KOMUNIKAT METEOROLOGICZNY NR 1 - opady marznące X

Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych - edycja 2012-2015 - Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych - Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach

www.kielce.uw.gov.pl

Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych

Strona znajduje się w archiwum.

Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych - edycja 2012-2015

„NARODOWY PROGRAM PRZEBUDOWY DRÓG LOKALNYCH 2012-2015"

 

Lista zmieniona Nr 2 zakwalifikowanych wniosków o dofinansowanie zadań w ramach Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój”:

Lista zmieniona Nr 2.xls

Lista zmieniona Nr 2.pdf


Dokumenty do wypłaty dotacji
Załącznik nr 4 - Wzór wniosku o wypłatę dotacji.doc Załącznik nr 4 - Wzór wniosku o wypłatę dotacji.pdf

Instrukcja do wypełniania wniosku o wypłatę dotacji

 

 


Wojewoda Świętokrzyski do dnia 15 maja 2015 roku  podpisała 24 umowy dotacji na dofinansowania zadań w ramach „Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój”. W ramach ww. umów ponad 19,3 miliona złotych trafi do powiatów i gmin w województwie świętokrzyskim. Pieniądze zostaną przeznaczone na remonty/przebudowy/ budowy dróg powiatowych i gminnych.

Umowy w ramach NPPDL podpisane przez Wojewodę Świętokrzyskiego stan na 15 maja 2015 r.

 


Informujemy, iż  została zatwierdzona przez Ministra Administracji i Cyfryzacji „Lista zmieniona Nr 1 zakwalifikowanych wniosków o dofinansowanie zadań w ramach Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój”:

Lista zmieniona Nr 1.pdf

Lista zmieniona Nr 1.xls

 

Na ww. liście w wyniku uzyskanych oszczędności poprze targowych uwzględniono dodatkowo dofinansowanie następujących zadań:

Część A – Drogi powiatowe

Nazwa jednostki s.t. Nazwa zadania Kwota dotacji [zł]
Powiat Sandomierski

Przebudowa drogi powiatowej w miejscowościach

Pokrzywianka, Beradz.

1 000 000

Powiat Włoszczowski

Przebudowa drogi powiatowej Nr 0401T powodująca poprawę bezpieczeństwa

i dostępności na odcinkach Zabrody - Oleszno i ul. Przedborskiej we Włoszczowie

2 700 000
Powiat Konecki

Przebudowa drogi powiatowej Nr 0432 T Borowice - Gowarczów

w km 2+051 - 3+046 w m. Gowarczów na długości 995 mb

545 027
Gmina Pierzchnica [L] /Powiat Kielecki

Przebudowa drogi powiatowej Nr 0353T, odcinek ulica

Stawowa w Pierzchnicy

500 000
Gmina Raków [L]/Powiat Kielecki

Przebudowa drogi powiatowej Nr 0349 T Pierzchnica - Ujny - Holendry - Smyków -

Korzenno - Drogowle - Ruda - Raków

- Rakówka - gr. pow. Kieleckiego od km 22+525 do km 23+520

250 000

 

 

Część B – Drogi gminne

Nazwa jednostki s. t. Nazwa zadania Kwota dotacji [zł]
Gmina Daleszyce Rozbudowa drogi gminnej Nr 319016 T Marzysz - Znojów 654 712
Gmina Morawica

Budowa drogi gminnej Bilcza Zastawie - Podsukowie

ul. Bażantowa Etap II

1 148 287
Gmina Wodzisław

Zwiększenie bezpieczeństwa i dostępności komunikacyjnej miejscowości

Wodzisław poprzez przebudowę kompleksu dróg gminnych

427 332
Gmina Nowa Słupia

Przebudowa dróg gminnych w msc. Jeleniów (od żelaznego krzyża), Stara Słupia

(od drogi wojewódzkiej w stronę rzeki), Baszowice (Hektary) oraz Mirocice (Trochowiny).

304 645
Gmina Moskorzew Przebudowa drogi nr 350010T relacji Przybyszów - Chebdzie odcinka dł. 1245 mb 233 369
Gmina Nowy Korczyn

Wzrost bezpieczeństwa dróg lokalnych na terenie gminy Nowy Korczyn poprzez

przebudowę dróg gminnych w miejscowości Nowy Korczyn - ul. Kingi i ul. Polna

oraz drogi gminnej Kępa Bolesławska - wał rz. Wisła w miejscowości Błotnowola

124 353

Gmina Wilczyce

Przebudowa drogi gminnej nr 395008 T Wilczyce - Daromin na odcinku

od km 0+536,00 do km 1+670,00 w miejscowości Tułkowice i Przezwody

165 450
Gmina Opatowiec Przebudowa drogi gminnej nr 357028 T Kobiela - Chrustowice - Pruska 77 741
Gmina Tarłów Przebudowa dróg gminnych: Dębniak do Wsi, oraz Bronisławów - Dębniak 193 725
Gmina Michałów

Przebudowa i poprawa bezpieczeństwa drogi gminnej Bujnówka - Sadkowa

od km 0+000 do 2+600

224 572
Gmina Kije Zwiększenie bezpieczeństwa użytkowników ruchu poprzez przebudowę drogi gminnej w miejscowości Lipnik 250 000
Gmina Masłów

Przebudowa drogi gminnej Nr 344015 T w miejscowości Masłów Pierwszy

ul. Świerczyńska od km 0+000 do km 1+261

679 812
Gmina Ożarów

Przebudowa ciągu drogowego dróg gminnych odcinek Pisary - Józefków

w gm. Ożarów i odcinek Wyspa - Józefków w gm. Zawichost

262 500
Gmina Stąporków

Przebudowa drogi gminnej nr 386005T - Stąporków - Hucisko

(Hucisko ul Fabryczna) - etap I

710 000
Gmina Starachowice

Remont ulic w osiedlu Brazylia wraz z przebudową infrastruktury technicznej ulic:

Polnej, Przeskok, Zaułek

778 275
Gmina Obrazów

Przebudowa drogi gminnej Nr 002472T Chwałki - wieś,

odcinek od km 0+700 do km 1+ 570,81

458 295
Gmina Szydłów

Przebudowa odcinków dróg gminnych na terenie gminy Szydłów w 2015 r.

w ramach NPPDL Etap II Bezpieczeństwo - Dostępność - Rozwój

569 912

 


Informujemy, iż w dniu 2 kwietnia 2015 r. w celu zatwierdzenia przesłana została do Ministra Administracji i Cyfryzacji „Lista zmieniona Nr 1 zakwalifikowanych wniosków o dofinansowanie zadań w ramach Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój”. Na ww. liście uwzględniono wszystkie zadania znajdujące się na „Ostatecznej liście rankingowej wniosków o dofinansowanie zadań w ramach Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój”.

