OSTRZEŻENIE METEOROLOGICZNE NR 6 - Silny mróz Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu Ważna informacja: zmiana trybu pracy ŚUW X

Program rządowy „Dobry start” - Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach

www.kielce.uw.gov.pl

Program rządowy „Dobry start”

Program rządowy „Dobry start”

W dniu 1 czerwca 2018 r. weszło w życie Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r., w którym opublikowano szczegółowe warunki realizacji rządowego programu „Dobry start”.

 

 

 

Program jest realizacją deklaracji Premiera RP Mateusza Morawieckiego, który klika miesięcy temu zapowiedział wsparcie rodzin w ponoszeniu wydatków związanych z rozpoczęciem roku szkolnego. Jest  on również kolejnym ważnym komponentem prowadzonej przez rząd kompleksowej i długofalowej polityki rodzinnej.

 

Kto otrzyma świadczenie ?

Zgodnie z rozporządzeniem, świadczenie „Dobry start” przysługuje w związku z rozpoczęciem roku szkolnego do ukończenia:

 • przez dziecko lub osobę uczącą się 20 roku życia;
 • przez dziecko lub osobę uczącą się 24. roku życia – w przypadku dzieci lub osób uczących się legitymujących się orzeczeniem o niepełnosprawności.

Przysługuje ono także w przypadku:

 • ukończenia 20 roku życia przez dziecko lub osobę uczącą się przed rozpoczęciem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko lub osoba ucząca się kończy 20. rok życia;
 • ukończenia 24 roku życia przez dziecko lub osobę uczącą się przed rozpoczęciem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko lub osoba ucząca się kończy 24. rok życia – w przypadku dzieci lub osób uczących się legitymujących się orzeczeniem o niepełnosprawności.

Świadczenie przysługuje dziecku lub osobie uczącej się w:

 • szkole podstawowej, dotychczasowym gimnazjum;
 • szkole ponadpodstawowej i dotychczasowej szkole ponadgimnazjalnej;
 • szkole artystycznej, w której jest realizowany obowiązek szkolny lub nauki;
 • w młodzieżowym ośrodku socjoterapii, specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym, specjalnym ośrodku wychowawczym oraz ośrodku rewalidacyjno-wychowawczym.
 • szkole dla dorosłych i szkole policealnej

Uwaga !    Świadczenie nie będzie przysługiwać na dzieci uczące się w przedszkolu oraz realizujące roczne przygotowanie szkolne (tzw. zerówka) w szkole lub przedszkolu.

 

Kto może złożyć wniosek ?

Aby otrzymać wsparcie, należy złożyć wniosek. Może to zrobić: rodzic, opiekun faktyczny, opiekun prawny, pełnoletnia osoba ucząca się.

Wniosek o świadczenie dla dzieci, które przebywają w pieczy zastępczej składa rodzic zastępczy, osoba prowadząca rodzinny dom dziecka lub dyrektor placówki opiekuńczo-wychowawczej.

 

Gdzie i kiedy można złożyć wniosek  o świadczenie ?

Wniosek o świadczenie dobry start - podobnie jak wniosek  o świadczenie wychowawcze z programu „Rodzina 500+” można składać:

 • od 1 lipca online przez stronę empatia.mrpips.gov.pl lub przez bankowość elektroniczną
 • od 1 sierpnia drogą tradycyjną w wersji papierowej

Wniosek będzie można składać w tych samych instytucjach, co wniosek o 500+, czyli w urzędzie miasta lub gminy, ośrodku pomocy społecznej lub innej jednostce wyznaczonej w gminie.

Złożenie wniosku w lipcu lub w sierpniu gwarantuje wypłatę świadczenia nie później niż do 30 września.

Gdy wniosek zostanie złożony w kolejnych miesiącach, to pomoc do rodziny trafi w ciągu 2 miesięcy od dnia złożenia wniosku.

Uwaga !    Wniosek należy złożyć najpóźniej do 30 listopada  br. Wniosek złożony po tym terminie nie zostanie rozpatrzony.

 

Linki do stron i materiałów dotyczących realizacji programu: