Ważna informacja: zmiana trybu pracy ŚUW X

Nadzór wojewody nad zarządzaniem ruchem na drogach publicznych - Budownictwo, Transport, Mienie - Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach

www.kielce.uw.gov.pl

Budownictwo, Transport, Mienie

Nadzór wojewody nad zarządzaniem ruchem na drogach publicznych

Przedmiot sprawy: Nadzór wojewody nad zarządzaniem ruchem na drogach publicznych
Dodatkowe informacje: Wojewoda Świętokrzyski zgodnie z art.10 ust.2 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 roku - Prawo o ruchu drogowym (j.t. Dz. U. 2012, poz. 1137 z późn. zm.) oraz rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (Dz. U. Nr 177, poz. 1729 z późn. zm.) sprawuje nadzór nad zarządzaniem ruchem na drogach wojewódzkich, powiatowych i gminnych oraz na drogach publicznych położonych w miastach na prawach powiatu (miasto Kielce).

Organ sprawujący nadzór nad zarządzaniem ruchem:

 1. dokonuje oceny organizacji ruchu w zakresie:
  • zgodności z obowiązującymi przepisami,
  • bezpieczeństwa ruchu drogowego,
 2. rozstrzyga w sprawach spornych dotyczących istniejącej lub projektowanej organizacji ruchu, biorąc pod uwagę interes ogólnospołeczny oraz konieczność zapewnienia ruchu tranzytowego.

Zarząd ruchem sprawują na drogach:

 • krajowych - Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad,
 • wojewódzkich - Marszałek Województwa,
 • powiatowych i gminnych - Starosta.

Organ zarządzający ruchem w szczególności:

 1. rozpatruje projekty organizacji ruchu oraz wnioski dotyczące zmian organizacji ruchu;
 2. opracowuje lub zleca do opracowania projekty organizacji ruchu uwzględniające wnioski wynikające z przeprowadzonych analiz organizacji i bezpieczeństwa ruchu;
 3. zatwierdza organizacje ruchu na podstawie złożonych projektów;
 4. przekazuje zatwierdzone projekty organizacji ruchu do realizacji;
 5. przechowuje projekty organizacji ruchu i prowadzi ich ewidencję;
 6. opiniuje geometrię drogi w projektach budowlanych;
 7. prowadzi kontrolę prawidłowości zastosowania i funkcjonowania znaków drogowych sygnalizacji świetlnej oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz ich zgodności z zatwierdzoną organizacją ruchu;
 8. współpracuje w zakresie organizacji ruchu i jego bezpieczeństwa z innymi organami zarządzającymi ruchem, zarządami dróg i kolei, Policją oraz innymi jednostkami.

Nadzór nad zarządzaniem ruchem na drogach krajowych sprawuje Minister właściwy do spraw transportu.

Jednostka odpowiedzialna:
Wydział Infrastruktury i Rozwoju
Oddział Transprtu i Zarządzania Ruchem
al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce
tel.: +48 (41) 342 16 89
fax: +48 (41) 342 11 93
Telefon: +48 (41) 342 12 91, 342 18 59, 342 14 70
Podstawa prawna:
 • Art.10 ust.2 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 roku - Prawo o ruchu drogowym (j.t. Dz. U. 2012, poz. 1137 z późn. zm.)
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (Dz. U. Nr 177, poz. 1729 z późn zm.)