Ważna informacja: zmiana trybu pracy ŚUW X

Ogłoszenie o konsultacjach projektu Programu Współpracy w latach 2016 - 2020 - Aktualności - Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach

www.kielce.uw.gov.pl

Aktualności

Ogłoszenie o konsultacjach projektu Programu Współpracy w latach 2016 - 2020

Ogłoszenie o konsultacjach

Wojewoda Świętokrzyski zaprasza organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r., poz. 1118 z późn. zm.), do wzięcia udziału w konsultacjach dotyczących projektu Programu Współpracy Wojewody Świętokrzyskiego z organizacjami pozarządowymi wymienionymi w art. 3 ust. 2 oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 1118 z późn. zm.), działającymi w zakresie pomocy społecznej w latach 2016-2020.

Treść projektu Programu i formularz do zgłaszania uwag zamieszczone są na stronie internetowej Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w zakładce: Polityka Społeczna – Organizacje pozarządowe (NGO) – Aktualności oraz w Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce: Polityka Społeczna –  Ogłoszenia. Ponadto projekt Programu jest dostępny bezpośrednio w Wydziale Polityki Społecznej Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach - stanowisko ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi (pok. 9, parter budynku C1).

Osoba do kontaktu – Pani Agnieszka Dudek, tel /41/ 342-13-94.

Uwagi i wnioski dotyczące Programu można składać (na załączonym formularzu) w sekretariacie Wydziału Polityki Społecznej (Al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce, pok. 11 parter budynku C1) lub przesłać mailem bądź faksem (e-mail: wps28@kielce.uw.gov.pl; fax /41/ 342 13 72), w nieprzekraczalnym terminie od 09.11.2015 r. do 16.11.2015 r.

Formularze anonimowe lub nie zawierające uzasadnienia nie będą rozpatrywane.

Pliki do pobrania