Patronaty Wojewody - Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach

www.kielce.uw.gov.pl

Patronaty Wojewody

Aktualnie znajdujesz się na:

Patronaty Wojewody

Zasady nadawania patronatu wojewody

1. Wojewoda świętokrzyski obejmuje patronatem przedsięwzięcia o szczególnym znaczeniu dla województwa.
2. Przedsięwzięcia powinny mieć zasięg wojewódzki, ponadwojewódzki, ogólnopolski.
3. O przyznanie patronatu występuje organizator przedsięwzięcia.
4. Do pisma należy dołączyć program przedsięwzięcia, a w przypadku konkursu jego regulamin.
5. Pismo o patronat wraz z załącznikami powinno zostać złożone najpóźniej miesiąc przed planowanym rozpoczęciem przedsięwzięcia.
6. W przypadku przedsięwzięć cyklicznych patronat jest przyznawany każdorazowo na jedną edycję.
7. W przypadku przyznania patronatu organizator przedsięwzięcia jest zobowiązany do umieszczenia w materiałach informacyjno-promocyjnych związanych z tym wydarzeniem: informacji o tym fakcie.
8. Patronat wojewody świętokrzyskiego jest wyróżnieniem honorowym i nie oznacza deklaracji wsparcia finansowego i organizacyjnego.
9. Powyższe zasady obowiązują także w przypadku wystąpienia o udział w przedsięwzięciu, w komitecie honorowym, itp.

Prosimy o umieszczenie w materiałach promocyjnych informacji o udzielonym patronacie oraz (w miarę możliwości) godła państwowego – do pobrania tutaj.