Konkurs Senior+ edycja 2018 - Konkursy i dotacje - Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach

www.kielce.uw.gov.pl

Konkursy i dotacje

Konkurs Senior+ edycja 2018

Wyniki dodatkowego naboru ofert w ramach Programu Wieloletniego SENIOR+ na lata 2015-2020 Edycja 2018

 

Minister Rodziny Pracy i Polityki Społecznej w dniu 19 kwietnia 2018 roku ogłosił wyniki uzupełniającego naboru ofert w ramach Programu Senior+ edycja 2018. W województwie świetokrzyskim dofinansowanie przyznane zostało dla 10 placówek, w tym 8 Klubów Senior+ oraz 2 Dziennych Domów Senior+.

Lista ofert z przyznanym dofinansowaniem do pobrania poniżej.

Zestawienie ofert dofinansowanych w ramach uzupełniającego naboru ofert Senior+ edycja 2018

 

Pełne wyniki konkursu dostępne są na stronie Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej w zakładce Seniorzy/Aktywne starzenie -Program Senior+ Rok 2018, dostęp w linku poniżej:

https://www.mpips.gov.pl/seniorzyaktywne-starzenie/program-senior/rok-2018/wyniki-dodatkowego-naboru-ofert-w-ramach-programu-wieloletniego-senior-na-lata- 2015-2020-edycja-2018/

 

Wojewoda Świętokrzyski publikuje wykaz ofert złożonych w uzupełniającym naborze Konkursu Senior+ edycja 2018, odrzuconych na etapie oceny wojewódzkiej z przyczyn formalnych

 

Dostęp do wykazu w linku poniżej:

Wykaz ofert odrzuconychSENIOR+ 2018- nabór uzupełniający (ETAP WOJEWÓDZKI)

 

Jednocześnie informujemy, że w ramach przedmiotowego naboru do dalszego postępowania konkursowego na etapie ministerialnym Wojewoda Świętokrzyski zgłosił 10 ofert dotyczących utworzenia lub wyposażenia placówek Senior+ w tym:

 

  • 2 oferty dotyczyły Utworzenia lub wyposażenia Dziennego Domu Senior+
  • 8 ofert dotyczyło Utworzenia lub wyposażenia Dziennego Klubu Senior+

Ogłoszenie wyników uzupełniającego naboru przez MRPiPS nastąpi w terminie do 20 kwietnia 2018 roku.

 

 

 

OGŁOSZENIE O DODATKOWYM NABORZE OFERT W RAMACH
PROGRAMU WIELOLETNIEGO „SENIOR+” na lata 2015-2020, edycja w 2018 r.


Nawiązując do ogłoszenia o otwartym konkursie ofert w ramach Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2015-2020, edycja w 2018 r., umieszczonego w Biuletynie Informacji Publicznej w dniu 28 listopada 2017 roku, Departament Polityki Senioralnej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej informuje o uzupełniającym naborze ofert na najlepsze projekty polegające na wsparciu tworzenia oraz funkcjonowania placówek „Senior+”.

Dodatkowy nabór ofert dotyczy realizacji zadań w ramach modułu I oraz modułu II konkursu, przy czym dofinasowanie w ramach modułu II dotyczy wyłącznie placówek utworzonych w latach 2015-2017 w ramach Programu.

Wysokość środków planowana na utworzenie Dziennych Domów „Senior+” i utworzenie Klubów „Senior+” oraz na zapewnienie funkcjonowania już istniejących placówek wynosi: 25 631 748,54 zł.


Ofertę w wersji papierowej należy przesłać listem poleconym do Urzędu Wojewódzkiego, właściwego ze względu na położenie gminy lub powiatu, na terenie której prowadzona jest lub będzie placówka „Senior+” lub złożyć osobiście we właściwym Urzędzie Wojewódzkim w terminie do dnia 20 marca 2018 r. (decyduje data wpływu do urzędu). Kopertę należy oznaczyć: Dodatkowy nabór Senior+ edycja 2018.

Pliki do pobrania:

1. Oświadczenie o kwalifikowalności VAT

2. Ramowy wzór oferty na realizację zadania publicznego - moduł I

3. Ramowy wzór oferty na realizację zadania publicznego - moduł II

4. Wzór programu inwestycyjnego z legendą - moduł I

5. Wzór umowy o partnerstwo

6. Tabela w układzie paragrafowym - moduł I

 


Wojewodowie, po dokonaniu oceny ofert, przekażą do Departamentu Polityki Senioralnej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zestawienia ofert zakwalifikowanych do dofinansowania, nie później niż do dnia 6 kwietnia 2018 r.


W przypadku otrzymania dotacji w ramach modułu 1, okres realizacji zadania może mieścić się w terminie od dnia 1 kwietnia 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 r., przy czym wydatki poniesione na realizację zadania uznaje się za kwalifikowalne w ramach udzielonej dotacji od dnia rozstrzygnięcia konkursu (data poniesienia wydatku), tj. od dnia opublikowania na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej listy ofert, które zostały zakwalifikowane do dofinasowania przez ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego.

 

W przypadku otrzymania dotacji w ramach modułu 2, okres realizacji zadania może mieścić się w terminie od dnia 1 stycznia 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 r. , przy czym wydatki poniesione
w ramach otrzymanej dotacji uznaje się za kwalifikowalne od dnia 1 stycznia 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 r. (data poniesienia wydatku).

Wyniki konkursu zostaną podane do publicznej wiadomości nie później niż do dnia 20 kwietnia 2018 r.

Pozostałe postanowienia ogłoszonego dodatkowego naboru podlegają zachowaniu w odpowiednim zakresie, zgodnie z treścią ogłoszenia konkursowego Programu w edycji 2018 r. z dnia 28 listopada 2017 r.

 

Przed upływem terminu składania ofert,  stosownych wyjaśnień dotyczących Programu udzielają pracownicy Oddziału ds. Informatyzacji i Spraw Społecznych Wydziału Polityki Społecznej
i Zdrowia:

Michał Siwierski - tel. 41 342-19-51, Grzegorz Trapcia, Anna Korcipa -tel. 41 342-14-57, Kamila Sokołowska 41 342-16-05

 

 

Wojewoda Świętokrzyski publikuje wyniki Konkursu Senior+ edycja 2018  i ogłasza wzory porozumień i sprawozdań obowiązujących w ramach Programu Senior + edycja 2018

 

W tegorocznej edycji Konkursu Senior+, z terenu województwa świętokrzyskiego do dofinansowania wskazano 11 ofert złożonych w ramach Modułu I Programu (utworzenie lub wyposażnie placówki Senior+) oraz 12 ofert na dofinansowanie bieżącego funkcjonowania placówek Senior+ utworzonych przed 2018 rokiem. Wszystkim zgłoszonym do dofinansowania projektom Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Społecznej przyznało dofinansowanie. Szczegółowe informacje dot. wysokości otrzymanego dofinansowania i  jego przeznaczenia znajdą Państwo poniżej.

 

Wyniki Konkursu Senior+ edycja 2018

 

Pełne wyniki Konkursu Senior+ dostępne są na stronie Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej  w zakładce Seniorzy/Aktywne starzenie

 

Wzory porozumień i sprawozdań obowiązujących w ramach Konkursu Senior+ edycja 2018

 

1. Wzór Porozumienia Senior+ 2018 Moduł I

2. Wzór Porozumienia Senior+ 2018 Moduł II

3. Wzór sprawozdania końcowego z realizacji zadania publicznego Senior+ 2018 -Moduł I

4. Wzór sprawozdania końcowego z realizacji zadania publicznego Senior+ 2018 - Moduł II

5. Wzór sprawozdania z utrzymania trwałości zadania publicznego Senior+ 2018

6. Oświadczenie o przyjęciu dotacji w ramach Programu Senior + edycja 2018

 

 

Wojewoda Świętokrzyski publikuje wykaz ofert złożonych w ramach Konkursu Senior+ edycja 2018, które na etapie oceny wojewódzkiej zostały odrzucone
ze względu na błędy formalne
.

 

Dostęp do wykazu w linku poniżej:

Wykaz ofert odrzuconych - SENIOR2018- ETAP WOJEWÓDZKI

 

Jednocześnie informujemy, że w bieżącej edycji Konkursu Senior+ do dalszego postępowania konkursowego na etapie ministerialnym Wojewoda Świętokrzyski zgłosił:

 

  • 11 ofert złożonych w ramach Modułu I: Utworzenie lub wyposażenie Dziennego Domu Senior+/Klubu Senior+
  • 12 ofert złożonych w ramach Modułu II: Zapewnienie funkcjonowania placówek Senior+ (Domów i Klubów)

 

 

Minister Rodziny Pracy i Polityki Społecznej 28 listopada 2017 r. ogłosił konkurs ofert w ramach Programu Senior+ edycja 2018.

Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację Programu w 2018 r. wynosi 80 mln zł.

Wysokość środków planowana na:
1) utworzenie Dziennych Domów „Senior+” wynosi 20 mln zł;
2) utworzenie Klubów „Senior+” wynosi 40 mln zł;
3) zapewnienie funkcjonowania już istniejących placówek wynosi 16 mln zł.

Obsługa techniczna Programu wynosi 4 mln zł

Uprawnionymi do składania ofert w ramach Programu są jednostki samorządu gminnego, powiatowego i województwa. Beneficjentami bezpośrednimi programu są nieaktywne zawodowo osoby
w wieku 60+.

Szczegółowe informacje dotyczące programu, w tym wzory kart ofert oraz niezbędnych załączników, znajdują się na stronie Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej w zakładce Seniorzy/Aktywne Starzenie https://www.mpips.gov.pl/seniorzyaktywne-starzenie/program-senior/

Komponenty Programu:

Moduł I


W ramach konkursu j.s.t mogą ubiegać się o dotację na utworzenie placówki Senior +. W module I jednostka może otrzymać dotację w maksymalnej wysokości 250 tys. zł
z przeznaczeniem na przebudowę lub remont pomieszczeń, budynku i/lub środki na jego wyposażenie w wysokości nie przekraczającej 80 tys. zł, przy czym maksymalna kwota dotacji w module I w przypadku tworzenia Domu Senior+ nie może przekroczyć 300 tys. zł.  (maks. 80% całkowitego kosztu realizacji zadania).
Od 2017 roku w ramach modułu I możliwe jest również tworzenie Klubów Senior+ - jednostki samorządu terytorialnego mogą otrzymać z budżetu państwa na ten cel maksymalnie 150 tys. zł, w tym nie więcej niż 125 tys. zł z przeznaczeniem na przebudowę lub remont pomieszczeń, budynku oraz maks. 25 tys. zł na wyposażenie Klubu.
Realizując zadanie w ramach modułu I jednostka samorządu terytorialnego zobligowana jest do zapewnienia min. 20% wkładu własnego.

Moduł II


Dofinansowaniu w ramach tego modułu podlegają działania związane z bieżącym utrzymaniem placówek Senior+ utworzonych w roku 2017 i latach poprzednich. Kwota dofinansowania na działalność bieżącą placówek uruchomionych w ramach Programu nie może stanowić więcej niż 40% całkowitego kosztu realizacji zadania, przy czym miesięczna kwota dotacji na utrzymanie jednego miejsca w Dziennym Domu „Senior +” wynosi 300 zł zaś w Klubie „Senior +”  dofinansowanie do utrzymania jednego miejsca miesięcznie wynosić będzie 200 zł.

Oferty na realizację zadania należy dostarczyć do Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego do 22 grudnia 2017 roku – decyduje data wpływu do ŚUW.

Informacji na temat Programu Senior + edycja 2018 udzielają pracownicy Oddziału  ds. Informatyzacji i Spraw Społecznych w Wydziale Polityki Społecznej i Zdrowia Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego: Michał Siwierski - tel. 41 342-19-51, Grzegorz Trapcia (e-mail: wps09@kielce.uw.gov.pl), Anna Korcipa - tel. 41 342-14-57 e-mail: (e-mail: bzfe36@kielce.uw.gov.pl), Kamila Sokołowska (e-mail: wps56@kielce.uw.gov.pl) tel. 41 342-16-05.

Uchwała Nr 157 Rady Ministrów z 20 grudnia 2016 roku zmieniająca uchwałę w sprawie ustanowienia programu wieloletniego „Senior-WIGOR” na lata 2015–2020

 

 

UWAGA – Wojewoda publikuje dodatkowy formularz do wniosku SENIOR+  MODUŁ I 

(TABELA W UKŁADZIE PARAGRAFOWYM)

 

Działając na podstawie rozdziału V pkt.5 ppkt 3 Programu Wieloletniego „SENIOR+” na lata 2015-2020 przyjętego Uchwałą nr 34 Rady Ministrów z dnia 17 marca 2015 w sprawie ustanowienia programu wieloletniego „Senior-Wigor” na lata 2015-2020 (M.P. 2015 poz. 341 ze zm.) w brzmieniu ustanowionym Uchwałą nr 157 Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2016 roku (M.P. 2016 poz. 157) Wojewoda Świętokrzyski ogłasza konieczność załączenia do oferty „SENIOR+” dla MODUŁU I kalkulacji kosztów w układzie paragrafowym zgodnie z załączonym wzorem formularza. Formularz powinien odzwierciedlać dane wskazane w tabeli finansowej znajdującej się w treści oferty.

 

Plik do pobrania

 

 

Materiały ze spotkania roboczego dotyczącego edycji 2018 Konkursu Senior+, które odbyło się w dniu 8 grudnia 2017 roku o godz. 11.00 w sali nr 12 Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego

Uwaga!

Załączone poniżej materiały stanowią wyłącznie informacje pomocnicze, opracowane na podstawie zapisów Uchwały Nr 157 Rady Ministrów w sprawie ustanowienia Programu Wieloletniego Senior+ na lata 2015-2020. W trakcie opracowania oferty na realizację zadania publicznego należy wnikliwie zapoznać się z zapisami w/w aktu oraz z ogłoszeniem MRPiPS, którego treść stanowi integralny element Programu w roku 2018.

 

Zasady konkursu Senior+ edycja 2018 (moduł I, moduł II)

Wzór programu inwestycji (z legendą)

Rekomendacje dot. sposobu wypełnienia oferty (Moduł I)

Przykłady błędów formalnych (karta oceny Moduł I)

 

 

 

 

 

 

Pliki do pobrania