Kwota dotacji dla:

- zadań dotyczących budowy/przebudowy/remontu dróg powiatowych wynosi 22 850 445,00 zł,

- zadań dotyczących budowy/ przebudowy/remontu dróg gminnych wynosi 27 649 555,00 zł.

 

....................................

 

Komunikat dotyczący wymaganych dokumentów do podpisania umowy dotacji

 

Wzór umowy dotacji w ramach NPPDL na 2015 r.
wersja edytowalna wersja pdf
Załącznik nr 2 - Harmonogram rzeczowo-finansowy.xls Załącznik nr 2 - Harmonogram rzeczowo-finansowy.pdf
Załącznik nr 3 - Wykaz wydatków kwalifikowalnych.xls Załącznik nr 3 - Wykaz wydatków kwalifikowalnych.pdf
Załącznik nr 4 - Wzór wniosku o wypłatę dotacji.doc Załącznik nr 4 - Wzór wniosku o wypłatę dotacji.pdf
Załącznik nr 5 - Wzór zestawienia wykonanych robót do wniosku o wypłatę dotacji  2015.xls Załącznik nr 5 - Wzór zestawienia wykonanych robót do wniosku o wypłatę dotacji  2015.pdf
Załącznik nr 6 - Wzór rozliczenia wydatków kwalifikowalnych objętych wnioskiem o wypłate dotacji.xls Załącznik nr 6 - Wzór rozliczenia wydatków kwalifikowalnych objętych wnioskiem o wypłate dotacji.pdf
Załącznik nr 7 - Wzór rozliczenia końcowego 2015.docx Załącznik nr 7 - Wzór rozliczenia końcowego 2015.pdf
Załącznik nr 8 - Wzór sprawozdania końcowego 2015.doc Załącznik nr 8 - Wzór sprawozdania końcowego 2015.pdf
Rozliczenie inwestycji finansowanej ze środków budżetu państwa (zał. do rozporządzenia RM z 02.12.2010 r.)

 


W dniu 16 grudnia 2014 r. została zatwierdzona przez Ministra Administracji i Cyfryzacji przedłożona przez Wojewodę Świętokrzyskiego lista zakwalifikowanych wniosków o dofinansowania z budżetu państwa w 2015 r. zadań w ramach „Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność - Rozwój.

Lista zakwalifikowanych wniosków o dofinansowanie zadań

.......................................

28 listopada 2014 r. wojewoda zatwierdziła ostateczną  listę rankingową wniosków zakwalifikowanych do dofinansowania zadań w 2015 roku w ramach programu wieloletniego „Narodowy program przebudowy dróg lokalnych Etap II - Bezpieczeństwo - Dostępność - Rozwój".

Ostateczna lista rankingowa wniosków o dofinansowanie zadań w ramach NPPDL - realizacja 2015 r.
Arkusz z oceny merytorycznej wniosków na 2015 r.
Lista zmieniona nr 4 zakwalifikowanych wniosków o dofinansowanie zadań
Ostateczny arkusz ustaleń

.......................................

31 października 2014 r. wojewoda zatwierdziła wstępną listę rankingową wniosków zakwalifikowanych do dofinansowania zadań w 2015 roku w ramach programu wieloletniego „Narodowy program przebudowy dróg lokalnych Etap II - Bezpieczeństwo - Dostępność - Rozwój".
Zgodnie z harmonogramem realizacji programu, wnioskodawcom przysługuje prawo wniesienia wyłącznie pisemnych zastrzeżeń do opublikowanej wstępnej listy rankingowej w terminie 14 dni od dnia jej ogłoszenia. Zastrzeżenia należy składać na adres: Wydział Certyfikacji i Rozwoju Regionalnego, Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach Al. IX Wieków Kielc 3, 25 - 516 Kielce, w sekretariacie Wydziału, w pokoju 735, VII piętro budynek A, w godzinach urzędowania od 7.30 do 15.30 lub przesłać pocztą. W przypadku zastrzeżeń wysłanych pocztą liczy się data wpływu do Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego, a nie data stempla pocztowego.
W wyniku rozpatrzenia zastrzeżeń przez Komisję Wojewódzką kolejność wniosków na wstępnej liście rankingowej może ulec zmianie. W terminie do 30 listopada 2014 roku, po rozpatrzeniu ewentualnych zastrzeżeń, Wojewoda Świętokrzyski ogłosi ostateczną listę rankingową wniosków wyłonionych do dofinansowania oraz przedłoży ją do zatwierdzenia Ministrowi Administracji i Cyfryzacji.

Wstępna lista rankingowa wniosków o dofinansowanie zadań w ramach NPPDL - realizacja 2015 rok.
Arkusz oceny merytorycznej wniosków na 2015 rok (plik xls)
Arkusz oceny merytorycznej wniosków na 2015 rok (plik pdf)

..............................................................

Zatwierdzona przez Ministra Administracji i Cyfryzacji lista zmieniona nr 3 zakwalifikowanych wniosków o dofinansowanie zadań w ramach NPPDL (26 września 2014 r.)

..............................................................

Działając na podstawie uchwały Nr 174/2011 Rady Ministrów z dnia 6 września 2011 r. zmienioną uchwałami Rady Ministrów Nr 199/2012 z dnia 27 listopada 2012 r., Nr 194/2013 z dnia 29 października 2013 r. i Nr 36/2014 z dnia 25 marca 2014 r., Wojewoda Świętokrzyski ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie zadań na kolejną edycję programu wieloletniego pod nazwą „Narodowy program przebudowy dróg lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój” przewidzianego do realizacji w 2015 roku. Na realizację w/w Programu dla województwa świętokrzyskiego w 2015 roku przeznaczono dotację w kwocie 50 500 000 zł.

Dotacja na dofinansowanie jednego zadania może wynieść do 3 000 000 zł. Dotacja udzielana będzie w wysokości nieprzekraczającej 50% kosztów kwalifikowanych jego realizacji, zaś wkład własny będzie stanowił nie mniej niż 50% kosztów kwalifikowanych zadania. Gmina, w tym miasto na prawach powiatu, może skorzystać z dofinansowania nie więcej niż jednego zadania, a powiat ziemski – nie więcej niż dwóch zadań. Istnieje możliwość zwiększenia limitu dofinansowanych zadań dla miast na prawach powiatu o jedno zadanie.

