Ostrzeżenie hydrologiczne Nr: 101 - wezbranie z przekroczeniem stanów ostrzegawczych (Pilica do Zb. Sulejów) Informacja w sprawie pobytu w Polsce osób uciekających z Ukrainy Інформація щодо перебування в Польщі осіб, які втікають з України Information on the stay in Poland of persons fleeing from Ukraine X

Ogłoszenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej o otwartym konkursie ofert w ramach programu „Pokonać bezdomność. Program pomocy osobom bezdomnym” Edycja 2018 - Ogłoszenia i Raporty - Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach

www.kielce.uw.gov.pl

Ogłoszenia i Raporty

Ogłoszenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej o otwartym konkursie ofert w ramach programu „Pokonać bezdomność. Program pomocy osobom bezdomnym” Edycja 2018

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ogłosił otwarty konkursu ofert w ramach programu „Pokonać bezdomność. Program pomocy osobom bezdomnym” Edycja 2018.

W otwartym konkursie ofert w ramach programu mogą brać udział organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r., poz. 1817 ze zm.), których jednym z celów lub zadań statutowych jest działalność w obszarze pomocy osobom bezdomnym. Podmioty uprawnione mogą złożyć tylko jedną ofertę.

W ramach konkursu w 2018 r. będą dofinansowane projekty, odpowiadające następującym Modułom i celom szczegółowym:

MODUŁ I: PROFILAKTYKA
Cel: Zapobieganie bezdomności przez prowadzenie działań profilaktycznych;
Kwota dofinansowania od 50 000 zł do 100 000 zł.

MODUŁ II: AKTYWIZACJA
Cel: Prowadzenie działań aktywizujących skierowanych do osób bezdomnych;
Kwota dofinansowania od 50 000 zł do 150 000 zł.

MODUŁ III: INFRASTRUKTURA
Cel: Dostosowanie placówek świadczących usługi dla osób bezdomnych do obowiązujących standardów;
Kwota dofinansowania od 50 000 zł do 300 000 zł.

MODUŁ IV: INNOWACYJNOŚĆ
Cel: inspirowanie do wdrażania nowych rozwiązań w zakresie pomocy osobom bezdomnym.

Minimalna kwota dofinansowania projektu w ramach każdego z modułów wynosi zatem 50 000 zł, przy czym kwota dotacji Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej nie może być wyższa niż 80% całkowitej kwoty przeznaczonej na realizację projektu. Z kolei minimum 20% kwoty przeznaczonej na realizację projektu powinien stanowić wkład własny oferenta. W kosztorysie nie uwzględnia się wyceny wkładu rzeczowego.

Oferty konkursowe zainteresowane podmioty winny składać wyłącznie na formularzu oferty określonym w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań.

Oferty konkursowe oraz załączniki należy składać w jednym egzemplarzu do Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego do dnia 7 lutego 2018 r. Jeden podmiot może złożyć wyłącznie jedną ofertę, w ramach jednego konkursu ofert. . Oferty niekompletne lub złożone na niewłaściwym formularzu nie będą rozpatrywane.

Informacja o konkursie dostępna jest na stronach internetowych: - Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej:

https://www.mpips.gov.pl/pomoc-spoleczna/bezdomnosc/otwarty-konkurs-ofert-w-ramach-programu-pokonac-bezdomnosc-program-pomocy-osobom-bezdomnym/.