Oferta realizacji Zadania na 2020 rok zleconego w ramach Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2015-2020

W okresie od 2020-03-02 do 2020-12-31

Moduł
Moduł I - Utworzenie lub wyposażenie Dziennego Domu „Senior+”/Klubu „Senior+"
Placówka
Dzienny Dom "Senior+"


I. Nazwa Urzędu Wojewódzkiego, do którego składana jest oferta

Świętokrzyski Urząd Wojewódzki

II. Dane oferenta/oferentów

Oferent 1
1) nazwa
Moduł I - DOM
2) adres
świętokrzyskie
staszowski
Łubnice
Łubnice
Kwiatowa
25-000
Łubnice
(41)123-45-67
654-321-123
sekretariat@lubnice.eu
http://www.lubnice.eu/
3)
60-8493-0004-0210-0059-1221-0156
Bank Spółdzielczy w ..................
4) nazwiska i imiona osób upoważnionych do reprezentowania oferenta
Jan Kowalski (wójt gminy ..............)
Anna Piotrowska (skarbnik gminy ..............)
5) dane teleadresowe jednostki organizacyjnej bezpośrednio wykonującej zadanie, o którym mowa w ofercie:
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łubnicach
świętokrzyskie
staszowski
Łubnice
Łubnice
Kwiatowa
25-000
Łubnice
(41)352-64-41
698-745-218
(41)352-64-48
ops.xxxxxxx@op.pl
6) osoba upoważniona do składania wyjaśnień dotyczących oferty:
Joanna Nowak
kierownik GOPS
(41)562-58-54
674-598-425
ops.xxxxxxx@op.pl

III. Szczegółowy zakres rzeczowy zadania publicznego proponowanego do realizacji

Należy podać typ placówki z wyszczególnieniem dla kogo jest adresowana:

- Dom/Klub
- dla kogo jest tworzony – dla osób nieaktywnych zawodowo powyżej 60 roku życia

Należy podać jaki jest stan budynku i jego status:
- jakich prac wymaga i dlaczego,
- gdzie będą usytuowane pomieszczenia dla seniorów (parter, piętro),
Czy placówka zapewnia dostęp osobom niepełnosprawnym – dotyczy zarówno wejścia do budynku, jak i możliwości swobodnego poruszania się wewnątrz (ciągi komunikacyjne – progi, futryny, toalety)

- czy budynek stanowi własność Gminy, czy będzie dzierżawiony?

Przewidywany rodzaj prac do wykonania – PRZEBUDOWA czy REMONT?
Uwaga: PRZEBUDOWA ≠ REMONT!

- REMONT –– należy przez to rozumieć wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a niestanowiących bieżącej konserwacji, przy czym dopuszcza się stosowanie wyrobów budowlanych innych niż użyto w stanie pierwotnym.

- PRZEBUDOWA – należy przez to rozumieć wykonywanie robót budowlanych, w wyniku których następuje zmiana parametrów użytkowych lub technicznych istniejącego obiektu budowlanego, z wyjątkiem charakterystycznych parametrów, jak: kubatura, powierzchnia zabudowy, wysokość, długość, szerokość bądź liczba kondygnacji; w przypadku dróg są dopuszczalne zmiany charakterystycznych parametrów w zakresie niewymagającym zmiany granic pasa drogowego.

UWZGLĘDNIENIE W OFERCIE PRZEBUDOWY = dodatkowy załącznik
tj. PROGRAM INWESTYCYJNY

ISTOTNE JEST PODANIE STANDARDU POMIESZCZEŃ:
PODSTAWOWY? CZY ROZSZERZONY?

W ramach standardu minimum zostaną utworzone następujące pomieszczenia:
1) 1 pomieszczenie ogólnodostępne wyposażone w …………………..
2) 1 pomieszczenie kuchenne wyposażone w ……………………
3) 1 łazienka wyposażona w toalety - dla kobiet, mężczyzn wyposażona w ……………........
4) 1 wydzielone miejsce pełniące funkcje szatni dla seniorów ………………. .