Nabór wniosków o dofinansowanie w ramach w/w Programu zostanie rozpoczęty w dniu 1 września 2014 r. a zakończony w dniu 30 września 2014 r.. Wnioski o dofinansowanie zadań w ramach Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo - Dostępność - Rozwój należy składać w sekretariacie Wydziału Certyfikacji i Rozwoju Regionalnego, w pokoju 735, VII piętro budynek A, w godzinach urzędowania od 7.30 do 15.30 lub przesłać pocztą z takim wyprzedzeniem, aby zostały doręczone przed zakończeniem terminu naboru wniosków.
Wnioski złożone po terminie zakończenia naboru nie będą rozpatrywane.

Wymagane dokumenty od wnioskodawców:
1) Wniosek o dofinansowanie.
2) Zgłoszenie o zamiarze prac budowlanych/pozwolenie na budowę/zezwolenie na realizację inwestycji drogowej.
3) Uchwała intencyjna organu stanowiącego wnioskodawcy o zagwarantowaniu środków na realizację zadania.
4) Umowa/Porozumienie o partnerstwie.
5) Porozumienie i uchwała w sprawie przekazania zarządzania drogą.
6) Mapa sytuacyjno-poglądowa obrazująca lokalizację odcinków dróg objętych zadaniem oraz ich połączenia z drogami publicznymi wyższej kategorii.

Ocena wniosków przez Komisję wojewódzką, a następnie ogłoszenie przez Wojewodę list rankingowych wniosków zakwalifikowanych do realizacji w 2015 r. odbędzie się zgodnie z Harmonogramem realizacji Programu tj. do dnia 31 października 2014 r.

 

Wniosek o dofinansowanie zadania w ramach NPPDL

Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie zadania w ramach NPPDL

Karta oceny merytorycznej wniosku

Instrukcja do karty oceny merytorycznej wniosku

...........................................................

Zatwierdzona przez Ministra Administracji i Cyfryzacji Lista zmieniona nr 2 zakwalifikowanych wniosków do dofinansowania zadań w ramach NPPDL.

Zatwierdzona przez Ministra Administracji i Cyfryzacji Lista zmieniona Nr 1 zakwalifikowanych wniosków do dofinansowanie zadań w ramach NPPDL

Uchwała Rady Ministrów z dnia 25 marca 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie NPPDL

Projekt umowy NPPDL 2014-3

Instrukcja WCiRR do wypełniania wniosków o wypłatę dotacji i załączników w ramach NPPDL

Rozliczenie wydatków kwalifikowalnych objętych wnioskiem o wypłatę dotacji 2014

Zestawienie wykonanych robót do wniosku o wypłatę dotacji 2014 -GDY NADZÓR BEZ VAT

Zestawienie wykonanych robót do wniosku o wypłatę dotacji 2014 -GDY NADZÓR Z VAT

Załącznik nr 2 - Harmonogram rzeczowy-finansowy

Załącznik nr 3 - Wykaz wydatków kwalifikowanych

Załącznik nr 4 - Wzór wniosku o wypłatę dotacji 2014

Załącznik nr 5 - Wzór sprawozdania końcowego 2014

................................................

Projekt uchwały Rady Ministrów zmieniającej uchwałę w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pod nazwą „Narodowy program przebudowy dróg lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo - Dostępność - Rozwój" - 12.02.2014

....................................................

W dniu 8 stycznia 2014 r. została opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji zatwierdzona „Lista zakwalifikowanych wniosków o dofinansowanie zadań w ramach Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych – Edycja II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój.

Lista jest dostępna pod adresem:

http://mac.bip.gov.pl/lista-zakwalifikowanych-wnioskow-2014/wojewodztwo-swietokrzyskie.html

...................................................

Wojewoda Świętokrzyski zatwierdziła ostateczną listę rankingową (po zastrzeżeniach) wniosków o dofinansowanie zadań w ramach „Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych Etap II- Bezpieczeństwo- Dostępność-Rozwój" na rok 2014.

Zastrzeżenia do wstępnej listy oceny wniosków zgłoszone zostały przez 8 gmin (gminę Daleszyce, gminę Klimontów, gminę Mirzec, gminę Ostrowiec Świętokrzyski, gminę Staszów, gminę Suchedniów, gminę Mniów – droga powiatowa, gminę Radków – droga powiatowa ) i 4 powiaty  (powiat skarżyski, powiat starachowicki, powiat staszowski, powiat włoszczowski). W dniach od 19 do 22 listopada 2013 roku komisja rozpatrzyła zgłoszone zastrzeżenia przez wnioskodawców i ustaliła ostateczną listę rankingową wniosków, która została zaakceptowana przez wojewodę.

Ostateczna lista rankingowa wniosków o dofinansowanie w ramach NPPDL - realizacja 2014 r.

Arkusz oceny merytorycznej wniosków – rok 2014.

 

Uchwała nr 194/2013 Rady Ministrów z dnia 29 października 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pod nazwą „Narodowy program przebudowy dróg lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój”.

 

30 października 2013 r. wojewoda zatwierdziła wstępną listę rankingową wniosków zakwalifikowanych do dofinansowania zadań w 2014 roku w ramach programu wieloletniego „Narodowy program przebudowy dróg lokalnych Etap II - Bezpieczeństwo - Dostępność - Rozwój".

Zgodnie z harmonogramem realizacji Programu wnioskodawcom przysługuje prawo wniesienia wyłącznie pisemnych zastrzeżeń do opublikowanej wstępnej listy rankingowej w terminie 14 dni od dnia jej ogłoszenia. Zastrzeżenia należy składać na adres: Wydział Certyfikacji i Rozwoju Regionalnego, Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach Al. IX Wieków Kielc 3, 25 - 516 Kielce, w sekretariacie Wydziału, w pokoju 735, VII piętro budynek A, w godzinach urzędowania od 7.30 do 15.30 lub przesłać pocztą z takim wyprzedzeniem, aby zostały doręczone w godzinach urzędowania ŚUW przed upływem 14 dni od dnia ogłoszenia wstępnej listy rankingowej.

W wyniku rozpatrzenia zastrzeżeń przez Komisję Wojewódzką kolejność wniosków na wstępnej liście rankingowej może ulec zmianie. W terminie do 30 listopada 2013 roku, po rozpatrzeniu ewentualnych zastrzeżeń, Wojewoda Świętokrzyski ogłosi ostateczną listę rankingową wniosków wyłonionych do dofinansowania oraz przedłoży ją do zatwierdzenia Ministrowi Administracji i Cyfryzacji.

