OSTRZEŻENIE METEOROLOGICZNE NR 55 - Intensywne opady deszczu Ważna informacja: zmiana trybu pracy ŚUW X

Program Maluch+ - Aktualności - Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach

www.kielce.uw.gov.pl

Aktualności

Aktualnie znajdujesz się na:
01.04.2020

Program Maluch+

Stanowisko MRPiPS w sprawie dofinansowania miejsc opieki z Programu Maluch+ w okresie czasowego zawieszenia działania instytucji opieki nad dziećmi.

W dniu 27 marca br. Sejm RP uchwalił ustawę o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw. Zgodnie z art. 15e. ww. nowelizacji, w przypadku czasowego ograniczenia lub czasowego zawieszenia funkcjonowania żłobka, klubu dziecięcego lub dziennego opiekuna w celu przeciwdziałania COVID-19, otrzymane na zapewnienie funkcjonowania tego żłobka, klubu dziecięcego lub dziennego opiekuna dotacje celowe z budżetu państwa oraz środki z Funduszu Pracy przyznane na realizację programów, o których mowa w art. 62 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2020 r. poz. 326) nie podlegają zwrotowi. Oznacza to, że podmioty, które zostały zakwalifikowane do dofinansowania w ramach modułu 2 i 4 Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+” 2020 (oraz modułu 1 w zakresie funkcjonowania miejsc), otrzymają środki finansowe, również za okres w którym nie była sprawowana opieka nad dziećmi w związku z działaniami na rzecz zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID-19. W ramach modułu 1 (w zakresie funkcjonowania miejsc) i 2 dofinansowanie przyznawane jest na miejsce opieki, co oznacza że nie musi być ono obsadzone. W odniesieniu do modułu 4 zapisy programu również nie wymagają fizycznego przebywania dziecka w instytucji, ale wymagają obniżenia opłat ponoszonych przez rodziców. Zatem, rodzic musi ponieść opłatę by mogła być ona obniżona. Opłata ta, jeśli strony tak uzgodnią, może być niższa ze względu na fakt konieczności zamknięcia (czasowego zawieszenia działania) instytucji opieki w związku z sytuacją epidemiologiczną.

Co do zasady, ponoszenie przez rodziców ww. opłat ma charakter cywilnoprawny i powinno być uregulowane w umowie zawartej pomiędzy instytucją opieki a rodzicami dziecka, a także - zgodnie z art. 11 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2020 r. poz. 326 j.t.) - w statucie żłobka. W przypadku wątpliwości lub kwestii spornych zaleca się wzmożoną współpracę żłobka/klubu dziecięcego z radą rodziców.

Czasowe zawieszenie działalności żłobków, klubów dziecięcych i dziennych opiekunów nie wpłynie na dochowanie okresu trwałości w ramach programu

MALUCH+ 2019. Zgodnie z pkt. 6.3.3., okres trwałości nie dotyczy tych okresów, w których instytucja nie funkcjonuje, czyli np. przerwy wakacyjnej, świątecznej itd.