W ramach podwyższonego standardu zostaną utworzone następujące pomieszczenia (np):
- pomieszczenie klubowe wyposażone w kanapę i fotele, szafę na książki i prasę, sprzęt RTV, komputery z dostępem do Internetu,
- pomieszczenie do odpoczynku wyposażone w leżankę wypoczynkową z miejscami do leżenia,
- pomieszczenie do terapii indywidualnej lub poradnictwa wyposażone w meble,
- wydzielone miejsce na pralkę, pralko-suszarkę i miejsce do prasowania.

Na tym etapie można opisać planowany zakres usług dla seniorów, biorąc pod uwagę planowane wyposażenie i przeznaczenie poszczególnych pomieszczeń oraz wstępnie określić ile razy w tygodniu i przez ile godzin placówka będzie funkcjonować.
Ogólna charakterystyka Gminy/Powiatu:
- typ j.s.t: rolnicza/przemysłowa, dominujące źródła dochodów,
- informacja dotycząca aktywności zawodowej mieszkańców,
- występujące problemy społeczne,
- dominujący rodzaj beneficjentów systemu zabezpieczenia społecznego,
- opis infrastruktury dla seniorów w Gminie/Powiecie,
- jeżeli na terenie Gminy/Powiatu nie funkcjonuje żadna placówka dedykowana osobom starszym należy to podkreślić,
- czy w przypadku jej braku sygnalizowano/zidentyfikowano potrzebę tworzenia takiej placówki w gminie/powiecie.

Dochody i zadłużenie Gminy/Powiatu.

Diagnoza demograficzna z opisem konsekwencji demograficznych dla funkcjonowania Gminy/Powiatu:
- piramida demograficzna Gminy: osoby w wieku przed- produkcyjnym,
i poprodukcyjnym z podziałem na płeć,
- stan ludności i trend migracji (spadek, wzrost, wskazanie grupy wiekowej która najczęściej migruje),
- przyrost naturalny,
- przeciętna długość życia z odniesieniem do średniej krajowej, powiatu, województwa,
- udział osób w wieku powyżej 60 roku życia w populacji Gminy – trendy (przyrost, spadek, płeć),

Pozostałe informacje dot. seniorów:
- charakterystyka seniorów w Gminie ze względu na ich aktywność społeczno-kulturalną,
- charakterystyka gospodarstw domowych seniorów – rodziny wielo-, jednopokoleniowe, osoby samotne,
- nakłady budżetu Gminy na usługi i pomoc instytucjonalną seniorom,
- działalność formalnych i nieformalnych grup działających na rzecz seniorów lub zrzeszające seniorów (UTW, Koła Gospodyń itd.),
- sposób spędzania wolnego czasu – instytucje kultury w Gminie/Powiecie.
Adresatami zadania publicznego polegającego na utworzeniu i wyposażeniu placówki Klub Senior+ będzie grupa …………. osób w wieku 60+, które są jednocześnie nieaktywne zawodowo.
Grupa docelowa projektu to głównie ………………………………………………………………..
Osoby spełniające w/w warunek + kryteria dochodowe, osoby samotne itd., emeryci/renciści – zagrożeni marginalizacją ze względu na wycofanie się z rynku pracy, samotność itd.
Nawiązanie do:
- diagnozy sytuacji demograficznej gminy (III 2),
- stanu zapotrzebowania na infrastrukturę i usługi dla seniorów,
- braku oferty adresowanej do seniorów (wskazanie na braki w zakresie realizującej podobne zadania infrastruktury).

Informacja na temat:
- rodzaju udzielanego wsparcia seniorów realizowanego na terenie jednostki (instytucji świadczących usługi dla osób starszych - w szczególności dziennych ośrodków wsparcia),
- stanu świadczonych usług opiekuńczych, relacja stanu faktycznego do zapotrzebowania na usługi opiekuńcze,
- wskazanie na problem (potrzebę tworzenia placówek) w strategii rozwiązywania problemów społecznych, powiązanie strategii z innymi dokumentami o zasięgu wojewódzkim (programami operacyjnymi, strategiami rozwiązywania problemów społecznych.

