OSTRZEŻENIE METEOROLOGICZNE NR 165 - Upał (stopień 2) Informacja w sprawie pobytu w Polsce osób uciekających z Ukrainy Інформація щодо перебування в Польщі осіб, які втікають з України Information on the stay in Poland of persons fleeing from Ukraine X

Otwarty konkurs ofert w ramach programu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej „Pokonać bezdomność. Program pomocy osobom bezdomnym”, Edycja 2019 - Konkursy i dotacje - Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach

www.kielce.uw.gov.pl

Konkursy i dotacje

Otwarty konkurs ofert w ramach programu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej „Pokonać bezdomność. Program pomocy osobom bezdomnym”, Edycja 2019


OGŁOSZENIE O OTWARTYM KONKURSIE OFERT


Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej na podstawie art. 23 ust.1 pkt 7a ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1508).) ogłasza otwarty konkurs ofert i zaprasza do składania wniosków na wsparcie finansowe projektów z zakresu pomocy społecznej skierowanych do osób bezdomnych i zagrożonych bezdomnością.
 

W bieżącym roku na realizację programu „Pokonać bezdomność. Program pomocy osobom bezdomnym” zwany dalej Programem - Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przeznaczył kwotę 6 000 000 zł. (słownie: sześć milionów złotych).


I. OPIS RODZAJU ZADAŃ


W ramach konkursu w 2019 r. będą dofinansowywane projekty, odpowiadające następującym Modułom i celom szczegółowym:
 

 • MODUŁ I: PROFILAKTYKA


Cel: Zapobieganie bezdomności przez prowadzenie działań profilaktycznych


W ramach Modułu I promowane i preferowane będą następujące działania:

 

 1. Wspieranie inicjatyw zapewniających osobom zagrożonym bezdomnością dostęp do usług społecznych, w tym do pracy socjalnej, pomocy psychologicznej, terapeutycznej i prawnej;
 2. Wspieranie realizacji programów profilaktycznych, ukierunkowanych na zmniejszenie ryzyka bezdomności, a także lokalnych systemów przeciwdziałania bezdomności;
 3. Prowadzenie zajęć, warsztatów mających na celu pomoc w znalezieniu pracy;
 4. Inicjowanie działań profilaktycznych oraz interwencyjnych we współpracy z PKP oraz przedstawicielami służb publicznych (np. Straży Miejskiej, Policji, Straży Pożarnej);
 5. Realizowanie nowatorskich form pomocy, np. przez wsparcie i rozwój instytucji wolontariatu, czy prowadzenie streetworkingu skierowanego do osób przebywających w przestrzeni publicznej i miejscach niemieszkalnych.

Na realizację zadania publicznego w ramach Modułu I można uzyskać dotację w wysokości od 50 000 zł do 100 000 zł.

 

 • MODUŁ II: AKTYWIZACJA


Cel: Prowadzenie działań aktywizujących skierowanych do osób bezdomnych


W ramach Modułu II promowane i preferowane będą następujące działania:

 1. Udostępnienie osobom bezdomnym możliwości skorzystania ze wsparcia punktów pomocy doraźnej (np. jadłodajni, punktów wydawania odzieży lub żywności) oraz placówek udzielających schronienia;
 2. Udzielanie pomocy prawnej, psychologicznej oraz prowadzenie terapii uzależnień;
 3. Wspieranie działań z zakresu aktywizacji społecznej, zmierzających do wyprowadzenia z bezdomności i pozwalających powrócić osobom bezdomnym do pełnienia ról społecznych, rodzinnych i zawodowych;
 4. Wspieranie działań z zakresu aktywizacji zawodowej osób bezdomnych w celu wyprowadzenia z bezdomności oraz usamodzielnienia ekonomicznego, w tym prowadzenie szkoleń, udzielanie pomocy w znalezieniu pracy;
 5. Prowadzenie działań z zakresu aktywizacji zawodowej z wykorzystaniem systemu wsparcia instytucjonalnego (np. w obszarze pomocy społecznej, rynku pracy), jak również z udziałem podmiotów reintegracji społecznej i zawodowej (Centra Integracji Społecznej i Kluby Integracji Społecznej oraz spółdzielnie socjalne);
 6. Organizowanie lokalnych programów rynku pracy z udziałem osób bezdomnych (uwzględniając staże, roboty publiczne, prace społecznie użyteczne)

 

Na realizację zadania publicznego w ramach Modułu II można uzyskać dotację w wysokości od 50 000 zł do 150 000 zł.