WSTĘPNA LISTA RANKINGOWA

ARKUSZ OCENY MERYTORYCZNEJ

 

W dniu 29 października 2013 r. Rada Ministrów podjęła uchwałę zmieniającą uchwałę w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pod nazwą „Narodowy program przebudowy dróg lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój”. Z dniem uchwalenia nowelizacji weszły w życie zmiany w programie wieloletnim.

Uchwała modyfikuje zasady realizacji przyszłorocznej edycji programu, poprzez redukcję kwoty wydatków budżetu państwa oraz ujednolicenie limitu wniosków dla wszystkich kategorii jednostek samorządu terytorialnego. Kwota dotacji na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach NPPDL w woj. Świętokrzyskim w 2014 roku wyniesie 12 625 000 zł. W 2014 powiaty/gminy w tym miasta na prawach powiatu mogą skorzystać z dofinansowania nie więcej niż jednego zadania.

Uchwała Rady Ministrów z 29 października 2013 r.

 

Karta oceny formalnej wniosku programu.

Instrukcja do karty oceny merytorycznej wniosku.

Karta oceny merytorycznej wniosku.

Pytania i odpowiedzi w sprawie wniosków o dofinansowanie.

 

Działając na podstawie uchwały Nr 174/2011 Rady Ministrów z dnia 06 września 2011 roku zmienioną uchwałą Nr 199/2012 Rady Ministrów z dnia 27 listopada 2012 r. Wojewoda Świętokrzyski ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie zadań na kolejną edycję programu wieloletniego pod nazwą „Narodowy program przebudowy dróg lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo - Dostępność - Rozwój" przewidzianego do realizacji w 2014 roku.

Na realizację w/w Programu dla województwa świętokrzyskiego w 2014 roku przeznaczono dotację w kwocie 50 500 tys. zł. Dotacja na dofinansowanie jednego zadania może wynieść do 3.000 tys. zł. Dotacja udzielana będzie w wysokości nieprzekraczającej 50% kosztów kwalifikowanych jego realizacji, zaś wkład własny będzie stanowił nie mniej niż 50% kosztów kwalifikowanych zadania. Gmina, w tym miasto na prawach powiatu, może skorzystać z dofinansowania nie więcej niż jednego zadania, a powiat ziemski - nie więcej niż dwóch zadań. Istnieje możliwość zwiększenia limitu zadań dla miast na prawach powiatu o jedno zadanie.

Nabór wniosków o dofinansowanie w ramach w/w Programu zostanie przeprowadzony w terminie od 01 września do dnia 30 września 2013 roku. 
Wnioski o dofinansowanie zadań w ramach Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo - Dostępność - Rozwój należy składać na adres: Wydział Certyfikacji i Rozwoju Regionalnego, Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach Al. IX Wieków Kielc 3, 25 - 516 Kielce, w sekretariacie Wydziału, w pokoju 735, VII piętro budynek A, w godzinach urzędowania od 7.30 do 15.30 lub przesłać pocztą z takim wyprzedzeniem, aby zostały doręczone w godzinach urzędowania ŚUW przed upływem 30 września 2013 r. Datą złożenia wniosku jest data wpływu do Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach. Wnioski złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Wymagane dokumenty od wnioskodawców:

 1. Wniosek o dofinansowanie.
 2. Zgłoszenie o zamiarze prac budowlanych/pozwolenie na budowę/zezwolenie na realizację inwestycji drogowej.
 3. Uchwała intencyjna organu stanowiącego wnioskodawcy o zagwarantowaniu środków na realizację zadania.
 4. Umowa/Porozumienie o partnerstwie.
 5. Porozumienie i uchwała w sprawie przekazania zarządzania drogą.
 6. Mapa sytuacyjno-poglądowa obrazująca lokalizację odcinków dróg objętych zadaniem oraz ich połączenia z drogami publicznymi wyższej kategorii.

Ocena wniosków przez Komisję wojewódzką, a następnie ogłoszenie przez Wojewodę list rankingowych wniosków zakwalifikowanych do realizacji w 2014 r. odbędzie się zgodnie z Harmonogramem realizacji Programu tj. do dnia 31 października 2013 r.

Wniosek o dofinansowanie.

Instrukcja wypełniania wniosków.

Instrukcja oceny wniosków.

..................................................................................................

REALIZACJA - ROK 2013

(data publikacji ogłoszenia: 4.03.2013 )

..................................................................................................

Zatwierdzona przez Ministra Administracji i Cyfryzacji lista zakwalifikowanych wniosków do dofinansowania w 2013 roku w ramach Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych –etap II Bezpieczeństwo –Dostępność – Rozwój”

(data publikacji ogłoszenia: 31.01.2013 )

..................................................................................................

W dniu 14 stycznia 2013 r. Komisja Wojewódzka, powołana zarządzeniem Wojewody Świętokrzyskiego, zakończyła ponowną weryfikację wniosków o dofinansowanie zadań w ramach naboru uzupełniającego programu wieloletniego „Narodowy program przebudowy dróg lokalnych - Etap II- Bezpieczeństwo - Dostępność -Rozwój" na 2013 rok, co do których złożone zostały zastrzeżenia.
15 stycznia 2013 r. wojewoda zatwierdziła ostateczną listę rankingową wniosków zakwalifikowanych do dofinansowania zadań w 2013 roku w ramach programu. Według tej listy dofinansowanie mogą uzyskać 24 zadania, z czego: na drogi powiatowe - 5 zadań w 50% i 2 zadania odpowiednio: w 29,1% (maksymalna kwota dotacji 3 mln) i 20,59%; na drogi gminne - 16 zadań w 50% i 1 zadanie w 35,09%.
Lista zakwalifikowanych wniosków do dofinansowania zadań w ramach w/w Programu przekazana zostanie w dniu 15 stycznia 2013 roku do zatwierdzenia Ministrowi Administracji i Cyfryzacji.

Ostateczna lista rankingowa po zastrzeżeniach

Arkusz oceny merytorycznej wniosków (2013 r.) po zastrzeżeniach

(data publikacji ogłoszenia: 15.01.2013 )

..................................................................................................