Częściowe działania integracyjne i aktywizacyjne dla seniorów realizowane przez … są niewystarczające. Konieczność utworzenia/rozwoju infrastruktury została uwzględniona w ………….( nawiązanie do dokumentu strategicznego przyjętego przez jednostkę)
Dlatego…………..
Realizacja zadania przyczyni się do poprawy jakości życia seniorów poprzez świadczenie usług o charakterze:
- socjalnym (w tym posiłek),
- edukacyjnym,
- kulturalno-oświatowym,
................ itd. itp.
5. Adres placówki Senior+
świętokrzyskie
staszowski
Łubnice
Bratkowo
Łąkowa
25-741
xxxxxxxxxxx
6. Harmonogram4)
Wykaz działań w zakresie realizowanego zadania publicznego Opis działań w zakresie realizacji zadania publicznego Terminy realizacji poszczególnych działań Oferent lub inny podmiot odpowiedzialny za działanie w zakresie realizowanego zadania publicznego
1 Roboty budowlane
Wykonanie prac .....
od 2020-05-25
do 2020-07-31
Gmina ..........
2 Roboty instalacyjne wodno- kanalizacyjne
Wykonanie prac .....
od 2020-07-06
do 2020-08-28
Gmina ..........
3 Roboty instalacyjne CO
Wykonanie prac .....
od 2020-09-01
do 2020-09-30
Gmina ..........
4 Roboty instalacyjne- instalacja elektryczna
Wykonanie prac .....
od 2020-09-01
do 2020-10-30
Gmina ..........
5 Zakup wyposażenia do poszczególnych pomieszczeń
Zakup wyposażenia niezbędnego do .....
od 2020-10-01
do 2020-12-18
Gmina ..........
7. Liczba planowanych miejsc w placówce:
20