 • MODUŁ III: INFRASTRUKTURA
   

Moduł III dotyczy placówek udzielających tymczasowego schronienia (tj. noclegowni, schronisk dla osób bezdomnych i ogrzewalni) - w rozumieniu art. 48a ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2018 r. poz. 1508, z późn. zm.).


Cel: Wsparcie podmiotów w dostosowaniu prowadzonych przez nie placówek świadczących usługi dla osób bezdomnych do obowiązujących standardów

W ramach Modułu III promowane i preferowane będą następujące działania:

 1. Przeprowadzenie prac remontowych w placówkach dla osób bezdomnych,
 2. Adaptacja pomieszczeń w istniejących placówkach dla osób bezdomnych,
 3. Zakup nowego wyposażenia do placówek, które będzie służyć podniesieniu ich standardu.

Realizacja prac remontowych/adaptacyjnych może stanowić szansę na aktywizację zawodową osób bezdomnych oraz stworzyć możliwość przeprowadzenia lokalnych programów rynku pracy. Osoby bezdomne mogą być włączone do realizacji prac remontowych/adaptacyjnych. Warto także przeprowadzić dla osób bezdomnych odpowiednie przeszkolenie, przyuczenie do zawodu, staż, itp.


W przypadku konieczności podejmowania specjalistycznych prac technicznych, wykonywanych przez firmy zewnętrzne, osoby bezdomne mogą być włączone do czynności pomocniczych przy realizacji tych prac.
Na realizację zadania publicznego w ramach Modułu III można uzyskać dotację w wysokości od 50000 zł do 300 000 zł.

 

 • MODUŁ IV: INNOWACYJNOŚĆ


Cel: inspirowanie do wdrażania nowych rozwiązań w zakresie pomocy osobom bezdomnym


W Module IV promowane i preferowane będą nowatorskie, innowacyjne rozwiązania w zakresie pomocy osobom bezdomnym. Działania realizowane w tym zakresie będą stanowiły dobre praktyki dla innych podmiotów zajmujących się pracą z osobami zmagającymi się z problemem bezdomności.


W ramach Modułu IV preferowane będą następujące zadania:
Organizacja pozarządowa, która zostanie wybrana w drodze konkursu do realizacji modułu IV powinna zorganizować dwanaście spotkań (po cztery w każdym z 3 obszarów tematycznych) - jedno spotkanie dla średnio 4 województw, w których wezmą udział przedstawiciele pozarządowych i samorządowych podmiotów zajmujących się pomocą osobom bezdomnym. Tematyka warsztatów powinna obejmować problematyczne obszary w pomocy osobom bezdomnym, dla których rozwiązaniem mogą być innowacyjne usługi lub sposoby ich organizacji. Warsztaty powinny uwzględniać prezentację 1-2 dobrych praktyk z danego obszaru tematycznego oraz część dyskusyjną dającą możliwość wymiany informacji i podzielenia się problemami. Wnioski z debat powinny zostać opracowane w formie zwartej (broszura) oraz opisowej dla każdego obszaru tematycznego oddzielnie (trzy publikacje).


Na rok 2019 zostały określone obszary tematyczne:
1) mieszkalnictwo,
2) streetworking,
3) współpraca gmin z organizacjami pozarządowymi w procesie pomocy i wsparcia osób bezdomnych.

 


Na realizację zadania publicznego w ramach Modułu IV można uzyskać dotację w wysokości od 50 000 zł do 250 000 zł.

 


II. ZASADY PRZYZNAWANIA DOTACJI:

 