W dniu 3 stycznia 2013r. Komisja Wojewódzka powołana zarządzeniem Nr 87/2012 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 18 września 2012 roku, zakończyła weryfikację merytoryczną wniosków o dofinansowanie zadań w ramach naboru uzupełniającego programu wieloletniego „Narodowy program przebudowy dróg lokalnych Etap II - Bezpieczeństwo - Dostępność -Rozwój" - edycja 2012/2013.
Komisja zweryfikowała pod względem merytorycznym 13 wniosków, przekazanych po ocenie formalnej przeprowadzonej przez Zespół ds. oceny formalnej. Wnioski te złożone zostały w ramach naboru uzupełniającego, przy czym 10 wniosków zostało złożonych po raz pierwszy, zaś 3 wnioski jako nowe po wycofaniu wniosków złożonych w pierwszym naborze tj. we wrześniu 2012 r.
Po zakończeniu weryfikacji Komisja ustaliła uzupełnioną wstępną listę rankingową (wg ilości uzyskanych punktów) do dofinansowania zadań dla 64 jednostek samorządu terytorialnego, z tego: do 50% kosztów realizacji dla 63 jednostek oraz dla 1 zadania z dofinansowaniem do 30% kosztów realizacji (aneks do wniosku złożony po terminie naboru uzupełniającego).
Wartość złożonych wniosków o dofinansowanie zadań w ramach w/w Programu wynosi 100.393 tys.zł., w tym wartość wnioskowanego dofinansowania 47.143 tys. zł., z czego: 26.690 tys.zł. na drogi powiatowe (24 wnioski) oraz 20.453 tys. zł. na drogi gminne (40 wniosków). Kwota przyznana na dofinansowanie zadań w ramach Programu dla województwa świętokrzyskiego na 2013 rok wynosi 25 250 000 zł, z tego dla powiatów i gmin przypada po 12 625 000 zł.

W dniu 4 stycznia 2013 roku Wojewoda zatwierdziła wstępną uzupełnioną listę rankingową wniosków zakwalifikowanych do dofinansowania zadań w 2013 roku w ramach w/w Programu.
Zgodnie z harmonogramem realizacji Programu w edycji 2012/2013, wnioskodawcom przysługuje prawo wniesienia wyłącznie pisemnych zastrzeżeń do opublikowanej wstępnej uzupełnionej listy rankingowej w terminie 10 dni od dnia jej ogłoszenia (liczy się data wpływu zastrzeżeń do urzędu). W przypadku zastrzeżeń wysyłanych pocztą liczy się data wpływu do Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego, a nie data stempla pocztowego.
Zastrzeżenia należy składać w sekretariacie Wydziału Certyfikacji i Rozwoju Regionalnego Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach, piętro 7, pokój 735.
W wyniku rozpatrzenia zastrzeżeń przez Komisję Wojewódzką kolejność wniosków na wstępnej liście rankingowej może ulec zmianie.
Po rozpatrzeniu ewentualnych zastrzeżeń, Wojewoda Świętokrzyski ogłosi ostateczną listę rankingową wniosków wyłonionych do dofinansowania oraz przedłoży ją do zatwierdzenia przez Ministra Administracji i Cyfryzacji.

 

(data publikacji ogłoszenia: 4.01.2013 )

..................................................................................................

DODATKOWA INFORMACJA
o naborze uzupełniającym wniosków o dofinansowanie zadań w ramach „Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych- Etap II Bezpieczeństwo- Dostępność - Rozwój" edycja 2013 rok.

W związku z licznymi pytaniami dot. uzupełniającego naboru wniosków o dofinansowanie zadań w ramach NPPDL Etap II Bezpieczeństwo-Dostępność - Rozwój w edycji na 2013 rok informuje się beneficjentów, iż wnioski można składać:
1- w formie aneksu do wniosku już złożonego (wypełniając załączony aneks w zakresie zmiany kwot dofinansowania (50% ) czyli tylko pierwszą stronę wniosku),
2- po wycofaniu wniosku już złożonego w naborze od 1-30 września 2012 roku - jako nowy wniosek o dofinansowanie tego samego zadania uzupełnionego o dodatkowe wcześniej nie uwzględnione informacje bądź jako nowy wniosek na inne zadanie,
3- jako nowy pierwszy wniosek o dofinansowanie -od beneficjentów, którzy nie składali jeszcze wniosków o dofinansowanie zadań.

Działając na podstawie pkt 10.1. uchwały Rady Ministrów z dnia 27 listopada 2012 roku zmieniającej uchwałę Nr 174/2011 Rady Ministrów z dnia 06 września 2011 roku w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pod nazwą „Narodowy program przebudowy dróg lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo - Dostępność - Rozwój Wojewoda Świętokrzyski ogłasza uzupełniający nabór wniosków o dofinansowanie zadań w ramach w/w programu na kolejną edycję przewidzianą do realizacji w 2013 roku.
Stosownie do pkt 8.4 zmienionej uchwały na realizację w/w Programu dla województwa świętokrzyskiego w 2013 roku przyznano dotację w kwocie 25 250 tys. zł.
Zgodnie z pkt 9.4 w/w uchwały w 2013 roku dotacja na dofinansowanie zadania udzielana jest w wysokości nieprzekraczającej 50% kosztów kwalifikowalnych jego realizacji, w kwocie do 3.000 tys. zł.
Na podstawie pkt 10.2. w/w uchwały również złożony już wniosek o dofinansowanie zadań w 2013 roku może zostać zmieniony w drodze aneksu, w zakresie kwot wnioskowanej dotacji i wkładu własnego. Wnioskodawca zgłasza aneks w czasie trwania uzupełniającego naboru wniosków o dofinansowanie zadań w 2013 roku.
Uzupełniający nabór wniosków o dofinansowanie zadań w ramach w/w programu zostanie przeprowadzony w terminie 21 dni od dnia ukazania się ogłoszenia w BIP ŚUW. Wnioski złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Wymagane dokumenty od beneficjentów, którzy nie składali wniosków w naborze od 1-30 września 2012 , a zamierzają składać w naborze uzupełniającym:

 1. Wniosek o dofinansowanie.
 2. Zgłoszenie o zamiarze prac budowlanych lub pozwolenie na budowę lub zezwolenie na realizację inwestycji drogowej.
 3. Umowa o partnerstwie.
 4. Porozumienie i uchwały w sprawie przekazania zarządzania drogą. 5.Uchwała intencyjna organu stanowiącego o zagwarantowaniu środków na realizację zadania.
 5. Mapka sytuacyjno-poglądowa obrazująca lokalizację odcinków dróg objętych zadaniem na tle sieci dróg lokalnych.

