Informacja w sprawie pobytu w Polsce osób uciekających z Ukrainy Інформація щодо перебування в Польщі осіб, які втікають з України Information on the stay in Poland of persons fleeing from Ukraine X

II nabór ofert w konkursie Senior+ edycja 2019 - Konkursy i dotacje - Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach

www.kielce.uw.gov.pl

Konkursy i dotacje

II nabór ofert w konkursie Senior+ edycja 2019

Nawiązując do ogłoszenia o otwartym konkursie ofert w ramach programu wieloletniego „Senior+” na lata 2015-2020 edycja w 2019 r., umieszczonego w Biuletynie Informacji Publicznej w dniu 26 listopada 2018 roku (link:https://www.gov.pl/web/rodzina/ogloszenie-o-otwartym-konkursie-ofert-w-ramach-programu-wieloletniego-senior-na-lata-2015-2020-edycja-w-2019), Minister Rodziny, Pracy
i Polityki Społecznej informuje o uzupełniającym naborze ofert na najlepsze projekty polegające na wsparciu tworzenia oraz funkcjonowania placówek „Senior+”. Dodatkowy nabór ofert dotyczy realizacji zadań w ramach modułu I oraz modułu II konkursu, przy czym dofinasowanie w ramach modułu II dotyczy wyłącznie placówek utworzonych w latach 2015-2018 w ramach programu. Wysokość środków planowana na utworzenie Dziennych Domów „Senior+” i utworzenie Klubów „Senior+” oraz na zapewnienie funkcjonowania już istniejących placówek wynosi: 14 147 348 zł. O środki finansowe
w ramach modułu II mogą ubiegać się te jednsotki, które utworzyły placówki w ramach Programu przed rokiem 2019 i nie uzyskały dofinansowania na moduł II w pierwszym naborze wniosków w roku 2019.


Ofertę należy wypełnić i złożyć w generatorze ofert (GO), dostępnym na stronie https://seniorplus2019.mpips.gov.pl/  do dnia 9 kwietnia 2019 roku. Po przekazaniu oferty w generatorze ofert należy zapisać ją w formacie PDF. Wydrukowaną ofertę należy złożyć w wyznaczonym terminie w Świętokrzyskim Urzędzie Wojewódzkim, przy czym przesyłki dostarczane osobiście nalezy złożyć nie później niż 9 kwietnia 2019 r. do godz. 15.30, dokumentację przekazywaną za pośrednictwem EPUAP należy przesłać nie później niż do godz. 24.00 9 kwietnia 2019r. W przypadku przesyłek nadanych za posrednictwem poczty polskiej decyduje data nadania przesyłki.

Szczegóły w ogłoszeniu o konkursie: ogloszenie_dodatkowy nabor.

Wymaganą dokumentację konkursową znajdą Państwo na stronie Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej, natomiast dodatkowe załączniki wymagane przez Wojewodę Świętokrzyskiego dostępne są w zakładce Polityka Społeczna - Program rządowy Senior+

W terminie składania ofert informacji na temat dodatkowego naboru udzielają pracownicy Oddziału ds. Informatyzacji i Spraw Społecznych:

Michał Siwierski - kierownik Oddziału - tel. 41 342-19-51

Grzegorz Trapcia - st. insp. wojewódzkie - tel. 41 342-14-57

Anna Korcipa - insp. wojewódzki - tel. 41 342-14-57

Kamila Sokołowska - insp. wojewódzki - tel. 41 342-16-05

Kamila Odzimkowska - insp. wojewódzki - tel. 41 342-19-49