 1. Postępowanie konkursowe odbywać się będzie zgodnie z trybem przeprowadzania otwartego konkursu ofert na podstawie przepisów ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450).
 2. W otwartym konkursie ofert mogą brać udział zarejestrowane w Polsce organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 pkt 1 i 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, których jednym z celów lub zadań statutowych jest działalność w obszarze pomocy osobom bezdomnym.
 3. Minimalna kwota dofinansowania projektu wynosi 50 000 zł, przy czym kwota dotacji Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej nie może być wyższa niż 90% całkowitej kwoty przeznaczonej na realizację projektu.
 4. Minimum 10% kwoty przeznaczonej na realizację projektu powinien stanowić wkład własny oferenta.
 5. Wkład własny oferenta mogą stanowić:
 • a) środki finansowe własne, środki ze świadczeń pieniężnych od odbiorców zadania publicznego, środki finansowe z innych źródeł publicznych - przy czym nie mogą to być środki stanowiące dotacje na realizację innych zadań zleconych lub realizację projektów współfinansowanych z unijnych środków finansowych,
 • b) wkład osobowy.
 1. W ramach 10% wkładu własnego, w ofercie może być ujęty wkład osobowy, rozumiany jako świadczenia wolontariuszy i praca społeczna osób, które będą zaangażowane w realizację zadania. Wolontariat to w rozumieniu ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, nieodpłatna dobrowolna praca. Wartość tej pracy powinna uwzględnić ilość przepracowanego czasu oraz standardową stawkę godzinową lub dzienną za dany rodzaj wykonywanej pracy - patrz pkt. IV.12 oferty.
 2. Wyceniony wkład osobowy nie powinien przekroczyć 10% całkowitej kwoty wkładu własnego (warunek nie dotyczy Modułu IV).
 3. W kosztorysie nie uwzględnia się wyceny wkładu rzeczowego.
 4. Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zastrzega sobie prawo zaproponowania innej kwoty dotacji niż wnioskowana przez oferenta. W takim przypadku oferent zobowiązany będzie do przedłożenia zaktualizowanego harmonogram u realizacji zadania oraz zaktualizowanej kalkulacji przewidywanych kosztów oraz przewidywanych źródeł realizacji zadania publicznego.
 5. Oferty podmiotów, które nie rozliczyły w sposób prawidłowy przyznanej dotacji na realizację zadania publicznego w roku poprzednim, w tym nie złożyły sprawozdania końcowego, nie będą podlegały ocenie przez Komisję Konkursową.
 6. Oferent w trakcie realizacji zadania może zwiększyć wkład własny poza wysokość zadeklarowaną w umowie, z jednoczesnym wskazaniem w sprawozdaniu końcowym źródła zwiększenia.
 7. WYDATKI KWALIFIKOWALNE

Środki finansowe stanowiące kwotę dofinansowania muszą być wykorzystane do dnia 31 grudnia 2019 r. i mogą zostać przeznaczone na:


a) Koszty merytoryczne poniesione przez oferenta, bezpośrednio związane z wybranym celem realizowanego zadania publicznego, w szczególności:

 • wydatki na dostosowanie budynków, w których świadczone są usługi dla osób bezdomnych tj. ogrzewalni, noclegowni i schronisk dla osób bezdomnych (dotyczy tylko celu szczegółowego nr 3),
 • wydatki na zakup nowego wyposażenia do placówek dla osób bezdomnych (dotyczy tylko celu nr 3),
 • wydatki na szkolenia przygotowujące osoby bezdomne do wykonywania prac remontowych i adaptacyjnych (dotyczy celu szczegółowego nr 3),
 • wydatki przeznaczone na zakup żywności oraz urządzeń do jej gromadzenia, przetwarzania, przechowywania i wydawania,
 • wydatki przeznaczone na zakup pościeli, odzieży, obuwia, środków czystości i higieny oraz materiałów i środków opatrunkowych,
 • koszty wynagrodzeń osób realizujących cele projektu (np. streetworkerów, terapeutów uzależnień, pracowników socjalnych, psychologów, trenerów itp.).

b) Koszty obsługi zadania publicznego, w tym koszty administracyjne, które związane są z koordynacją projektu, jego obsługą finansową i prawną, w szczególności:

 • wynagrodzenia koordynatora projektu,
 • wynagrodzenia obsługi księgowej związanej z wykonywaniem zadań w ramach projektu,
 • wydatki przeznaczone na zakup materiałów biurowych niezbędnych do realizacji zadań.


UWAGA: Koszty pośrednie finansowane z dotacji wymienione w punkcie b) nie mogą być wyższe niż 10% kwoty dotacji.

