Informacja w sprawie pobytu w Polsce osób uciekających z Ukrainy Інформація щодо перебування в Польщі осіб, які втікають з України Information on the stay in Poland of persons fleeing from Ukraine X

Przeciwdziałanie Przemocy w Rodzinie - Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach

www.kielce.uw.gov.pl

Przeciwdziałanie Przemocy w Rodzinie

Przeciwdziałanie Przemocy w Rodzinie

Niniejsza zakładka poświęcona jest problematyce przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Na mocy ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, na instytucje rządowe i samorządowe nałożono realizację zadań mających na celu tworzenie i wzmacnianie systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Zgodnie z art. 2 przedmiotowej ustawy  przez przemoc w rodzinie należy rozumieć: jednorazowe albo powtarzające się umyślne działanie lub zaniechanie naruszające prawa lub dobra osobiste osób wymienionych w pkt 1, w szczególności narażające te osoby na niebezpieczeństwo utraty życia, zdrowia, naruszające ich godność, nietykalność cielesną, wolność, w tym seksualną, powodujące szkody na ich zdrowiu fizycznym lub psychicznym, a także wywołujące cierpienia i krzywdy moralne u osób dotkniętych przemocą.

Przemoc w rodzinie narusza podstawowe prawa człowieka, w tym prawo do życia i zdrowia oraz poszanowania godności osobistej. Prawa te gwarantuje Konstytucja RP oraz Deklaracja Praw Człowieka. Dbałość o przestrzeganie tych praw leży w gestii władz publicznych,  zobowiązanych do zapewnienia wszystkim obywatelom równego traktowania, poszanowania ich praw i wolności. Naruszanie tych praw nie jest sprawą indywidualną, to problem społeczny, dlatego KAŻDY dowiedziawszy się o popełnieniu przestępstwa ściganego z urzędu ma społeczny obowiązek zawiadomić o tym prokuratora lub Policję (obowiązek wynikający z art. 304 §1 Kodeksu Postępowania Karnego).

Poniżej zaprezentowano podstawowe definicje związane z problematyką przemocy w rodzinie. Szczegółowe informacje dotyczące systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie podzielono na cztery działy (dostępne poniżej) dot. m. in: działalności służb i podmiotów w obszarze zwalczania przemocy w rodzinie, ochrony  osób doznających przemocy w rodzinie, działań interwencyjnych wobec osób stosujących przemoc w rodzinie oraz przedsięwzięć profilaktycznych i projektów o zasięgu lokalnym i ponadlokalnym.

Pliki do pobrania