Oferta realizacji Zadania na 2020 rok zleconego w ramach Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2015-2020

W okresie od 2020-01-01 do 2020-12-31

Moduł
Moduł II – Zapewnienie funkcjonowania Dziennego Domu „Senior+”/Klubu „Senior+”
Placówka
Dzienny Dom "Senior+"


I. Nazwa Urzędu Wojewódzkiego, do którego składana jest oferta

Świętokrzyski Urząd Wojewódzki

II. Dane oferenta/oferentów

Oferent 1
1) nazwa
Moduł II - DOM
2) adres
świętokrzyskie
staszowski
Oleśnica
Oleśnica
Różana
25-000
Oleśnica
(41)256-56-23
654-125-412
xxxxxxxx@com.eu
www.xxxxxxxx.pl
3)
52-8507-0004-2001-0016-3864-0004
Bank Spółdzielczy w Staszowie
4) nazwiska i imiona osób upoważnionych do reprezentowania oferenta
Jan Kowalski (wójt gminy .............)
Anna Piotrowska (skarbnik gminy ............)
5) dane teleadresowe jednostki organizacyjnej bezpośrednio wykonującej zadanie, o którym mowa w ofercie:
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w ................
świętokrzyskie
staszowski
Oleśnica
............
Kwiatowa
25-000
...............
(41)352-64-41
698-745-218
ops................@op.pl
6) osoba upoważniona do składania wyjaśnień dotyczących oferty:
Joanna Nowak
kierownik GOPS
(41)562-58-54
674-598-425
ops.xxxxxxxx@op.pl

III. Dodatkowe informacje:

2018
20
3. Liczba miejsc oferowanych przez placówkę dla osób starszych w poszczególnych latach:
0
0
0
20
20

IV. Szczegółowy opis zadania publicznego proponowanego do realizacji

- Dom/Klub
- dla kogo jest tworzony – dla osób nieaktywnych zawodowo powyżej 60 roku życia

ISTOTNE JEST PODANIE STANDARDU POMIESZCZEŃ:
PODSTAWOWY? CZY ROZSZERZONY?
OPIS:
W ramach standardu dom dysponuje następującymi pomieszczeniami:
1) 1 pomieszczenie ogólnodostępne wyposażone w …………………..
2) 1 pomieszczenie kuchenne wyposażone w ……………………
3) 1 łazienka wyposażona w toalety - dla kobiet, mężczyzn wyposażona w …………….
4) 1 wydzielone miejsce pełniące funkcje szatni dla seniorów ………………;

Dodatkowo ośrodek wsparcia dysponuje:
- pomieszczeniem klubowym wyposażonym w kanapę i fotele, szafę na książki i prasę, sprzęt RTV, komputery z dostępem do Internetu,
itd, itp.

- na tym etapie można opisać zakres usług dla seniorów, biorąc pod uwagę planowane wyposażenie i przeznaczenie poszczególnych pomieszczeń,
- należy określić ile razy w tygodniu i przez ile godzin placówka będzie funkcjonować,
- ważna jest deklaracja dotycząca dowozu beneficjentów.
Ogólna charakterystyka Gminy/Powiatu:
- typ j.s.t: rolnicza/przemysłowa, dominujące źródła dochodów,
- informacja dotycząca aktywności zawodowej mieszkańców,
- występujące problemy społeczne,
- dominujący rodzaj beneficjentów systemu zabezpieczenia społecznego,
- opis infrastruktury dla seniorów w Gminie/Powiecie,
- jeżeli na terenie Gminy/Powiatu nie funkcjonuje żadna placówka dedykowana osobom starszym należy to podkreślić,
- czy w przypadku jej braku sygnalizowano/zidentyfikowano potrzebę tworzenia takiej placówki w gminie/powiecie.

Dochody i zadłużenie Gminy/Powiatu.