 

 1. WYDATKI NIEKWALIFIKOWALNE

Zakres dofinansowania nie obejmuje:

 

a)  podatku od towarów i usług (VAT), jeśli może zostać odliczony w oparciu o ustawę z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r., poz. 1221, z późn. zm.),

b) inwestycji związanych z budową nowych obiektów,
c) zakupu nieruchomości gruntowej, lokalowej, budowlanej,
d) zakupu środków transportu,
e) zakupu instalacji solarnych CO i ciepłej wody (w przypadku Modułu III),
f) wydatków na zakup środków trwałych w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 15 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2016 r. poz. 1047, z późn. zm.) oraz art. 16a ust. 1 w związku z art. 16d ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1888, z późn. zm.),
g) pokrycia kosztów utrzymania biura Wykonawcy projektu starającego się o przyznanie dotacji (w tym także wydatków na wynagrodzenia pracowników), o ile nie służą one bezpośrednio realizacji zadań w ramach projektu,
h) wydatków związanych z bieżącym funkcjonowaniem placówek udzielających pomocy osobom bezdomnym: energia, opał, dostawa wody, opłaty telekomunikacyjne itp.,
i) kosztów wyjazdów (krajowych i zagranicznych) służbowych osób zaangażowanych w realizację zadania na podstawie umowy cywilnoprawnej, chyba, że umowa ta określa zasady i sposób podróży służbowych,
j) spłatę zaległych zobowiązań finansowych Wykonawcy projektu,
k) kosztów obsługi rachunku bankowego (nie dotyczy kosztów przelewów),
l) kosztów związanych ze świadczeniami pieniężnymi wynikającymi z przepisów ustawy o pomocy społecznej, ustawy o zatrudnieniu socjalnym, ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy,
m) kosztów leczenia i rehabilitacji osób,
n) amortyzacji,
o) leasingu,
p) rezerw na pokrycie przyszłych strat lub zobowiązań,
q) odsetek z tytułu niezapłaconych w terminie zobowiązań,
r) kosztów kar i grzywien,
s) kosztów procesów sądowych (z wyjątkiem spraw prowadzonych w interesie publicznym),
t) nagród, premii i innych form bonifikaty rzeczowej lub finansowej dla osób zajmujących się realizacją zadania,
u) zakupu napojów alkoholowych,
v) podatków i opłat z wyłączeniem podatku dochodowego od osób fizycznych, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, składek na Fundusz Pracy oraz Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych i Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych.


