Pomoc dla osób bezdomnych. Wojewoda Świętokrzyski informuje. Bezpłatna infolinia: 987. X

Skargi i wnioski - Moje prawa w urzędzie - Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach

www.kielce.uw.gov.pl

Moje prawa w urzędzie

Skargi i wnioski

I. Składanie skarg i wniosków
 • Pisemnie na adres urzędu:
  Świętokrzyski Urząd Wojewódzkie w Kielcach
  Al. IX Wieków Kielc 3
  25-516 Kielce
 • Ustnie do protokołu - każdy pracownik urzędu ma obowiązek przyjąć skargę i sporządzić protokół

 

II. Przyjmowanie obywateli w sprawie skarg i wniosków
 1. Wojewoda, Wicewojewoda i Dyrektor Generalny Urzędu, przyjmują obywateli w sprawach skarg i wniosków w wyznaczonych terminach, wcześniej uzgodnionych w sekretariatach.
  • Wojewoda przyjmuje obywateli w sprawach skarg i wniosków w poniedziałki w godzinach 15.00-16.00, pok. 124 budynek A, I piętro,  tel. +48 (41) 342 12 66
  • Wicewojewoda przyjmuje obywateli w sprawach skarg i wniosków codziennie w godzinach pracy urzędu tj. 7.30-15.30, pok. 127 budynek A, I piętro, tel. +48 (41) 342 15 55
  • Dyrektor Generalny przyjmuje obywateli w sprawach skarg i wniosków codziennie w godzinach pracy urzędu tj. 7.30-15.30, pok. 128 budynek A, I piętro, tel. +48 (41) 342 11 47
 2. Dyrektorzy wydziałów (komórek równorzędnych), kierownicy zespolonych służb, inspekcji i straży wojewódzkich oraz dyrektorzy jednostek podporządkowanych Wojewodzie, przyjmują obywateli w ramach skarg i wniosków w każdy poniedziałek, w godzinach pracy urzędu .
 3. Pracownicy w tym również pracownicy Oddziału Obsługi Klienta przyjmują obywateli w ramach skarg i wniosków codziennie w godzinach pracy .

  W przypadku, gdy poniedziałek jest dniem wolnym od pracy, przyjmowanie obywateli w sprawach skarg i wniosków odbywa się w następny dzień w godzinach pracy.

  Skargi i wnioski mogą być wnoszone pisemnie, za pomocą poczty elektronicznej lub ustnie - wówczas pracownik przyjmujący skargę sporządza protokół, który podpisuje wnoszący skargę i przyjmujący zgłoszenie.

  Skargi i wnioski niezawierające imienia i nazwiska (nazwy) oraz adresu wnoszącego pozostawia się bez rozpoznania.

III. Informacje ogólne

Prawo składania skarg i wniosków do organów administracji publicznej gwarantuje obywatelom Konstytucja RP.

Przedmiotem skargi może być w szczególności zaniedbanie lub nienależyte wykonywanie zadań przez właściwe organy lub ich pracowników, naruszenie praworządności lub interesów skarżących, a także przewlekłe lub biurokratyczne załatwianie spraw (art. 227 Kodeksu postępowania administracyjnego).

Przedmiotem wniosku mogą być w szczególności sprawy ulepszenia organizacji, wzmocnienia praworządności, usprawnienia pracy i zapobiegania nadużyciom, ochrony własności, lepszego zaspokajania potrzeb ludności ( art. 241Kpa ).

Skargę należy kierować do organu właściwego do jej rozpatrzenia. Zgodnie z art. 229 Kpa, jeżeli przepisy szczególne nie określają innych organów właściwych do rozpatrywania skarg, organem właściwym do rozpatrywania skargi dotyczącej zadań lub działalności:

 1. rady gminy, rady powiatu i sejmiku województwa- wojewoda, a w zakresie spraw finansowych - regionalna izba obrachunkowa,
 2. organów wykonawczych jednostek samorządu terytorialnego w sprawach należących do zadań zleconych z zakresu administracji rządowej - wojewoda,
 3. wójta (burmistrza lub prezydenta miasta) i kierowników gminnych jednostek organizacyjnych, z wyjątkiem spraw określonych w pkt 2 - rada gminy,
 4. zarządu powiatu oraz starosty, a także powiatowych służb, inspekcji, straży i innych jednostek organizacyjnych, z wyjątkiem spraw określonych w pkt 2 - rada powiatu,
 5. zarządu i marszałka województwa, z wyjątkiem spraw określonych w pkt 2 - sejmik województwa,
 6. wojewody w sprawach podlegających rozpatrzeniu wg kodeksu - właściwy minister, a winnych sprawach Prezes rady Ministrów,
 7. innego organu administracji rządowej, organu przedsiębiorstwa państwowego lub innej państwowej jednostki organizacyjnej - organ wyższego stopnia lub sprawujący bezpośredni nadzór,
 8. ministra - Prezes Rady Ministrów,
 9. organu centralnego i jego kierownika - organ, któremu podlega.

 

Organ właściwy do załatwienia skargi powinien ja rozpatrzyć bez zbędnej zwłoki, nie później niż w ciągu jednego miesiąca, a następnie zawiadomić skarżącego o sposobie załatwienia skargi (art. 237Kpa). Jeżeli organ, który otrzymał skargę, nie jest właściwy do jej rozpatrzenia, obowiązany jest niezwłocznie, nie później niż w terminie siedmiu dni przekazać ją właściwemu organowi, zawiadamiając o tym skarżącego lub wskazać mu właściwy organ (art. 231Kpa)

Pliki do pobrania