"Okrąglak" nr 275 (2014-05-14) - Okrąglak - Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach

www.kielce.uw.gov.pl

Okrąglak

Aktualnie znajdujesz się na:

"Okrąglak" nr 275 (2014-05-14)


E-korespondencja z urzędem

Obowiązują już nowe rozwiązania w zakresie komunikacji elektronicznej między obywatelami a urzędami. Zmiany zaszły w ustawie o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, w Kodeksie Postępowania Administracyjnego oraz w ustawie Ordynacja Podatkowa.

Sztandarowym usprawnieniem jest sposób korespondencji między właściwym urzędem a jego klientem. Jeśli zatem obywatel zadeklaruje chęć korespondencji elektronicznej z urzędem, wtedy otrzyma zawiadomienie, że odpowiedź czeka w elektronicznej skrzynce podawczej urzędu. Nieodebraną wiadomość będzie można ponownie awizować (podobnie, jak to miało miejsce dotychczas), nie wysyłając jednak dokumentów drogą pocztową, ale kolejnym zawiadomieniem o czekającej odpowiedzi z urzędu. Po 14 dniach przesyłkę uznaje się za doręczoną, ale, w przeciwieństwie do starych przepisów, obywatel wciąż może zapoznać się z odpowiedzią. Uproszczono również procedurę zgody na elektroniczny rodzaj komunikacji. Teraz moment złożenia przez klienta pisma w elektronicznej skrzynce podawczej uznaje się za początek takiego rodzaju korespondencji i deklaracja dalszej zgody na nią nie jest już konieczna.

Wprowadzone zmiany nie oznaczają jednak komunikowania się z urzędem za pomocą maila. Korespondencja winna być odpowiednio uwierzytelniona podpisem potwierdzonym profilem zaufanym albo bezpiecznym podpisem elektronicznym kwalifikowanym certyfikatem, a klient powinien otrzymać potwierdzenie, że dokument dotarł do urzędu. Tak więc wszystkie urzędy, które jeszcze nie uruchomiły elektronicznych skrzynek podawczych, są zobowiązane to zrobić, dzięki czemu zwiększy się liczba zgłoszeń tą drogą, a co za tym idzie przyśpieszy realizację spraw. W najbliższym czasie Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji udostępni listę adresów na Elektronicznej Platformie Usług Administracji Publicznej ePUAP. Na tej stronie ukaże się również katalog usług, które będą mogły być zrealizowane droga elektroniczną. Każda ze spraw będzie zawierała dokładny opis oraz listę załączników w postaci specjalnych formularzy pism, właściwych dla danej usługi. Potwierdzenie profilu zaufanego ePUAP jest bezpłatne i można to zrobić m. in. w urzędach wojewódzkich, starostwach, gminach, urzędach skarbowych, w ZUS-ie czy konsulatach. Nowa ustawa rozszerza te miejsca o placówki Poczty Polskiej i banki.

Sprawę drogą elektroniczną w Świętokrzyskim Urzędzie Wojewódzkim można rozpocząć klikając w baner „ePUAP.gov.pl – wejdź” na główniej stronie urzędu (www.kielce.uw.gov.pl), w ramce „kontakt z urzędem”.

 

Program pl.ID: szybko i sprawnie

W przyszłym roku wejdą w życie nowe rozwiązania w ramach wdrożenia rządowego programu pl.ID.  Powstanie System Rejestrów Państwowych, w którym znajdą się najważniejsze dane: PESEL, rejestr dowodów osobistych oraz akta stanu cywilnego.

 Ograniczy to konieczność każdorazowego dostarczania do urzędów wielu dokumentów i wpisywania w formularzach wciąż tych samych danych - wystarczającym będzie podanie nr PESEL, aby urzędnik znalazł potrzebne informacje w odpowiednim rejestrze. Integracja rejestrów pozwoli na odmiejscowienie wielu usług administracji – w każdym urzędzie będzie można załatwić swoją sprawę.