III. ZASADY SKŁADANIA OFERT KONKURSOWYCH:


1. Oferty konkursowe składane w ramach otwartych konkursów ofert ogłoszonych przed 1 marca 2019 r. należy składać na formularzu oferty określonym w rozporządzeniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2016 r. poz. 1300)
2. Oferty konkursowe składane w ramach otwartych konkursów ofert ogłoszonych po 1 marca 2019 r. należy składać na formularzu oferty określonym w rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz worów sprawozdań z wykonania tych zadań z dnia 24 października 2018 r. (Dz. U. z 2018 r. poz. 2057).
3. Niedopuszczalne jest nanoszenie jakichkolwiek zmian we wzorze formularza oferty.
4. Przed wypełnianiem formularza oferty konieczne jest zapoznanie się z postanowieniami zawartymi w ogłoszeniu o konkursie na realizację zadania publicznego.
5. Ofertę należy wypełnić komputerowo (czcionka Calibri lub Times New Roman 12, odstęp pomiędzy wierszami 1,15 lub 1,5).
6. Formularz oferty oraz wszelkie wymagane regulaminem oświadczenia powinny być czytelnie podpisane przez osobę/osoby uprawnione do składania w imieniu oferenta oświadczeń woli, zgodnie z zasadami reprezentacji (tj. podpisane przez osobę/osoby wskazane do reprezentacji w dokumencie rejestrowym lub upoważnionego pełnomocnika w załączonym do oferty pełnomocnictwie lub potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez oferenta jego kopii). Za czytelne uważa się podpisy złożone w formie pieczęci imiennej wraz z podpisem odręcznym lub nie budzący wątpliwości co do imienia i nazwiska podpis odręczny (w przypadku podmiotów reprezentujących sektor pozarządowy zgodnie z wpisem do KRS). Nie dopuszcza się składania podpisów przy użyciu faksymile (kopia podpisu odbita sposobem mechanicznym na dokumencie).
7. Wszystkie strony kopii dokumentów dołączonych do oferty powinny być czytelnie poświadczone za zgodność z oryginałem przez osobę/y upoważnioną/e do składania w imieniu oferenta oświadczeń woli. Poświadczenie powinno zawierać sformułowanie „za zgodność z oryginałem ” i czytelny podpis/podpisy osoby/osób poświadczających. Dopuszczalne jest ponumerowanie wszystkich zadrukowanych stron kopii dokumentu oraz poświadczenie za zgodność z oryginałem na pierwszej lub ostatniej stronie dokumentu używając w tym celu sformułowania „za zgodność z oryginałem strony od ... - d o ....” .
8. W przypadku zaistnienia zmian upoważnień w trakcie procedury konkursowej należy niezwłocznie, w formie pisemnej, poinformować o tym fakcie Departament Pomocy i Integracji Społecznej.
9. Nazwę wybranego Modułu i celu szczegółowego należy wpisać na pierwszej stronie oferty, w tytule zadania publicznego. Może być on poprzedzony nazwą: „Pokonać bezdomność. Program pomocy osobom bezdomnym”.
10. W ofercie, jako rodzaj zadania publicznego, należy przytoczyć w całości określenie zawarte w art. 4 ust. 1 pkt 1 i/lub 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
11. W ofercie nie jest konieczne wypełnianie tabeli w pkt. IV.5 - dodatkowe informacje dotyczące rezultatów zadania publicznego.
12. W ofercie należy wypełnić pkt. IV.13, tzn. opisać bazę lokalową, zasoby materialne, środki transportu itp., jakimi dysponuje podmiot składający ofertę bez konieczności dokonywania wyceny wkładu rzeczowego.
13. Kosztorys w ofercie musi być czytelny i logiczny. W kosztorysie należy szczegółowo wykazać koszty rodzajowe wraz z kosztami jednostkowymi planowanego zadania. Wydatki przedstawione w kosztorysie muszą znajdować pełne uzasadnienie w opisie zadania.
14. W pozycjach kosztorysu finansowanych z dotacji, których koszt jednostkowy przekracza 10.000 złotych, należy w rubryce „rodzaj kosztów” dopisać sformułowanie „w ramach kosztu nie będzie zakupiony środek trwały o wartości powyżej 10 000 złotych”.
15. Podmioty, które otrzymają dotację na realizację zadania, nie będą mogły dokonywać zmian polegających na przenoszeniu części środków finansowych z dotacji z kosztów merytorycznych do kosztów pośrednich.
16. Jeśli w kosztorysie występują błędy rachunkowe oraz niezachowane zostały wskaźniki określone w części II ogłoszenia skutkuje to odrzuceniem oferty pod względem formalnym.
17. Wszystkie pola oferty muszą zostać czytelnie wypełnione. W pola, które nie odnoszą się do oferenta, należy wpisać „nie dotyczy”.
18. W przypadku opcji „niepotrzebne skreślić”, należy dokonać właściwego wyboru.
19. Ofertę, o której mowa w pkt 1, wraz z załącznikami wymienionymi w części IV ogłoszenia, należy przesłać listem poleconym (z dopiskiem na kopercie „Pokonać bezdomność. Program pomocy osobom bezdomnym”) do Wydziału Polityki Społecznej właściwego ze względu na miejsce realizacji projektu Urzędu Wojewódzkiego w terminie do dnia 7 stycznia 2019 r. (liczy się data stempla pocztowego) lub dostarczyć ofertę w powyższym terminie osobiście.
20. Ofertę oraz załączniki należy składać w jednym egzemplarzu.
21. Jeden podmiot może złożyć tylko jedną ofertę, w ramach jednego konkursu ofert. W przypadku organizacji, których oddziały terenowe posiadają osobowość prawną, oddziały te mogą wnioskować o dotację niezależnie od zarządu głównego. W przypadku organizacji, których oddziały terenowe lub okręgowe nie posiadają osobowości prawnej (wymagane jest by były wpisane w KRS centralnej organizacji), oddziały te mogą składać oferty po uzyskaniu zgody jednostki centralnej tj. pełnomocnictwa szczególnego do działania w ramach konkursu w imieniu tej jednostki. Stroną umowy będzie jednostka centralna. Złożenie oferty przez oddział terenowy nieposiadający osobowości prawnej nie wyczerpuje limitu złożenia jednej oferty przez zarząd główny. Jednakże w ramach osobowości prawnej centralnej organizacji pozarządowej dodatkowe oferty może złożyć maksymalnie pięć oddziałów terenowych.
22. Postępowanie konkursowe nie przewiduje składania ofert wspólnych.
23. Oferty niekompletne lub złożone na niewłaściwym formularzu nie będą rozpatrywane.
24. Złożone oferty nie podlegają uzupełnieniu ani korekcie po upływie terminu ich składania.
25. Złożenie oferty na wsparcie finansowe projektu nie jest równoznaczne z zapewnieniem przyznania dotacji lub przyznaniem dotacji we wnioskowanej wysokości.
26. Od decyzji Komisji Konkursowej MRPiPS nie przysługuje odwołanie.
27. Złożenie wniosku o uzasadnienie wyboru lub odrzucenia oferty możliwe jest w ciągu 30 dni od dnia ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert.

