Ważna informacja: zmiana trybu pracy ŚUW X

Wydawanie zezwoleń na prowadzenie domu pomocy społecznej - Pomoc Społeczna - Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach

www.kielce.uw.gov.pl

Pomoc Społeczna

Aktualnie znajdujesz się na:

Wydawanie zezwoleń na prowadzenie domu pomocy społecznej

Przedmiot sprawy: Wydanie zezwolenia na prowadzenie domu pomocy społecznej.
Warunki, jakie powinny zostać spełnione w celu załatwienia sprawy: Należy złożyć wniosek wraz z plikiem obowiązujących dokumentów (wzór wniosku oraz wykaz potrzebnych dokumentów określa rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 września 2000 r. w sprawie domów pomocy społecznej - Dz.U. Nr 82, poz. 929).

W szczególności do wniosku należy dołączyć:

 1. regulamin organizacyjny domu lub jego projekt,
 2. poświadczony odpis (kopię) statutu lub innego dokumentu stanowiącego podstawę działania, a także wypis z właściwego rejestru oraz informacje zawierające dane personalne osoby, która będzie kierowała domem oraz jej kwalifikacje zawodowe, jeżeli z wnioskiem występuje osoba prawna,
 3. aktualny dokument potwierdzający dane personalne, dane o miejscu zamieszkania oraz o kwalifikacjach zawodowych, jeżeli z wnioskiem występuje osoba fizyczna,
 4. zobowiązanie do utrzymania domu i zapewnienia zatrudnienia odpowiedniej liczby wykwalifikowanych pracowników zależnie od typu domu i rodzaju niepełnosprawności mieszkańców oraz warunków organizacyjnych niezbędnych do realizacji zadań,
 5. dokumenty stwierdzające stan prawny nieruchomości, wyciąg z planu zagospodarowania przestrzennego, dokumenty dopuszczające obiekt do użytkowania lub pozwolenie na budowę,
 6. projekt programu naprawczego, w przypadku ubiegania się o wydanie zezwolenia warunkowego.
Po przeprowadzonej kontroli i dokonanej ocenie w/w dokumentów w zakresie ich zgodności z przepisami prawa oraz po stwierdzeniu , że występują warunki umożliwiające świadczenie usług w tym domu na poziomie standardu usług lub istnieją warunki realizacji programu naprawczego, wydawane jest zezwolenie lub warunkowe zezwolenie na prowadzenie domu w drodze decyzji administracyjnej.
Jednostka odpowiedzialna:
Wydział Polityki Społecznej
Oddział Nadzoru nad Realizacją Zadań Samorządu Powiatowego i Województwa
ul. Al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce
tel.: +48 (41) 342 14 15
fax: +48 (41) 342 13 72
Miejsce załatwienia sprawy: Wydział Polityki Społecznej
Oddział Nadzoru nad Domami Pomocy Społecznej i Placówkami Opiekuńczo-Wychowawczymi
Numer pokoju: 625, 624, 627 bud. A
e-mail: wps33@kielce.uw.gov.pl
Godziny urzędowania: 7.30 - 15.30
Telefon:
 • +48 (41) 342 19 80,
 • +48 (41) 342 14 24,
 • +48 (41) 342 19 75
Możliwość składania interwencji, wyrażania opinii i sugestii: Dyrektor i Z-ca Dyrektora Wydziału oraz pracownicy merytoryczni - od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Urzędu.
Podstawa prawna:
 • ustawa z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2004r. Nr 64, poz. 593);
 • rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 września 2000 r. w sprawie domów pomocy społecznej (Dz. U. Nr 82, poz. 929),
 • ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2002r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.).

Pliki do pobrania