Diagnoza demograficzna z opisem konsekwencji demograficznych dla funkcjonowania Gminy/Powiatu:
- piramida demograficzna Gminy: osoby w wieku przed- produkcyjnym,
i poprodukcyjnym z podziałem na płeć,
- stan ludności i trend migracji (spadek, wzrost, wskazanie grupy wiekowej która najczęściej migruje),
- przyrost naturalny,
- przeciętna długość życia z odniesieniem do średniej krajowej, powiatu, województwa,
- udział osób w wieku powyżej 60 roku życia w populacji Gminy – trendy (przyrost, spadek, płeć),
- charakterystyka seniorów w Gminie ze względu na ich aktywność społeczno-kulturalną,
- charakterystyka gospodarstw domowych seniorów – rodziny wielo-, jednopokoleniowe, osoby samotne,
- nakłady budżetu Gminy na usługi instytucjonalnej i pozainstytucjonalnej pomocy seniorom,
- działalność formalnych i nieformalnych grup działających na rzecz seniorów lub zrzeszające seniorów (UTW, Koła Gospodyń itd.),
- sposób spędzania wolnego czasu – instytucje kultury w Gminie/Powiecie,
- Wnioski z diagnozy,
- stan zapotrzebowania na infrastrukturę i usługi dla seniorów,
- brak występowania oferty adresowanej do seniorów,
Seniorzy sygnalizują potrzeby podjęcia działań na ich rzecz, a środki Gminy nie są wystarczające aby zaspokoić te potrzeby.

Należy podać jakie jest zapotrzebowanie na dzienne usługi opiekuńcze.

Częściowe działania integracyjne i aktywizacyjne dla seniorów realizowane przez … są niewystarczające Konieczność utworzenia/rozwoju infrastruktury została uwzględniona w ………….(dokument strategiczny przyjęty przez jednostkę)
Dlatego…………..
Realizacja zadania przyczyni się do poprawy jakości życia…………seniorów poprzez świadczenie usług o charakterze:
- socjalnym (w tym posiłek),
- edukacyjnym,
- kulturalno-oświatowym,
................ itd. itp.

Komplementarność ze strategią rozwiązywania problemów społecznych, polityki społecznej dla województwa.
- czy gminna Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych przewiduje rozwój usług na rzecz seniorów w tym tworzenie infrastruktury dla osób starszych (czy wpisuje się w aktualną Strategię Polityki Społecznej Województwa Świętokrzyskiego).
4. Adres Dziennego Domu/ Klubu Senior+
świętokrzyskie
staszowski
Oleśnica
Tulipanowo
Zakręt
25-741
................
41 256-85-96
658-458-752
domsenior@wp.pl
Dane kontaktowe do kierownika placówki:
Janina Patrzałek
Kierownik
678-234-765
kierowniksenior@wp.pl
5. Plan i harmonogram5) działań na 2020 r. (należy wymienić i opisać w porządku logicznym wszystkie planowane w ofercie działania oraz określić ich uczestników i miejsce ich realizacji)
Nazwa działania
Opis
Grupa docelowa
Planowany termin realizacji Zakres działania realizowany przez podmiot niebędący stroną umowy
1
Posiłek
Usługa socjalna w postaci zapewnienia gorącego posiłku
20 seniorów
od 2020-01-01
do 2020-12-31
zadanie nie jest realizowane w partnerstwie
2
Zajęcia kulturalno-oświatowe
Udział w wydarzeniach kulturalnych, zajęciach
20 osób
od 2020-01-01
do 2020-12-31
zadanie nie jest realizowane w partnerstwie
3
Zajęcia edukacyjne
Zajęcia rozwijające zainteresowania i pasje m. in.: warsztaty rękodzielnicze, kulinarne, sportowe, plastyczno- techniczne itp.
20 osób
od 2020-01-01
do 2020-12-31
zadanie nie jest realizowane w partnerstwie
4
Zajęcia kulturalno-oświatowe
Wycieczki krajoznawcze
20 osób
od 2020-05-01
do 2020-09-30
zadanie nie jest realizowane w partnerstwie
5
Utrzymanie obiektu
Utrzymanie obiektu m. in.: energia elektryczna, ciepło, woda itp.
20 osób
od 2020-01-01
do 2020-12-31
zadanie nie jest realizowane w partnerstwie
6
Koszty wynagrodzenia
Koszty wynagrodzenia pracowników z pochodnymi
3 osoby
od 2020-01-01
do 2020-12-31
zadanie nie jest realizowane w partnerstwie
Oferta zajęć skierowana do beneficjentów „Domu Senior +” zakłada osiągnięcie następujących rezultatów:
- rozwijanie pasji i zainteresowań,
- zwiększenie aktywności fizycznej osób starszych,
- poprawa sprawności manualnej i ruchowej seniorów,
- dowartościowywanie i wzrost samooceny u osób starszych,
- nabycie wiedzy o zagrożeniach współczesnego świata,
- integracja osób starszych w środowisku i najbliższym otoczeniu,
- budowanie więzi międzypokoleniowych,
- rozwój osobisty na bazie wzajemnej wymiany doświadczeń,
- wzmocnienie poczucia bezpieczeństwa oraz przynależności do grupy,
- otrzymanie i przekazywanie innym uczestnikom Domu niezbędnego wsparcia.

