OSTRZEŻENIE METEOROLOGICZNE NR 154 - Silny deszcz z burzami (stopień 1), Burze (stopień 2 i 1), Upał (stopień 2) Ostrzeżenie hydrologiczne Nr: 194 - gwałtowne wzrosty stanów wody [Wisła od Dęblina do ujścia Narwi, Pilica] Ostrzeżenie hydrologiczne Nr: 193 - gwałtowne wzrosty stanów wody [Wisła od ujścia Kamiennej do Dęblina, Pilica) Ostrzeżenie hydrologiczne Nr: 299 - gwałtowne wzrosty stanów wody [zlewnie Nidy, Czarnej (Staszowskiej) oraz Kamiennej] Informacja w sprawie pobytu w Polsce osób uciekających z Ukrainy Інформація щодо перебування в Польщі осіб, які втікають з України Information on the stay in Poland of persons fleeing from Ukraine X

II nabór ofert w ramach Konkursu Senior+ 2018 - Konkursy i dotacje - Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach

www.kielce.uw.gov.pl

Konkursy i dotacje

II nabór ofert w ramach Konkursu Senior+ 2018

Wyniki II naboru ofert w ramach Programu Wieloletniego SENIOR+ na lata 2015-2020 Edycja 2018

 

Minister Rodziny Pracy i Polityki Społecznej w dniu 19 kwietnia 2018 roku ogłosił wyniki II naboru ofert w ramach Programu Senior+ edycja 2018. W województwie świetokrzyskim dofinansowanie przyznane zostało dla 10 placówek, w tym 8 Klubów Senior+ oraz 2 Dziennych Domów Senior+.

Lista ofert z przyznanym dofinansowaniem do pobrania poniżej.

Zestawienie ofert dofinansowanych w ramach uzupełniającego naboru ofert Senior+ edycja 2018

Szczegółowe wyniki konkursu dostępne są na stronie Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej w zakładce Seniorzy/Aktywne starzenie -Program Senior+ Rok 2018.

 

Wojewoda Świętokrzyski publikuje wykaz ofert złożonych w II naborze Konkursu Senior+ edycja 2018, odrzuconych na etapie oceny wojewódzkiej z przyczyn formalnych

 

Dostęp do wykazu w linku poniżej:

Wykaz ofert odrzuconychSENIOR+ 2018-  II nabór (ETAP WOJEWÓDZKI)

 

Jednocześnie informujemy, że w ramach przedmiotowego naboru do dalszego postępowania konkursowego na etapie ministerialnym Wojewoda Świętokrzyski zgłosił 10 ofert dotyczących utworzenia lub wyposażenia placówek Senior+ w tym:

 

  • 2 oferty dotyczyły Utworzenia lub wyposażenia Dziennego Domu Senior+
  • 8 ofert dotyczyło Utworzenia lub wyposażenia Dziennego Klubu Senior+

Ogłoszenie wyników II naboru przez MRPiPS nastąpi w terminie do 20 kwietnia 2018 roku.

 

 

 

OGŁOSZENIE II NABORU OFERT W RAMACH
PROGRAMU WIELOLETNIEGO „SENIOR+” na lata 2015-2020, edycja w 2018 r.


Nawiązując do ogłoszenia o otwartym konkursie ofert w ramach Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2015-2020, edycja w 2018 r., umieszczonego w Biuletynie Informacji Publicznej w dniu 28 listopada 2017 roku, Departament Polityki Senioralnej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej informuje o uzupełniającym naborze ofert na najlepsze projekty polegające na wsparciu tworzenia oraz funkcjonowania placówek „Senior+”.

Dodatkowy nabór ofert dotyczy realizacji zadań w ramach modułu I oraz modułu II konkursu, przy czym dofinasowanie w ramach modułu II dotyczy wyłącznie placówek utworzonych w latach 2015-2017 w ramach Programu.

Wysokość środków planowana na utworzenie Dziennych Domów „Senior+” i utworzenie Klubów „Senior+” oraz na zapewnienie funkcjonowania już istniejących placówek wynosi: 25 631 748,54 zł.


Ofertę w wersji papierowej należy przesłać listem poleconym do Urzędu Wojewódzkiego, właściwego ze względu na położenie gminy lub powiatu, na terenie której prowadzona jest lub będzie placówka „Senior+” lub złożyć osobiście we właściwym Urzędzie Wojewódzkim w terminie do dnia 20 marca 2018 r. (decyduje data wpływu do urzędu). Kopertę należy oznaczyć: Dodatkowy nabór Senior+ edycja 2018.

Pliki do pobrania:

1. Oświadczenie o kwalifikowalności VAT

2. Ramowy wzór oferty na realizację zadania publicznego - moduł I

3. Ramowy wzór oferty na realizację zadania publicznego - moduł II

4. Wzór programu inwestycyjnego z legendą - moduł I

5. Wzór umowy o partnerstwo

6. Tabela w układzie paragrafowym - moduł I

 


Wojewodowie, po dokonaniu oceny ofert, przekażą do Departamentu Polityki Senioralnej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zestawienia ofert zakwalifikowanych do dofinansowania, nie później niż do dnia 6 kwietnia 2018 r.


W przypadku otrzymania dotacji w ramach modułu 1, okres realizacji zadania może mieścić się w terminie od dnia 1 kwietnia 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 r., przy czym wydatki poniesione na realizację zadania uznaje się za kwalifikowalne w ramach udzielonej dotacji od dnia rozstrzygnięcia konkursu (data poniesienia wydatku), tj. od dnia opublikowania na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej listy ofert, które zostały zakwalifikowane do dofinasowania przez ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego.

 

W przypadku otrzymania dotacji w ramach modułu 2, okres realizacji zadania może mieścić się w terminie od dnia 1 stycznia 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 r. , przy czym wydatki poniesione
w ramach otrzymanej dotacji uznaje się za kwalifikowalne od dnia 1 stycznia 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 r. (data poniesienia wydatku).

Wyniki konkursu zostaną podane do publicznej wiadomości nie później niż do dnia 20 kwietnia 2018 r.

Pozostałe postanowienia ogłoszonego dodatkowego naboru podlegają zachowaniu w odpowiednim zakresie, zgodnie z treścią ogłoszenia konkursowego Programu w edycji 2018 r. z dnia 28 listopada 2017 r.

 

Przed upływem terminu składania ofert,  stosownych wyjaśnień dotyczących Programu udzielają pracownicy Oddziału ds. Informatyzacji i Spraw Społecznych Wydziału Polityki Społecznej
i Zdrowia:

Michał Siwierski - tel. 41 342-19-51, Grzegorz Trapcia, Anna Korcipa -tel. 41 342-14-57, Kamila Sokołowska 41 342-16-05