IV. WYMAGANA DOKUMENTACJA:


Oferenci zobowiązani są złożyć następujące dokumenty:


1. Prawidłowo i kompletnie wypełniony formularz oferty (wraz z oświadczeniami znajdującymi się na końcu wzoru oferty) podpisany przez osoby uprawnione do reprezentowania Oferenta.


2. Załączniki:
1) kopia aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego właściwego rejestru lub ewidencji potwierdzającej status prawny oferenta i umocowanie osób go reprezentujących, potwierdzona za zgodność z oryginałem (wyjątek: wydruk KRS ze strony internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości);
2) opinia organu samorządu terytorialnego (lub jednostki organizacyjnej tego organu) dotycząca dotychczasowej współpracy z podmiotem składającym ofertę konkursową;
3) w przypadku organizacji posiadających oddziały terenowe/okręgowe, które nie posiadają osobowości prawnej, oddziały te mogą składać oferty załączając stosowne pełnomocnictwo od jednostki centralnej. Stroną umowy będzie w takiej sytuacji jednostka centralna (patrz część III pkt 12);
4) Dodatkowo, w przypadku realizacji Modułu III, podmioty starające się o dofinansowanie prac w placówkach udzielających tymczasowego schronienia , powinny dołączyć oświadczenia:
a) oświadczenie o charakterze prowadzonej placówki udzielającej wsparcia osobom bezdomnym, na którą podmiot stara się o finansowe wsparcie (Załącznik nr 1);
b) oświadczenie, że podmiot starający się o dofinansowanie w ramach programu posiada tytuł prawny do nieruchomości, gdzie znajduje się placówka bądź będzie utworzona i gwarantuje, że placówka będzie w pełnej dyspozycji podmiotu - przez co najmniej 5 lat od dnia zakończenia realizacji działań określonych w umowie. W przypadku niedotrzymania ww. warunku Oferent będzie zobowiązany do zwrotu dotacji (Załącznik nr 2);
c) oświadczenie, że placówka oraz jej zasoby na które podmiot otrzyma dotację - nie zmienią sposobu użytkowania oraz nie zostaną zbyte przez co najmniej 5 lat od dnia zakończenia realizacji działań, które będą określone w umowie. W przypadku niedotrzymania ww. warunku Oferent będzie zobowiązany do zwrotu dotacji. (Załącznik nr 3).  Jedynym wyjątkiem w zakazie dotyczącym zmiany sposobu użytkowania placówki jest możliwość przekształcenia (przed upływem 5 lat) danej placówki tj. ogrzewalni/noclegowni/schroniska w inny typ placówki tj. w noclegownię/schronisko/schronisko z usługami opiekuńczymi (nie dotyczy ogrzewalni) – udzielającej tymczasowe schronienie, wymienionej w art. 48a ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.

Wzory oświadczeń wymienionych w pkt 2.4) zostaną zamieszczone jako załączniki (do pobrania) pod niniejszym ogłoszeniem na stronie internetowej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej www.gov.pl/web/rodzina Wszystkie oświadczenia powinny być podpisane przez osoby upoważnione do składania stosownych oświadczeń.
Prosimy o nie dołączanie innych załączników niż wyżej wymienione.


V. KRYTERIA WYBORU OFERT:
1. Kryteria oceny formalnej (0-1 pkt):
a) prawidłowo i kompletnie wypełniony formularz oferty, złożony w wyznaczonym terminie i miejscu, zgodnie z zasadami określonymi w części III ogłoszenia,
b) oferta powinna zawierać wszystkie wymagane załączniki i oświadczenia, o których mowa w części IV ogłoszenia,
c) wszystkie załączniki stanowiące kopie wymaganych dokumentów muszą być podpisane za zgodność z oryginałem przez osoby uprawnione do reprezentowania Oferenta (wyjątek: wydruk KRS ze strony internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości),
d) prawidłowo wyliczony kosztorys - skonstruowany w jasny i przejrzysty sposób, z zachowaniem procentowych proporcji określonych w części II głoszenia.

