Konkurs Senior+ edycja 2018 - Konkursy i dotacje - Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach

www.kielce.uw.gov.pl

Konkursy i dotacje

Konkurs Senior+ edycja 2018

 

Wojewoda Świętokrzyski publikuje wyniki Konkursu Senior+ edycja 2018  i ogłasza wzory porozumień i sprawozdań obowiązujących w ramach Programu Senior + edycja 2018

 

W tegorocznej edycji Konkursu Senior+, z terenu województwa świętokrzyskiego do dofinansowania wskazano 11 ofert złożonych w ramach Modułu I Programu (utworzenie lub wyposażnie placówki Senior+) oraz 12 ofert na dofinansowanie bieżącego funkcjonowania placówek Senior+ utworzonych przed 2018 rokiem. Wszystkim zgłoszonym do dofinansowania projektom Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Społecznej przyznało dofinansowanie. Szczegółowe informacje dot. wysokości otrzymanego dofinansowania i  jego przeznaczenia znajdą Państwo poniżej.

 

Wyniki Konkursu Senior+ edycja 2018

 

Pełne wyniki Konkursu Senior+ dostępne są na stronie Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej  w zakładce Seniorzy/Aktywne starzenie

 

Wzory porozumień i sprawozdań obowiązujących w ramach Konkursu Senior+ edycja 2018

 

1. Wzór Porozumienia Senior+ 2018 Moduł I

2. Wzór Porozumienia Senior+ 2018 Moduł II

3. Wzór sprawozdania końcowego z realizacji zadania publicznego Senior+ 2018 -Moduł I

4. Wzór sprawozdania końcowego z realizacji zadania publicznego Senior+ 2018 - Moduł II

5. Wzór sprawozdania z utrzymania trwałości zadania publicznego Senior+ 2018

6. Oświadczenie o przyjęciu dotacji w ramach Programu Senior + edycja 2018

 

 

Wojewoda Świętokrzyski publikuje wykaz ofert złożonych w ramach Konkursu Senior+ edycja 2018, które na etapie oceny wojewódzkiej zostały odrzucone
ze względu na błędy formalne
.

 

Dostęp do wykazu w linku poniżej:

Wykaz ofert odrzuconych - SENIOR2018- ETAP WOJEWÓDZKI

 

Jednocześnie informujemy, że w bieżącej edycji Konkursu Senior+ do dalszego postępowania konkursowego na etapie ministerialnym Wojewoda Świętokrzyski zgłosił:

 

  • 11 ofert złożonych w ramach Modułu I: Utworzenie lub wyposażenie Dziennego Domu Senior+/Klubu Senior+
  • 12 ofert złożonych w ramach Modułu II: Zapewnienie funkcjonowania placówek Senior+ (Domów i Klubów)

 

 

Minister Rodziny Pracy i Polityki Społecznej 28 listopada 2017 r. ogłosił konkurs ofert w ramach Programu Senior+ edycja 2018.

Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację Programu w 2018 r. wynosi 80 mln zł.

Wysokość środków planowana na:
1) utworzenie Dziennych Domów „Senior+” wynosi 20 mln zł;
2) utworzenie Klubów „Senior+” wynosi 40 mln zł;
3) zapewnienie funkcjonowania już istniejących placówek wynosi 16 mln zł.

Obsługa techniczna Programu wynosi 4 mln zł

Uprawnionymi do składania ofert w ramach Programu są jednostki samorządu gminnego, powiatowego i województwa. Beneficjentami bezpośrednimi programu są nieaktywne zawodowo osoby
w wieku 60+.

Szczegółowe informacje dotyczące programu, w tym wzory kart ofert oraz niezbędnych załączników, znajdują się na stronie Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej w zakładce Seniorzy/Aktywne Starzenie https://www.mpips.gov.pl/seniorzyaktywne-starzenie/program-senior/

Komponenty Programu:

Moduł I


W ramach konkursu j.s.t mogą ubiegać się o dotację na utworzenie placówki Senior +. W module I jednostka może otrzymać dotację w maksymalnej wysokości 250 tys. zł
z przeznaczeniem na przebudowę lub remont pomieszczeń, budynku i/lub środki na jego wyposażenie w wysokości nie przekraczającej 80 tys. zł, przy czym maksymalna kwota dotacji w module I w przypadku tworzenia Domu Senior+ nie może przekroczyć 300 tys. zł.  (maks. 80% całkowitego kosztu realizacji zadania).
Od 2017 roku w ramach modułu I możliwe jest również tworzenie Klubów Senior+ - jednostki samorządu terytorialnego mogą otrzymać z budżetu państwa na ten cel maksymalnie 150 tys. zł, w tym nie więcej niż 125 tys. zł z przeznaczeniem na przebudowę lub remont pomieszczeń, budynku oraz maks. 25 tys. zł na wyposażenie Klubu.
Realizując zadanie w ramach modułu I jednostka samorządu terytorialnego zobligowana jest do zapewnienia min. 20% wkładu własnego.

Moduł II


Dofinansowaniu w ramach tego modułu podlegają działania związane z bieżącym utrzymaniem placówek Senior+ utworzonych w roku 2017 i latach poprzednich. Kwota dofinansowania na działalność bieżącą placówek uruchomionych w ramach Programu nie może stanowić więcej niż 40% całkowitego kosztu realizacji zadania, przy czym miesięczna kwota dotacji na utrzymanie jednego miejsca w Dziennym Domu „Senior +” wynosi 300 zł zaś w Klubie „Senior +”  dofinansowanie do utrzymania jednego miejsca miesięcznie wynosić będzie 200 zł.

Oferty na realizację zadania należy dostarczyć do Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego do 22 grudnia 2017 roku – decyduje data wpływu do ŚUW.

Informacji na temat Programu Senior + edycja 2018 udzielają pracownicy Oddziału  ds. Informatyzacji i Spraw Społecznych w Wydziale Polityki Społecznej i Zdrowia Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego: Michał Siwierski - tel. 41 342-19-51, Grzegorz Trapcia (e-mail: wps09@kielce.uw.gov.pl), Anna Korcipa - tel. 41 342-14-57 e-mail: (e-mail: bzfe36@kielce.uw.gov.pl), Kamila Sokołowska (e-mail: wps56@kielce.uw.gov.pl) tel. 41 342-16-05.

Uchwała Nr 157 Rady Ministrów z 20 grudnia 2016 roku zmieniająca uchwałę w sprawie ustanowienia programu wieloletniego „Senior-WIGOR” na lata 2015–2020

 

 

UWAGA – Wojewoda publikuje dodatkowy formularz do wniosku SENIOR+  MODUŁ I 

(TABELA W UKŁADZIE PARAGRAFOWYM)

 

Działając na podstawie rozdziału V pkt.5 ppkt 3 Programu Wieloletniego „SENIOR+” na lata 2015-2020 przyjętego Uchwałą nr 34 Rady Ministrów z dnia 17 marca 2015 w sprawie ustanowienia programu wieloletniego „Senior-Wigor” na lata 2015-2020 (M.P. 2015 poz. 341 ze zm.) w brzmieniu ustanowionym Uchwałą nr 157 Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2016 roku (M.P. 2016 poz. 157) Wojewoda Świętokrzyski ogłasza konieczność załączenia do oferty „SENIOR+” dla MODUŁU I kalkulacji kosztów w układzie paragrafowym zgodnie z załączonym wzorem formularza. Formularz powinien odzwierciedlać dane wskazane w tabeli finansowej znajdującej się w treści oferty.

 

Plik do pobrania

 

 

Materiały ze spotkania roboczego dotyczącego edycji 2018 Konkursu Senior+, które odbyło się w dniu 8 grudnia 2017 roku o godz. 11.00 w sali nr 12 Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego

Uwaga!

Załączone poniżej materiały stanowią wyłącznie informacje pomocnicze, opracowane na podstawie zapisów Uchwały Nr 157 Rady Ministrów w sprawie ustanowienia Programu Wieloletniego Senior+ na lata 2015-2020. W trakcie opracowania oferty na realizację zadania publicznego należy wnikliwie zapoznać się z zapisami w/w aktu oraz z ogłoszeniem MRPiPS, którego treść stanowi integralny element Programu w roku 2018.

 

Zasady konkursu Senior+ edycja 2018 (moduł I, moduł II)

Wzór programu inwestycji (z legendą)

Rekomendacje dot. sposobu wypełnienia oferty (Moduł I)

Przykłady błędów formalnych (karta oceny Moduł I)

 

 

 

 

 

 

Pliki do pobrania