OSTRZEŻENIE METEOROLOGICZNE NR 6 - Silny mróz Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu Ważna informacja: zmiana trybu pracy ŚUW X

Program "Opieka 75 plus" - Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach

www.kielce.uw.gov.pl

Program "Opieka 75 plus"

Program "Opieka 75 plus"

              

Ogólne informacje na temat programu

Po wprowadzeniu programu „Rodzina 500plus” zmieniła się struktura osób korzystających  z pomocy społecznej. W ogólnej liczbie tych osób odsetek rodzin z dziećmi wyraźnie zmniejszył się. Rośnie natomiast liczba osób starszych objętych pomocą społeczną. Jedną z form  wspierania osób starszych są usługi opiekuńcze, w tym również usługi opiekuńcze specjalistyczne. Organizowanie oraz świadczenie usług opiekuńczych jest zadaniem własnym gminy o charakterze obowiązkowym, finansowanym ze środków własnych gminy. Jest to forma wspierania osób, które z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymagają pomocy innych osób. Głównym celem usług opiekuńczych jest pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, świadczenie opieki higienicznej lub pielęgnacji zaleconej przez lekarza oraz zapewnienie w miarę możliwości ośrodka pomocy społecznej kontaktów z otoczeniem.

W roku 2016 w porównaniu do roku 2015 odnotowano 7% wzrost liczby osób, którym w drodze decyzji przyznano usługi opiekuńcze. Ponadto dane szacunkowe pokazują, że osoby w wieku 75 lat i więcej stanowią 60% wszystkich osób, którym przyznano usługi opiekuńcze.

 

Cel programu „Opieka 75+”

Program „Opieka 75+” na rok 2018 został opracowany w odpowiedzi na wyzwania, jakie stawiają przed Polską zachodzące procesy demograficzne. Ma on na celu zwiększenie dostępności do usług opiekuńczych oraz usług specjalistycznych dla osób samotnych i starszych w wieku 75 lat i więcej, którzy mieszkają na terenach małych gmin do 20 tys. mieszkańców.

Program jest elementem polityki społecznej państwa w zakresie zapewnienia osobom w wieku 75 lat i więcej wsparcia i pomocy adekwatnej do potrzeb wynikających z wieku i stanu zdrowia w ramach usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych usług opiekuńczych. Gminom z kolei umożliwia rozszerzenie oferty w formie usług opiekuńczych oraz specjalistycznych usług opiekuńczych dla tej grupy osób oraz wspiera te gminy w finansowaniu ich zadania własnego.

 

Gminy do 20 tys. mieszkańców mogą skorzystać z Programu

Organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych jest zadaniem własnym gmin o charakterze obowiązkowym. Gminy finansują je z własnych środków, a to oznacza, że zapewnienie tego rodzaju usług może być utrudnione szczególnie w małych samorządach. Średni dochód gminy w Polsce wynosi 1 225,94 zł na mieszkańca. W małych gminach w których liczba mieszkańców jest niższa lub równa 20 tys. jest on o ponad 4% niższy i wynosi 1 173,03 zł. Wśród wszystkich gmin do 20 tys. mieszkańców, 70%, tj. ok. 1471 gmin wykazuje dochody niższe niż średnia krajowa.

W chwili obecnej w około 430 gminach w ogóle nie są świadczone usługi opiekuńcze, w tym specjalistyczne usługi opiekuńcze.

Program jest adresowany do gmin wiejskich, miejskich, miejsko – wiejskich, w których liczba mieszkańców nie przekracza 20 tys. mieszkańców. Gmina może skorzystać z dofinansowania ze środków budżetu państwa na świadczenie usług opiekuńczych oraz specjalistycznych usług opiekuńczych, jeżeli dane świadczenie gmina realizuje samodzielnie, a nie zleca ich realizację innym podmiotom.

 

Na co przeznaczone będą środki finansowane z Programu

Środki finansowe z Programu mogą być przeznaczone na:

  • zwiększenie liczby godzin usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług opiekuńczych, u osób które już korzystają z takich usług (lub korzystały z nich w ostatnim roku),
  • dofinansowanie usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób, które dotychczas ich nie otrzymywały.

Gminy, które spełniają warunki programu zgłaszają zapotrzebowanie do właściwych wojewodów.

Wojewodowie przekazują zapotrzebowanie zbiorcze do Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Departament Pomocy i Integracji Społecznej w terminie do 15 stycznia 2018r.