IV. Kalkulacja przewidywanych kosztów realizacji zadania publicznego w okresie kwalifikowania wydatków

1. Kosztorys ze względu na rodzaj kosztów:
L.p.Rodzaj kosztów5) Ilość jednostek Koszt jednostkowy (w zł) Rodzaj miary Koszt całkowity (w zł) z tego do pokrycia z wnioskowanej dotacji (w zł) z tego z finansowych środków własnych, środków z innych źródeł, w tym wpłat i opłat adresatów zadania publicznego (w zł)
I Koszty utworzenia zgodnie z wytycznymi Programu „Senior+”
I.1 Oferent 1
Roboty budowlane
1.00 45000.00 kpl. 45000.00 33000.00 12000.00
I.2 Oferent 1
Roboty instalacyjne wodno- kanalizacyjne
1.00 35000.00 kpl. 35000.00 23000.00 12000.00
I.3 Oferent 1
Roboty instalacyjne CO
1.00 24000.00 kpl. 24000.00 24000.00 0.00
I.4 Oferent 1
Roboty instalacyjne- instalacja elektryczna
1.00 24000.00 kpl. 24000.00 24000.00 0.00
128000.00 104000.00 24000.00
II Koszty wyposażenia pomieszczeń zgodnie z wytycznymi Programu „Senior+”
II.1 Oferent 1
POMIESZCZENIE OGÓLNODOSTĘPNE
0.00 0.00 kpl. 0.00 0.00 0.00
II.2 Oferent 1
stół
3.00 3000.00 szt. 9000.00 8000.00 1000.00
II.3 Oferent 1
krzesła
20.00 100.00 kpl. 2000.00 1000.00 1000.00
II.4 Oferent 1
zestaw wypoczynkowy
1.00 3000.00 szt. 3000.00 1500.00 1500.00
II.5 Oferent 1
telewizor
1.00 2500.00 szt. 2500.00 1000.00 1500.00
II.6 Oferent 1
mini wieża
1.00 800.00 szt. 800.00 450.00 350.00
II.7 Oferent 1
ława
1.00 350.00 szt. 350.00 200.00 150.00
II.8 Oferent 1
POMIESZCZENIE KUCHENNE
0.00 0.00 kpl. 0.00 0.00 0.00
II.9 Oferent 1
płyta indukcyjna
1.00 1400.00 szt. 1400.00 600.00 800.00
II.10 Oferent 1
piekarnik
1.00 1000.00 szt. 1000.00 400.00 600.00
II.11 Oferent 1
kuchenka mikrofalowa
1.00 800.00 szt. 800.00 300.00 500.00
II.12 Oferent 1
chłodziarko-zamrażarka
1.00 1700.00 szt. 1700.00 900.00 800.00
II.13 Oferent 1
czajnik elektryczny
1.00 150.00 szt. 150.00 0.00 150.00
II.14 Oferent 1
stół
1.00 1000.00 szt. 1000.00 500.00 500.00
II.15 Oferent 1
krzesła
4.00 100.00 szt. 400.00 400.00 0.00
II.16 Oferent 1
szafki kuchenne
1.00 3500.00 kpl. 3500.00 1100.00 2400.00
II.17 Oferent 1
drobne wyposażenie kuchni (garnki, sztućce, naczynia)
1.00 1000.00 zestaw 1000.00 500.00 500.00
II.18 Oferent 1
POMIESZCZENIE DO KINEZYTERAPII
0.00 0.00 kpl. 0.00 0.00 0.00
II.19 Oferent 1
Asortyment ..................
0.00 0.00 szt. 0.00 0.00 0.00
II.20 Oferent 1
ŁAZIENKA Z DWIEMA TOALETAMI
0.00 0.00 kpl. 0.00 0.00 0.00
II.21 Oferent 1
Asortyment ..................
0.00 0.00 szt. 0.00 0.00 0.00
II.22 Oferent 1
POKÓJ ZABIEGOWO-PIELĘGNIARSKI
0.00 0.00 kpl. 0.00 0.00 0.00
II.23 Oferent 1
Asortyment ..................
0.00 0.00 szt. 0.00 0.00 0.00
28600.00 16850.00 11750.00
Całkowity koszt zadania publicznego
156600.00 120850.00 35750.00
2. Przewidywane źródła finansowania zadania publicznego
1 Wnioskowana kwota dotacji 120850.00 zł 77.17 %
2 Środki finansowe własne5) 35750.00 zł 22.83 %
3 Środki finansowe z innych źródeł ogółem (środki finansowe wymienione w pkt 3.1 – 3.3) 0.00 zł 0.00 %
3.1 wpłaty i opłaty adresatów zadania publicznego5) 0.00 zł 0.00 %
3.2 środki finansowe z innych źródeł publicznych (w szczególności: dotacje z budżetu państwa lub budżetu jednostki samorządu terytorialnego, funduszy celowych, środki z funduszy strukturalnych)5) 0.00 zł 0.00 %
3.3 Pozostałe5) 0.00 zł 0.00 %
4 Całkowity koszt zadania publicznego (środki wymienione w pkt 1 – 3.3) 156600.00 zł 100 %
3. Finansowe środki z innych źródeł publicznych5)
L.p. Nazwa organu administracji publicznej lub innej jednostki sektora finansów publicznych Kwota środków (w zł) Informacja o tym, czy wniosek (oferta) o przyznanie środków został(-a) rozpatrzony(-a) pozytywnie, czy też nie został(-a) jeszcze rozpatrzony(-a) Termin rozpatrzenia – w przypadku wniosków (ofert) nierozpatrzonych do czasu złożenia niniejszej oferty
1 0.00 tak
Uwaga do IV pkt 2,3
IV. pkt.5 "Jako środki własne jednostki samorządu mogą uwzględniać środki pochodzące
z Europejskiego Funduszu Społecznego stosownie do postanowień Programu Operacyjnego
Wiedza Edukacja Rozwój oraz Regionalnych Programów Operacyjnych na lata 2014–2020".

Uwagi, które mogą mieć znaczenie przy ocenie kosztorysu:

Dzięki dotacji zostanie utworzony pierwszy w powiecie xxxxxxxxxxx Dzienny Dom spełniający standardy placówki "Senior+".

