Ważna informacja: zmiana trybu pracy ŚUW X

Przydatne linki - Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach

www.kielce.uw.gov.pl

Przydatne linki

Przydatne linki

Ministerstwo Sprawiedliwości: http://ms.gov.pl/

Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Społecznej: http://www.mpips.gov.pl/przeciwdzialanie-przemocy-w-rodzinie-nowa/

Strona MPiPS dedykowana Programowi Operacyjnemu: Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie
 i przemocy ze względu na płeć 
współfinansowanego z funduszy norweskich http://przeciwprzemocy.mpips.gov.pl/

Biuro Rzecznika Praw Dziecka: http://brpd.gov.pl/

Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich http://www.rpo.gov.pl/

Biuro Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych: http://www.niepelnosprawni.gov.pl/

Pełnomocnik Rządu ds. Społeczeństwa Obywatelskiego i Równego Traktowania: http://www.rownetraktowanie.gov.pl/

Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę (dawniej: Fundacja Dzieci Niczyje): http://fdds.pl/

Amnesty International: http://amnesty.org.pl/kampanie/stop-przemocy-wobec-kobiet.html

Centrum Praw Kobiet: http://www.cpk.org.pl/

Centrum Praw Ojca i Dziecka: http://www.prawaojca.org.pl/;

Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie http://www.niebieskalinia.pl/

Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych: http://www.parpa.pl/

Instytut Rozwoju Służb Społecznych: http://irss.pl/

Fundusz Inicjatyw Obywatelskich: http://www.pozytek.gov.pl/