Dzięki w/w korzyściom wynikającym z uczestnictwa w zajęciach Domu przedłużona zostaje potencjalna możliwość samodzielnego funkcjonowania osób starszych w środowisku.
7. Liczba miejsc w placówce:
20

V. Charakterystyka oferenta

Informacja, czy w ciągu ostatnich 5 lat oferent/oferenci otrzymał/otrzymali dotację na dofinansowanie realizacji zadania
2. Zasoby kadrowe oferenta/oferentów przewidywane do wykorzystania przy realizacji zadania publicznego, zgodne z rozdziałem IV.2. programu
liczba
kierownik
fizjoterapeuta
1
instruktor terapii zajęciowej
pielęgniarka
ratownik medyczny
opiekun
1
pracownik gospodarczy
inny
Informacje dodatkowe
- powierzchnia budynku,
- czy budynek stanowi własność Gminy czy użyczony z zapewnieniem okresu trwałości. Ile kondygnacji? Czy działka samodzielna czy dzielona z jakąś inną instytucją? Budynek ogrodzony? tereny zielone, rekreacyjne?

- Informacja na temat planowanego dowozu seniorów do placówki,

- zzy placówka zapewnia dostęp osobom niepełnosprawnym – dotyczy zarówno wejścia do budynku, jak i możliwości swobodnego poruszania się wewnątrz (ciągi komunikacyjne – progi, futryny, toalety).
Jednostka nie posiada/nie posiada doświadczenia w realizacji zadań podobnego typu.
Jeśli tak należy wymienić te zadania.
J.s.t. nie zamierza zlecać realizacji zadania w trybie j.w.
Proszę podać informację czy oferent korzysta(ł) z innych programów wspierających osoby starsze

IV. Kalkulacja przewidywanych kosztów realizacji zadania publicznego w okresie kwalifikowania wydatków

1. Kosztorys ze względu na rodzaj kosztów:
L.p.Rodzaj kosztów5) Ilość jednostek Koszt jednostkowy (w zł) Rodzaj miary Koszt całkowity (w zł) z tego do pokrycia z wnioskowanej dotacji (w zł) z tego z finansowych środków własnych, środków z innych źródeł, w tym wpłat i opłat adresatów zadania publicznego (w zł)
1 Koszty funkcjonowania placówki
1) koszty realizacji działań
1.1 Oferent 1
Ciepły posiłek (obiad) 251 dni roboczych x20 uczestników=5020 osobodni
5020.00 6.00 osobodzień 30120.00 12120.00 18000.00
1.2 Oferent 1
Udział w wydarzeniach kulturalnych, zajęciach sportowych i relaksacyjnych
12.00 500.00 miesiąc 6000.00 2200.00 3800.00
1.3 Oferent 1
Organizacja spotkań okolicznościowych m.in. Dnia Kobiet, Śniadania Wielkanocnego, Majówki, Dnia Seniora, Andrzejek, Wigilii w tym zakup poczęstunku, drobnych upominków.
1.00 5000.00 rok 5000.00 1000.00 4000.00
41120.00 15320.00 25800.00
2 Koszty funkcjonowania placówki
2) koszty administracyjne
2.1 Oferent 1
Koszty wynagrodzenia pracowników z pochodnymi
12.00 2400.00 miesiąc 28800.00 10800.00 18000.00
2.2 Oferent 1
Wynagrodzenie osób prowadzących dodatkowe zajęcia m. in. fizjoterapeuta, instruktor tańca, itp.
12.00 480.00 miesiąc 5760.00 3060.00 2700.00
2.3 Oferent 1
Abonament RTV
12.00 21.00 miesiąc 252.00 252.00 0.00
34812.00 14112.00 20700.00
Całkowity koszt zadania publicznego
75932.00 29432.00 46500.00
2. Przewidywane źródła finansowania zadania publicznego
1 Wnioskowana kwota dotacji 29432.00 zł 38.76 %
2 Środki finansowe własne5) 46500.00 zł 61.24 %
3 Środki finansowe z innych źródeł ogółem (środki finansowe wymienione w pkt 3.1 – 3.3) 0.00 zł 0.00 %
3.1 wpłaty i opłaty adresatów zadania publicznego5) 0.00 zł 0.00 %
3.2 środki finansowe z innych źródeł publicznych (w szczególności: dotacje z budżetu państwa lub budżetu jednostki samorządu terytorialnego, funduszy celowych, środki z funduszy strukturalnych)5) 0.00 zł 0.00 %
3.3 Pozostałe5) 0.00 zł 0.00 %
4 Całkowity koszt zadania publicznego (środki wymienione w pkt 1 – 3.3) 75932.00 zł 100 %
3. Finansowe środki z innych źródeł publicznych5)
L.p. Nazwa organu administracji publicznej lub innej jednostki sektora finansów publicznych Kwota środków (w zł) Informacja o tym, czy wniosek (oferta) o przyznanie środków został(-a) rozpatrzony(-a) pozytywnie, czy też nie został(-a) jeszcze rozpatrzony(-a) Termin rozpatrzenia – w przypadku wniosków (ofert) nierozpatrzonych do czasu złożenia niniejszej oferty
1 0.00 tak
4. Podział kosztów realizacji zadania pomiędzy oferentów
Lp. Źródło finansowania kosztów realizacji zadania Kwota środków (w zł)
1.Oferent 1
0.00
Źródło:
Autor Jacek Paluch
Centrum Szkoleń, Doradztwa i Księgowości, konsultant ds. finansów NGO’s
w Departamencie Pożytku Publicznego MPiPS (2007 r)

