Zadania i obowiązki Wojewody - Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach

www.kielce.uw.gov.pl

Zadania i obowiązki Wojewody

Pracą Urzędu kieruje Wojewoda, przy pomocy Wicewojewody oraz Dyrektora Generalnego Urzędu.

Wojewoda przy pomocy Urzędu realizuje zadania wynikające ze sprawowania funkcji:

 1. przedstawiciela Rady Ministrów na obszarze województwa świętokrzyskiego, a w szczególności:
  a) kontroluje wykonywanie przez organy zespolonej administracji rządowej zadań wynikających z ustaw i innych aktów prawnych wydanych na podstawie upoważnień w nich zawartych, ustaleń Rady Ministrów oraz zarządzeń i poleceń Prezesa Rady Ministrów,
  b) kontroluje wykonywanie przez jednostki samorządu terytorialnego zadań z zakresu administracji rządowej, realizowanych przez nie na podstawie ustawy lub porozumienia z organami administracji rządowej,
  c) dostosowuje do miejscowych warunków szczegółowe cele polityki rządu oraz - w zakresie i na zasadach przewidzianych w ustawach - koordynuje i kontroluje wykonywanie wynikających stąd zadań,
  d) zapewnia współdziałanie wszystkich jednostek organizacyjnych administracji rządowej i samorządowej działających na obszarze województwa i kieruje ich działalnością w zakresie zapobiegania zagrożeniu życia, zdrowia lub mienia oraz zagrożeniom środowiska, bezpieczeństwa państwa i utrzymania porządku publicznego, ochrony praw obywatelskich, a także zapobiegania klęskom żywiołowym i innym nadzwyczajnym zagrożeniom oraz zwalczania i usuwania ich skutków, na zasadach określonych w ustawach,
  e) reprezentuje Radę Ministrów na uroczystościach państwowych i w trakcie oficjalnych wizyt składanych w województwie przez przedstawicieli państw obcych,
  f) wykonuje i koordynuje zadania w zakresie obronności i bezpieczeństwa państwa wynikające z odrębnych ustaw,
  g) współdziała z właściwymi organami innych państw oraz międzynarodowych organizacji rządowych i pozarządowych na zasadach określonych przez ministra właściwego do spraw zagranicznych,
  h) przedstawia Radzie Ministrów, za pośrednictwem ministra właściwego do spraw administracji publicznej, projekty dokumentów rządowych w sprawach dotyczących województwa,
  i) wykonuje inne zadania przewidziane w ustawach oraz ustalone przez Radę Ministrów i Prezesa Rady Ministrów;
   
 2. zwierzchnika zespolonej administracji rządowej, a w szczególności:
  a) kontroluje i kieruje jej działalnością,
  b) zapewnia warunki do skutecznego jej działania,
  c) ponosi odpowiedzialność za rezultaty jej działania,
  d) wykonuje inne szczegółowe zadania i kompetencje wynikające z funkcji zwierzchnika administracji rządowej, określone w odrębnych ustawach;
   
 3. reprezentanta Skarbu Państwa, a w szczególności:
  a) reprezentuje Skarb Państwa w odniesieniu do mienia powierzonego mu w celu wykonania jego zadań,
  b) wykonuje inne uprawnienia wynikające z reprezentowania Skarbu Państwa,
  c) wykonuje uprawnienia i obowiązki organu założycielskiego wobec przedsiębiorstw państwowych do czasu przekazania tej funkcji ministrowi właściwemu do spraw Skarbu Państwa lub do czasu wygaśnięcia tych uprawnień i obowiązków z innych tytułów.
   
 4. organu nadzoru nad jednostkami samorządu terytorialnego,
   
 5. organu wyższego stopnia w rozumieniu przepisów o postępowaniu administracyjnym , jeżeli ustawy szczególne tak stanowią.

 

Wojewoda realizuje zadania przy pomocy Wicewojewody, kierowników zespolonych służb, inspekcji i straży wojewódzkich, Dyrektora Generalnego Urzędu, dyrektorów wydziałów.

Wicewojewoda wykonuje zadania i kompetencje w zakresie określonym przez Wojewodę w osobnym zarządzeniu.

W przypadku niemożności pełnienia obowiązków służbowych przez Wojewodę, Wicewojewoda pełni zastępstwo, którego zakres rozciąga się na wszystkie zadania i kompetencje Wojewody.