Ważna informacja: zmiana trybu pracy ŚUW X

Zaproszenie na spotkanie z przedstawicielami sektora pozarządowego w dniu 16 grudnia 2013 r. - Aktualności - Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach

www.kielce.uw.gov.pl

Aktualności

04-12-2013

ZAPROSZENIE

na spotkanie  z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j.z 2010 r., Dz. U. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.), działającymi w zakresie pomocy społecznej, które odbędzie się w dniu 16 grudnia 2013 r., o godz. 10.00 w sali nr 3 budynku „Okrąglak”.

Wydział Polityki Społecznej Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach uprzejmie informuje, iż w dniu 16 grudnia 2013 r. o godz. 10.00 w „Okrąglaku” w sali nr 3 odbędzie się spotkanie z organizacjami pozarządowymi/podmiotami działającymi w obszarze pomocy społecznej. Głównym celem spotkania jest ustalenie i zatwierdzenie priorytetów do otwartego konkursu ofert z budżetu Wojewody na realizację zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej w 2014 roku. W trakcie spotkania omówione zostaną m.in. zasady rozliczania dotacji w ramach otwartego konkursu ofert Wojewody Świętokrzyskiego w 2013 roku (lista najczęściej popełnianych błędów przy rozliczaniu dotacji). Ponadto zaprezentowane zostaną informacje nt. celów regionalnych w ramach konkursu ofert Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej pn.: „Program wspierający powrót osób bezdomnych do społeczności, Edycja 2014”. Nadmieniamy, iż w spotkaniu udział weźmie przedstawiciel Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego, który zaprezentuje informacje dotyczące możliwości pozyskiwania środków finansowych przez sektor pozarządowy w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Świętokrzyskiego w roku 2014 (w oparciu o Wojewódzki Program Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi na 2014 r.).

Wydział nadmienia, iż organizacja spotkań wynika z przyjętego w dniu 29 listopada 2012 r., Zarządzeniem Wojewody Świętokrzyskiego Nr 105/2012 Programu Współpracy Wojewody Świętokrzyskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2010 r., Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.), działającymi w zakresie pomocy społecznej w latach 2013-2015.

Serdecznie zapraszamy i prosimy o mailowe potwierdzenie udziału w spotkaniu w terminie do 10.12.2013 r.
(e-mail: wps28@kielce.uw.gov.pl).