(Ewidencja kosztów w organizacji w fundacji, organizacji pozarządowej)

Koszty statutowe (realizacja działań)

Koszty statutowe to te, które są niezbędne do realizacji działań statutowych.
Zaliczasz do nich koszty świadczeń, które prowadzi Twoja organizacja
zgodnie ze swoim statutem, w tym także świadczenia w naturze.

Koszty administracyjne
Twoja organizacja ponosi też koszty na administrację, do których zaliczasz:
- wynagrodzenia, ubezpieczenia społeczne oraz inne świadczenia na
rzecz pracowników i innych osób,
- zużycie materiałów i energii,
- usługi obce,
- podatki i opłaty,
- pozostałe koszty o charakterze administracyjnym.

UWAGA!
Nie ma złotego środka na podział kosztów na statutowe i administracyjne. Każda organizacja musi dokonać tego podziału w zależności od prowadzonej działalności statutowej i ponoszonych kosztów.

VII. Oświadczenia


proponowane zadanie publiczne w całości mieści się w zakresie działalności pożytku publicznego partnera/partnerów;

1) w ramach składanej oferty przewidujemy pobieranie opłat od adresatów zadania;
2) w zakresie związanym z otwartym konkursem ofert, w tym z gromadzeniem, przetwarzaniem i przekazywaniem danych osobowych, a także wprowadzaniem ich do systemów informatycznych, osoby, których dotyczą te dane, złożyły stosowne oświadczenia zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
3) oferent składający niniejszą ofertę nie zalega(-ją)z opłacaniem należności z tytułu zobowiązań podatkowych;
4) oferent składający niniejszą ofertę nie zalega(-ją)z opłacaniem należności z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne;
5) dane określone w części II niniejszej oferty są zgodne z Krajowym Rejestrem Sądowym;
6) wszystkie podane w ofercie oraz załącznikach informacje są zgodne z aktualnym stanem prawnym i faktycznym;
7) nie jest prowadzone postępowanie egzekucyjne wobec Oferenta;
8) minimalny standard placówki określony w programie zostanie zachowany przez cały okres realizacji zadania;
9) zapoznałem się z warunkami programu wieloletniego „Senior+” na lata 2015-2020 (M.P. z 2018 r. poz. 228).


VIII. Załączniki do oferty:

L.p. Imię i nazwisko (podpis osoby upoważnionej lub podpisy osób upoważnionych do składania oświadczeń woli w imieniu oferenta/oferentów)
1 Jan Kowalski
2 Anna Piortowska

1) Niepotrzebne skreślić.
2) Każdy z oferentów składających ofertę wspólną przedstawia swoje dane. Kolejni oferenci dołączają właściwe pola.
3) Opis musi być spójny z harmonogramem i kosztorysem. W przypadku oferty wspólnej – należy wskazać dokładny podział działań w ramach realizacji zadania publicznego między składającymi ofertę wspólną.
4) W harmonogramie należy podać terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych działań oraz liczbowe określenie skali działań planowanych przy realizacji zadania publicznego (tzn. miar adekwatnych dla danego zadania publicznego, np. liczba świadczeń udzielanych tygodniowo, miesięcznie, liczba adresatów).
5) Należy wpisać koszty bezpośrednio związane z celem realizowanego zadania publicznego.