Informacja w sprawie pobytu w Polsce osób uciekających z Ukrainy Інформація щодо перебування в Польщі осіб, які втікають з України Information on the stay in Poland of persons fleeing from Ukraine X

Przeciwdziałanie Przemocy Domowej - Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach

www.kielce.uw.gov.pl

Przeciwdziałanie Przemocy Domowej

Przeciwdziałanie Przemocy Domowej

Niniejsza zakładka poświęcona jest problematyce przeciwdziałania przemocy domowej. Na mocy ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, na instytucje rządowe i samorządowe nałożono realizację zadań mających na celu tworzenie i wzmacnianie systemu przeciwdziałania temu zjawisku. Zgodnie z art. 2 przedmiotowej ustawy  przez przemoc domową należy rozumieć: przemocy domowej - należy przez to rozumieć jednorazowe albo powtarzające się umyślne działanie lub zaniechanie, wykorzystujące przewagę fizyczną, psychiczną lub ekonomiczną, naruszające prawa lub dobra osobiste osoby doznającej przemocy domowej, w szczególności:

a)  narażające tę osobę na niebezpieczeństwo utraty życia, zdrowia lub mienia,
b)  naruszające jej godność, nietykalność cielesną lub wolność, w tym seksualną,
c)  powodujące szkody na jej zdrowiu fizycznym lub psychicznym, wywołujące u tej osoby cierpienie lub krzywdę,
d)  ograniczające lub pozbawiające tę osobę dostępu do środków finansowych lub możliwości podjęcia pracy
     lub uzyskania samodzielności finansowej,
e)  istotnie naruszające prywatność tej osoby lub wzbudzające u niej poczucie zagrożenia, poniżenia lub udręczenia,
     w tym podejmowane za pomocą środków komunikacji elektronicznej
  1. Przemoc domowa narusza podstawowe prawa człowieka, w tym prawo do życia i zdrowia oraz poszanowania godności osobistej. Prawa te gwarantuje Konstytucja RP oraz Deklaracja Praw Człowieka. Dbałość o przestrzeganie tych praw leży w gestii władz publicznych,  zobowiązanych do zapewnienia wszystkim obywatelom równego traktowania, poszanowania ich praw i wolności. Naruszanie tych praw nie jest sprawą indywidualną, to problem społeczny, dlatego KAŻDY dowiedziawszy się o popełnieniu przestępstwa ściganego z urzędu ma społeczny obowiązek zawiadomić o tym prokuratora lub Policję (obowiązek wynikający z art. 304 §1 Kodeksu Postępowania Karnego).

Szczegółowe informacje dotyczące systemu przeciwdziałania przemocy domowej podzielono na cztery działy (dostępne poniżej) dot. m. in: działalności służb i podmiotów w obszarze zwalczania przemocy domowej, ochrony  osób doznających przemocy domowej, działań interwencyjnych wobec osób stosujących przemoc domową oraz przedsięwzięć profilaktycznych i projektów o zasięgu lokalnym i ponadlokalnym.

Pliki do pobrania