 

Oferty, które nie spełnią wymogów formalnych, nie będą rozpatrywane pod względem merytorycznym.


2. Kryteria oceny merytorycznej (0-18 pkt):


Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, przy rozpatrywaniu ofert dotyczących wszystkich Modułów oceniane będą:
a) możliwość realizacji zadania publicznego przez Oferenta tj. posiadana baza lokalowa, środki transportu i inne zasoby materialne niezbędne do wykonania zadań w ramach projektu oraz spójność sposobu wykorzystania wkładu rzeczowego z przedstawioną kalkulacją kosztów (0-3 pkt),
b) proponowana jakość wykonania zadania: zakres i rodzaj działań służących realizacji wybranego Modułu i dostosowanych do potrzeb beneficjentów projektu (0-3 pkt ),
c) kwalifikacje osób, przy udziale których Oferent będzie realizować zadanie publiczne (0-3 pkt),
d) planowany wkład Oferenta: udział środków finansowych własnych i pochodzących z innych źródeł oraz wkład osobowy, w tym świadczenia wolontariuszy i praca społeczna członków (0-3 pkt),
12
e) przedstawiona kalkulacja kosztów realizacji zadania publicznego: pod względem spójności z opisem działań, a także jej adekwatność i celowość w odniesieniu do przedstawionego zakresu rzeczowego zadania i harmonogramu (0-3 pkt),
f) doświadczenie Oferenta w realizacji podobnych zadań publicznych w latach poprzednich, w tym w szczególności w zakresie pomocy osobom bezdomnym oraz rzetelność, terminowość oraz sposób rozliczenia otrzymanych na ten cel środków (0-3 pkt).


Maksymalna liczba punktów, jaką można w sumie uzyskać po dokonaniu oceny formalnej i merytorycznej wynosi 19 punktów.


VI. TRYB I TERMINARZ WYBORU OFERT:


1. Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ogłasza otwarty konkurs ofert w ramach Programu na stronie internetowej Ministerstwa, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Ministerstwa.


2. Wydziały Polityki Społecznej Urzędów Wojewódzkich zamieszczają ogłoszenie o otwartym konkursie ofert w ramach Programu na stronach internetowych Urzędów Wojewódzkich.


3. Uprawnione podmioty przysyłają swoje oferty konkursowe (listem poleconym z dopiskiem na kopercie „Pokonać bezdomność. Program pomocy osobom bezdomnym”)
do Wydziału Polityki Społecznej właściwego Urzędu Wojewódzkiego w terminie do dnia 7 stycznia 2019 r. (liczy się data stempla pocztowego) lub składają ofertę w powyższym terminie osobiście.


4. Wydziały Polityki Społecznej Urzędów Wojewódzkich przeprowadzają ocenę formalną oraz ocenę merytoryczną wszystkich ofert konkursowych, klasyfikując oferty według punktacji 0-19 punktów.


5. Wydziały Polityki Społecznej Urzędów Wojewódzkich w terminie do dnia 4 lutego 2019 r. - przekazują do Departamentu Pomocy i Integracji Społecznej w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej:


a) pełną dokumentację maksymalnie sześciu najwyżej ocenionych ofert z Grupy A (ocenionych na 16-19 pkt) – wraz z Kartami Ocen,
b) w ramach Modułu IV.1 – opinię (również w formie elektronicznej) na temat dwóch, wytypowanych podmiotów działających na terenie województwa (1 organizacja pozarządowa i 1 samorząd), które ze względu na dotychczasowe, nowatorskie, innowacyjne rozwiązania w zakresie pomocy osobom bezdomnym, zasługują na zaprezentowanie na konferencji regionalnej i przyznanie nagrody na konferencji centralnej.

6. Dokumentacja konkursowa zostanie następnie zarejestrowana przez Departament Pomocy i Integracji Społecznej i przygotowana do zaopiniowania przez Komisję Konkursową ds. opiniowania ofert, powołaną zarządzeniem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, zwaną dalej „Komisją Konkursową”.


