Umorzenie, odroczenie lub rozłożenie na raty spłaty należności, do których stosuje się przepisy ustawy - Ordynacja podatkowa w zakresie należności z tytułu grzywien nakładanych w postępowaniu mandatowym. - Mandaty - Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach

www.kielce.uw.gov.pl

Mandaty

Aktualnie znajdujesz się na:

Umorzenie, odroczenie lub rozłożenie na raty spłaty należności, do których stosuje się przepisy ustawy - Ordynacja podatkowa w zakresie należności z tytułu grzywien nakładanych w postępowaniu mandatowym.

Przedmiot sprawy:

Umorzenie, odroczenie lub rozłożenie na raty spłaty należności, do których stosuje się przepisy ustawy - Ordynacja podatkowa w zakresie należności z tytułu grzywien nakładanych w postępowaniu mandatowym.

Warunki, jakie powinny zostać spełnione w celu załatwienia sprawy:
 1. Umorzenie

Zgodnie z art. 60 pkt 6a i art. 67 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j.Dz. U. z 2016 r, poz. 1870 ze zm.) w związku z art. 67a § 1 pkt 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 201 ze zm.) oraz art. 104 i 107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 23 ze zm.) Organ podatkowy, na wniosek podatnika, z zastrzeżeniem art. 67b Ordynacji podatkowej, w przypadkach uzasadnionych ważnym interesem podatnika lub interesem publicznym, może:

 • umorzyć w całości lub w części zaległości podatkowe, odsetki za zwłokę lub opłatę prolongacyjną.

W celu załatwienia sprawy strona powinna:

 • złożyć wniosek wraz z uzasadnieniem,
 • do wniosku dołączyć zaświadczenia: o dochodach własnych i kosztach utrzymania (wnioskodawcy) i członków rodziny prowadzących wspólne gospodarstwo domowe oraz ewentualne zaświadczenie z PUP.

2. Odroczenie lub rozłożenie na raty

Na podstawie art. 60 pkt 6a i art. 67 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1870 ze zm.) w związku z art. 67a § 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 201 ze zm.) oraz art. 104 i 107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 23 ze zm.) Organ podatkowy, na wniosek podatnika, z zastrzeżeniem art. 67 b Ordynacji podatkowej, w przypadkach uzasadnionych ważnym interesem podatnika lub interesem publicznym, może:

 • odroczyć lub rozłożyć na raty zapłatę zaległości podatkowej wraz z odsetkami
  za zwłokę lub odsetki od nieuregulowanych w terminie zaliczek na podatek;

W celu załatwienia sprawy strona powinna:

 • złożyć wniosek wraz z uzasadnieniem,
 • do wniosku dołączyć zaświadczenia: o dochodach własnych i kosztach utrzymania (wnioskodawcy) i członków rodziny prowadzących wspólne gospodarstwo domowe oraz ewentualne zaświadczenie z PUP.

3. Warunek rozpatrzenia wniosku

Zgodnie z  art. 64 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 23 ze zm.) jeżeli podanie nie czyni zadość innym wymaganiom ustalonym w przepisach prawa, należy wezwać wnoszącego do usunięcia braków w terminie siedmiu dni z pouczeniem, że nieusunięcie braków spowoduje pozostawienie podania bez rozpatrzenia.

 

Jednostka odpowiedzialna:
Wydział Finansów i Budżetu
Oddział ds. Dochodów Budżetowych
al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce
tel.: +48 (41) 342 13 02, 342 13 50
fax: +48 (41) 342 12 62
Miejsce załatwienia sprawy:

Wydział Finansów i Budżetu
Oddział ds. Dochodów Budżetowych
Numer pokoju: 432
e-mail: fn15@kielce.uw.gov.pl
Godziny urzędowania: Poniedziałek – Piątek, godz. 7.30 - 15.30 

Konto wpłat za mandaty karne - NBP O/O Kielce

67 1010 1238 0853 4222 3100 0000

..........................................................

UWAGA!

Organem właściwym do poboru należności wynikających z mandatów karnych nałożonych od 1 stycznia 2016 r. jest Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Opolu mieszczący się przy ul. Rejtana 3b, 45-331 Opole, tel. 77 407 45 50. Aktualne numery kont i pełna informacja znajdują się na stronie Pierwszego Urzędu Skarbowego w Opolu.

W związku z tym Wojewoda Świętokrzyski nie jest organem właściwym w sprawach ewidencji, windykacji, udzielania ulg, płatności dotyczących mandatów karnych nałożonych od 1 stycznia 2016 r.

Informacje w zakresie ewidencji, windykacji, płatności, udzielania ulg w spłacie mandatów karnych są aktualne jedynie dla mandatów karnych nałożonych do 31 grudnia 2015 r.

Numer konta bankowego, na który należy dokonać wpłaty TYLKO ZA MANDATY KARNE NAŁOŻONE do 31 GRUDNIA 2015 r.

ŚWIĘTOKRZYSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W KIELCACH, al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce
KONTO: 67 1010 1238 0853 4222 3100 0000
z dopiskiem: serii i numeru mandatu, imienia i nazwiska oraz adresu ukaranego.

Telefon: +48 (41) 342 13 54
Możliwość składania interwencji, wyrażania opinii i sugestii:
 • Dyrektor Wydziału Finansów i Budżetu - każdy poniedziałek w godzinach pracy,
 • pracownicy merytoryczni - każdego dnia w godzinach pracy.
Podstawa prawna:
 • Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 201 ze zm.).
 • Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1870 ze zm.).
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U.  z 2016 r., poz. 23 ze zm.).
 • Zarządzenie Wojewody Świętokrzyskiego  w sprawie nadania statutu Świętokrzyskiemu Urzędowi Wojewódzkiemu w Kielcach.

  Zarządzenie Wojewody Świętokrzyskiego w sprawie ustalenia regulaminu Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach.

  Regulamin wewnętrzny Dyrektora Wydziału Finansów i Budżetu Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach w sprawie ustalenia szczegółowych zasad i zakresu działań poszczególnych komórek organizacyjnych wchodzących w skład Wydziału Finansów i Budżetu.

Pliki do pobrania