Beneficjenci, którzy złożyli wnioski w naborze od 1-30 września 2012 roku mogą dokonać zmiany wniosku w drodze aneksu w zakresie kwot wnioskowanej dotacji i wkładu własnego. Wnioskodawca zgłasza aneks w czasie trwania uzupełniającego naboru wniosków o dofinansowanie zadań w 2013 roku.

Po zakończeniu 21-dniowego naboru uzupełniającego, dokonaniu oceny nowych wniosków i weryfikacji formalnej aneksów do wniosków komisja wojewódzka ustali wstępną uzupełnioną listę rankingową wniosków, która po zatwierdzeniu przez Wojewodę zostanie ogłoszona na stronie BIP Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego.

Wnioski o dofinansowanie zadań w ramach Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo - Dostępność - Rozwój oraz aneksy do wniosków już zweryfikowanych należy składać na adres: Wydział Certyfikacji i Rozwoju Regionalnego, Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach Al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce, w sekretariacie w pokoju 735, VII piętro budynek A, w godzinach urzędowania od 7.30-15.30.

(data publikacji ogloszenia: 29.11.2012 )

..................................................................................................

 

W dniu 29 października 2012r., Komisja Wojewódzka powołana zarządzeniem Nr 87/2012 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 18 września 2012 roku, zakończyła weryfikację wniosków o dofinansowanie zadań jednostek samorządu terytorialnego w województwie świętokrzyskim w ramach programu wieloletniego „Narodowy program przebudowy dróg lokalnych Etap II - Bezpieczeństwo - Dostępność -Rozwój" - edycja 2012/2013, a 30 października 2012 r. Wojewoda zatwierdziła wstępną listę rankingową wniosków zakwalifikowanych do dofinansowania zadań w 2013 roku w ramach Programu. Ocenie merytorycznej poddano 54 wnioski złożone na budowę, przebudowę i remont dróg powiatowych (22 wnioski) i dróg gminnych (32 wnioski) w ramach naboru zakończonego 30 września 2012 roku. Zgodnie z harmonogramem realizacji Programu w edycji 2012/2013, wnioskodawcom przysługuje prawo wniesienia wyłącznie pisemnych zastrzeżeń do opublikowanej wstępnej listy rankingowej w terminie 14 dni od dnia jej ogłoszenia tj. do 14 listopada 2012 roku (liczy się data wpływu zastrzeżeń do urzędu). W przypadku zastrzeżeń wysyłanych pocztą liczy się data wpływu do Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego, a nie data stempla pocztowego.
Zastrzeżenia należy składać w sekretariacie Wydziału Funduszy Europejskich i Programów Pomocowych Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach, piętro 7, pokój 735. W wyniku rozpatrzenia zastrzeżeń przez Komisję Wojewódzką kolejność wniosków na wstępnej liście rankingowej może ulec zmianie. W terminie do 30 listopada 2012 roku, po rozpatrzeniu ewentualnych zastrzeżeń, Wojewoda Świętokrzyski ogłosi ostateczną listę rankingową wniosków wyłonionych do dofinansowania, oraz przedłoży ją do zatwierdzenia przez Ministra Administracji i Cyfryzacji.
Jednocześnie informuje się o planowanej nowelizacji uchwały nr 174 Rady Ministrów z dnia 6 września 2011r. w sprawie ustanowienia programu wieloletniego, zgodnie z którą przewiduje się ograniczenie w projekcie ustawy budżetowej na 2013 rok wydatków budżetu państwa na realizację programu i wynikającego z tego zmniejszenie środków przeznaczonych na dotacje celowe w poszczególnych województwach.
Zgodnie z planowaną w listopadzie 2012r. nowelizacją w/w uchwały przewiduje się zwiększenie dofinansowania zadania do wysokości nieprzekraczającej 50% kosztów jego realizacji, w kwocie do 3 mln zł. W związku z tym przewiduje się uzupełniający nabór wniosków o dofinansowanie zadań w 2013 roku oraz modyfikację wniosków już złożonych. Po ukazaniu się nowelizacji uchwały Wojewoda ogłosi uzupełniający nabór wniosków o dofinansowanie zadań w 2013r. Do czasu wejścia w życie projektowanych dokumentów rządowych obowiązują dotychczasowe akty prawne i dotychczasowa procedura kwalifikowania wniosków.

 

(data publikacji ogloszenia: 31.10.2012 )

...............................

Informacja o naborze wniosków w ramach NPPDL etap II- BDR (edycja 2013 rok):
W wyniku ogłoszonego przez Wojewodę Świętokrzyskiego naboru wniosków o dofinansowanie zadań w ramach Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo- Dostępność - Rozwój " w edycji na 2013 rok wpłynęły 54 wnioski, z tego 36 z gmin i 18 z powiatów. Łączna wartość wnioskowanej dotacji z budżetu państwa (30%) z gmin i powiatów to kwota 28 491 tys. zł, co stanowi 56,42 % przyznanej dotacji dla województwa świętokrzyskiego (50 500 tys. zł). Długość dróg, jaką zamierza się objąć remontem, przebudową lub budową to 93 km, z tego: długość dróg powiatowych 52 km, gminnych 41 km.
Złożone wnioski zostaną przekazane do oceny formalnej i merytorycznej, dokonywanej przez Komisję Wojewódzką powołaną przez Wojewodę Świętokrzyskiego. Do dnia 31 października 2012 roku zostanie ogłoszona „Wstępna lista rankingowa złożonych wniosków o dofinansowanie zadań w ramach Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo -Dostępność - Rozwój".

......................