7. Komisja Konkursowa dokona ostatecznej oceny formalnej i merytorycznej ofert najwyżej ocenionych przez Wydziały Polityki Społecznej aż do wyczerpania kwoty programowej.


8. Oferty podmiotów, które nie rozliczyły w sposób prawidłowy przyznanej dotacji na realizację zadania publicznego w roku poprzednim, nie będą podlegały ocenie przez Komisję Konkursową.


9. Komisja Konkursowa przedłoży Ministrowi Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej listę rankingową do ostatecznej akceptacji.


10. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w terminie do dnia 28 lutego 2019 r.


11. W przypadku nie wyczerpania kwoty programowej, Komisja Konkursowa zwróci się do Wydziałów Polityki Społecznej UW o przesłanie 3 kolejnych najwyżej ocenionych ofert oraz ogłosi nowy termin rozstrzygnięcia konkursu.


12. Wyniki otwartego konkursu ofert zostaną podane do wiadomości publicznej po zatwierdzeniu listy rankingowej przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Wyniki zostaną umieszczone na stronie internetowej MRPiPS, na tablicy informacyjnej w miejscu powszechnie dostępnym przy wejściu głównym w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz w Biuletynie Informacji Publicznej MRPiPS.


13. Następnie, niezwłocznie, z wybranymi w drodze konkursu podmiotami uprawnionymi zostaną podpisane umowy o wsparcie realizacji zadania publicznego.


VII. TERMIN I WARUNKI REALIZACJI ZADANIA:


1. Zadanie publiczne realizowane będzie od 1 marca do 31 grudnia 2019 r., w związku z powyższym powinno to być uwzględnione w harmonogramie i kosztorysie przedstawionymi w ofercie konkursowej.
2. W ramach przyznanej przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej dotacji rozliczane będą wydatki związane z realizacją projektu, ponoszone od dnia 1 marca do dnia 31 grudnia 2019 r. Do czasu otrzymania środków finansowych z dotacji, co nastąpi po podpisaniu umowy, organizacja pozarządowa powinna realizować projekt korzystając ze środków własnych.
3. W przypadku przyznania dotacji przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Oferent zobowiązany jest bez zbędnej zwłoki od dnia ukazania się wyników konkursu
na stronie internetowej MRPiPS, dostarczyć do Departamentu Pomocy i Integracji Społecznej następujące dokumenty:

a) oświadczenie o przyjęciu dotacji,
b) oświadczenie, że na realizację projektu wybranego w konkursie ofert Oferent nie otrzymał dotacji z innych źródeł (nie dotyczy to zadeklarowanego wkładu własnego),
c) oświadczenie, że Oferent zapewni na realizację projektu środki finansowe z wkładu własnego określonego w ofercie,
d) dwa egzemplarze wypełnionej, podpisanej przez uprawnione osoby umowy,
e) w przypadku zmian w stosunku do oferty dwa egzemplarze uaktualnionego kosztorysu i/lub harmonogramu, które stanowią załączniki do umowy (powinny być podpisane tak jak umowa).


4. Wszelkie zmiany, uzupełnienia i oświadczenia składane w związku z umową wymagają zawarcia aneksu w formie pisemnej. Prośbę o aneksowanie umowy podmioty powinny zgłaszać odpowiednio wcześnie – tak aby podpisane już przez organizacje aneksy do umowy (na wzorze aneksu przekazanym przez pracowników ministerstwa) - zostały złożone do Kancelarii Ogólnej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej nie później niż do 30 listopada 2019 r.


5. Oferent, który otrzyma dotację, zobowiązany jest zakończyć realizację projektu do 31 grudnia 2019 r. oraz przedstawić sprawozdanie finansowe i merytoryczne do 30 stycznia 2020 r. na formularzu określonym w załączniku nr 5 do rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. poz. 1300).


6. Sprawozdanie należy przesłać na adres: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Departament Pomocy i Integracji Społecznej, ul Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa, z dopiskiem: „Pokonać bezdomność. Program pomocy osobom bezdomnym”.


W sprawie ewentualnych pytań dotyczących konkursu, należy kontaktować się z pracownikami Departamentu Pomocy i Integracji Społecznej: Panią Iwoną Rogozińską, pod numerem telefonu: (22) 661-12-56 lub z Panią Kamilą Sodo pod numerem telefonu: (22) 661-14-83.

 

Pliki do pobrania