V. Inne wybrane informacje dotyczące zadania publicznego

Kto na etapie Modułu I będzie odpowiedzialny za realizację zadania:
- zamówienia związane z realizacją inwestycji,
- zakup wyposażenia,
- rozliczenie zadania,
Nadzór nad realizacją zadania pełnić będzie ..................... .
2. Zasoby kadrowe przewidywane do wykorzystania przy realizacji zadania publicznego, zgodne z rozdziałem IV.2 programu
liczba
kierownik
fizjoterapeuta
1
instruktor terapii zajęciowej
pielęgniarka
ratownik medyczny
opiekun
1
pracownik gospodarczy
inny
 
- powierzchnia budynku,
- czy wszystkie pomieszczenia będą przeznaczone pod działalność placówki, czy będzie to część pomieszczeń,
- czy budynek stanowi własność Gminy czy użyczony z zapewnieniem okresu trwałości. Ile kondygnacji? Czy działka samodzielna czy dzielona z jakąś inną instytucją? Budynek ogrodzony? tereny zielone, rekreacyjne?

- Informacja na temat planowanego dowozu seniorów do placówki,
- czy placówka zapewnia dostęp osobom niepełnosprawnym – dotyczy zarówno wejścia do budynku, jak i możliwości swobodnego poruszania się wewnątrz (ciągi komunikacyjne – progi, futryny, toalety).
Informacja, czy w ciągu ostatnich 5 lat oferent/oferenci otrzymał/otrzymali dotację na dofinansowanie realizacji zadania.
Jednostka nie posiada/nie posiada doświadczenia w realizacji zadań podobnego typu.
Jeśli tak należy wymienić te zadania.
np. J.s.t. nie zamierza/zamierza zlecać realizacji zadania w trybie j.w.

VI. Oświadczenia


proponowane zadanie publiczne w całości mieści się w zakresie działalności pożytku publicznego partnera/partnerów;

1) w ramach składanej oferty przewidujemy pobieranie opłat od adresatów zadania;
2) w zakresie związanym z otwartym konkursem ofert, w tym z gromadzeniem, przetwarzaniem i przekazywaniem danych osobowych, a także wprowadzaniem ich do systemów informatycznych, osoby, których dotyczą te dane, złożyły stosowne oświadczenia zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
3) oferent składający niniejszą ofertę nie zalega(-ją)z opłacaniem należności z tytułu zobowiązań podatkowych;
4) oferent składający niniejszą ofertę nie zalega(-ją)z opłacaniem należności z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne;
5) dane określone w części II niniejszej oferty są zgodne z Krajowym Rejestrem Sądowym;
6) wszystkie podane w ofercie oraz załącznikach informacje są zgodne z aktualnym stanem prawnym i faktycznym;
7) nie jest prowadzone postępowanie egzekucyjne wobec Oferenta;
8) minimalny standard placówki określony w programie zostanie zachowany przez cały okres realizacji zadania;
9) zapoznałem się z warunkami programu wieloletniego „Senior+” na lata 2015-2020 (M.P. z 2018 r. poz. 228).


VII. Załączniki do oferty:

L.p. Imię i nazwisko (podpis osoby upoważnionej lub podpisy osób upoważnionych do składania oświadczeń woli w imieniu oferenta/oferentów)
1 Jan Kowalski
2 Anna Iksińska

1) Niepotrzebne skreślić.
2) Każdy z oferentów składających ofertę wspólną przedstawia swoje dane. Kolejni oferenci dołączają właściwe pola.
3) Opis musi być spójny z harmonogramem i kosztorysem. W przypadku oferty wspólnej – należy wskazać dokładny podział działań w ramach realizacji zadania publicznego między składającymi ofertę wspólną.
4) W harmonogramie należy podać terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych działań oraz liczbowe określenie skali działań planowanych przy realizacji zadania publicznego (tzn. miar adekwatnych dla danego zadania publicznego, np. liczba świadczeń udzielanych tygodniowo, miesięcznie, liczba adresatów).
5) Należy wpisać koszty bezpośrednio związane z celem realizowanego zadania publicznego.