Informacja w sprawie pobytu w Polsce osób uciekających z Ukrainy Інформація щодо перебування в Польщі осіб, які втікають з України Information on the stay in Poland of persons fleeing from Ukraine X

Oddział Obsługi Klienta - Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach

www.kielce.uw.gov.pl

Oddział Obsługi Klienta

Oddział Obsługi Klienta

Misją Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego jest pełnienie służby publicznej w zakresie kompleksowej i profesjonalnej obsługi Klienta

W Świętokrzyskim Urzędzie Wojewódzkim działa Oddział Obsługi Klienta. Klienci przychodzący do urzędu mogą tu uzyskać dokładną informację na temat sposobu załatwienia konkretnej sprawy, złożyć na ręce pracownika punktu wniosek lub podanie (które zostanie następnie skierowane do odpowiedniego wydziału). Otrzymają także wszelką pomoc przy wypełnianiu dokumentów. Oddział Obsługi Klienta służy przede wszystkim wygodzie klientów Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego i pomaga przyspieszyć tryb załatwiania poszczególnych spraw.

Wizja Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego: "E-Urząd dla Klienta"
 

Oddział Obsługi Klienta
Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach
al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce
tel.: +48 (41) 342 18 00
fax: +48 (41) 342 18 34

222 500 115 (rządowy system informacji telefonicznej - numer centralny)
222 500 113 (rządowy system informacji telefonicznej - numer Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego)  Inicjatywa "Obywatel"


e-mail:  bok09@kielce.uw.gov.pl
budynek: A
pokój: BOK

Kontaktując się z Oddziałem Obsługi Klienta można uzyskać informacje dotyczące toku załatwianej sprawy

Skrzynka podawcza w ramach projektu e-puap

Adres skrytki Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego: /SUWKielce/SkrytkaESP

Załatw sprawę w urzędzie drogą elektroniczna:
 

 
Elektroniczny e-urząd

 

Osoby uprawnione zgłaszające się do Urzędu oraz osoby mające trudności w komunikowaniu się mogą skorzystać z pomocy tłumacza językamigowego, po uprzednim zgłoszeniu takiego zamiaru pocztą elektroniczną na adres: bok09@kielce.uw.gov.pl 

 

 

Informacja o monitorowaniu siedziby Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach

 

W związku z wprowadzeniem na terenie Urzędu i parkingu nadzoru w postaci rejestracji obrazu przy użyciu systemu telewizji przemysłowej, informujemy, iż

 

     Administratorem Twoich danych jest

Wojewoda Świętokrzyski, którego siedzibą jest Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach, al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce

e-mail: wojewoda@kielce.uw.gov.pl,

tel. 41 3421266

               Powołany został Inspektor Ochrony Danych Osobowych z którym:

można się skontaktować w formie pisemnej na adres:

               Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach, al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce, e-mail: iod@kielce.uw.gov.pl

               Wojewoda Świętokrzyski może przetwarzać Twoje dane w celu zapewnienia bezpieczeństwa pracowników, Klientów Urzędu, mienia i informacji, których ujawnienie mogłoby narazić organ lub klientów Urzędu na szkodę

                Podstawą prawną przetwarzania danych jest:

               art 6 ust. 1 lit. c) i f) RODO w związku z art. 222 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. kodeks pracy, art. 5a ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym

               oraz przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora

Odbiorcy danych

Twoje dane co do zasady nie będą udostępniane, chyba że stwierdzone zostanie naruszenie ochrony osób, mienia i informacji wówczas nagranie z monitoringu zostanie udostępnione dla celów dowodowych:
a) na wniosek osób trzecich;
b) na wniosek organów prowadzących postępowania;
c) na wniosek Kierownika jednostki,

Odbiorców tych danych obowiązuje klauzula zachowania poufności pozyskanych w takich okolicznościach wszelkich danych, w tym danych osobowych.

               Okres przechowywania danych osobowych: 

Twoje dane z monitoringu będą przechowywane przez okres 30 dni, od momentu zarejestrowania, a następnie automatycznie nadpisywane, chyba że nagrania będą stanowiły dowód w postępowaniu prowadzonym przez odpowiednie organy lub kierownictwo Urzędu poweźmie informacje, iż mogą one stanowić dowód w takim postępowaniu, lub obowiązek ich zabezpieczenia wynika z innych przepisów prawa. Rejestracji i zapisowi danych na nośniku podlega tylko obraz (bez dźwięku).. 

               W związku z przetwarzaniem przez Wojewodę Świętokrzyskiego Twoich danych osobowych przysługuje Ci

  • prawo dostępu do swoich danych osobowych  
  • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych z przyczyn związanych ze swoją szczególną sytuacją

             W przypadku uznania, iż przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia, przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,

             ul.  Stawki 2,  00-193 Warszawa.

            Dane zarejestrowane na nośniku nie stanowią informacji publicznej i nie podlegają udostępnieniu w oparciu o przepisy ustawy o dostępie do informacji publicznej.
            Twoje dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej, nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

            Informacja o monitoringu znajduje się przed wejściem do budynku.

     Wniosek o zabezpieczenie nagrań z monitoringu

Pliki do pobrania