Działając na podstawie uchwały Nr 174/2011 Rady Ministrów z dnia 6 września 2011 roku, Wojewoda Świętokrzyski ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie zadań na kolejną edycję programu wieloletniego pod nazwą „Narodowy program przebudowy dróg lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo - Dostępność - Rozwój" przewidzianą do realizacji w 2013 roku .
Na realizację w/w Programu dla województwa świętokrzyskiego w 2013 roku przyznano dotację w kwocie 50 500 tys. zł. Dotacja na dofinansowanie zadania udzielana będzie w wysokości nieprzekraczającej 30% kosztów kwalifikowalnych jego realizacji, zaś wkład własny będzie stanowić 70% kosztów zadania.
W 2013 roku gmina, w tym miasto na prawach powiatu, może skorzystać z dofinansowania nie więcej niż jednego zadania, a powiat ziemski - nie więcej niż dwóch zadań. Istnieje możliwość zwiększenia limitu zadań dla miast na prawach powiatu o jedno zadanie. Dotacja na dofinansowanie zadania w 2013 roku udzielana jest w kwocie do 3.000 tys. zł. Nabór wniosków o dofinansowanie w ramach w/w programu zostanie przeprowadzony w terminie od 1 września do 30 września 2012 roku. Wnioski złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Wymagane dokumenty:

 1. Wniosek o dofinansowanie.
 2. Zgłoszenie o zamiarze prac budowlanych lub pozwolenie na budowę lub zezwolenie na realizację inwestycji drogowej.
 3. Umowa o partnerstwie.
 4. Porozumienie i uchwały w sprawie przekazania zarządzania drogą.
 5. Uchwała intencyjna organu stanowiącego o zagwarantowaniu środków na realizację zadania.
 6. Mapka sytuacyjno-poglądowa obrazująca lokalizację odcinków dróg objętych zadaniem na tle sieci dróg lokalnych.

Ocena wniosków przez komisję wojewódzką, a następnie ogłoszenie przez Wojewodę list rankingowych wniosków zakwalifikowanych do realizacji w 2013 roku odbędzie się zgodnie z Harmonogramem Realizacji Programu tj. do dnia 31 października 2012 roku.

Wnioski o dofinansowanie zadań w ramach Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo - Dostępność - Rozwój należy składać na adres: Wydział Funduszy Europejskich i Programów Pomocowych, Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach Al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce, w sekretariacie w pokoju 735, VII piętro budynek A, w godzinach urzędowania od 7.30-15.30.

(data publikacji ogloszenia: 30.08.2012 )

---------------------------------------------------------------------

Dokumenty:

---------------------------------------------------------------------

Komunikat dotyczący oceny wniosków złożonych w ramach
„Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych Etap II- Bezpieczeństwo- Dostępność- Rozwój"
Edycja 2012 po rozpatrzeniu zastrzeżeń zgłoszonych przez wnioskodawców.

W dniu 24 listopada 2011 roku Wojewoda Świętokrzyski zatwierdziła ostateczną listę rankingową (po zastrzeżeniach) wniosków o dofinansowanie zadań w ramach „Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych Etap II- Bezpieczeństwo- Dostępność-Rozwój" Edycja 2012.
Zastrzeżenia do wstępnej listy oceny wniosków zgłoszone zostały przez 3 gminy (Gmina Kielce, Gmina Chmielnik, Gmina Gnojno) i jeden powiat (Powiat Ostrowiecki). W dniach od 17 do 23 listopada 2011 roku Komisja rozpatrzyła zgłoszone zastrzeżenia przez wnioskodawców i ustaliła ostateczną listę rankingową wniosków, która została zaakceptowana przez Wojewodę.
W efekcie rozpatrzonych przez Komisję zastrzeżeń:

 • Gmina Kielce - otrzymała punktację 13 (poprzednia 12,6), wzrosła kwota dofinansowania z 14,8% do 23% i nastąpiło przesunięcie z pozycji 13 na poz. 11.
 • Gmina Chmielnik - otrzymała punktację 12,4 (poprzednia 9,9) i nastąpiło przesunięcie z pozycji 21 na poz.16 (gmina pozostaje na liście rezerwowej).
 • Gmina Gnojno - otrzymała punktację 11,6 (poprzednia 9,6) i nastąpiło przesunięcie z pozycji 23 na pozycję 21 (gmina pozostaje na liście rezerwowej).
 • Powiat Ostrowiecki - otrzymał punktację 13,5 (poprzednia 12,4) i pozostaje na liście rezerwowej.

Jednocześnie wojewoda przekazała Ministrowi Administracji i Cyfryzacji listę zakwalifikowanych wniosków o dofinansowanie zadań w ramach Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych -Etap II- Bezpieczeństwo - Dostępność - Rozwój celem jej zatwierdzenia.

................................................

31 października 2011 r. wojewoda zatwierdziła wstępną listę rankingową wniosków o dofinansowanie zadań jednostek samorządu terytorialnego w ramach programu wieloletniego „Narodowy program przebudowy dróg lokalnych Etap II -Bezpieczeństwo -Dostępność -Rozwój" edycja 2011/2012.
Ocenie poddano 43 wnioski złożone przez powiaty (13 wniosków) i gminy (30 wniosków) w ramach naboru zakończonego 5 października 2011 roku, z czego do oceny merytorycznej dopuszczono 42 wnioski. Komisja odrzuciła z przyczyn formalnych 1 wniosek zgłoszony przez gminę.
Zgodnie z harmonogramem realizacji programu w edycji 2011/2012, wnioskodawcom przysługuje prawo wniesienia wyłącznie pisemnych zastrzeżeń do opublikowanej wstępnej listy rankingowej w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia wstępnej listy rankingowej tj. do 14 listopada 2011 roku (liczy się data wpływu zastrzeżeń do urzędu). W przypadku zastrzeżeń wysyłanych pocztą liczy się data wpływu do Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego, a nie data stempla pocztowego.
Zastrzeżenia należy składać w sekretariacie Wydziału Funduszy Europejskich i Programów Pomocowych Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach, piętro 7 , pokój 740. W wyniku rozpatrzenia zastrzeżeń przez Komisję Wojewódzką kolejność wniosków na wstępnej liście rankingowej może ulec zmianie. Do 30 listopada 2011 roku wojewoda ogłosi ostateczną listę rankingową wniosków wyłonionych do dofinansowania, po rozpatrzeniu ewentualnych zastrzeżeń oraz przedłoży ją do zatwierdzenia przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.
Ocena wniosków dokonana została przez Komisję Wojewódzką powołaną zarządzeniem Nr 111/2011 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 28 września 2011 roku, zgodnie z zasadami określonymi w dokumentach programowych oraz Regulaminu Pracy Komisji do oceny wniosków.

................................................................