Program pl.ID to kontynuacja wieloletnich działań, których celem jest modernizacja systemów informatycznych, w których prowadzone były rejestry PESEL oraz dowodów osobistych. Główne cele programu to m.in.: usprawnienie obsługi obywatela i przedsiębiorcy, dzięki przebudowie, standaryzacji i integracji procesów zachodzących wewnątrz administracji, integracja rejestrów państwowych, która zapewni referencyjność rejestrów w zakresie danych o osobach, stworzenie możliwości technicznych dla przyszłego wdrożenia systemu elektronicznej tożsamości (e-ID), poprawa jakości danych w ewidencjach państwowych, a także usprawnienie codziennej pracy urzędników, a dzięki temu oszczędność czasu i papieru. Więcej informacji: www.obywatel.gov.pl

 

Unijna kampania

Kampanię uświadamiająca na temat rozstania w rodzinie międzynarodowej prowadzi Komisja Europejska. Akcja promowana jest przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych.

Wzrastająca mobilność obywateli Unii Europejskiej skutkuje rosnącą liczbą rodzin mających charakter międzynarodowy. Każdy zdaje sobie sprawę z tego, że rozstanie w rodzinie jest zawsze trudnym i przykrym wydarzeniem, ale gdy ma miejsce w kontekście międzynarodowym, związane z tym trudności i stres są często jeszcze większe.

Unia Europejska podjęła działania mające na celu uproszczenie sytuacji prawnej, wprowadzając przepisy, które usprawnią transgraniczną współpracę na płaszczyźnie sądowej. Mimo to świadomość istnienia tych instrumentów unijnych i dostępności praktycznej pomocy powinna być zwiększana. Wiceprzewodnicząca Komisji Europejskiej oraz komisarz ds. sprawiedliwości, praw podstawowych i obywatelstwa Viviane Reding, przy współpracy z mediatorem Parlamentu Europejskiego ds. rodzicielskiego uprowadzenia dziecka Robertą Angelilli, ogłosiła rozpoczęcie kampanii uświadamiającej w kwestiach opieki nad dzieckiem, prawa do kontaktów z dzieckiem oraz rodzicielskiego uprowadzenia dziecka.

Kampania ta na ma celu informowanie międzynarodowych par na temat przepisów Unii Europejskiej oraz wspieranie umów, które będą zawierane w najlepszym interesie dziecka. Dla każdego z powyższych celów Komisja Europejska przygotowała ulotkę oraz krótkie filmy wideo, które można uzyskać w każdym języku Unii Europejskiej. Ulotki są dostępne w postaci papierowej i elektronicznej - szczegóły na stronie internetowej urzędu wojewódzkiego.

 

Strażackie święto

W uroczystościach z okazji Dnia Strażaka w Oksie uczestniczył wicewojewoda Grzegorz Dziubek.

- Walcząc z żywiołami udowadniacie swoją ofiarność i bohaterstwo. Jesteście wzorem dla młodych pokoleń, którzy Waszą bezinteresowność, odwagę i poświęcenie doceniają i starają się naśladować - mówił wicewojewoda dziękując druhom za ich postawę. W trakcie strażackiego święta przekazano jednostce OSP nowoczesny samochód pożarniczy.

 

Dodatkowy nabór

Wojewoda informuje o dodatkowym naborze wniosków dla szkół podstawowych w ramach programu „Radosna szkoła”.

Dodatkowy nabór wniosków na zakup albo zwrot kosztów zakupu pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw w szkole dotyczy szkół podstawowych, dla których organami prowadzącymi są osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego, zaś nabór wniosków na utworzenie, modernizację albo zwrot kosztów utworzenia lub modernizacji szkolnych placów zabaw dotyczy szkół podstawowych, dla których organami prowadzącymi są jednostki samorządu terytorialnego.

Szkoły składają wnioski do właściwego organu prowadzącego w terminie do 14 maja 2014r., natomiast organy prowadzące składają wnioski o udzielenie wsparcia finansowego do Wojewody Świętokrzyskiego w terminie do dnia 21 maja 2014r. Wnioski należy składać listownie (decyduje data stempla pocztowego) lub osobiście w Świętokrzyskim Urzędzie Wojewódzkim w Kielcach. Formularze wniosków dostępne są na stronach internetowych: Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego (www.kielce.uw.gov.pl) oraz Kuratorium Oświaty w Kielcach (www.kuratorium.kielce.pl).