co kwartał w terminie do 15 dnia miesiąca poprzedzającego dany kwartał. Dotacje na dany kwartał są przekazywane gminom przez wojewodę na podstawie wniosku w miesięcznych ratach. Nadpłata dotacji za kwartał może być zaliczana na poczet dotacji należnej w kwartale następnym, z wyjątkiem nadpłaty za dany rok, która podlega przekazaniu na rachunek urzędu wojewódzkiego, w terminie do dnia 20 stycznia następnego roku.

Gmina przedstawia wojewodzie, w terminie do 15 dnia miesiąca następującego po kwartale, rozliczenie dotacji sporządzone narastająco za okres od dnia 1 stycznia do dnia kończącego dany kwartał, z tym że zapotrzebowanie na dotację ustala się jako sumę tego zapotrzebowania obliczonego odrębnie dla każdego kwartału.

W przypadku pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt  pod nr tel. 41 342 12 91.

Zwolnienie z opłaty skarbowej dla odbiorcy wrażliwego energii elektrycznej

W dniu 23 lutego 2014 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 13 lutego 2014 r. w sprawie zaniechania poboru opłaty skarbowej (Dz. U. z 2014 r., poz. 224). Rozporządzenie reguluje kwestię zaniechania poboru opłaty skarbowej od decyzji w sprawie przyznania dodatku energetycznego, wydawanej na wniosek odbiorcy wrażliwego energii elektrycznej, o którym mowa w ustawie Prawo energetyczne i ma zastosowanie do wszystkich decyzji wydawanych na wnioski złożone od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r.

Treść rozporządzenia

AKTY PRAWNE
28.04.2015 Obwieszczenie Ministra Gospodarki z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie wysokości dodatku energetycznego obowiązującej od 1 maja 2015 r.  
10.04.1997 Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne z późń. zm. Zmiany, które weszły w życie z dniem 25 listopada 
PISMA URZĘDOWE W SPRAWIE DODATKU ENERGETYCZNEGO
1.08.2014 Pismo Ministra Finansów dot. wypłaty zryczałtowanych dodatków energetycznych.  
30.05.2014 Pismo Ministra Finansów z 30 maja 2014 r. dot. wykorzystania dotacji przyznanych w I kwartale na wypłatę dodatku energetycznego  
10.03.2014 Odpowiedź na interpelację w sprawie dodatku energetycznego  
22.11.2013 Odpowiedź z Ministerstwa Gospodarki w sprawie dodatku energetycznego  
29.10.2013 Pismo do Ministerstwa Gospodarki w sprawie dodatku energetycznego  
INNE DOKUMENTY
16.12.2013 Dodatek energetyczny - prezentacja ppt  
17.04.2015 Sprawozdanie z wykorzystania dotacji przeznaczonej na wypłatę dodatków energetycznych  
01.06.2015 Wzór wniosku o wypłatę dodatku energetycznego - III kwartał