Działając na podstawie uchwały Rady Ministrów z dnia 6 września 2011 roku, Wojewoda Świętokrzyski ogłasza kolejną edycję programu wieloletniego pod nazwą „Narodowy program przebudowy dróg lokalnych -Etap II Bezpieczeństwo - Dostępność - Rozwój" przewidzianą do realizacji w 2012 roku.
Na realizację w/w Programu dla województwa świętokrzyskiego w 2012 roku przyznano dotację w kwocie 10 100 tys. zł. Dotacja na dofinansowanie zadania udzielana będzie w wysokości nieprzekraczającej 30% kosztów jego realizacji, zaś wkład własny będzie stanowić 70% kosztów zadania.
W 2012 roku jednostka samorządu terytorialnego ubiegająca się o dofinansowanie zadań własnych w zakresie przebudowy, budowy lub remontów dróg powiatowych i gminnych może skorzystać nie więcej niż z jednego zadania.
Nabór wniosków z zadaniami przygotowanymi do realizacji w 2012 r. w ramach w/w programu odbywał się będzie w terminie od 7 września do dnia 5 października 2011 roku. Wnioski złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Do wniosku o dofinansowanie zadania wymagane są następujące dokumenty:

 1. zgłoszenie o zamiarze prac budowlanych /pozwolenie na budowę / zezwolenie na realizację inwestycji drogowej.
 2. umowa o partnerstwie
 3. porozumienie i uchwały w sprawie przekazania zarządzania drogą
 4. uchwała intencyjna organu stanowiącego o zagwarantowaniu środków na realizację zadania
 5. oświadczenie samorządu powiatowego, gminnego w zakresie oddziaływania przedsięwzięcia /zadania/ na środowisko przyrodnicze (NATURA 2000).
 6. mapa sytuacyjno-poglądowa obrazująca lokalizację odcinków dróg objętych zadaniem na tle sieci dróg lokalnych.

Weryfikacja i ocena wniosków przez komisję wojewódzką oraz ogłoszenie przez wojewodę list rankingowych wniosków na 2012 rok odbywać się będzie ściśle wg zapisów Harmonogramu Realizacji Programu tj. do dnia 31 października 2011 roku. Dalsze postępowanie realizowane będzie zgodnie z załączonym harmonogramem.

Wnioski o dofinansowanie zadań w ramach NPPDL 2012-2015 należy składać na adres: Wydział Funduszy Europejskich i Programów Pomocowych, Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach Al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce, w sekretariacie w/w Wydziału w pokoju 740, VII piętro budynek A, w godzinach urzędowania od 7.30-15.30.

W dniu 5.10.2011r. upłynął termin składania wniosków w ramach pierwszej edycji, II etapu Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych: Bezpieczeństwo- Dostępność- Rozwój na lata 2012-2015.
Do Wydziału Funduszy Europejskich i Programów Pomocowych Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach wpłynęły 43 wnioski na łączną kwotę 17 584 219,24 zł wnioskowanej dotacji, z czego 14 wniosków Powiatów na kwotę 9 472 833 zł oraz 29 wniosków Gmin na kwotę 8 111 386,24 zł.
Na rok 2012 dla Województwa Świętokrzyskiego zarezerwowano 10 mln zł. Maksymalny poziom dofinansowania inwestycji z budżetu państwa wynosi w 2012 r. 30 %. Do 30.10.2011r wnioski zostaną poddane ocenie formalnej i merytorycznej przez komisję powołaną przez Wojewodę Świętokrzyskiego.
Lista wniosków rekomendowanych do dofinansowania zostanie zamieszczona na stronie internetowej Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego.

---------------------------------------------------------------------

Schetynówki z poślizgiem
(Serwis samorządowy PAP - 30.08.2011)

Nabory wniosków w ramach II edycji schetynówek ruszą z co najmniej tygodniowym opóźnieniem. Projekt kontynuacji Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych musi jeszcze przyjąć Rada Ministrów.
Zgodnie z harmonogramem określonym w projekcie II edycji NPPDL nabór wniosków miał się rozpocząć, tak jak w latach ubiegłych, tj. 1 września br. Już wiadomo, że tak się nie stanie.
- Projekt II etapu Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych stanie na najbliższym posiedzeniu Rady Ministrów, tj. we wtorek 6 września. Jeśli zostanie przyjęty to dopiero wtedy wojewodowie będą mogli ogłosić nabory wniosków. Oczywiście w takim przypadku harmonogram zostanie odpowiednio zaktualizowany - tłumaczy Ina Ogonowska z biura prasowego MSWiA.
Zgodnie z obecnym harmonogramem nabór miał trwać do 30 września. Następnie do 25 października komisje konkursowe miały czas na ocenę wniosków projektowych. Do tego czasu miało też nastąpić ogłoszenie przez wojewodów wstępnych list rankingowych. W tegorocznym naborze wnioski będą mogły uzyskać maksymalnie 40 punktów.
Najwięcej, bo aż 10 punktów będzie można uzyskać za spełnienie kryterium bezpieczeństwa. Do 7 punktów będzie przyznawane za kryterium spójności drogi z drogami publicznymi wyższej kategorii. Natomiast jeśli projekt będzie realizowany w partnerstwie przez kilka samorządów, będzie mógł uzyskać dodatkowo do 5 punktów.
Wyższą ocenę dostaną także projekty zakładające modernizację dróg zniszczonych przez powódź. W zależności od rozmiaru szkód oraz wynikających z tego zakłóceń w komunikacji lokalnej zadanie będzie mogło uzyskać dodatkowo od 0 do 5 punktów.
Maksymalnie 5 punktów dostanie też projekt drogowy zapewniający połączenie komunikacyjne niezbędne dla rozwoju obszaru wiejskiego lub zapobiegające jego marginalizacji.
Po 3 punkty będzie można uzyskać za spełnienie kryterium poprawy dostępności komunikacyjnej lokalnych ośrodków gospodarczych oraz za poprawę dostępności komunikacyjnej instytucji publicznych i innych instytucji świadczących usługi publiczne.
Najmniej, bo tylko 2 punkty będzie przyznawane dla drogi, która będzie miała kluczowe znaczenie dla bezpieczeństwa i porządku publicznego, ochrony przeciwpożarowej, ratownictwa, zarządzania kryzysowego, ochrony granicy państwowej.
Na swój projekt gmina lub powiat będzie mogła otrzymać maksymalnie 30 proc. wartości inwestycji. Na kontynuację programu przebudowy dróg lokalnych w latach 2012-2015 rząd planuje przeznaczyć 3,2 mld zł. Przy czym w 2012 r. pula środków na remonty ma wynieść 200 mln zł, a w każdym kolejnym roku po 1 mld zł.
Zgodnie ze wstępnym podziałem kwot między województwa najwięcej środków dostaną woj. mazowieckie - 308,3 mln, wielkopolskie - 264,6 mln i lubelskie - 239,5 mln.
/mp/

.......................................................................

Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych - edycja 2011

Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych - edycja 2010

Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych - edycja 2009

Załączniki do strony